Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE"— Zapis prezentacji:

1 STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE
Nowe zasady prowadzenia i finansowania działalności normalizacyjnej Wanda Klenczon, Grażyna Jaroszewicz Biblioteka Narodowa, 2 grudnia 2010

2 Polski Komitet Normalizacyjny
zgodnie z art. 9 ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm) jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową jednostką organizacyjną

3 Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym: określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji, organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji, inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

4 Polski Komitet Normalizacyjny:
Normy tworzą zainteresowani, na własne potrzeby i z własnych środków

5 Komitety Techniczne realizują cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych […]. Komitety techniczne powołuje i odwołuje Prezes PKN po zasięgnięciu opinii Rady Normalizacyjnej. Sekretariaty komitetów technicznych prowadzi PKN. Prowadzenie sekretariatów PKN może powierzać w drodze umowy innym jednostkom organizacyjnym, na koszt tych jednostek […] W skład KT wchodzą specjaliści delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje […], z zachowaniem zasady reprezentatywności wszystkich zainteresowanych określonym zakresem tematycznym […]

6 KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI
Zakres tematyczny: terminologia, kompozycja dokumentów, identyfikacja i opis dokumentów, kodowanie, konwersja pism, języki informacyjno-wyszukiwawcze, przechowywanie i konserwacja dokumentów zastosowanie komputerów, usługi edukacyjne.

7 KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej: CEN/SS F07;  CEN/SS F17;  CEN/TC 353;  ISO/TC 232;  ISO/TC 46;  ISO/TC 46/SC 11;  ISO/TC 46/SC 4;  ISO/TC 46/SC 8;  ISO/TC 46/SC 9; 

8 KOMITET TECHNICZNY 242 ds. INFORMACJI I DOKUMENTACJI
CZŁONKOWIE (8 podmiotów, 9 reprezentantów): Biblioteka Narodowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Sejmowa Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Centralna Biblioteka Statystyczna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

9 Strategia PKN na lata wprowadzenie w życie ustawy o normalizacji przyznającej PKN status stowarzyszenia prowadzenie polityki finansowej pozwalającej na sprawne działanie PKN w warunkach samofinansowania promocja idei zawartych w haśle: „normy tworzą zainteresowani, na własne potrzeby i z własnych środków” (z materiałów szkoleniowych PKN; prezentacja dostępna online: )

10 FINANSOWANIE NORMALIZACJI
PKN nie pokrywa kosztów działalności normalizacyjnej i udziału w pracach normalizacyjnych Wszystkie prace normalizacyjne są finansowane przez zainteresowanych (na podst. prezentacji p. Jolanty Kochańskiej – Finansowanie działalności normalizacyjnej; dokument dostępny online: )

11 FINANSOWANIE NORMALIZACJI
Prace normalizacyjne w Komitetach Technicznych są wykonywane nieodpłatnie, koszta udziału w posiedzeniach ponoszą instytucje delegujące Biblioteka Narodowa prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji

12 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej zobowiązania rządowe Prace normalizacyjne, będące realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej podjętych na arenie europejskiej i międzynarodowej, są wykonywane na podstawie umowy o realizacje zobowiązań rządowych. Umowa jest sporządzana w ZSI Norma i dotyczy kwoty przydzielonej Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu w ustawie budżetowej na prace normalizacyjne w danym roku kalendarzowym

13 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej prace na zamówienie Prace […] wynikające z zapotrzebowania zainteresowanych środowisk na opracowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych mogą być wykonywane na odpłatne zamówienie podmiotów, PSFP lub osób fizycznych.

14

15

16

17

18 Przykładowy kosztorys
ISO 11620:2008 Information and documentation -- Library performance indicators (86 stron) Wskaźnik trudności Koszt całkowity (ok.) Koszt bez tłumaczenia (PKN dostaje projekt roboczy (ok.) 0,2 4 200 zł 1 130 zł 0,5 2 810 zł 0,9 5 060 zł 1 5 700 zł

19 Nowa procedura PKN – Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
Każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat. został zarządzony pierwszy przegląd PN wg ww. procedury, który trwał do Przeglądowi poddano PN, dla których w poprzednim roku upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji.

20 Nowa procedura PKN – Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
Zgodnie z procedurą R2-P12, Polskie Normy zatwierdzone przed 1994 r. nie mogą zostać uznane przez KT za aktualne. Komitet Techniczny może podjąć decyzję o wycofaniu lub nowelizacji takiej PN. Pozostałe PN podlegające przeglądowi mogą być w jego wyniku uznane za aktualne, wycofane, nowelizowane lub poprawione.

21 PN zatwierdzone przed 1994 r. (1)
PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne PN-N :1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym

22 PN zatwierdzone przed 1994 r. (2)
PN-N-09120:1984 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-01212:1974 Transliteracja pisma jidysz

23 PN zatwierdzone przed 1994 r. (3)
PN-N-01224:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia PN-N-01225:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia PN-N-01160:1971 Kompozycja wydawnicza czasopisma PN-N-01163:1971 Kompozycja wydawnicza artykułów PN-N-01164:1970 Spis treści czasopisma

24 PN zatwierdzone przed 1994 r. (4)
PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Karty tytułowe PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały wprowadzające PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Tekst główny PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały uzupełniające tekst główny PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały informacyjno-pomocnicze PN-N :1978 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta

25 PN zatwierdzone przed 1994 r. (5)
PN-F-92800:1960 Formularze. Legitymacje. Format, materiał i wykonanie PN-N-01221:1977 Adnotacje i analizy dokumentacyjne PN-N-09018:1992 Tezaurus jednojęzyczny. Zasady tworzenia, forma i struktura RAZEM – 24 normy, które należy wycofać albo znowelizować

26 Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
POZOSTAWIĆ (AKTUALNA) PN-ISO 9:2000 Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie -- Języki słowiańskie i niesłowiańskie PN-ISO 12083:2000 Informacja i dokumentacja -- Przygotowywanie i adiustacja rękopisów elektronicznych PN-N :2000 Opis bibliograficzny -- Dokumenty elektroniczne PN-ISO 11798:2005 Informacja i dokumentacja -- Trwałość i wytrzymałość pisma, druku i kopii na papierze -- Wymagania i metody badań PN-ISO 3901:2005 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany kod nagrań (ISRC) PN-ISO 15707:2005 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany kod dzieł muzycznych (ISWC) PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja – Terminologia

27 Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
WYCOFAĆ PN-F-92800:1960 Formularze -- Legitymacje -- Format, materiał i wykonanie PN-N-01164:1970 Spis treści czasopisma PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N :1985 Opis bibliograficzny -- Dokumenty dźwiękowe PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN)

28 Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242
NOWELIZACJA/ZMIANA PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym Ze względu na brak środków prawdopodobnie będzie skierowana do wycofania

29 Przegląd w 2011 r. 12 norm 3 Polskie Normy własne
wszystkie opublikowane po 1994 r.

30 Przegląd w 2011 r. (1) PN-N :2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne PN-N-01230:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne PN-N-01231:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe PN-ISO 7154:2001 Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego PN-ISO 15924:2006 Informacja i dokumentacja. Kody nazw pism PN-ISO 2108:2006 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)

31 Przegląd w 2011 r. (2) PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja. Wytyczne dotyczące struktury i prezentacji indeksów PN-EN ISO 9706:2001 Informacja i dokumentacja. Papier przeznaczony na dokumenty. Wymagania dotyczące trwałości PN-ISO 11108:2001 Informacja i dokumentacja. Papier archiwalny. Wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek PN-ISO 11799:2006 Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych

32 PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO
dotyczy 10 norm plany KT 242: 2 normy – źródło finansowania: BN 1 norma – źródło finansowania: SBP?

33 PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO (1)
PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura (ISO 690:2010) PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części (ISO 690:2010) PN-ISO :2004 Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych. Część 2: Kod jednostek administracyjnych krajów (ISO :2007) PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN) (ISO 10957:2009) PN-ISO :1994 Zestawienie elementów danych bibliograficznych w wypożyczeniach międzybibliotecznych (ISO 8459:2009) (w nawiasach podano numery aktualnych norm ISO)

34 PN-ISO w katalogu Polskich Norm znowelizowane już przez ISO (2)
PN-ISO :2007 Informacja i dokumentacja. Zestawienie elementów danych bibliograficznych. Część 5: Elementy danych do wymiany przy katalogowaniu i do wymiany metadanych (ISO 8459:2009) PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core (ISO 15836:2009) PN-EN ISO 9707:1998 Informacja i dokumentacja. Statystyka produkcji i dystrybucji książek, gazet, czasopism i publikacji elektronicznych (ISO 9707:2008) PN-ISO 9230:1999 Informacja i dokumentacja. Ustalanie wskaźników cen książek i wydawnictw ciągłych kupowanych przez biblioteki (ISO 9230:2007 – po przeglądzie ISO 2010) PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (ISO 11620:2008; ISO podjęło decyzję o kolejnej nowelizacji) (w nawiasach podano numery aktualnych norm ISO)

35 Normy opracowane przez ISO TC 46
do – 14 – 30 – 47 18 norm - w trakcie opracowania/nowelizacji

36 Normy opracowane przez ISO TC 46 a PN-ISO (uwzględniono tylko aktualne normy ISO oraz PN-ISO wprowadzające aktualne ISO)

37 Normy opracowane przez ISO TC 46 a PN-ISO (uwzględniono tylko aktualne normy ISO oraz PN-ISO wprowadzające aktualne ISO)

38 Normy opracowane przez ISO TC 46 – do 1979 r.
ISO 8:1977 Documentation -- Presentation of periodicals ISO 214:1976 Documentation -- Abstracts for publications and documentation ISO 2145:1978 Documentation -- Numbering of divisions and subdivisions in written documents ISO 2384:1977 Documentation -- Presentation of translations ISO 5122:1979 Documentation -- Abstract sheets in serial publications

39 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1980-1989 (1)
ISO 18:1981 Documentation -- Contents list of periodicals ISO 215:1986 Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials ISO 233:1984 Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters ISO 259:1984 Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters ISO 2788:1986 Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri ISO 5123:1984 Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials ISO 5963:1985 Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

40 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1980-1989 (2)
ISO 5964:1985 Documentation -- Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri ISO 6357:1985 Documentation -- Spine titles on books and other publications ISO 6630:1986 Documentation -- Bibliographic control characters ISO 7144:1986 Documentation -- Presentation of theses and similar documents ISO 7154:1983 Documentation -- Bibliographic filing principles ISO 7275:1985 Documentation -- Presentation of title information of series ISO/TR 8393:1985 Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

41 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (1)
ISO 9:1995 Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic language ISO 233-2:1993 Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 2: Arabic language -- Simplified transliteration ISO 233-3:1999 Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration ISO 259-2:1994 Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration ISO 832:1994 Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic term (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

42 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (2)
ISO 843:1997 Information and documentation -- Conversion of greek characters into Latin characters ISO 999:1996 Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes ISO 1086:1991 Information and documentation -- Title leaves of books ISO :1999 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

43 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (3)
ISO 7220:1996/Cor 1:2001  ISO 8777:1993 Information and documentation -- Commands for interactive text searching ISO 9706:1994 Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence ISO 9984:1996 Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters ISO 9985:1996 Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

44 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (4)
ISO 10160:1997 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition ISO 10160:1997/Amd 1:2002 Addition of annex D acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency  ISO :1997 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification ISO :1997/Amd 1:2002 Support for Use of Object Identifier in "identifier" Parameter of the Extension data ISO :1997/Amd 2:2002 Addition of annex I acknowledging the National Library of Canada as the Maintenance Agency and Registration Authority

45 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (5)
ISO :1997 Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma ISO 10324:1997 Information and documentation -- Holdings statements -- Summary level ISO 10754:1996 Information and documentation -- Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange ISO 11108:1996 Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability ISO 11798:1999 Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

46 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 1990-1999 (6)
ISO 11800:1998 Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books ISO 11940:1998 Information and documentation -- Transliteration of Thai ISO/TR 11941:1996 Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters ISO 12083:1994 Information and documentation -- Electronic manuscript preparation and markup ISO 23950:1998 Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service definition and protocol specification (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

47 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (1)
ISO 690:2010 Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources ISO 2108:2005 Information and documentation -- International standard book number (ISBN) ISO 2146:2010 Information and documentation -- registry services for libraries and related organizations ISO 2709:2008 Information and documentation -- format for information exchange ISO 2789:2006 Information and documentation -- International library statistics (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

48 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (2)
ISO :2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: country codes ISO :2006/Cor 1:2007 ISO :2007 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: country subdivision code ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN) ISO 3901:2001 Information and documentation -- International standard Recording Code (ISRC) (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

49 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (3)
ISO 5127:2001 Information and documentation – Vocabulary ISO 8459:2009 Information and documentation -- Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry ISO 9230:2007 Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries ISO 9707:2008 Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music number (ISMN) (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

50 Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (4)
ISO 11620:2008 Information and documentation -- Library performance indicators ISO 11799:2003 Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials ISO :2007 Information and documentation -- Transliteration of Thai characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transcription of Thai language ISO/TR 13028:2010 Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records ISO 14416:2003 Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

51 Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (5)
ISO :2001 Information and documentation -- Records management -- Part 1: General ISO/TR :2001 Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines ISO 15511:2009 Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) ISO :2002/Amd 1:2008 Alternate encodings and editorial changes ISO :2002 Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

52 Normy opracowane przez ISO TC 46 –2000-2010 (6)
ISO :2002 Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier ISO :2007 Information and documentation -- International standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier ISO 15707:2001 Information and documentation -- International standard musical Work Code (ISWC) ISO 15836:2009 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set ISO 15836:2009/Cor 1:2009 ISO 15919:2001 Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

53 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (7)
ISO 15919:2001 Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters ISO 15924:2004 Information and documentation -- Codes for the representation of names of scripts ISO :2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles ISO :2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems ISO 16245:2009 Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents (kolorem niebieskim zaznaczono normy wprowadzone do katalogu PN)

54 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (8)
ISO 17933:2000 GEDI -- Generic Electronic Document Interchange ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information ISO 21047:2009 Information and documentation -- International standard Text Code (ISTC) ISO 21127:2006 Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information ISO/TR 21449:2004 Content Delivery and Rights Management: Functional requirements for identifiers and descriptors for use in the music, film, video, sound recording and publishing industries

55 Normy opracowane przez ISO TC 46 – 2000-2010 (9)
ISO 22310:2006 Information and documentation -- Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards ISO :2006 Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 1: Principles ISO :2009 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues ISO 25577:2008 Information and documentation – MarcXchange ISO/TR 26122:2008 Information and documentation -- Work process analysis for records ISO/TR 26122:2008/Cor 1:2009 ISO/TR 28118:2009 Information and documentation -- Performance indicators for national libraries ISO 28500:2009 Information and documentation -- WARC file format

56 Prawdopodobne skutki zmian i braku środków finansowych na działalność normalizacyjną:
PN własne Wycofywanie PN własnych zatwierdzonych przed 1994 r. (w tym wielu norm dot. opisu bibliograficznego) Zahamowanie opracowywania PN własnych ze względu na wysokie koszty (koszty pośrednie PKN – 50%!)

57 Prawdopodobne skutki zmian i braku środków finansowych na działalność normalizacyjną:
PN-ISO dezaktualizacja PN-ISO wynikająca z nowelizacji standardów dokonywanej regularnie przez ISO TC 46 (obecnie dot. już dziesięciu PN-ISO) Partnerem ISO jest PKN = normy ISO nie mogą być tłumaczone, adaptowane, ogłaszane przez inne podmioty niż PKN możliwość informowania, prezentowania założeń i popularyzacji – w ograniczonym zakresie

58 Co dalej ze standardami ?
Brak możliwości wprowadzania nowych i nowelizacji już ustanowionych norm własnych oraz stopniowe wycofywanie norm własnych ze zbioru Polskich Norm Normy ISO – nowe i nowelizowane konieczność znalezienia źródeł finansowania lub opracowywanie jedynie materiałów informacyjnych, popularyzatorskich

59 Standardy inne niż ISO opracowywane i ogłaszane przez inne podmioty (np. zalecenia IFLA) mogą być tłumaczone i adaptowane po uzyskaniu zgody/licencji preferowanymi partnerami są biblioteki narodowe krajowe organizacje bibliotekarskie

60 PN-N-01152 Opis bibliograficzny
PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982/Az1:1997 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne PN-N :1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe PN-N :1994 Opis bibliograficzny -- Stare druki PN-N :1994 Opis bibliograficzny – Filmy PN-N :1997 Opis bibliograficzny -- Wydawnictwa ciągłe PN-N :2000 Opis bibliograficzny -- Dokumenty elektroniczne PN-N :2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne PN-N :2009 Opis bibliograficzny -- Część 4: Dokumenty ikonograficzne

61 ISBD dla poszczególnych typów dokumentów – podstawa PN-N-01152 Opis bibliograficzny
1974 ISBD (M) – International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications (1974, 1978, 1987, 2002) ISBD (S) – International Standard Bibliographic Description for Serials (1974, 1977, 1988) 1977 ISBD (CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials (1977, 1987) ISBD (NBM) – International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials (1977, 1987) ISBD (G) – General International Standard Bibliographic Description (1977, 1992, 2004) 1980 ISBD (A) – International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)(1980, 1991) ISBD (PM) – International Standard Bibliographic Description for Printed Music (1980, 1991) 1990 ISBD (CF) - International Standard Bibliographic Description for Computer Files (1990) 1997 ISBD (ER) – International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (1997) 2002 ISBD (CR) – International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (2002)

62 ISBD Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny Wstępne, skonsolidowane wydanie, 2007 2010/2011 – planowana jest publikacja wydania znowelizowanego ISBD wraz z przykładami

63 ISBD – typy dokumentów ISBDs ISBD (2007) Antiquarian
Computer files / Electronic resources Cartographic materials Serials /Serials and other continuing resources Monographic publications Non-book materials Printed music ISBD (2007) Printed texts Cartographic resources Electronic resources Moving images Multimedia resources Notated music resources Sound recordings Still images

64 Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny
podstawa do opracowania przepisów katalogowania poszczególnych typów dokumentów

65 Biblioteka Narodowa – centralna biblioteka państwa i narodowa agencja bibliograficzna
przejmie odpowiedzialność za prace nad standardami bibliograficznymi rekomendowanym przez IFLA zobowiązuje się dostarczać aktualne informacje i popularyzować wiedzę na temat normalizacji w zakresie bibliotekarstwa

66 Serwis Normy-Formaty-Standardy http://www. bn. org

67

68 Biblioteka Narodowa w 2010-2011 r. opracuje projekty robocze 2 norm:
ISO 15836:2009 zastąpi: PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core ISO 690:2010 zastąpi: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części i sfinansuje ich ustanowienie przez PKN

69 Adaptacja norm ISO konieczność znalezienia instytucji sponsorujących tłumaczenie i adaptację (projekt roboczy) ustanowienie przez PKN

70 w jaki sposób – w bardzo trudnej sytuacji finansowej - zapewnić
Adaptacja norm ISO w jaki sposób – w bardzo trudnej sytuacji finansowej - zapewnić reprezentatywność Komitetu Technicznego 242 ? trafność wyboru norm do adaptacji?

71 Instytut Bibliograficzny w.klenczon@bn.org.pl g.jaroszewicz@bn.org.pl
Oprac. Wanda Klenczon przewodnicząca KT 242 ds. Informacji i dokumentacji Grażyna Jaroszewicz sekretarz KT 242 ds. Informacji i dokumentacji Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny


Pobierz ppt "STANDARDY BIBLIOTECZNE I BIBLIOGRAFICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google