Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3"— Zapis prezentacji:

1 ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ustka Urząd Miasta Ustka ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 Ustka 19 listopada 2012 roku

2 Umocowanie prawne nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu RP, w dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w sposób zupełnie odmienny regulują kwestę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie kraju.

3 Wykaz ważniejszych aktów prawnych
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.)

4 Wykaz ważniejszych aktów prawnych c. d.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

5 Umocowanie nowego systemu gospodarki odpadami w Konstytucji RP
Artykuł 86 Konstytucji RP mówi, iż każdy, kto powoduje jakąkolwiek uciążliwość dla środowiska, jest za nią odpowiedzialny w tym sensie, iż powstaniu takiej uciążliwości powinien przede wszystkim zapobiegać, starać się ją ograniczyć bądź też usuwać skutki, jakie jego działanie środowisku przyniosło.

6 Obligatoryjny pakiet uchwał Rady Miasta Ustka.
Wcielenie w życie nowego systemu gospodarki odpadami wiąże się z podjęciem przez Radę Miasta Ustka szeregu niezbędnych uchwał, tj: Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka. Uchwała w sprawie wyboru metody i określenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7 Obligatoryjny pakiet uchwał Rady Miasta Ustka c. d.
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2).

8 Uchwała pomagająca uszczelnić nowy system
Uchwała w sprawie innych sposobów udokumentowania wypełnienia obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej.

9 Co to są odpady komunalne?
Odpady komunalne są to odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych. Odpady te powstają głównie w gospodarstwach domowych. Należy przy tym zauważyć, iż odpady komunalne nie zawierają odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów (fabryk, zakładów chemicznych, drukarni) które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Rodzaje odpadów zaliczanych do komunalnych określone są jako tzw. „20” w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

10 Główne źródła generujące powstawanie odpadów komunalnych na terenie gmin

11 Pierwszy (podstawowy) system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
Pierwszy system gospodarki odpadami jest systemem obligatoryjnym (obowiązkowym) wymaganym przez ustawodawcę. Zakłada on przejęcie prawa własności do odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez samorządy szczebla najniższego- tzn. gminy. W skrócie oznacza to, iż Gmina Miasto Ustka w zamian za opłatę ponoszoną przez swoich mieszkańców (tzw. „podatek śmieciowy”) przejmie na siebie obowiązek odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi.

12 Na czym polegać będzie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

13 Sposoby naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od mieszkańców gmin Ustawodawca dał samorządom stopnia najniższego cztery sposoby, na podstawie których naliczana będzie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14 Metoda I: Stawkę opłaty nalicza się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
Każdy człowiek na Ziemi generuje odpady komunalne, przy czym, jak wiadomo, nie każdy wytwarza ich tyle samo. Jako że nowy system gospodarki odpadami w znacznej mierze opiera się na statystyce należy przyjąć, iż jest inaczej i każdy z nas powinien ponosić jednakową stawkę opłaty. W celu dokładniejszego i bardziej indywidualnego (być może również bardziej sprawiedliwego) określenia stawki opłaty, metodę tą można zweryfikować na podstawie ilości zużytej na terenie nieruchomości wody.

15 Metoda II: Stawkę opłaty nalicza się na podstawie ilości zużytej na terenie nieruchomości wody.
Metoda wydawałoby się najlepsza dla miejscowości turystycznych, w których sezonowo występuje duża rotacja ludzi i gdzie bardzo trudno określić w sposób jednoznaczny ilość przyjezdnych. Ustawodawca dał więc samorządom możliwość naliczenia opłaty w oparciu o zużycie wody. Zaletą tej metody jest możliwość kontroli i weryfikacji na podstawie faktur za faktyczne zużycie wody na terenie nieruchomości.

16 Metoda III: Stawkę opłaty nalicza się na podstawie powierzchni zamieszkiwanego lokalu.
Metoda wydaje się być nie do końca przemyślana, gdyż niejednokrotnie zdarza się, że na takiej samej powierzchni zamieszkuje różna ilość osób. Dysproporcję tę można szczególnie zauważyć na przykładzie zabudowy wielolokalowej (bloków mieszkalnych posiadających w swych zasobach powyżej czterech lokali mieszkalnych).

17 Metoda IV: Stawkę opłaty nalicza się od gospodarstwa domowego.
W przypadku tej metody nie istotna jest liczba zamieszkujących nieruchomość osób, ilość zużytej wody czy powierzchnia. Stawka jest jednakowa dla każdej nieruchomości, każdego lokalu mieszkalnego. Należy przy tym zauważyć, iż nie wszystkie gospodarstwa domowe generują jednakową ilość odpadów, przez co metoda ta może być w niektórych przypadkach krzywdząca dla mieszkańców.

18 Różnice pomiędzy nowym a dotychczasowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
Brak indywidualnie zawieranych umów na odbiór i gospodarowanie odpadami- nowy system obejmie wszystkich mieszkańców (wszyscy w równym stopniu będą uczestniczyć w kosztach funkcjonowania systemu) Gmina Miasto Ustka w drodze przetargu wyłoni firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców, dzięki czemu na rzecz każdego mieszkańca Ustki, w zamian za wnoszoną opłatę, świadczone będą jednakowe jakościowo usługi Likwidacja zjawiska „podrzucania” sobie śmieci oraz „dzikich, leśnych wysypisk śmieci” = poprawa jakości życia w mieście

19 Zalety nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Ustka.
Każdy mieszkaniec miasta będzie partycypował w kosztach funkcjonowania systemu, przez co nieopłacalne stanie się pozbywanie odpadów w sposób „niekonwencjonalny” (podrzucanie sąsiadom, spalanie w piecach, wywóz do lasu, itp.) Nowy system przewiduje budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć zebrane (w sposób selektywny) odpady komunalne ze swojej nieruchomości.

20 Zalety nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Ustka c. d.
Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszego kurortu oraz bardziej zaawansowana edukacja ekologiczna dla najmłodszych mieszkańców. Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi czy odzyskowi.

21 Dodatkową zaletą nowego systemu gospodarki odpadami i zarazem swoistym novum są deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości o wytwarzanych odpadach komunalnych. Dzięki temu dość rewolucyjnemu rozwiązaniu, każdy właściciel nieruchomości będzie mógł samodzielnie określić np. w jaki sposób będzie gromadził odpady oraz z jaką częstotliwością chce się ich z terenu swojej nieruchomości pozbywać. Rozwiązanie to daje możliwość decydowania o sposobie świadczenia usług związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

22 Kto będzie zobowiązany do złożenia deklaracji?
Do składania deklaracji zobowiązani są: Właściciele domków jednorodzinnych. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej (o ile zarząd został wybrany) Zarząd spółdzielni mieszkaniowych w imieniu mieszkańców swoich budynków wielolokalowych Zarządca trwały Właściciel lokalu mieszkalnego w bloku powyżej czterech lokali mieszkalnych nie będzie zobowiązany do składania deklaracji. W tej kwestii wyręczy go zarządca wspólnoty bądź zarząd spółdzielni mieszkaniowej, gdyż zgodnie z przepisami on pełni rolę właściciela nieruchomości

23 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i)
Na terenie Gminy Miasto Ustka przewidziana jest budowa dwóch takich punktów, które zlokalizowane będą w pobliżu „środków ciężkości” obu części miasta. Punkty te będą monitorowanymi ogrodzonymi miejscami o utwardzonym podłożu, do których każdy mieszkaniec będzie mógł przynieść i nieodpłatnie oddać wyselekcjonowane frakcje odpadów, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

24 Dlaczego warto segregować śmieci?
Chyba najważniejszym dla każdego mieszkańca powodem do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych jest niższa stawka za gospodarowanie takimi odpadami. Ponadto mając świadomość jak długo rozkłada się plastik, guma, itp. każdemu z nas powinno zależeć na zwiększeniu ilości odpadów trafiających do ponownego przetworzenia czy użycia.

25 Dlaczego warto segregować śmieci c.d.
Wstąpienie Polskie do Unii Europejskiej wymogło na nas szereg warunków jakie musimy spełnić. Jednym z nich jest osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych trafiających do składowania na wysypiskach śmieci. Niewypełnienie tych zobowiązań skutkować będzie sankcjami finansowymi, które Polska będzie musiała uregulować w ramach kary. Dlatego też każdy, kto ma ku temu możliwości powinien zastanowić się na założeniem przydomowego kompostnika, dzięki czemu ograniczy ilość odpadów komunalnych odbieranych od siebie przez przedsiębiorce.

26 Omówiony dziś został pierwszy (podstawowy) system gospodarowania odpadami komunalnymi zakładający przejęcie z dniem 1 lipca 2013 roku odpowiedzialności za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przyszłości prawo własności zostanie również przejęte od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (takich jak szkoły, restauracje, itp.) co pozwoli na doszczelnienie nowego systemu. Na chwilę obecną system zostanie doszczelniony dzięki uchwale o innych sposobach udokumentowania pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, wg której właściciel nieruchomości niezamieszkałej będzie zobowiązany przedłożyć w siedzibie Urzędu Miasta Ustka odpowiednie dokumenty (np. fakturę) za odbiór odpadów z terenu swojej nieruchomości.

27 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google