Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła przyjaźnie wymagająca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła przyjaźnie wymagająca"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła przyjaźnie wymagająca
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego Szkoła przyjaźnie wymagająca 1

2 Unormowania prawne organizacji edukacji w IV etapie edukacyjnym od 1 września 2012 roku.

3 Zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie kształcenia zawodowego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wg Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 roku. Rozporządzenie MEN /zaw sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 12 stycznia 2012 r. Ramowe plany nauczania w poszczególnych typach szkół – opracowanie zgodne z Rozporządzenia MEN z dnia 20 stycznia 2012 r. Załącznik nr 8 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3

4 Zasady opracowania i dopuszczania programów nauczania – Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów …. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 r Nr 244 poz. 1626) Edukacja zdrowotna jako 30 – godzinny blok wychowania fizycznego - zasady organizacji zajęć, program nauczania ( autorskie opracowanie: Wydawnictwo EduLex – Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 4

5 Ważne strony… http://www.koweziu.edu.pl www.men.gov.pl www.ore.edu.pl
KOWEZIU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

6 Kluczowym jest rozporządzenie w sprawie podstawy programowej:
bo determinuje zmiany organizacyjne od r. dla II i IV etapu edukacyjnego, Powoduje zmiany innych rozporządzeń w tym rozporządzenia o ramowych planach nauczania Jak przygotować się do zmiany? 6

7 Kalendarz wdrażania w szkołach zmian programowych
Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU 7

8 Reforma programowa kształcenia ogólnego
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.

9 Reforma programowa kształcenia ogólnego
Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 1)przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2)zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3)kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

10 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla IV etapu edukacyjnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. IV etapie edukacyjnym: zostały wprowadzone zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce technologii informacyjnej –informatyka, przysposobienia obronnego –edukacja dla bezpieczeństwa. zostały ustalone następujące przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce, w liceach i technikach przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: tylko w zakresie podstawowym: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

11 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla IV etapu edukacyjnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: -język polski, język obcy nowożytny na poziomie IV.1, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego); -historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym),

12 Zmiany w szkolnych planach nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dla uczniów techników przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, Konieczność realizacji dwóch przedmiotów ogólnych (rozszerzenie), które są powiązane z zawodem: (geografia, język obcy nowożytny)

13 Nazwa przedmiotu III etap edukacyjny IV etap edukacyjny zakres podstawowy zakres rozszerzony Język polski Języki obce nowożytne Wiedza o kulturze Muzyka Historia muzyki Plastyka Historia sztuki Język łaciński i kultura antyczna Filozofia Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie Fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie do życia w rodzinie Etyka Język mniejszości narodowej lub etnicznej Język regionalny – język kaszubski

14 Nowa podstawa programowa
14

15 Nowa podstawa programowa
Została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz.17 15

16 Struktura rozporządzenia
Treść rozporządzenia załącznik 1 – wychowanie przedszkolne załącznik 2 – szkoła podstawowa załącznik 3 – kształcenie ogólne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach załącznik 4 – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne załącznik 5 – zasadnicze szkoły zawodowe załącznik 6 – szkoły policealne załącznik 7 – szkoły specjalne Uwaga: tylko załączniki pomarańczowe zostały zmienione

17 Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Autorzy podstawy dołożyli wszelkich starań, by zdefiniowany w niej zakres treści był możliwy do opanowania przez takiego ucznia. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów. 17

18 ZAPAMIĘTAJ ! Nowa podstawa programowa napisana jest w języku efektów kształcenia poprzez określenie wymagań na koniec każdego etapu edukacyjnego. Połączenie podstawy programowej dla tych dwóch etapów edukacyjnych (III i IV) ma na celu uniknięcie powtórzeń podczas realizacji !!!

19 Bardzo ważne jest aby nauczyciele poszczególnych typów szkół znali podstawę programową niższego i wyższego etapu edukacyjnego!!! Nauczyciele szkoły ponadgimnazjalnej muszą znać podstawę programową gimnazjum - kompleksowe spojrzenie na proces kształcenia i lepsze planowanie swojej pracy!!!

20 Rozwijanie kompetencji kluczowych
Zakłada się, że zmiany programowe przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez komisję europejską, takich jak: Rozwijanie kompetencji kluczowych Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje informatyczne Kompetencje społeczne i obywatelskie Umiejętność uczenia się, Rozwiązywania problemów w twórczy sposób Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna Lepsze wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach OECD/PISA Lepsze przygotowanie do studiów Aktywność na rynku pracy

21 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1 września 2012 roku dotyczące zmiany ustroju szkolnego – wypis z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011r. Nr 205,poz. 1206) 21

22 Ustrój szkolny do 31 sierpnia 2012 r. od 1 września 2012 r.
szkoła podstawowa gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: 3 – letnie zasadnicze szkoły zaw. liceum ogólnokształcące, technikum, szkoły policealne, szkoły specjalne. Szkoła podstawowa gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: - zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnoksz., Technikum technikum uzupełniające, szkoły policealne, szkoły specjalne.

23 Kolejność likwidacji szkół
Zasadnicza szkoła dla dorosłych Technikum dla dorosłych Liceum profilowane dla dorosłych Uzupełniające LO dla dorosłych od 1 września 2012 r. Technikum uzupełniające dla dorosłych od 1 września 2013 r. LICEUM DLA DOROSŁYCH

24 (art. 9 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy o systemie oświaty)
Absolwent ZSZ będzie mógł kontynuować naukę ( po ukończeniu 3 –letniej szkoły zawodowej i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy. (art. 9 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy o systemie oświaty)

25 Zmiany ustroju szkolnego
Sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian; trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin; szkoły ponadgimnazjalne trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum szkoła policealna / 2,5 roku/ trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 25

26 czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 26

27 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Standardy wymagań będące do tej pory podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych przestaną obowiązywać – zostaną ujęte w nowej podstawie programowej! UWAGA! Nauczyciel będzie pisał oświadczenie, że zrealizował podstawę programową a nie, że zrealizował program nauczania!!! Monitorowanie i kontrola realizacji podstawy programowej w gestii dyrektora ale i nauczyciela 27

28 Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przeprowadzały egzaminy:
Potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w zakresie jednej kwalifikacji).

29 Dla kogo egzamin? Osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny
Uczniów szkół np. technikum Osób, które spełniły warunki by zaliczyć eksternistycznie Egzamin zdaje się po zakończeniu zajęć w zakresie danej kwalifikacji – będzie przeprowadzany w trakcie roku szkolnego – termin ustali OKE: Cz. pisemna- na komputerze w szkole Cz. praktyczna – test praktyczny sprawdzający wiadomości w zakresie danej kwalifikacji

30 OKE wyda… Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły, uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – czyli tytuł technika wraz z suplementem opisującym nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencję

31 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 31

32 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe –kształcą w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Klasyfikacja zawodów, wskazuje: zawody typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 32

33 Kwalifikacje w zawodzie
Wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

34 Zawody mogą posiadać: Jedną kwalifikację (95 zawodów – w zawodówkach; Dwie lub trzy kwalifikacje – dominują w technikach W technikach pierwsza kwalifikacja (K1) jest ustalona dla zawodu kształconego w ZSZ- stanowi podbudowę do nabywania kolejnych-wyższych

35 Technik obsługi turystycznej 422 103
Art   Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy."; Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej 35

36 Obszary kształcenia wyodrębnione w klasyfikacji zawodów
Zostały wyodrębnione uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji. Jest 8 obszarów kształcenia

37 Obszary kształcenia Administracyjno-usługowy (A) Budowlany (B)
Elektryczno-elektroniczny (E) Mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) Rolniczo- leśny z ochroną środowiska (R) Turystyczno-gastronomiczny (T) Medyczno-społeczny (Z) Artystyczny (S)

38 Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

39 Klasyfikacja właściwa
Symbol cyfrowy Nazwa grupy Zawodów /Nazwa zawodu Wnioskodawca/ minister Wł. ds.. Obszar kształc. Typy szkół ponadg. ZSZ /T/ SP Nazwy kwalifik. Możliwość prowadzenia szkolenia na kwali. kursach Szczeg. uwarunkowania 3 Technicy i średni personel 33 Średni personel ds..biznesu i administracji 331 Średni personel ds. finansowych Technik ekonomista Finansów publicz. A X 2 K1 K2

40 Technik ekonomista 331 403 obszar „A”- administracyjno usługowy dwie kwalifikacje: A.35. A.36.
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, sporządzanie planów analiz i sprawozdań). A.36 Prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych; prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji; sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).

41 Technik hotelarstwa 422 402 obszar „T” – Turystyczno-gastronomiczny dwie kwalifikacje- T.11; T.12
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających). T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowanie i podawanie śniadań, organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

42 Technik obsługi turystycznej obszar „T” – Turystyczno-gastronomiczny dwie kwalifikacje- T.13; T.14 T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych, rezerwacja imprez i usług turystycznych, realizacja imprez i usług turystycznych) T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (prowadzenie informacji turystycznej, prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych, rozliczanie imprez turystycznych)

43 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

44 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Stanowi obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, Umiejętności zawodowych Kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Wymagania egzaminacyjne, warunki kształcenia, zalecane wyposażenie oraz min. Ilość godzin kształcenia zawodowego

45 Budowa podstawy programowej
I część określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest : przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, zgodnie z „Perspektywą uczenia się przez całe życie”

46 II część określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,
efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach

47 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej JOZ – język obcy wspomagający kształcenie zawodowe KPS – kompetencje personalne i społeczne OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wymagane w technikach i szkołach policealnych)

48 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia
Oznacza się kodem PKZ oraz dodatkowo ujętą w nawiasie wielką literą wskazująca obszar kształcenia oraz kolejno małą literą alfabetu wskazując efekty kształcenia wspólne dla grupy zawodów zbliżonych w ramach obszaru kształcenia np. PKZ (A.m) umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w obszarze A w zawodach: technik spedytor, logistyk, ekonomista, rachunkowości, administracji, handlowiec, księgarstwa

49 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
Oznacza się wielką literą, wskazującą na przyporządkowanie do odpowiedniego obszaru kształcenia oraz kolejną liczbą porządkową: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (technik ekonomista) A. 36 Prowadzenie rachunkowości

50 III część opis kształcenia w poszczególnych zawodach
Jakie pomieszczenia dydaktyczne szkoła winna posiadać, Gdzie może odbywać się kształcenie praktyczne, Programy komputerowe, sprzęt i pomoce dydaktyczne, Praktyki zawodowe- ich wymiar Min. ilość godzin kształcenia zawodowego Efekty kszt.dla wszystkich zawodów i zawodów w raach obszaru – 280 godz. A.35 – 470 godz. A.36 – 520 godz.

51 SUMUJĄC Szkoła w procesie kształcenia w danym zawodzie uwzględnia:
Ogólne cele kształcenia zawodowego Cele kształcenia w zawodzie Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów cz.II (BHP< PDG< JOZ< KPS< OMZ) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia cz. II Efekty kształcenia właściwe dla każdej wyodrębnionej w danym zawodzie kwalifikacji cz. II Warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie cz.III

52 Zapamiętaj! W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych.

53 PROGRAMY NAUCZANIA Zasady opracowania i dopuszczania programów nauczania – Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów …. Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku- materiały dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej- KOWEZIU

54 Zmiany w zasadach dopuszczania programów nauczania
"Art.22a.2b.  Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła."; 54

55 Programy ministerialne tracą moc od 1 września 2012 r. w klasach I;
Pamiętaj! Programy ministerialne tracą moc od 1 września 2012 r. w klasach I; Nauczyciel (zespół nauczycieli) opracowuje program a dopuszcza do użytku na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zgodnie z podaną w zarządzeniu procedurą; Nauczyciel może przyjąć program napisany przez innego autora /wydawnictwo- wprowadzając zmiany i modyfikacje oraz dostosowania wymagań dla poszczególnych uczniów; Program opracowuje się dla przedmiotu na co najmniej jeden etap edukacyjny; Program nauczania musi uwzględniać podstawę programową – nauczycieli podpisuje oświadczenie potwierdzające ten fakt; Program nauczania to nie rozkład materiału!!! 55

56 W okresie przejściowym obowiązywać będą dwie podstawy kształcenia ogólnego /stara i nowa/ oraz dwie podstawy kształcenia w zawodzie! Niezależnie od tego, czy szkolny zestaw programów tworzą programy wybrane z listy ministerialnej czy programy opracowane przez nauczyciela, wymagają one dopuszczenia do użytku szkolnego w szkole!

57 Co zawiera program? Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej; Szczegółowe cele kształcenia i wychowania; Treści wynikające z podstawy; Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany; Opis założonych osiągnięć ucznia; Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Ponadto każdy program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym!!!

58 UWAGA! Najpierw wybieram program a dopiero podręcznik z całą obudową…
Obudowę programu stanowią: podręczniki; zeszyty ćwiczeń; mapy, nagrania, foliogramy, prezentacje, programy komputerowe, gry dydaktyczne, testy, sprawdziany Dopuszczalna jest forma elektroniczna podręcznika zamieszczona na nośniku danych lub w sieci internetowej.

59 Wykaz podręczników… Dopuszczony do użytku szkolnego /przez ministra/ podręcznik wpisywany jest do wykazu podręczników: Przeznaczonych do kształcenia ogólnego; Przeznaczonych do kształcenia w zawodzie; Podręczników pomocniczych /mniejszości narodowych i etnicznych/ UWAGA! Wykaz podręczników podajemy do publicznej wiadomości do 15 czerwca

60 Reforma programowa kształcenia ogólnego
Podręczniki Do dnia 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.(art. 22 a ustawy o systemie oświaty) Uwaga: Do 15 czerwca należy wybrać i podać do wiadomości również podręcznik (serię podręczników) do nauczania języka obcego, natomiast uczniowie nie powinni ich kupować aż do momentu, w którym nauczyciel przydzieli ich do odpowiedniej grupy zaawansowania. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: wybór programu nauczania, wybór podręcznika, - a w konsekwencji za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia uzyskane przez jego uczniów.

61 Szkolny zestaw programów nauczania
Programy dopuszczone do użytku stanowią szkolny zestaw programów nauczania; Z uwagi na okres przejściowy stare programy nauczania są zamieszczone na stronie MEN (ale i one wymagają dopuszczenia do użytku w szkole); Z uwagi na zorganizowanie oddziałom min. liczby godzin zajęć wymagać to będzie monitorowania nie tylko przez dyrektora ale i nauczyciela – to nauczyciel jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za realizację podstawy programowej!

62 Warto a nawet trzeba… Ustalić konkretny termin szkolnych wyjść, wycieczek, spotkań integracyjnych, dnia sportu, wyjść do kina, teatru itp.. Działań by można było dostosować plan lekcji, zorganizować zastępstwa… Stworzenie takiego planu pokaże nam ile faktycznie efektywnie uczymy a ile „przepadnie” zajęć z racji różnych działań szkoły. Ponadto pokaże nam to w jakie dni tygodnia zajęć odbędzie się najmniej, co jest ważne gdy przedmiot ma wymiar 1 godz. lub 2

63 Ramowe plany nauczania
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

64 Jest konsekwencją zmian wprowadzonych w 2009 r
Jest konsekwencją zmian wprowadzonych w 2009 r. w I klasie SP i I klasie G.- opracowanie nowych ramówek stało się konieczne dla II i IV etapu edukacyjnego. Zacznie obowiązywać: od 1 września 2012 r. w IV kl. SP i I kl. PG, a następnie w kolejnych latach będzie wprowadzane do kolejnych klas w tych szkołach

65 Co zawiera „ramówka”? Minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym na obowiązkowe zajęcia; Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas; Minimalny i tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: Zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów z uwzględnieniem art.42 KN

66 Organ prowadzący może przyznać na wniosek dyrektora szkoły, nie więcej niż 3 godz. tygodniowo dla każdego oddziału na: Okresowe lub roczne zwiększenie wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, Dodatkowych zajęć edukacyjnych z j. obcego nowożytnego innego niż nauczany w szkole czy zajęć edukacyjnych dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

67 Nowe ramowe plany obejmują ponadto zajęcia, które wynikają z innych przepisów:
Zajęcia z religii i etyki organizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii (2 godz. tygod.- na początku roku zbieramy oświadczenia od rodziców/uczniów); Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie organizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka…/zbieramy oświadczenia/

68 „Ramówka” W technikum min. wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: J. polski – 360 godz.; Dwa języki obce nowożytne – 450 godz. (dowolnie dzielone pomiędzy siebie); Wiedza o kulturze – 30 godz.; historia – 60 godz.; WOS – 30 godz.; Podstawy przedsiębiorczości – 60 godz.; Geografia – 30 godz.; Biologia – 30 godz.

69 9. chemia – 30 godz.; 10. Fizyka – 30 godz.; 11. Matematyka – 300 godz. 12. Informatyka – 30 godz.; 13. Wych. Fiz. – 360 godz.; 14. Edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godz. Zajęcia z wychowawcą – 120 godz.

70 Przedmioty w zakresie rozszerzony- 240 godz.
Język polski Historia Geografia Biologia Chemia Fizyka Historia muzyki, historia sztuki, Język łaciński i kultura antyczna Filozofia

71 Przedmioty w zakresie rozszerzony- 180 godz.
Język obcy nowożytny WOS Matematyka Informatyka

72 Przedmioty uzupełniające
Historia i społeczeństwo godz. Przyroda godz. Ekonomia w praktyce – 30 godz. Zajęcia artystyczne – 30 godz.

73 UWAGA! W czteroletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godz.

74 Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty na rozszerzenie
Jednym z tych przedmiotów powinna być: Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka

75 Przedmioty z zakresu podstawowego
Są realizowane w klasie I i II (za wyjątkiem języka polskiego, języka obcego, matematyki)

76 Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Język polski Język obcy Matematyka Realizujemy równolegle w klasach I – IV z przedmiotami w zakresie podstawowym

77 Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Historia WOS Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka Są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym!

78 Kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe teoretyczne (735 godz.)
Kształcenie zawodowe praktyczne (735 godz.) może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. Praktyki zawodowe są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach Technik ekonomista 6 tygodni po 40 godz. (240 godzin) Technik hotelarstwa 8 tygodni po 40 godz. ( 320 godzin) Technik obsługi turystycznej 12 tygodni po 40 godz. (480 godzin)

79 Praktyki zawodowe… Praktyki realizowane dłużej niż 4 tygodnie przelicza się na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.

80 Ramowe plany nauczania – 4 letni cykl kształcenia w technikum
Ucznia I klasy obowiązuje 33 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych Ucznia II klasy obowiązuje 35 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych Ucznia III klasy obowiązuje 34 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych Ucznia IV klasy obowiązuje 31 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych W ciągu 30 tygodni musi być zrealizowana podstawa programowa

81 Zajęcia wychowania do życia
przeznacza się na nie w każdej klasie 14 godzin dla ucznia w tym 5 z podziałem na grupy chłopcy, dziewczęta (19 dla nauczyciela) z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, liczba godzin tych zajęć nie wchodzi w ogólny tygodniowy limit godzin dla klasy, uczeń może nie uczestniczyć w tych zajęciach pod warunkiem wniesienia przez rodziców, lub ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć (zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia) 81

82 Informatyka podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej od 2013 r. 82

83 Wychowanie fizyczne zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych. 83

84 Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum
wprowadzono nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania zaplanowano na realizację tych zajęć 30 godzin w cyklu kształcenia, kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu mają przede wszystkim nauczyciele przysposobienia obronnego. 84

85 Dobre rady dla nauczycieli!
Dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj (nawet kilka razy) rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania i nową podstawę programową, Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym, Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek), Licz w cyklu 4-letnim. Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukację. Nanieś koncepcję na swój kalendarz. 85

86 nowym tygodniowym limicie godzin dla ucznia,
Dobre rady… Pamiętaj o: godzinach do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na realizację obowiązku, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 KN, (godz. efektywnie przepracowane z uczniami) nowych przedmiotach, nowym tygodniowym limicie godzin dla ucznia, o tym że, przedmioty wymienione w ramowym planie nauczania są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i mogą być realizowane blokowo lub okresowo, 86

87 Dobre rady dla organów prowadzących
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczone na realizację obowiązku określonego w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN: są do dyspozycji dyrektora konkretnej szkoły, nie są dodatkowo opłacane, ich przydział leży w kompetencji dyrektora szkoły, nie należy go w tym ograniczać, rejestrowanie i rozliczanie tych godzin odbywa się w cyklu półrocznym, godziny te dyrektor może przeznaczyć tylko na wspieranie uczniów ze specyficznymi wymaganiami i na rozwój zainteresowań. 87

88 Dobre rady dla nauczycieli
Bądź twórczy i otwarty na zmiany! Pamiętaj, że szkoła jest DLA UCZNIA! 88


Pobierz ppt "Szkoła przyjaźnie wymagająca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google