Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja Raportów Rocznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja Raportów Rocznych"— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja Raportów Rocznych
Sektor lotniczy Tomasz Karpiński KASHUE Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji

2 W EU ETS dla sektora lotniczego stworzono dwa rodzaje raportów:
Raport tonokilometrów Raport emisji CO2 Wszystkie raporty przygotowują operatorzy lotniczy, ale następnie muszą być one zweryfikowane przez niezależnych audytorów zewnętrznych (weryfikatorów). Dopiero zweryfikowany raport przekazuje się do KASHUE.

3 Czym jest weryfikacja? Decyzja KE 2007/589/WE – ustanawiająca wytyczne do monitorowania i weryfikacji „Celem weryfikacji jest zagwarantowanie, by wielkość emisji była monitorowana zgodnie z wytycznymi oraz by sprawozdania zawierały rzetelne i prawidłowe dane. Weryfikacja prowadzi do wydania wniosków z weryfikacji, w których stwierdza się z racjonalnym poziomem pewności, czy dane zawarte w sprawozdaniu na temat wielkości emisji są wolne od istotnych zafałszowań i czy nie występują tam istotne niezgodności z wymaganiami”

4 Jak przebiega weryfikacja?
5 etapów: Analiza strategiczna : sprawdzenie zatwierdzenia planu monitorowania (brak zatwierdzonego planu = odstąpienie od weryfikacji), zapoznanie z działalnością prowadzona przez operatora lotniczego, zapoznanie się z systemem przepływu danych i kontroli; Analiza ryzyka : analiza ryzyka nieodłącznego i ryzyka systemu kontroli wewnętrznej, sporządzenie planu weryfikacji uwzględniającego zakres poboru prób danych; Weryfikacja : m.in. sprawdzenie działania mierników i systemów monitorowania, pobieranie prób, przeprowadzanie testów, przegląd procedur analitycznych, weryfikacja obliczeń itp.; Wewnętrzny protokół z weryfikacji : podsumowanie zebranych danych, zafałszowań i niezgodności; Protokół z weryfikacji : przekazywany jest przez operatora razem z raportem do KASHUE, zawiera ocenę raportu: weryfikacja zadowalająca weryfikacja zadowalająca z nieistotnymi niezgodnościami i zafałszowaniami weryfikacja niezadowalająca brak weryfikacji

5 Raport - Tonokilometry
KIEDY? Dyrektywa 2008/101/WE Rozdział 2, Artykuły 3e i 3f; Za rok 2010 (termin przekazania zweryfikowanego raportu do ) – w celu alokacji uprawnień na 1 i 2 okres rozliczeniowy; Za rok 2018 (termin przekazania zweryfikowanego raportu do ) – w celu alokacji uprawnień na 3 okres rozliczeniowy; W wypadku nowych operatorów i operatorów u których nastąpił wzrost tonokilometrów o 18%; Przygotowanie i weryfikacja raportu Ostateczny termin przekazania zweryfikowanego raportu do KASHUE Monitorowanie tonokilometrów

6 Raport - Tonokilometry
Komisja Europejska przygotowała elektroniczne formularze (Excel), które są dostępne na stronie internetowej: Obecnie trwają pracę nad tłumaczeniem formularzy na pozostałe języki Państw Członkowskich UE. Konstrukcja formularzy umożliwia ich wydruk i podpisanie – o ile obowiązek przesłania papierowej wersji raportu zostanie zachowany dla operatorów lotniczych.

7 Raport - Tonokilometry
Formularz składa się z 8 części pogrupowanych w 6 zakładek; Zakładka 1 – informacje o pliku, miejsca na podpisy i pieczątki; Zakładka 2 – informacje o podstawach prawnych i sposobie wypełniania formularza; Zakładka 3 – raportowany rok, identyfikacja operatora lotniczego i weryfikatora, informacje o planie monitorowania; Zakładka 4 – informacje o samolotach; Zakładka 5 – obliczanie tonokilometrów; Zakładka 6 – dodatkowe wymogi poszczególnych Państw Członkowskich;

8 Raport tonokilometry - Identyfikacja operatora:
Nazwa operatora lotniczego; Identyfikator przypisany operatorom przez KE ( wstępna lista dostępna stronie KE) Identyfikator ICAO; Informacje na temat certyfikatu AOC; Dane teleadresowe operatora; Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wypełnianie raportu; Raport tonokilometry - Identyfikacja weryfikatora: Nazwa i dane teleadresowe weryfikatora; Dane kontaktowe weryfikatora odpowiedzialnego za weryfikacje raportu; Informacje na temat akredytacji weryfikatora;

9 Raport tonokilometry - Informacje o Planie Monitorowania :
Numer Planu Monitorowania; Informacja o ewentualnych odstępstwach od Planu Monitorowania; Informacje o konsekwencjach powyższych odstępstw dla wyniku obliczeń tonokilometrów;

10 Raport tonokilometry - Informacje o samolotach (zakładka 4):
Typ samolotu (identyfikator ICAO) Podtyp samolotu (o ile występuje ) Numer rejestrowy samolotu Właściciel samolotu (o ile jest znany) w wypadku leasingu leasingodawca Jeśli samolot nie należał do floty przez cały raportowany rok: Data włączenia do floty Data wyłączenia z floty B744 Boeing  SP  Przedsiębiorstwo X  x A306 Airbus A-300 FC 600  SP  Przedsiębiorstwo Y     Trzeba umieścić wszystkie samoloty (własne i leasingowane), które spełniają kryteria Załącznika I do Dyrektywy 2008/101/WE

11 Raport tonokilometry - Obliczenia tonokilometrów (zakładka 5) :
Para lotnisk ( ICAO ) Dystans (=Great Circle Distance + 95) [km] Całkowita ilość lotów pomiędzy parą lotnisk Całkowita liczba pasażerów Całkowita masa pasażerów i odprawionego bagażu [t] Całkowita masa ładunku i poczty [t] (Całkowita ilość pasażerów) x Dystans [pasażer km] (Całkowita masa ładunku i poczty) x Dystans [t*km] Całkowita ilość tonokilometrów na parę lotnisk [t*km] Lotnisko pierwsze Lotnisko drugie EPWA EPPO 379,0 10 500 50,0 30,0 11 370 30 320 EPGD 339,0 20 1 000 100,0 60,0 20 340 54 240 Źródło kodów ICAO – Źródło GCD – Great Circle Mapper Dystans pomiędzy lotniskami oblicza się, wykorzystując system WGS 84 ( World Geodetic System – poziomy układ odniesienia) i dodając 95 KM (uśredniona wartość uwzględniająca start, lądowanie, oczekiwanie na lądowanie); Współrzędne geograficzne lotnisk muszą się opierać na danych publikowanych w AIP ( Aeronautical Information Publications).

12 Raport tonokilometry - Obliczenia tonokilometrów :
EUROCONTROL tworzy narzędzie – kalkulator IT – mające na celu automatyczne obliczenie odległości pomiędzy lotniskami (opierając się na współrzędnych AIP); Planowane oddanie do użytkowania – wrzesień 2009; Brak w tej chwili informacji na temat ewentualnej opłaty za korzystanie z kalkulatora;

13 Raport tonokilometry - Weryfikacja :
Oprócz standardowych wymogów weryfikator podczas procesu weryfikacji raportów tonokilometrów bierze pod uwagę następujące kwestie: Sprawdzenie czy w raporcie uwzględniono jedynie kwalifikujące się loty poprzez zestawienie (cross checking) danych otrzymanych od operatora z danymi organizacji nadzorujących ruch lotniczy ( np.. Eurocontrol); Porównanie danych otrzymanych od operatora z danymi umieszczonymi w dokumentacji masy i arkuszu wyważenia;

14 KIEDY? Raport – Emisji CO2
Corocznie – pierwszy monitorowany rok to 2010 Przygotowanie i weryfikacja raportu Monitorowanie emisji Umorzenie uprawnień w Rejestrze 01.01.X 31.12.X 31.03.X+1 30.04.X+1 Ostateczny termin przekazania zweryfikowanego raportu do KASHUE

15 Raport – Emisji CO2 Formularz elektroniczny (Excel) składa się z 12 części pogrupowanych w 8 zakładek: Zakładka 1 – informacje o pliku, miejsca na podpisy i pieczątki; (tak samo jak w TKM) Zakładka 2 – informacje o podstawach prawnych i sposobie wypełniania formularza; (tak samo jak w TKM) Zakładka 3 – raportowany rok, identyfikacja operatora lotniczego i weryfikatora, (tak samo jak w TKM) Zakładka 4 – informacje o planie monitorowania, zestawienie emisji całkowitej, uproszczone procedury, luki w danych, wykorzystanie biopaliw, Zakładka 5 – szczegółowe dane o emisji; Zakładka 6 – informacje o samolotach objętych raportem; (tak samo jak w TKM) Zakładka 7 – dodatkowe wymogi poszczególnych Państw Członkowskich; Zakładka 8 - informacje o emisji na parę lotnisk (możliwość zastrzeżenia danych z tej zakładki);

16 Raport emisji CO2 - emisja całkowita (zakładka 4):
Nazwa paliwa Wskaźnik Emisji [t CO2 / t paliwa] Wartość opałowa [GJ/t] Wskaźnik Emisji [t CO2/TJ] Zawartość biomasy [%] Zużycie paliwa w raportowanym roku [tony] Emisja CO2 [t CO2] Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) 3,15 44,10 71,50 0,00 100,00 315 Paliwo do silników odrzutowych(Jet B) 3,10 44,30 70,00 200,00 620 Benzyna lotnicza(AvGas) 300,00 930 Całkowita emisja CO2 emisja w raportowanym roku : 1 865

17 Raport emisji CO2 - szczegółowe dane o emisji (zakładka 5):
Loty krajowe:  Emisja z paliwa[t CO2] Całkowita emisja [t CO2] Kraj Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) Polska 315 Portugalia  0 Suma  Loty zaczynające się w państwie UE i kończące się w innym państwie ( UE lub trzecim)  Emisja z paliwa [t CO2] Całkowita emisja [t CO2] Państwo startu Lądowanie Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) Polska UK 620 Suma:  Loty zaczynające się w Państwie trzecim i kończące się w Państwie UE Emisja z paliwa [t CO2] Całkowita emisja [t CO2] Państwo startu Lądowanie Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) Afganistan Polska 930 Suma

18 Całkowita liczba lotów na parę lotnisk Całkowita emisja [t CO2]
Raport emisji CO2 - informacja o emisji na parę lotnisk (zakładka 8): Para lotnisk ( ICAO ) Całkowita liczba lotów na parę lotnisk Całkowita emisja [t CO2] Lotnisko pierwsze Lotnisko drugie EPWA EPPO 10  930  EPGD 20  935 

19 Rola KASHUE: do 31 marca każdego roku operatorzy musza przesłać do KASHUE zweryfikowane raporty roczne emisji CO2; podlegają one ocenie formalnej ( spójność, podpisy itp.) i merytorycznej ( poprawność obliczeń, zgodność z planem monitorowania itp.) w wypadku stwierdzenia niezgodności, kontaktujemy się z operatorem i weryfikatorem w celu wyjaśnienia; jeśli informacje otrzymane od operatora potwierdzą błąd konieczna jest korekta raportu; jeśli raport zostanie zaakceptowany, wielkość emisji CO2 zostaje przekazana 31 III do Krajowego Rejestru Uprawnień i możliwe staje się umorzenie uprawnień.

20 Weryfikatorzy w lotnictwie
Zmiana dokumentu EA 6/03 – uwzględnienie lotnictwa Acreditation Body (AB) – w wypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – wydaje certyfikaty podmiotom nadające status weryfikatora raportów CO2 Mogą to być podmioty krajowe lub zagraniczne, które już otrzymały certyfikat od AB w swoim kraju ( w takim wypadku otrzymują od PCA potwierdzenie już otrzymanego certyfikatu ) Każdy certyfikat zawiera listę osób uprawnionych do weryfikacji, ich zakres uprawnień ( listę sektorów w których mogą weryfikować raporty) Na stronie znajduje się lista akredytowanych weryfikatorów. Na stronie – znajdują się pełne zakresy akredytacji weryfikatorów;

21 Raport z Art. 21 – coroczny raport z funkcjonowania systemu, wypełniany przez CA i przesyłany KE;( w oparciu o dane z raportów rocznych od instalacji) W tej chwili jest modernizowany i w nowej wersji ma uwzględniać lotnictwo; ( nie znamy jeszcze ostatecznej wersji) Będzie zawierał: - zagregowane na sektor informacje o zużytym paliwie; - indywidualne informacje o odstępstwach od planu monitorowania; - indywidualne informacje o opóźnieniach w przesyłaniu raportów i umarzaniu uprawnień; - indywidualne informacje o karach; 4. Dane są przekazywane Europejskiej Agencji Środowiska, która kompiluje dane i publikuje coroczny, jawny raport;

22 Dziękuje za uwagę! Dane kontaktowe: Tomasz Karpiński
Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji


Pobierz ppt "Weryfikacja Raportów Rocznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google