Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo konkurencji ćwiczenia - spotkanie 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo konkurencji ćwiczenia - spotkanie 5"— Zapis prezentacji:

1 Prawo konkurencji ćwiczenia - spotkanie 5
Łukasz Grzejdziak Prawo konkurencji ćwiczenia - spotkanie 5 Kontrola koncentracji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

2 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Program ćwiczeń Pojęcie „koncentracja” Wspólnotowy wymiar koncentracji Zakres obowiązku zgłoszenia koncentracji Prezesowi UOKiK Podmioty obowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji Wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji Treść zgłoszenia zamiaru koncentracji (formularz WID) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

3 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Program ćwiczeń Typowe przyczyny koncentracji przedsiębiorców Decyzje Prezesa UOKiK kończące postępowanie w sprawach koncentracji Kryteria oceny koncentracji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

4 Pojęcie „koncentracja”
Art. 13 ust. 2 uokik Połączenie 2 lub więcej samodzielnych przedsiębiorców Przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 1 lub więcej przedsiębiorcami przez 1 lub więcej przedsiębiorców Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (JV) Nabycie części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli w którymkolwiek z dwóch ostatnich lat obrotowych generowała ona na terytorium RP obrót przekraczający równowartość 10 mln EUR 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

5 Pojęcie „koncentracja”
Art. 4 pkt 4) uokik – przejęcie kontroli wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (…) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

6 Pojęcie „koncentracja”
Art. 4 pkt 4) uokik – (…) uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

7 Pojęcie „koncentracja”
Art. 4 pkt 4) uokik – (…) uprawnienia takie tworzą w szczególności: d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

8 Wspólnotowy wymiar koncentracji
Art. 1 ust. 2 ECMR (rozp. Rady WE nr 139/2004) - Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy jeżeli: a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw > mln EUR; oraz b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej 2 zainteresowanych przedsiębiorstw > 250 mln EUR, ALE – zasada 2/3 Nie ma wymiaru wspólnotowego gdy, każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje > 2/3 swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym P.Cz. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

9 Wspólnotowy wymiar koncentracji
Art. 1 ust. 3 ECMR – Koncentracja, która nie osiąga ww. progów posiada wymiar wspólnotowy jeśli: a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw > mln EUR i b) w każdym z co najmniej 3 P.Cz., łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw >100 mln EUR; c) w każdym z co najmniej 3 ww. P. Cz., łączny obrót każdego z co najmniej 2 zainteresowanych przedsiębiorstw >25 mln EUR; oraz d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej 2 zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR ALE- zasada 2/3 chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym P. Cz. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

10 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Definicje Art. 4 pkt 3) uokik – przedsiębiorca dominujący przedsiębiorca, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą Art. 4 pkt 14) uokik – grupa kapitałowa wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

11 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Definicje Przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji W przypadku przejęcia kontroli - przedsiębiorca przejmujący kontrolę W przypadku łączenia się przedsiębiorstw – wszyscy bezpośrednio łączący się przedsiębiorcy W przypadku JV – wszyscy przedsiębiorcy tworzący nowego przedsiębiorcę W przypadku nabycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym – przedsiębiorcę nabywającego mienie Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji Przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji oraz wszyscy przedsiębiorcy należący do ich grup kapitałowych 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

12 Zakres obowiązku zgłoszenia koncentracji Prezesowi UOKiK
Art. 13 ust. 1 uokik – przesłanki pozytywne: Łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenie > 1 mld EUR lub Łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym zgłoszenie > 50 mln EUR (Ale - przy nabyciu części mienia – po stronie nabywanego uwzględnia się tylko obrót z tej części mienia) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

13 Zakres obowiązku zgłoszenia koncentracji Prezesowi UOKiK
Art. 14 uokik – (przesłanki negatywne) nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: W przypadku przejęcia kontroli - gdy obrót przedsiębiorcy przejmowanego (oraz jego przedsiębiorców zależnych) nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z 2 lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 10 mln EUR pomiędzy członkami grupy kapitałowej 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

14 Zakres obowiązku zgłoszenia koncentracji Prezesowi UOKiK
Art. 14 uokik – (przesłanki negatywne) nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: Polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu akcji lub udziałów w celu ich odsprzedaży przez instytucję finansową, której przedmiotem działalności są inwestycje kapitałowe (dodatkowe warunki) Polegającej na czasowym nabyciu (objęciu) akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (dodatkowe warunki) Następującej w toku postępowania upadłościowego, chyba że przejmujący jest konkurentem, lub członkiem grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przejmowanego 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

15 Obliczanie obrotów uczestników koncentracji
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania obrotów przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji (Dz. U. nr 134 poz. 935) Określa zasady ogólne oraz Szczególne zasady dla: banków, ubezpieczycieli, NFI, FI, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, JST 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

16 Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
Art. 94 ust. 2 uokik w przypadku łączenia się przedsiębiorstw – zgłoszenie wspólne łączących się przedsiębiorców w przypadku przejęcia kontroli – przejmujący kontrolę w przypadku utworzenia przedsiębiorcy – zgłoszenie wspólne tworzących przedsiębiorców w przypadku nabycia części mienia – nabywający Art. 94 ust. 3 uokik W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 2 przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca dominujący UWAGA – za wyjątkiem ust. 3 zgłoszenia dokonują podmioty bezpośrednio uczestniczące w koncentracji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

17 Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Dokonywane na formularzu WID (wykaz informacji i dokumentów) stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. nr 134 poz. 937) Zgłoszenie stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji Od wniosku (zgłoszenia) uiszcza się opłatę – obecnie 5 tys. zł 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

18 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Dane kompletne i zgodne z prawdą Wyjątek co do kompletności na wniosek dokonującego zgłoszenia, jeśli nie dysponuje właściwymi informacjami lub dokumentami i mimo wykazania należytej staranności nie udało mu się ich zdobyć (nie dotyczy dokumentów i informacji dotyczących jego grupy kapitałowej) – wówczas Prezes UOKiK bazuje na szacunkach lub gdy uprawdopodobni, że informacje i dokumenty nie są obiektywnie niezbędne do wydania decyzji (nie dotyczy koncentracji między konkurentami) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

19 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Zwrot zgłoszenia Art. 95 ust. 1 – zwrot zgłoszenia obligatoryjnie – jeśli zgłoszenie nie jest objęte obowiązkiem fakultatywnie w terminie 14 dni, jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków, jakim powinno odpowiadać jeżeli pomimo wezwania zgłaszający zamiar koncentracji nie usuwa wskazanych braków w zgłoszeniu lub uzupełnienia w nim niezbędnych informacji lub nie uzupełnia informacji w wyznaczonym terminie 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

20 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Dane identyfikujące przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji Firmy, adresy siedzib, osoby pełnomocników i ich dane kontaktowe, forma prawna, przedmiot faktycznej działalności, nazwiska członków zarządu, nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Urzędem, itp. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

21 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Opis koncentracji jej forma, opis planowanej transakcji, oraz wskazanie przyczyn i celów koncentracji (synergie), jej przewidywanych skutków dla uczestników, konkurencji i konsumentów, dla sytuacji na rynku właściwym (cen produktu, kosztów produkcji), harmonogram transakcji, planowaną strukturę własnościową itp. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

22 Przyczyny i cele koncentracji
Zwiększenie efektywności zarządzania Synergie organizacyjne Ekonomia skali i zakresu działalności - zmniejszenie kosztów zarządzania, administracji, dystrybucji, marketingu, badań i rozwoju Komplementarność zasobów i umiejętności Zmniejszenie kosztów transakcyjnych np. przez integrację pionową 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

23 Przyczyny i cele koncentracji
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez wyeliminowanie konkurenta lub zwiększenie udziałów w rynku Pozyskanie nowych rynków zbytu lub zakupu Dywersyfikacja produkcji Potrzeba wykorzystania nadmiernych funduszy Chciwość i ambicja menedżerów Owczy pęd na rynku 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

24 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Informacje dotyczące obrotów uczestników koncentracji Analiza spełnienia progów obrotów określonych w uokik i ECMR Informacje dotyczące kształtu i struktury grup kapitałowych Informacje dotyczące przeszłych koncentracji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

25 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Dokumenty potwierdzające dane zawarte w WID i stanowiące do niego załączniki: Odpisy z KRS i innych rejestrów, sprawozdania finansowe, dokumenty identyfikujące czynności podejmowane w ramach transakcji (umowy, prospekty emisyjne, plany łączenia, itp.), raporty, analizy, wyniki badań rynkowych, studia dotyczące planowanej koncentracji oraz sytuacji rynkowej, wykaz publicznie dostępnych informacji o rynkach 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

26 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Wyznaczenie rynków właściwych na których działają uczestnicy koncentracji Określenie rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ W układzie horyzontalnym – wspólne rynki produktowe dla minimum 2 uczestników koncentracji, gdzie koncentracja doprowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym >20% W układzie wertykalnym – gdy uczestnicy działają na rynkach produktowych sąsiadujących w łańcuchu wartości, jeśli którykolwiek z nich posiada w takim rynku >30% udziałów 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

27 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Informacje o sytuacji na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ (horyzontalnych i wertykalnych) Wielkość rynków, wielkość sprzedaży uczestników na każdym z tych rynków oraz udział w rynku uczestników, określenie głównych konkurentów, dostawców, nabywców, kanały dystrybucji, wielkość mocy produkcyjnych, charakterystyka popytu z podaniem preferencji konsumentów i charakterystyki typowych odbiorców, informacje odnośnie planowanych wejść na rynek i istnienia barier wejścia, itp. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

28 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
WID – zawartość Wyznaczenie rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym Dotyczy każdego rynku właściwego innego niż w układzie horyzontalnym i wertykalnym, jeśli co najmniej jeden z uczestników koncentracji ma w nim >40% udziałów Informacje o wielkości rynków konglomeratowych, sprzedaży na nich uczestników koncentracji i ich udziale w tych rynkach 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

29 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 18 uokik – decyzja pozytywna Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

30 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 19 uokik – decyzja warunkowa zgoda na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez uczestników określonych warunków, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku Warunki – Prezes UOKiK może nałożyć obowiązek lub przyjąć zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi Decyzja określa termin spełnienia warunków oraz nakłada obowiązek informacyjny 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

31 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 20 ust. 1 uokik – decyzja negatywna Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

32 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 20 ust. 2 uokik – wyjątek – decyzja pozytywna Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego 2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

33 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 96 uokik – termin zakończenia postępowania co do zasady zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia do terminu nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników koncentracji, a także okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, lub ustosunkowanie się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu warunków, oraz okresów oczekiwania na uiszczenie opłaty 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

34 Decyzje w sprawach koncentracji
Art. 97 uokik – klauzula zawieszająca Obowiązek wstrzymania koncentracji do czasu wydania decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana Czynność prawna, na podstawie której ma być dokonana koncentracja może być dokonana pod warunkiem, że Prezes UOKiK wyda zgodę na koncentrację 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

35 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Uchylenie decyzji Art. 21 uokik możliwość uchylenia decyzji pozytywnej lub warunkowej, jeżeli zostały oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni uczestnicy koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych na nich warunków w przypadku uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy Jeśli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może wydać decyzje: o podziale połączonego przedsiębiorcy, zbyciu jego majątku Zbyciu lub akcji lub udziałów, które zapewniają nad nim kontrolę, lub rozwiązaniu spółki, nad którą sprawowana jest kontrola wspólna 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

36 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Uchylenie decyzji Jeśli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może wydać decyzje: o podziale połączonego przedsiębiorcy, zbyciu jego majątku Zbyciu lub akcji lub udziałów, które zapewniają nad nim kontrolę, lub rozwiązaniu spółki, nad którą sprawowana jest kontrola wspólna Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji negatywnej 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

37 Podział przedsiębiorcy
Art. 99 uokik W przypadku niewykonania decyzji o podziale przedsiębiorcy, zbyciu akcji, udziałów, majątku Prezes UOKiK może, w drodze decyzji: dokonać podziału przedsiębiorcy w oparciu o odpowiednie przepisy KSH. Przysługują mu przy tym kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

38 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Możliwe antykonkurencyjne skutki koncentracji Skutki nieskoordynowane (jednostronne) Skutki skoordynowane Skutki wertykalne Skutki konglomeratowe 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

39 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Skutki nieskoordynowane (jednostronne) Dotyczą koncentracji horyzontalnych Polegają na wzmocnieniu siły rynkowej danego pojedynczego przedsiębiorcy, najczęściej jako rezultatu eliminacji lub ograniczenia konkurencji Przykład – przejęcie konkurenta 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

40 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Skutki skoordynowane Dotyczą koncentracji horyzontalnych Polegają na zwiększeniu chęci i możliwości koordynowania zachowań podmiotów na rynku Przykład – na rynku działają podmioty A, B, C i D, co do których istnieje podejrzenie, że w pewnym zakresie koordynują swoje decyzje rynkowe. B jest jednak czasem nielojalny. A przejmuje więc B. 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

41 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Skutki wertykalne Dotyczą koncentracji pionowych - gdy łączą się podmioty działające na rynkach typu producent – hurtownik, producent – detalista itp. Z reguły koncentracje pionowe prowadzą do zwiększenia efektywności i obniżki cen Czasem efekty negatywne Zamknięcie rynku – A wydobywa rudę żelaza, którą sprzedaje hutom: B, C i D. B chce przejąć A by kontrolować złoża. Będzie zainteresowany by nie sprzedawać rudy konkurentom Zwiększenie możliwości koordynacji zachowań – np. gdy skutkiem połączenia będzie większa przejrzystość cen umożliwiająca kontrolę nielojalnego uczestnika kartelu lub koordynacji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

42 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Skutki konglomeratowe Dotyczą koncentracji na rynkach innych niż te, które są wspólne dla uczestników lub pozostają względem siebie w układzie pionowym Kontrowersje czy w ogóle mogą istnieć negatywne skutki takich koncentracji Pogląd – połączenie przedsiębiorców oferujących dobra komplementarne może prowadzić do zwiększenia chęci stosowania sprzedaży wiązanej i pakietowania 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

43 Ocena koncentracji horyzontalnych
Czynniki brane pod uwagę Udziały w rynku zestawienie udziałów w rynku łączących się przedsiębiorców przed i po połączeniu w praktyce – jeśli w wyniku koncentracji udział w rynku wzrośnie powyżej 40% - niewielkie szanse na pozytywną decyzję Stopień koncentracji HHI po połączeniu – z reguły zgoda jeśli HHI<1000 HHI , ale ΔHHI<250 HHI >2000, ale ΔHHI<150 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

44 Ocena koncentracji horyzontalnych
Czynniki brane pod uwagę Stopień substytucyjności towarów łączących się przedsiębiorców – jak bliskimi są konkurentami? Możliwość zmiany źródła zaopatrzenia przez kontrahentów łączących się przedsiębiorców Prawdopodobieństwo zwiększenia sprzedaży przez konkurentów w razie wzrostu ceny rynkowej 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

45 Ocena koncentracji horyzontalnych
Czynniki brane pod uwagę Fakt, że koncentracja prowadzi do wyeliminowania szczególnie dynamicznego konkurenta Fakt, że koncentracja umożliwi łączącym się przedsiębiorcom ograniczenie konkurencji Siła nabywcza kontrahentów Brak barier rynkowych – możliwość wejścia na rynek, w tym prawdopodobieństwo wejścia na rynek 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

46 Ocena koncentracji horyzontalnych
Czynniki sprzyjające skutkom skoordynowanym, m.in. Mała liczba graczy na rynku Jednorodne, proste towary Stabilność cen towarów i popytu na nie Stabilność i przejrzystość środowiska ekonomicznego Niewielka innowacyjność w ramach produkcji danych towarów Podobne: struktura kosztów, udziały w rynku, moce produkcyjne, stopień integracji pionowej działających na rynku podmiotów 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

47 Ocena koncentracji horyzontalnych
Czynniki sprzyjające skutkom skoordynowanym, m.in.: Przejrzystość rynku umożliwiająca monitorowanie działań konkurentów Możliwość reakcji na brak lojalności uczestników kartelu (koordynacji), posiadanie przez nich instrumentów umożliwiających reakcję Brak zagrożenia ze strony konkurentów nieuczestniczących w koordynacji 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

48 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Ocena koncentracji Czynniki brane pod uwagę przy ocenie wszystkich typów koncentracji Efektywności - przyczynienie się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego – korzyść dla konsumentów Możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na gospodarkę narodową (uokik) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

49 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Wnioski końcowe Koncentracja może polegać na: połączeniu się przedsiębiorców (fuzja), przejęciu kontroli, utworzeniu nowego przedsiębiorcy, bądź nabyciu części mienia innego przedsiębiorcy Przejęcie kontroli to nabycie przez przedsiębiorcę uprawnień, które umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę Koncentracja o wymiarze wspólnotowym podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej Koncentracja ma wymiar wspólnotowy jeśli odpowiada wymogom co do obrotów osiąganych przez jej uczestników, określonym w rozporządzeniu Rady nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (ECMR) 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

50 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Wnioski końcowe Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów określa zakres obowiązku zgłoszenia koncentracji do Prezesa UOKiK. Koncentracja, która nie ma wymiaru wspólnotowego, spełnia przesłanki pozytywne określone w art. 13 uokik oraz nie odpowiada przesłankom negatywnym z art. 14 uokik podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK Do zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK obowiązany jest w zależności od rodzaju koncentracji przedsiębiorca przejmujący kontrolę, nabywający część mienia przedsiębiorcy, lub wspólnie – wszyscy łączący przedsiębiorcy, lub wszyscy przedsiębiorcy tworzący nowego przedsiębiorcę 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

51 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Wnioski końcowe Zgłoszenie zamiaru koncentracji dokonywane jest na formularzu WID stanowiącym załącznik do rozporządzenia RM w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezes UOKiK wydaje decyzję wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji jeśli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

52 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Wnioski końcowe Negatywne skutki rynkowe koncentracji podzielić można na: nieskoordynowane, skoordynowane, wertykalne i konglomeratowe Przy dokonywaniu oceny wpływu koncentracji na konkurencję organ antymonopolowy bierze pod uwagę szerokie spektrum czynników, w tym m.in.: udział w rynku, stopień jego koncentracji liczony w HHI, istnienie barier rynkowych 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

53 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Dziękuję za uwagę Łukasz Grzejdziak Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ 90-232, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12


Pobierz ppt "Prawo konkurencji ćwiczenia - spotkanie 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google