Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Konsultant do spraw funduszy europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Konsultant do spraw funduszy europejskich."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Konsultant do spraw funduszy europejskich.
Organizator: Opolska Izba Gospodarcza ul. Krakowska Opole. Tytuł zajęć: „Dokumenty strategiczne oraz inne niezbędne do składania wniosków o przyznanie dotacji w ramach RPO WO ”- wykład .

2 1.Dokumenty strategiczne
Dokumenty programowe / Uszczegółowienie RPO WO Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO (wersja nr 5 z dnia 9 października 2008) Pomoc Publiczna w RPO WO na lata Informacja na temat polityk horyzontalnych Uchwała zmieniająca wzór umowy o dofinansowanie projektu otrzymującego refundację z RPO-OW.

3 Dokumenty strategiczne /c.d.
Możliwości wsparcia przesiębiorstw w latach Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata Strategia rozwoju województwa opolskiego Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 r. Strategia Rozwoju Turystyki .

4 Dokumenty strategiczne /c .d/
VADEMECUM RPO Tomy I-II-III Uszczegółowienie opisu osi priorytetowych RPO z załącznikami. Wzory wniosków do poszczególnych poddziałań Priorytetu 1, RPO Wzory Bizesplanów do poszczególnych poddziałań Priorytetu 1 ,RPO Wzory Harmonogramów finansowo-rzeczowych Priorytetu 1, RPO Wzory Umów Priorytetu 1, RPO

5 2.Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu
Cel główny -  dla projektów realizowanych w ramach działań RPO WO Regionalny Program Operacyjny (RPO WO ) jest strategicznym planem rozwoju województwa na lata i w korespondencji z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia /plan krajowy/ prognozuje zapotrzebowania gospodarcze, społeczne infrastruktury kooperacji międzyregionalnej na środki budżetowe niezbędne do realizacji w okresie przyjętego budżetowania.

6 2.Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 r.

7 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu/c.d./
zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

8 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu/c.d/
W ramach RPO WO wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury

9 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu
Dokumentacja  źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu . Uszczegółowienie RPO WO  Dokument formułujący  cele strategiczne  - nazwane Osiami priorytetowymi  programu. 1.Osie priorytetowe RPO WO Podjęcie systemowych działań na rzecz osiągnięcia celów RPO WO zostało sformułowane w odpowiadających im - 7 Osiach priorytetowych Programu, które będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWA 1 .Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działania w ramach Osi 1 podejmowane będą na rzecz wzmocnienia gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Wsparciu podlegać będą przedsięwzięcia dotyczące wprowadzania oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w obszarze gospodarki, jak również inwestycji na rzecz instytucji wspierających wzrost gospodarczy.

10 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu/c.d/.
OŚ PRIORYTETOWA 1 .Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działania w ramach Osi 1 podejmowane będą na rzecz wzmocnienia gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Wsparciu podlegać będą przedsięwzięcia dotyczące wprowadzania oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w obszarze gospodarki, jak również inwestycji na rzecz instytucji wspierających wzrost gospodarczy.

11 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu
Dokumentacja  źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu. Uszczegółowienie RPO WO /dot. przedsiębiorstw/ Działanie 1.1 Rozwój Przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Poddziałanie Inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwach Działanie 1.3 Innowacje,badania,rozwój technologiczny Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach. Działanie 1.4.Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Poddziałanie 1.4.Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.

12 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu
Dokumentacja  źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu. VADEMECUM dla beneficjentów RPO WO Tom II Załączniki BIZNES PLAN dla poddziałań DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

13 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu /c.d/
Biznes plan zawiera treści A Podstawowe informacje dotyczące projektu B Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy C Opis projektu D Plan marketingowy dla projektu E Prognoza sprzedaży F Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza. Wypełnienie elektroniczne w systemie /word/ po wydrukowaniu stanowi obowiązkowy papierowy załącznik do wniosku.

14 Dokumentacja źródłowa do tworzenia dokumentacji projektu. /c.d/
Wniosek o Dofinansowanie PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Wersja nr 3 - lipiec 2008 r. Załącznik nr 1. w wersji -word pozwala zaprojektowanie wniosku stosownie do wymagań instrukcyjnych i merytorycznych. W celu uniknięcia błędów i uzyskanie operacyjnej poprawności w wypełnieniu wniosku w Generatorze wniosku –wykorzystujemy powyższą wersję wniosku -/word./

15 3.Elementy wspomagające wypełnienie wniosku.
Zał. Nr.3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ

16 cd INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ

17 cd Załącznik nr 4.4 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU
Wersja nr 3 lipiec 2008r.

18 4.Sporządzenie aplikacji o dofinansowanie z RPO WO –ćwiczenia .
RPO WO Działanie Przykład przedsięwzięcia inwestycyjnego przygotowanego jako projektu do aplikacji Warsztaty z przygotowania indywidualnych aplikacji w systemie word. Indywidualnie sporządzane aplikacje dotyczą czterech projektów pt: Rozszerzenie działalności usług murarskich o usługi dekarskie

19 c.d. 1.Projekt inwestycyjny PLN na zakup urządzeń montażowo-transportowych i asekuracyjnych wraz z wyposażeniem narzędziowym. Produkt układanie dachówek ceramicznych oraz pokryć blaszanych .Zatrudnienie 4 osoby. Sprzedaż roczna usług PLN

20 c.d. 2.Uruchomienie produkcji świec zapachowych w rozetkach glinianych. Wartość projektu , PLN dot. adaptacji obiektu PLN ,zakup automatu do tworzenia kompozycji i napełniania rozet ,zakup urządzenia do osadzania knota i transportu rozet do automatu. Sprzedaż roczna PLN poziom zatrudnienia 3 osoby .

21 c.d. 3.Uruchomienie gabinetów lekarskich w nowoczesnej technologii rehabilitacji chorób kostnych PLN Adaptacja pomieszczeń PLN Wyposażenie PLN NOW-HOW PLN. Zatrudnienie 2 osoby Sprzedaż usług rocznie PLN

22 c.d. 4.Automatyczne wyszywanie i haftowanie na materiałach odzieżowych. Projekt wart zł. Adaptacja pomieszczeń PLN Zakup automatu CNC do haftowania i wyszywania PLN Zakup wózków i półek jezdnych Zakup licencji oprogramowania oraz zestawu komputerowego do współpracy z CNC PLN. Zatrudnienie 4 osoby sprzedaż PLN. /rok.

23 c.d.ćwiczeń. Ćwiczenia indywidualne związane z obsługą generatora wniosków ze zwróceniem szczególnej uwagi na podawane przez generator komendy czy też interpretacje wybieranych opcji z tzw.” paska . obsługi/.Omówienie wyników wykonanych czynności aplikacyjnych i praktyczne uwagi co do stwierdzonych usterek w obsłudze generatora Skopiowanie prac warsztatowych na płyty c d.

24 RPO- OW- Poddziałanie 1.4.1.-ćwiczenia .
PODDZIAŁANIE WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów turystycznych (w tym infrastruktury noclegowej i gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowych;

25 c.d.- poddziałania 1.4.1. RPO OW
Podniesienie standardu (budowa, przebudowa lub rozbudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom wyżej wymienionym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, wzmacniające atrakcyjność obiektu; Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

26 c.d. - poddziałania 1.4.1 Beneficjenci:
MMSP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72)

27 Cd- poddziałania 1.4.1 Wysokość wsparcia:
Zgodnie ze schematami pomocy publicznej; W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - maks. 65% kosztów kwalifikowanych; W ramach pomocy de minimis - od 20 tys. PLN do 750 tys. PLN W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej- od 200 tys. PLN do 2,5 mln PLN Warunki szczegółowe:

28 c.d. – poddziałania 1.4.1 Wsparcie uzyskać mogą podmioty gospodarcze, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego, W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu

29 c.d. poddziałania Załączniki do pobrania i opracowania jako kolejne kroki do tworzenia dokumentacji aplikacyjnej: Załącznik Biznes Plan/Vademecum T-1,2/ Załącznik 3.2 Harmonogram rzeczowo Finansowy /Vademecum T-1,2./ Do tworzenia treści roboczej wniosku należy wykorzystać wzór /zał. 1.w systemie word DOC-381 k B /. Wniosek z Generatora wniosków / z menu stron lub pl/

30 c.d.- poddziałania 1.4.1 Aplikacja musi być zgodna strategią zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata /do pobrania ze strony internetowej OROT też UMWO/.oraz wymogami Ustawy z dnia o usługach turystycznych .

31 Zadanie projektowe 1 poddziałania 1.4.1
Wprowadż do aplikacji zadanie inwestycyjne polegające na : rozbudowie i adaptacji obiektu na pensjonat w miejscowości Pokrzywna .Ilość pokoi 30 szt. . W tym 20 szt. 2 pokojowe 10 szt.- 3 pokojowe. Sala komsupcyjna z barkiem na 100 osób oraz kuchnia do obsługi całodziennej .Średnio roczne obłożenie miejsc 60%. Wyżywienie całodzienne w kwocie 30 zł /osobodzień nocleg osobodzień 35 zł.

32 Zadanie projektowe 1 poddziałania 1.4.1
Inwestycja planowana jest na kwotę netto –rozbudowa i adaptacja obiektu na pensjonat ,zł - wyposażenie zł Razem ,PLN /netto/ Okres realizacji rzeczowej do r. Rezultaty: Miejsca noclegowe ilość szt.70 Miejsc konsumpcyjnych ilość szt.100 Wartość sprzedanych usług noclegowych w I-III roku w tys. PLN. Ilość osób zatrudnionych -10 Marża 40 %

33 Zadanie projektowe nr.2 poddziałania 1.4.1
Wprowadż do aplikacji zadanie inwestycyjne polegające na : Budowie restauracji o parametrach -roboty budowlane PLN zakupy -wyposażenia PLN Razem inwestycja ,oo PLN. Ilość miejsc konsumpcyjnych 200 szt.

34 c.d.zadanie projektowe 2. poddziałania 1.4.1
- iIość nakryć obiadowych 180 szt./dzień ,średnia cena 20,00 zł -ilość nakryć gastronomicznych 200szt/dzień ,średnia cena 8,00 zł -ilość na kryć napojowych 300 szt./dzień średnia cena 5,00 zł Projektowana marża 30 % Rezultaty: Nowe produkty szt. .4 Ilość miejsc konsumpcyjnych 200 szt. Wartość sprzedaży I-III rok. w PLN

35 c.d. Zadanie projektowe 2 poddziałania 1.4.1
Zatrudnienie -8 osób Rynek: -obsługa pensjonatów 60 % - grup turystycznych zorganizowanych 25% -indywidualnego turysty 15 %

36 Czynności w poszczególnych krokach treningu zadań1,2.
Podane charakterystyki w zadaniach nie wyczerpują wszystkich niezbędnych informacji o inwestycji . Stąd dobranie brakujących informacji do stworzenia projektu w ramach obowiązujących ram ujętych szczegółowym opisem poddziałania będzie należało do zadań słuchaczy w trakcie treningowego opracowania wniosku.

37 c.d. czynności w poszczególnych krokach treningu zadań 1,2.
-opracowanie biznes planu ze szczególnym wybrzmieniem finansowo - ekonomicznym celów poddziałania – wzrostu znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno -sportowych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa . -opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego – t .j. ponoszenie w czasie nakładów finansowych stosownie do czasu realizacji zadań wynikających z technologii budowy ,montażu, rozruchu inwestycji. -opracowanie roboczego wniosku dla projektu ./ wg. wzoru w systemie word /.który powinien być spójny z opracowaniem biznes plan-harmonogram rzecz.-finans.

38 RPO- OW- Poddziałanie 1.3.2.-ćwiczenia .
PODDZIAŁANIE INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na: utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług), lub dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub

39 c.d. poddziałanie zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, lub nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. W ramach w/w kategorii inwestycji będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, wdrożeniem systemów teleinformatycznych, gospodarki elektronicznej, itp.

40 Beneficjenci: MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) Grupy zrzeszenia przedsiębiorstw
Wysokość wsparcia Dofinansowanie z EFRR - zgodnie ze schematami pomocy publicznej Minimalny wkład własny - poziom zostanie określony w ogłoszeniu o naborze wniosków Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach - od 550 tys. PLN do 7,5 mln PLN Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. PLN do 7,5 mln PLN Warunki szczegółowe: Dofinansowanie uzyskają projekty realizowane w województwie opolskim; Z dofinansowania wyłączone są przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Poddziałania 1.4.1;

41 c.d. poddziałanie Dofinansowanie uzyskają projekty realizowane w województwie opolskim; Z dofinansowania wyłączone są przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Poddziałania 1.4.1 Priorytetowo będą traktowane projekty: wynikające z zapisów „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata " dotyczące dziedzin wskazanych przez realizowane badania W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. Dokumenty do pobrania: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO wraz z załącznikami Vademecum dla beneficjentów RPO WO wraz z załącznikami

42 c.d. poddziałanie 1.3.2 Cel Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z
województwa opolskiego poprzez wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu ich innowacyjności. Wramach poddziałania udzielane będzie bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw na projekty o charakterze inwestycyjnym na rzecz wzrostu innowacyjności, tj. zasadniczych zmian m.in. produkcji, produktu, lub procesu produkcyjnego.

43 c.d. poddziałanie 1.3.2 Dofinansowanie uzyskają projekty nowych i
istniejących firm sektora MSP na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych (np. zakupy patentów, licencji, know -how, maszyn, urządzeń) W tym również na przedsięwzięcia pro-środowiskowe i ekoinnowacyjne, uwzględniające aspekt efektywności energetycznej, dla umożliwienia realizacji projektów odpowiadających celom systemowym II Polityki

44 c.d. poddziałanie 1.3.2 Projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się: - inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z : - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych

45 c.d. poddziałanie 1.3.2 (w tym w zakresie wprowadzenia nowych
rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług); - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

46 c.d. poddziałanie 1.3.2 związanych z przedsiębiorstwem, które zostało
zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań i usług) innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach.

47 c.d. poddziałanie 1.3.2 Projekty związane z wdrożeniem systemów
teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wsparcie tego typu dotyczy firm działających min. 12 miesięcy.

48 c.d. poddziałanie 1.3.2 Maksymalna intensywność regionalnej pomocy
inwestycyjnej: - 60% dla średnich przedsiębiorców; - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 2. Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia: 45% 27 Wkład UE w dofinansowaniu (%) 85% 28 Wkład środków budżetu państwa w dofinansowaniu (%) 15%

49 Dokumentacja strategiczna poddziałanie 1.3.2
1. Regionalna Strategia Innowacji województwa opolskiego Dział IV-VII dot. strategii, działań operacyjnych ,wdrażnia i ocen w przedmiocie innowacyjność dla woj. opolskiego str oprac. / www. umwo .opole. pl/. 2.Streszczenie Foresight dla województwa opolskiego./ pl./. 3. Ustawa i Rozporządzenia. M.G. dot. tworzenia Centrów Badawczo-Rozwojowych. 4. Kryteria wyboru wniosków /zał. nr.5 do Szczegółowego opisu osi RPO/ pl/

50 Cwiczenia- poddziałanie 1.3.2
Zadanie 1.Przedsiębiorca podejmuje się produkcji nowych innowacyjnych wysokowydajnych segmentów solarnych do montowania w dachach budynków. Inwestycja obejmuje budowę zakładu kwota PLN w tym zakup urządzeń na kwotę , PLN. Zakup praw-licencji na kwotę zł. Licencja nie użytkowana po raz pierwszy może być użytkowana w kraju. Koszt segmentu w cenie sprzedaży skalkulowano na poziomie 1 m2= 1000 zł. Koszt wytworzenia 1m2=70% kosztów sprzedaży .Przedsiębiorca posiada 20% wkładu własnego, pozostała część kredyt bankowy. Poziom zatrudnienia na nowych stanowiskach 15 osób.

51 c.d. poddziałanie 1.3.2 Zadanie nr.2
Przedsiębiorca uruchamia nowy innowacyjny produkt bandaż lniany odkażająco-leczący. Inwestycja –budynek adaptacja PLN zakup urządzeń PLN. Licencja zł. Produkt innowacyjny na skalę kraju i europy. Produkcję w kraju uruchomiono w 2008 r. produkcję w kraju. Cena mb.20 zł. Zatrudnienie 16 osób.

52 c.d. poddziałanie 1.3.2 Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w postępowaniu podobnym do poddz.1.1.2/1.4.1.

53 5.P.O.I.G. Priorytet VIII. Działanie 8.1.
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Cel działania . Stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji

54 Cd. POIG. Działanie 8.1 O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy. Posiadający siedzibę na terytorium R. Polski lub dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą miejsce zamieszkania terytorium R. Polski. Wykluczenia :sektor rybołówstwa i akwakultury, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych i przetwory mleczne ,związane z wywozem do państw trzecich lub członkowskich

55 Cd. POIG. Działanie 8.1 TYPY PROJEKTÓW: Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług których realizacja będzie dofinansowana przez okres 24 miesięcy .W ramach działania przewidziano możliwość zakupu usług doradczych, informatycznych Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na 1 projekt.

56 Cd. POIG. Działanie 8.1 Definicja produktu cyfrowego. Produkt cyfrowy jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej ,będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej .Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze, oprogramowanie i utwory autorskie. Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem bezpośredniego handlu, czyli mogą

57 Cd. POIG. Działanie 8.1 Definicja usługi cyfrowej .Usługa cyfrowa jest czynnością przeprowadzoną za pomocą sieci cyfrowej, będącą składnikiem działalności gospodarczej lub publicznej .Świadczenie usługi drogą elektroniczną to usługa której wykonywanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w systemach teleinformatycznych na indywidualne żądanie odbiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron.

58 Cd. POIG. Działanie 8.1 Pomoc publiczna .Dofinansowanie następuje w ramach pomocy de minimis. Kategoria wydatków kwalifikowanych (przybliżone) :Zakup usług (informatycznych ,technicznych ,doradczych do wytworzenia lub świadczenia usług lub e-produktu. Zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniami obsługa cyfrowa ( do 10% wydatków kwalifik.) Wydatki na działalność gospodarczą (koszty osobowe operacyjne) Zakupy inwestycyjne: środki trwałe wartości niematerialne i prawne, licencje.

59 Cd. POIG. Działanie 8.1 Minimalna i maksymalna wartość.
W województwach gdzie RPO przewiduje identyczny instrument wsparcia min. wartość wsparcia 50 tys. zł maksymalna wartość wsparcia 250 tys. zł w pozostałych województwach min. 20 tys. zł. maksymalna wartość wsparcia 250tys zł. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85 % wydatków kwalifikowanych (pomoc de minimis).

60 Cd. POIG. Działanie 8.1 Procedura aplikacyjna .
Wniosek składamy w wersji papierowej i elektronicznej do właściwego RIF Opole FRŚl. Ocena formalna i merytoryczna –RIF Lista rekomendowanych projektów do weryfikacji IW. Werefikacja listy przez IW akceptacja przez IP zatwierdzenie przez IZ

61 Cd. POIG. Działanie 8.1 Ćwiczenia na wniosku w systemie/ word/
Demonstrowanie generatora wniosków do działania 8.1

62 Cd. POIG. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Cel: Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Stworzenie mikro-małym i średnim przedsiębiorcom szansy na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym.Wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach oraz między przedsiębiorstwami.

63 Cd. POIG. Działanie 8.2 Kategorie wydatków kwalifikowanych
Zakupy inwestycyjne Szkolenie pracowników (do 10% k.k.). Usługi doradcze związane bezpośrednio z inwestycją. Pomoc publiczna dla woj.. Opolskiego mikro i małe 70 % k.k. średnie 60% k.k.

64 Cd. POIG. Działanie 8.2 Minimalny poziom wsparcia 100 tys. zł /gdzie identyczny instrument w RPO/w pozostałych wojewewództwach. 200 tys. zł. Maksymalna wartość wsparcia 2,o mln zł.

65 Cd. POIG. Działanie 8.2 Współpracujące firmy przystępujące do programu muszą posiadać umowy cywilnoprawne o współpracy. Jest to wymóg konieczny. Prezentacja wzorów dokumentacji aplikacyjnej ,wniosek /word/, generator wniosków, biznesplan.- Ćwiczenia .


Pobierz ppt "Projekt „Konsultant do spraw funduszy europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google