Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010."— Zapis prezentacji:

1 mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011
Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010

2 Cele programu - doskonalenie zawodowe nauczycieli, znających język obcy, nauczających różnych przedmiotów poprzez udział w kursach, konferencjach, stażach zagranicznych

3 Wymagania wobec kandydatów
staż pracy kandydata w momencie wyjazdu nie krótszy, niż dwa lata okres karencji pomiędzy wzięciem udziału w dwóch kolejnych formach doskonalenia za granicą - dwa lata - od momentu powrotu z jednej do momentu wyjazdu na kolejną - niezbędny warunek uczestnictwa - znajomość języka roboczego na poziomie B2

4 uprawnione instytucje
przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakład kształcenia nauczycieli* ośrodek doskonalenia nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę instytucja zarządzająca systemem edukacji

5 Formy doskonalenia KURSY TEMATYCZNE KURSY JĘZYKOWO- METODYCZNE
KURSY JĘZYKOWE JOB SHADOWING SEMINARIA KONFERENCJE

6 Charakterystyka kursów 1. Kursy tematyczne
- MINIMUM 5 DNI ZAJĘĆ WYBRANE Z KATALOGU KURSÓW PROGRAMU COMENIUS-GRUNDTWIG: organizowane we wszystkich krajach, uczestniczących w programie kursy przedmiotowe kursy przekrojowe – edukacja europejska, edukacja międzykulturowa, praca z uczniem niepełnosprawnym, ICT

7 uprawnione osoby - kursy tematyczne
- nauczyciele - dyrektorzy szkół i kadra zarządzająca szkołą - wizytatorzy lub osoby wykonujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego - pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli - nauczyciele pracujący z uczniami zagrożonymi patologiami np. mediatorzy i wychowawcy dzieci ulicy - kadra uczestnicząca w edukacji międzykulturowej, pracująca z pracownikami migrującymi i osobami przemieszczającymi się lub z ich dziećmi - kadra pracująca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - psychologowie szkolni i doradcy ds. zawodu

8 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowo- metodyczne:
minimum 10 dni zajęć program obejmujący elementy metodyki miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język, będący przedmiotem doskonalenia

9 uprawnione osoby - kursy językowo-metodyczne
- wykwalifikowany i czynny nauczyciel jednego z oficjalnych języków UE zatrudniony w szkole, - nauczyciel kształcący nauczycieli języków obcych - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać) by prowadził nauczanie języka obcego, - nauczyciel prowadzący nauczanie przedmiotu w języku obcym, - wizytator lub doradca metodyczny ds. nauczania języka obcego w szkołach * W rozumieniu Ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

10 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowe:
min. 10 dni roboczych miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem doskonalenia

11 uprawnione osoby - kursy językowe
- nauczyciel przedmiotu nauczanego w języku obcym, - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać) by prowadził nauczanie języka obcego, - osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub nauczyciel konsultant, realizujący zadania związane ze współpracą międzynarodową.

12 SEMINARIA i KONFERENCJE
1-5-dniowe formy doskonalenia zawodowego, organizowane przez uznane instytucje

13 JOB SHADOWING 1-4 tygodniowy staż w instytucji partnerskiej za granicą (szkole, placówce), z którą szkoła macierzysta współpracuje obecnie lub współpracowała w przeszłości - współpraca bilateralna lub w ramach programów europejskich

14 Harmonogram składania wniosków w roku 2011
Termin złożenia wniosku Termin rozpoczęcia kursu 14 stycznia 2011 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2011 do 31 sierpnia 2011) 29 kwietnia 2011  (wyjazdy na kursy od 1 września 2011 do 31 grudnia 2011) 14 września 2011 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012)

15 kroki wybór kursu rezerwacja miejsca
przygotowanie i wysłanie do FRSE dokumentacji

16 wybór formy doskonalenia wybór kursu
1. Katalog Comeniusa wyszukiwarka: rodzaj kursu – dla nauczycieli języków obcych, ogólny kategoria zawodowa (nauczyciel, dyrektor...) typ szkoły/placówki język, którym włada kandydat data kursu – zgodnie z harmonogramem naboru

17 wybór kursu 2. Kursy z wolnego rynku Nauczyciele języka angielskiego:
Nauczyciele języka francuskiego: Nauczyciele języka niemieckiego: Nauczyciele języka hiszpańskiego Nauczyciele języka włoskiego

18 wybór seminarium, konferencji
wolny rynek

19 job shadowing porozumienie partnerskie z instytucją partnerską za granicą

20 2. rezerwacja miejsca kontakt pocztą elektroniczną z organizatorem
sprawdzenie, czy są wolne miejsca prośba o przesłanie wstępnej rezerwacji miejsca

21 3. Wymagana dokumentacja
1. wysłanie wniosku e-form w języku polskim w systemie on-line 2. wysłanie pełnej dokumentacji pocztą do FRSE: Wydruk wniosku, wypełnionego w systemie on-line - 2 egzemplarze potwierdzenie wysłania dokumentacji w systemie on-line – 2 egzemplarze rekomendacja wydana przez przełożonego / prawnego reprezentanta instytucji kandydata w języku polskim – 2 egzemplarze tymczasowa rezerwacja miejsca, uzyskana od organizatora kursu – 2 egzemplarze program kursu, zawierający informację o rzeczywistej liczbie dni trwania kursu. Informacja ta  jest niezwykle ważna podczas określania należnej kwoty za utrzymanie – 2 egzemplarze zaświadczenie o znajomości języka obcego – 2 egzemplarze

22 3.1 wnioski elementy: - przygotowanie do kursu
- motywacja, rezultaty i wpływ, europejska wartość dodana - upowszechnianie - budżet

23 wnioski - grant 4 elementy:
- koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i podróży powrotnej - opłata za szkolenie/kurs rzeczywisty koszt kursu, podany przez organizatora, w przypadku odmowy podania oddzielnie ceny kursu i zakwaterowania, należy wybrać inną szkołę i inny kurs - koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne)  - ewentualnie środki na przygotowanie językowe

24 Obliczenie grantu rzeczywisty koszt kursu, jednak nie więcej niż 150 euro / 1 dzień kursu cena kursu udokumentowana rachunkiem przedstawionym w rozliczeniu końcowym koszty podróży finansowane podstawie udokumentowanych, uprawnionych kosztów rzeczywistych   koszty utrzymania – oblicza system

25 3.2 rekomendacja stanowisko staż pracy
związek tematu kursu z profilem zawodowym opinia - ocena pracy, dodatkowe zadania, sukcesy zawodowe, doskonalenie zawodowe w kraju znajomość języka obcego charakterystyka środowiska szkoły

26 3.3. rezerwacja miejsca elementy:
imię i nazwisko kandydata, nazwa, miejsce i data kursu data, podpis, pieczęć lub papier firmowy forma przesłania: fax poczta załącznik do poczty elektronicznej – zeskanowane pismo

27 3.4. Poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2
kopia dyplomu ukończenia wydziału filologicznego uczelni wyższej, kopia certyfikatu międzynarodowego egzaminu z języka obcego, np. FCE, DELF, DELE, ZD, DAPLE, CILS zaświadczenie o ukończeniu czteroletniego kursu języka obcego ( h nauki rocznie) informacje o nieformalnej nauce bądź nieudokumentowanych kompetencjach w zakresie znajomości języka obcego, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (np. wykorzystywanie języka obcego w pracy zawodowej lub praca za granicą w przeszłości)

28 Warunki finansowania 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu)

29 Zadania osoby, która otrzymała informację o przyznaniu grantu
potwierdzenie udziału u organizatora kursu wypełnienie i odesłanie do FRSE umowy z danymi bankowymi dokonanie opłaty za kurs zakup biletów na przejazd

30 Dokumenty wymagane do rozliczenia stypendium
faktura opłaty za kurs certyfikat ukończenia formy doskonalenia zawodowego bilety lotnicze i karty pokładowe, bilety na pociąg, autobus… sprawozdanie

31 (programy i projekty - Comenius)
Więcej informacji Strona internetowa : (programy i projekty - Comenius) Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach Michał Wodzisławski, Grzegorz Żółcik FRSE Commission Website for Comenius has not yet been updated to take into account the LLP structure and provisions.


Pobierz ppt "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google