Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie badań ilościowych ankiet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie badań ilościowych ankiet"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie badań ilościowych ankiet
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Omówienie badań ilościowych ankiet Tomasz Śliwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Celem Pilotażowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w Raciechowicach jest stworzenie i przetestowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego jako modelu dla małych gmin wiejskich.

3 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice CEL BADAŃ Celem badań ankietowych było: określenie poziomu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w zakresie gotowości do inwestowania w tego rodzaju źródła energii we własnych gospodarstwach, określenie poziomu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w zakresie działalności gospodarczej dla potrzeb odnawialnych źródeł energii (uprawa roślin energetycznych), określenie energetyczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarstw na obszarze Gminy Raciechowice, ocena wpływu wybranych charakterystyk gospodarstw i mieszkańców gminy na parametry ekonomiczno-energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju energetycznego.

4 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice ZAKRES PRACY 1. Przygotowanie ankiety. 2. Opracowanie formy ankiety. 3. Szkolenie ankieterów. 4. Opracowanie formy arkusza kalkulacyjnego dostosowanego do ankiety. 5. Częściowa weryfikacja wyników ankiet podczas procesu zbierania danych. 6. Weryfikacja całości danych. 7. Ocena pracy ankieterów. 8. Analiza pojedynczej zmiennej dla wszystkich danych. 9. Analiza współzależności zmiennych dla wybranych parametrów. 10. Wnioskowanie statystyczne.

5 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Gmina Raciechowice województwo małopolskie Rodzaj gminy wiejska Powiat myślenicki Powierzchnia gminy 60,97 km2 Procent powierzchni powiatu 9,06 % Użytki rolne 64 % Użytki leśne 26 % Ludność gminy 5960* osób Gęstość zaludnienia 97,8* osób/km2 Średni dochód na mieszkańca gminy 1639,32** zł Stopień zalesienia obszaru 26,3 % Gęstość sieci drogowej 1,12 km/km2 Urząd gminy Raciechowice 140 tel. 12  faks 12  * Według danych z roku 2004 **Według danych z roku 2002

6 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice PYTANIA ANKIETOWE 1 Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? 2 Jaki jest Pani/Pana wiek? 3 Jaka jest liczba osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym? 4 Jeżeli posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne to jaka jest jego specjalność (co stanowi główne źródło dochodów z działalności)? 5 Jeżeli posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne to jaka jest jego powierzchnia w ha? 6 Jak ogrzewa Pani/Pan swój dom? 7 Jakim paliwem ogrzewa Pani/Pan swoje gospodarstwo (dom)? 8 W którym roku wybudowany był dom (zakończyła się budowa)? 9 Czy zimą dom jest dobrze dogrzany (czy w całej ogrzewanej przestrzeni domu panuje odpowiednia temperatura)? 10 Jaka jest ogrzewana powierzchnia domu?

7 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice PYTANIA ANKIETOWE 11 W jaki sposób ogrzewana jest woda użytkowa? 12 Czy wykonano termomodernizację? 13 Ile średnio miesięcznie płacisz za prąd elektryczny? 14 Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą rzepaku? 15 Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą roślin energetycznych (np. wierzba energetyczna)? 16 Jakie wsparcie by Pani/Panu najbardziej odpowiadało, aby zdecydować się na inwestycję proekologiczną? 17 Czy zainstalowałaby Pani/Pan własne przydomowe źródło energii elektrycznej? 18 Jakie źródło ciepła by Panią/Pana najbardziej interesowało? 19 Ile wynoszą roczne koszty ciepła do ogrzewanie domu i wody oraz ewentualnie budynków gospodarczych? Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y): a) przystąpieniem do gminnego programu wymiany kotłów c.o. b) przystąpieniem do gminnego programu montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, c) podłączeniem do sieci gazowej.

8 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice PYTANIA ANKIETOWE 21 Ile byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować w nowe (lub dodatkowe) źródło ciepła, aby obniżyć koszty ogrzewania? 22 Czy byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować aby mniej zanieczyszczać środowisko naturalne? 23 Przy jakim dofinansowaniu byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) przystąpieniem do gminnego programu wspierającego koszty inwestycyjne? 24 Czy ciepło poza ogrzewaniem domu i ciepłej wody jest jeszcze potrzebne do innych celów? 25 Czy w Pani/Pana gospodarstwie byłoby sensowne zastosowanie pompy ciepła? 26 Które z rozwiązań w zakresie ścieków posiada Pani/Pan w swoim domu? 27 Przy jakim dofinansowaniu jest Pani/Pan zainteresowana(y) zakupem małej oczyszczalni lub szczelnego szamba w ramach programu gminnego? 28 Czy wie Pani/Pan, z jakiego rodzaju usług można skorzystać w Gminnym Centrum Informacji? 29 Czy korzystał(a) Pani/Pan kiedykolwiek z usług Gminnego Centrum Informacji 30 Jakie usługi i z jakiego zakresu pomocy chciałaby Pani/Pan otrzymywać w Gminnym Centrum Informacji?

9 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice PYTANIA ANKIETOWE 31 Jakie zadania inwestycyjne uważa Pani/Pan za najważniejsze w rozwoju gminy? 32 Czego brakuje Pani/Panu w twoim sołectwie? 33 Czy chciałaby Pani/Pan prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? 34 Jeżeli chciałaby Pani/Pan prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, to jakie są przeszkody? 35 Czy posiada Pani/Pan w swoim gospodarstwie nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia? 36 Czy posiada Pani/Pan w swoim gospodarstwie nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania? 37 Czy jest Pani/Pan zadowolony z nowoczesnych rozwiązań w zakresie wytwarzania lub oszczędzania prądu i/lub ciepła o ile takie się w gospodarstwie domowym znajdują?

10 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice 2 a) do 30 lat b) między 30 – 40 lat c) pomiędzy 40 a 50 lat d) pomiędzy 50 a 60 lat e) powyżej 60 lat 4 a) nie posiadam b) uprawa c) hodowla d) przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych e) ogrodnictwo i produkcja roślin (rośliny ozdobne) f) sadownictwo g) warzywnictwo h) gospodarka leśna i) agroturystyka j) inna 5 Proszę podać liczbę hektarów 7 a) węgiel b) miał (muł) c) drewno d) olej opałowy e) gaz płynny f) gaz ziemny g) inne ekologiczne …………………… h) inne ………………………………… 9 tak nie 31 Krótko (hasłowo) opisać, może być więcej niż jedno zagadnienie ODPOWIEDZI: NA PYTANIA OTWARTE NA PYTANIA ZAMKNIĘTE NA PYTANIA CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE JAKOŚCIOWE ILOŚCIOWE

11 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice OCENA DANYCH Liczba wszystkich ankiet wynosiła Wypełnionych zostało 951 z nich, co stanowi 66,88%. Przyczynami braku wypełnienia ankiety były głównie nieobecność respondentów (254 ankiety, 17,86%) oraz odmowa udzielania odpowiedzi (208 ankiet, 14,63%). Ponadto 4 ankiety zostały przez ankieterów oddane puste, bez podania przyczyny braku ich wypełnienia, a 4 obiekty (gospodarstwa domowe) były niezamieszkane (po 0,28%).

12 Rozkład liczby ankiet na poszczególnych ankieterów.
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice PRACA ANKIETERÓW Średnio na jednego ankietera przypadało 142,2 ankiety. Rozkład liczby ankiet na poszczególnych ankieterów. liczbę wypełnionych ankiet przypadającą na poszczególnych ankieterów w ujęciu procentowym (liczba wypełnionych ankiet/całkowita liczba ankiet ankietera)

13 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice WERYFIKACJA DANYCH Ogólna powierzchnia gminy 61 km2. Wg 783 ankiet (52,2 % z 1500) sumaryczna powierzchnia gruntów wynosi 26,95 km2, co stanowi 44,18 % z 61 km2. Ludność gminy 6 tys. osób. Wg 948 ankiet (63,2% z 1500) liczba mieszkańców 4194, co stanowi 69,9% z 6 tys.

14 GŁÓWNA SPECJALNOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice GŁÓWNA SPECJALNOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO

15 Sposób ogrzewania Odpowiedzi:
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Sposób ogrzewania Jak ogrzewa Pani/Pan swój dom? Odpowiedzi: A - ogrzewanie indywidualne B - kotłem (piecem) c.o. C - kominkiem z rozprowadzaniem ciepła D – inaczej Odpowiedź Liczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent B 619 65,5 A 234 853 24,8 90,3 D 47 900 5,0 95,2 C 24 924 2,5 97,8 AB 9 933 1,0 98,7 BC 7 940 0,7 99,5 ABC 2 942 0,2 99,7 CD 944 99,9 BD 1 945 0,1 100,0 Odpowiedzi „X” - 6 Wśród odpowiedzi „D” udzielono 21 odpowiedzi szczegółowych z wyspecyfikowaniem „innego sposobu ogrzewania”. Weryfikacja danych wykazała, że wszystkie z 21 odpowiedzi zaliczało się do kategorii „A” (10 ankiet), „B” (8 ankiet) lub „brak ogrzewania” (3 ankiety). Można na tej podstawie sądzić, że pozostałe 47 odpowiedzi „D”, które nie zostały przez respondentów doprecyzowane również należy zaliczyć do jednej z tych kategorii. Monowalentne źródło ciepła: 924 gospodarstwa z 945 (97,8 %) Biwalentne źródło ciepła: 19 gospodarstw z 945 (2 %) Więcej niż dwa źródła ciepła: 2 gospodarstwa z 945 (0,2 %)

16 Paliwo Pytanie 7: Odpowiedzi:
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Paliwo Pytanie 7: Jakim paliwem ogrzewa Pani/Pan swoje gospodarstwo (dom)? Odpowiedzi: A - węgiel B - miał C – drewno D - olej opałowy E - gaz płynny F - gaz ziemny G - inne ekologiczne H - inne Odpowiedź Liczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent AC 567 60,06 A 152 719 16,10 76,17 C 109 828 11,55 87,71 ABC 36 864 3,81 91,53 B 22 886 2,33 93,86 AB 13 899 1,38 95,23 D 11 910 1,17 96,40 BC 9 919 0,95 97,35 J 5 924 0,53 97,88 AD 4 928 0,42 98,31 CD 3 931 0,32 98,62 ACH 934 98,94 H 2 936 0,21 99,15 ACD 938 99,36 E 940 99,58 BH 1 941 0,11 99,68 BCH 942 99,79 ACJ 943 99,89 CG 944 100,00 Dodano: do odpowiedzi C wszystkie, w których respondenci udzielili odpowiedzi H lub G z wyjaśnieniem „trot” (12 odpowiedzi). do odpowiedzi A zaliczono koks (1 odpowiedź) odpowiedzi „prąd” oznaczono jako „J”. Odpowiedzi „X” - 7

17 Liczba rodzajów paliwa
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Węgiel i/lub miał spalany jest w 811 gospodarstwach, co stanowi 85,9 % wszystkich w przebadanej grupie. Liczba rodzajów paliwa Liczba gospodarstw Procent gospodarstw Jednorodne paliwo 303 32,10 Dwa rodzaje paliwa 598 63,35 Trzy rodzaje paliwa 43 4,56 Suma % różna od 100 i liczebność różna od 944 ponieważ w 641 (67,9%) gospodarstwach wykorzystuje się do celów energetycznych więcej niż jeden rodzaj paliwa. Paliwo Oznaczenie Liczba gospodarstw Procent gospodarstw Węgiel A 778 82,4 Miał B 82 8,7 Drewno C 732 77,5 Olej D 20 2,1 Gaz płynny E 2 0,2 Gaz ziemny F 0,0 Prąd J 6 0,6 Inne ekologiczne G 1 0,1 Inne H 7 0,7 A B C D E F G H I Razem Jednorodne paliwo 152 22 109 11 2 5 303 Dwa rodzaje paliwa 584 23 580 3 1 1192 Trzy rodzaje paliwa 42 37 43 4 129 778 82 732 16 7 6 1624

18 Jakość energetyczna budynków wg roku oddania ich do użytkowana.
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Rok budowy Jakość energetyczna budynków wg roku oddania ich do użytkowana.

19 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Komfort cieplny Pytanie 9: Czy zimą dom jest dobrze dogrzany (czy w całej ogrzewanej przestrzeni domu panuje odpowiednia temperatura)? Odpowiedzi: A – Tak B - Nie

20 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Ciepła woda użytkowa Pytanie 11: W jaki sposób ogrzewana jest woda użytkowa? Odpowiedzi: A - elektrycznie przepływowo B - elektrycznie pojemnościowo C - kotłem dwufunkcyjnym wspólnie z c.o. D - oddzielnym kotłem olejowym E - oddzielnym kotłem gazowym F - oddzielnym kotłem węglowym G - przy piecu kuchennym H - inaczej Struktura źródeł ciepła dla ogrzewania w.u. Układ grzewczy Źródło ciepła A B C D E F G H Razem Pojedyncze źródło 31 103 319 2 7 12 282 9 765 Podwójne źródło 37 29 121 3 17 77 1 287 Potrójne źródło ciepła 4 6 23 Poczwórnie źródło ciepła 72 140 444 5 33 366 10 1079

21 Zainteresowanie uprawą rzepaku
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zainteresowanie uprawą rzepaku Pytanie 14: Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą rzepaku? Odpowiedź: A - nie B - tak, dla własnych potrzeb energetycznych C - tak, tylko przy zakontraktowaniu produkcji X – 48 O - 14 Odpowiedź Liczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent A 765 86,05 B 60 825 6,75 92,80 C 61 886 6,86 99,66 BC 3 889 0,34 100,00

22 Cztery rodzaje wsparcia
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Wsparcie inwestycji proekologicznej Pytanie 16: Jakie wsparcie by Pani/Panu najbardziej odpowiadało, aby zdecydować się na inwestycję proekologiczną? Odpowiedzi: A - częściowa bezzwrotna dotacja B - dopłata do odsetek od zaciągniętego kredytu C - wsparcie organizacyjne (załatwienie formalności: projekt, kredyt, wymagane pozwolenia, itp.) D - ulga podatkowa (odpis inwestycyjny) E - obniżenie opłat za energię F - inne Jeden rodzaj wsparcia Dwa rodzaje wsparcia Trzy rodzaje wsparcia Cztery rodzaje wsparcia Razem A 551 14 1 567 B 13 2 15 C 28 7 36 D 27 3 32 E 88 12 102 F 719 38 4 764 X – 178 O - 33 „żadne“ – 1 „dopłata do upraw“ – 1

23 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Nowe źródło ciepła Pytanie 18: Jakie źródło ciepła by Panią/Pana najbardziej interesowało? Odpowiedzi: A - takie jakie posiadam bez wymiany (modernizacji) B - takie jakie posiadam z renowacją C - kolektory słoneczne D - kocioł na biomasę E - kocioł na olej pochodzenia roślinnego F - pompa ciepła G - kocioł gazowy/olejowy/węglowy H - inne Odpowiedź Liczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent C 383 44,59 A 251 634 29,22 73,81 B 92 726 10,71 84,52 G 74 800 8,61 93,13 E 21 821 2,44 95,58 D 20 841 2,33 97,90 F 6 847 0,70 98,60 CF 853 99,30 BC 3 856 0,35 99,65 AC 1 857 0,12 99,77 CG 858 99,88 CD 859 100,00 Odpowiedź Jeden wybór Dwa wybory Razem A 251 1 252 B 92 3 95 C 383 12 395 D 20 21 E F 6 G 74 75 H 847 24 871 X – 73 O – 18 Brak wpisu - 1 Z 74 odpowiedzi na pytanie G doprecyzowało swój wybór 11 ankietowanych. Z nich większość (8) wybrało odpowiedź „węglowy”.

24 Gminny program energetyczny
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Gminny program energetyczny Pytanie 20: Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y): Odpowiedzi: A - przystąpieniem do gminnego programu wymiany kotłów c.o. B - przystąpieniem do gminnego programu montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody C - podłączeniem do sieci gazowej Odpowiedź Jedno Dwa Trzy Razem A 75 14 15 104 B 382 90 487 C 176 88 279 633 192 45 870 Wykres zainteresowania wg kolumny „Razem” tabeli

25 Świadomość ekologiczna
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Świadomość ekologiczna Pytanie 22: Czy byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować aby mniej zanieczyszczać środowisko naturalne? Odpowiedzi: A - tak B - nie C - tak, jeśli inni też tak uczynią D - tak, jeśli będzie z tym związane jakieś wsparcie finansowe

26 Wielkość dofinansowania
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Wielkość dofinansowania Pytanie 23: Przy jakim dofinansowaniu byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) przystąpieniem do gminnego programu wspierającego koszty inwestycyjne? Odpowiedzi: a) 30% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody b) 50% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody c) 70% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody d) 30% kosztów wymiany kotłów c.o. e) 50% kosztów wymiany kotłów c.o. f) 70% kosztów wymiany kotłów c.o. X – 216, O – 39 Odpowiedź Liczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent C 298 42,81609 42,8161 B 180 478 25,86207 68,6782 A 91 569 13,07471 81,7529 E 43 612 6,17816 87,9310 F 40 652 5,74713 93,6782 D 32 684 4,59770 98,2759 Dofinansowanie w odpowiedniej wysokości, niezależnie od tego na jaki cel CF 7 691 1,00575 99,2816 BE 3 694 0,43103 99,7126 AD 2 696 0,28736 100,0000 Kolektory A+B+C 569 Kotły D+E+F 115

27 Jednostkowy koszt ogrzewania
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Jednostkowy koszt ogrzewania Wartość ta utworzona została poprzez podzielenie zmiennej P19(Roczne koszty ciepła) przez zmienną P10 (Ogrzewana powierzchnia domu). Średnio 29,22 PLN/m2/rok Przykład Aktualny, średni jednostkowy koszt ogrzewania (2002 rok) 32,11 PLN/m2/rok Jednostkowy koszt ogrzewania po zrealizowaniu termorenowacji 18,85 PLN/m2/rok

28 Wkład własny na nowe źródło ciepła a aktualne roczne koszty ogrzewania
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Wkład własny na nowe źródło ciepła a aktualne roczne koszty ogrzewania Wartość ta utworzona została poprzez podzielenie zmiennej P21 (Wkład własny na nowe źródło ciepła) przez zmienną P19 (Roczne koszty ciepła). Zakładając, że nowe źródło ciepła generować będzie energię bez kosztów, można stwierdzić, iż wartość określona poprzez podzielenie zmiennej P21 przez P19 jest prostym czasem zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT).

29 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 881 P9 Komfort Cieplny P8 Rok Budowy Średnia N Minimum Maksimum Odch.Std. Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25 Mediana Q75 B 1968,53 210 1700 2005 30,11 2,08 1964,43 1972,63 1960 1976 1986 A 1971,78 671 1764 2006 25,15 0,97 1969,87 1973,68 1962 1988 Ogół grp 1971,00 881 26,44 0,89 1969,26 1972,75 1961 1987 Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 893 P9 Komfort Cieplny P10 Ogrzewana Powierzchnia Średnia N Minimum Maksimum Odch.Std. Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25 Mediana Q75 B 79,00 211 3,00 320,00 51,60 3,55 72,00 86,00 40,00 70,00 100,00 A 112,91 682 10,00 650,00 66,23 2,54 107,93 117,89 150,00 Ogół grp 104,89 893 64,68 2,16 100,65 109,14 60,00 130,00 Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 842 P9 Komfort Cieplny P19 Koszty Ciepła, PLN/rok Średnia N Minimum Maksimum Odch.Std. Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25 Mediana Q75 B 2208,71 202 120,00 24000,00 2093,87 147,32 1918,21 2499,21 1000,00 2000,00 3000,00 A 2566,58 640 60,00 20000,00 1600,32 63,26 2442,36 2690,80 1500,00 Ogół grp 2480,72 842 1736,98 59,86 2363,23 2598,22

30 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice WNIOSKI 1 Badania ankietowe i statystyczne dają dobry obraz sytuacji w zakresie wykorzystywania energii i zainteresowania jej oszczędzaniem na terenie Gminy Raciechowice 2 Przeprowadzona weryfikacja danych daje podstawy do stwierdzenia dobrej ich jakości 3 Ze względu na pilotażowy charakter projektu oraz ankiety brak jest informacji odnośnie sytuacji w innych gminach. Stąd nie jest możliwa analiza porównawcza. Niezbędne jest przeprowadzenie podobnych projektów w innych gminach o podobnym charakterze w celu dokonania porównań. 4 Badania ankietowe w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być przeprowadzane również w gminach o innym charakterze (przemysłowym) i w miastach 5 Pełny obraz sytuacji oraz zakres podejmowanych działań na rzecz wzrostu zainteresowania zrównoważonym rozwojem można osiągnąć poprzez socjologiczną analizę wyników badań ankietowych

31 Omówienie badań ilościowych ankiet
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Omówienie badań ilościowych ankiet Tomasz Śliwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Pobierz ppt "Omówienie badań ilościowych ankiet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google