Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA 10.09.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA 10.09.2012."— Zapis prezentacji:

1 NARADA

2 Zmiany w prawie na rok szkolny 2012/2013

3 Nowa ramówka: rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r.
Nowa podstawa programowa dla klas IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) Nowa podstawa programowa szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, zacznie obowiązywać od 1 września 2012 r. i będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klas I wymienionych szkół ponadgimnazjalnych. Nowe rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. o kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której głównym celem jest poprawa efektów kształcenia. Nowa podstawa programowa dla klas IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) i dla szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, zacznie obowiązywać od 1 września 2012 r. i będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klas I wymienionych szkół ponadgimnazjalnych.

4 Zmianie ulegają: konstrukcja ramowego planu nauczania:
na nowo zdefiniowane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły; nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach; Wprowadzone zmiany to: 1) inna niż dotychczasowa konstrukcja ramowego planu nauczania: a) w miejsce tygodniowego wymiaru godzin w cyklu kształcenia na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne zostały określone minimalne liczby godzin przeznaczone na te zajęcia w całym cyklu kształcenia; b) określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach poszczególnych typów szkół; c) określenie minimalnych liczb godzin w cyklu kształcenia na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne; 2) na nowo zdefiniowane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły; 3) nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach; 4) określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo).

5 Zmianie ulegają: określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo na ucznia).

6 Zmianie nie ulegają: ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia nie będzie mniejsza od dotychczas obowiązującej; zasady podziału na grupy na niektórych rodzajach zajęć (od 1 września 2013 r. zajęcia informatyki mają być organizowane tak, by przy jednym komputerze był jeden uczeń); W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia nie ulegają zmianie następujące elementy: ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia nie będzie mniejsza od dotychczas obowiązującej; zasady podziału na grupy na niektórych rodzajach zajęć (od 1 września 2013 r. zajęcia informatyki mają być organizowane tak, by przy jednym komputerze był jeden uczeń); możliwość przyznania przez organ prowadzący do 3 godzin tygodniowo na oddział w roku szkolnym na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i na zajęcia dodatkowe; możliwość organizowania przez najbliższe trzy lata szkolne, za zgodą organu prowadzącego, klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi; ramowe plany nauczania dla stopniowo likwidowanych szkół (liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum dla dorosłych, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące, trzyletnie technikum uzupełniające).

7 Zmianie nie ulegają: możliwość przyznania przez organ prowadzący do 3 godzin tygodniowo na oddział w roku szkolnym na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i na zajęcia dodatkowe; możliwość organizowania przez najbliższe trzy lata szkolne, za zgodą organu prowadzącego, klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi;

8 Zmianie nie ulegają: ramowe plany nauczania dla stopniowo likwidowanych szkół (liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum dla dorosłych, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące, trzyletnie technikum uzupełniające).

9 Nowa podstawa programowa
Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej … wprowadza od II klasy szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowy watek tematyczny „Ojczysty Panteon ojczyste spory” ( w ramach „Historii i społeczeństwa”). Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół jest w ostatnim etapie wdrażania. Harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego: W przedszkolach, szkołach podstawowych (I etap edukacyjny), w gimnazjach nowa podstawa programowa już została wdrożona (począwszy od roku szkolnego 2009/2010). W szkołach podstawowych w II etapie edukacyjnym, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, sukcesywnie wdrażana jest nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (załącznik nr 2 do rozporządzenia). W szkołach ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, nową podstawę programową, określoną w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, stosuje się: a) począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, b) począwszy od roku szkolnego 2015/2016, w klasach I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. W pozostałych klasach szkół wymienionych w pkt 2 i 3, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach, stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół.

10 Wychowanie do życia w rodzinie
wymiar godzin nie ulega zmianie w stosunku do obecnego wymiaru. na ich realizację przeznacza się, tak jak dotychczas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. zajęcia mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" nie ulega zmianie w stosunku do obecnego wymiaru. Przyjęto, że w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym, na ich realizację przeznacza się, tak jak dotychczas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie" mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów. Jednocześnie zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" nie będą już realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Nowelizacja rozporządzenia wiąże się z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, które określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Przepisy § 3 i 3a rozporządzenia MEN z 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, stosuje się: Począwszy od 1 września 2012 r. w klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Począwszy od 1 września 2013 r. w klasie V szkoły podstawowej, w tym specjalnej, dla dzieci i młodzieży, publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W pozostałych klasach szkół, o których mowa wyżej, w których realizowane są zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie", do zakończenia danego etapu edukacyjnego, oraz w liceach profilowanych, do czasu zakończenia kształcenia w tych liceach - stosuje się dotychczasowe przepisy.

11 zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" nie będą już realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. nowelizacja rozporządzenia wiąże się z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, które określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Przepisy § 3 i 3a rozporządzenia MEN z 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, stosuje się: Począwszy od 1 września 2012 r. w klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Począwszy od 1 września 2013 r. w klasie V szkoły podstawowej, w tym specjalnej, dla dzieci i młodzieży, publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W pozostałych klasach szkół, o których mowa wyżej, w których realizowane są zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie", do zakończenia danego etapu edukacyjnego, oraz w liceach profilowanych, do czasu zakończenia kształcenia w tych liceach - stosuje się dotychczasowe przepisy. Ramówka WDŻ

12 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego
strukturę wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (tzw. formy kursowe) a także zmiany w zakresie likwidacji i przekształcania szkół oraz wprowadzenie możliwości łączenia szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Nową strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw..

13 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego
dyrektorom techników przypominamy o właściwym doborze przedmiotów do rozszerzenia – muszą być zbieżne z zawodem. Nową strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

14 Nowe wzory dokumentów w sprawie chorób zawodowych
dnia 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

15 REGON we wszystkich placówkach oświatowych
dnia 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniły ustawę o systemie oświaty. Od tego dnia 9-znakowy REGON wymagany jest nie tylko w zespołach szkół i placówek niepublicznych.

16 O urlopie zdrowotnym orzeknie lekarz medycyny pracy
7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN, ustalono jak na razie, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy. Obecnie proponuje się by urlopu udzielał ZUS. Jedną z kwestii, nad którą debatują przedstawiciele MEN ze stroną samorządową i związkami zawodowymi, jest urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli - uprawnienie, które zdaniem jego przeciwników znacząco obciąża budżety oświatowe, dezorganizując przy tym pracę szkoły. Na spotkaniu komisji w sprawie losów Karty Nauczyciela, które odbyło się 7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN, ustalono jak na razie, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy. Jeden z organów prowadzących, chcący ukrócić praktykę częstego korzystania przez nauczycieli podległych placówek z urlopu dla poratowania zdrowia, polecił dyrektorom tychże placówek odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu. Jednak, co potwierdziło MEN, takie polecenie jest niezgodne z przepisami, bowiem organ prowadzący nie bierze udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia! WYTYCZNE MEN: Organ prowadzący nie może ingerować w udzielanie urlopu zdrowotnego

17 Egzamin maturalny od 2015 r. według nowej formuły
Planowany jest nowy egzamin maturalny, począwszy od 2015 r. Zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Inna formuła egzaminu ustnego z języka polskiego- losowanie pytań przygotowanych przez CKE. Do 2014 r. maturzyści będą kształceni według starej podstawy programowej. Egzamin maturalny, począwszy od 2015 r., zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

18 System Informacji Oświatowej
Od 31 sierpnia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o Systemie Informacji Oświatowej (SIO), zgodnie z którą zwiększono anonimowość gromadzonych w nowym Systemie Informacji Oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

19 Łączenie zajęć WF dla klas o różnych podstawach programowych
rozporządzenia umożliwiają tworzenie grup międzyklasowych na zajęciach wychowania fizycznego: rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - § 6 ust. 5, rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - § 7 ust. 7 i § 8.

20 Nowości w roku szkolnym 2012/2013

21 Po tysiąc złotych dla poszkodowanych w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom
dnia 14 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

22 Projekt "Przedszkole przyjazne maluchom"
Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza do udziału w projekcie "Przedszkole przyjazne maluchom". Celem projektu jest szerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Przedszkole przyjazne maluchom". Celem projektu jest szerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Do końca listopada. Dla przedszkoli niepublicznych z Warszawy i okolic. Wypełnienie ankiety.

23 Program "Radosna szkoła"
program będzie realizowany do 2014 r. w tym roku szkolnym zwiększono środki na jego realizację, a termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw mija 10 października. Program "Radosna szkoła", dzięki któremu tworzone są przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne, nowoczesne place zabaw będzie realizowany do 2014 r. W tym roku szkolnym zwiększono środki na jego realizację, a termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw mija 10 października

24 Program „Wyprawka szkolna"
13 milinów więcej. zamiast dotychczasowych 10% tych, którzy przekraczają kryterium dochodowe w tym roku przewidziano 5%. kryterium dochodowe 351 zł nett na osobę. Program od 180 złotych do 352 złotych. Od 1 do 4 klasy. Do 15 września. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 roku. Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

25 Podręczniki dla niewidomych
czy Państwo dyrektorzy skorzystali z możliwości otrzymania bezpłatnych podręczników dla osób niewidomych?

26 Pomoc w dożywianiu czy Państwo dyrektorzy skorzystali z możliwości wspierania dzieci taką formą pomocy? Z przewidzianych na Mazowsze środków wynika, że 6 tys. uczniów mogłoby skorzystać, tymczasem pomoc ta dociera do 2 tysięcy (to nas plasuje na 3 miejscu od końca w tej kategorii).

27 Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli
zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli niepewny los dodatku wiejskiego i mieszkaniowego? Od kilku tygodniu w MEN toczą się rozmowy nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Od radykalnych - postulujących całkowitą likwidację Karty, po mniej drastyczne - jak chociażby ograniczające prawo do świadczeń nauczycieli gwarantowanych tą ustawą. Ostatnio tematem przewodnim spotkania w MEN były zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli

28 Dłuższy urlop wychowawczy
od 1 stycznia 2013 r. o jeden miesiąc wzrośnie wymiar urlopu wychowawczego i będzie wynosił 37 miesięcy i będzie mógł być wykorzystany w 5, a nie jak było do tej pory - w 4 częściach. każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego Od 2013 r. - dłuższy urlop wychowawczy z możliwością podzielania go na 5 części Od 1 stycznia 2013 r. o jeden miesiąc wzrośnie wymiar urlopu wychowawczego i będzie wynosił 37 miesięcy i będzie mógł być wykorzystany w 5, a nie jak było do tej pory - w 4 częściach. Przy czym każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego

29 Nowa ramówka i nowe obowiązki dyrektora od 1 września
Od 1 września 2012 r. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. - tzw. nowa ramówka obowiązuje: w zakresie związanym z wprowadzaniem nowej podstawy programowej do II i IV etapu edukacyjnego w zakresie związanym z nową koncepcją godzin do dyspozycji dyrektora. Nowa ramówka: Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. Od 1 września 2012 r. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. - tzw. nowa ramówka obowiązuje: 1. w zakresie związanym z wprowadzaniem nowej podstawy programowej do II i IV etapu edukacyjnego: w klasie IV szkoły podstawowej, w klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. 2. w zakresie związanym z nową koncepcją godzin do dyspozycji dyrektora: klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum, w klasie I szkół ponadgimnazjalnych (szkoły: jak wyżej). W pozostałych klasach wymienionych szkół do zakończenia danego etapu edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - tzw. stara ramówka (zawiera 2 rodzaje ramowych planów nauczania). Ramówka

30 Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli
odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody.

31 Podstawa programowa na II i IV etapie edukacyjnych
zrezygnowano z dotychczasowych ścieżek edukacyjnych, stworzono możliwość wprowadzenia nowych zajęć, nowy katalog obowiązkowych przedmiotów, nowy schemat kształcenia w zakresie rozszerzonym, połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; Nowa podstawa programowa na II i IV etapie edukacyjnych (m.in.: zrezygnowano z dotychczasowych ścieżek edukacyjnych, stworzono możliwość wprowadzenia nowych zajęć, nowy katalog obowiązkowych przedmiotów, nowy schemat kształcenia w zakresie rozszerzonym, połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej);

32 Rozporządzenie w sprawie podręczników i programów nauczania
Podpisane 21 czerwca 2012 roku Podręczniki w wersji papierowej i elektronicznej lub tylko elektronicznej Wyjątek tylko „papierowy” jedynie na pierwszym etapie kształcenia

33 Rozporządzenie (przygotowywane) o świadectwach
Ukaże się do końca tego roku – PROSZĘ NIE ZAKŁADAĆ ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW (każdy etap edukacyjny) – informacja przekazana z MEN na spotkaniu z kuratorami. Z prośbą o przekazanie Państwu dyrektorom.

34 Nadzór pedagogiczny rezygnacja z grupowania wymagań w obszary, nowe zasady przedstawiania wyników i wniosków z nadzoru, zmiany w zasadach przeprowadzania ewaluacji. W ramach kontroli zalecenia będą musiały mieć wskazany termin realizacji. Nadzór pedagogiczny (m.in.: rezygnacja z grupowania wymagań w obszary, nowe zasady przedstawiania wyników i wniosków z nadzoru, zmiany w zasadach przeprowadzania ewaluacji); Nadzór pedagogiczny w praktyce - wymagania, przepisy, zasady postępowania Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami powoduje konieczność wprowadzenia szczegółowych przepisów wskazujących - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagań, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje: poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania, wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO. Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań, niewymienionych w §10 ust. 1 projektowanej treści rozporządzenia, będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.

35 Różne na rok szkolny 2012/2013

36 Organy prowadzące bezprawnie zawyżają pensum specjalistów
Pensum nauczycieli specjalistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela ustalają organy prowadzące. W ramach oszczędności etatów dochodzi jednak do nadużyć w tym zakresie i bezprawnego zawyżania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące. Pensum nauczycieli specjalistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela ustalają organy prowadzące. W ramach oszczędności etatów dochodzi jednak do nadużyć w tym zakresie i bezprawnego zawyżania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące. Skargi z tym związane dotarły do ZNP, który wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ustalania pensum nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów

37 Sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
uprawnienie MEN do ustalania warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów niezgodne z Konstytucją? Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące nieprawidłowości w systemie oceniania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach. Treść zarzutów stawianych przez uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) od wielu lat skupia się wokół częstych radykalnych zmian w systemie, których skutkiem jest nieporównywalność osiągnięć uczniów zdobywających wykształcenie w różnych rocznikach. Po analizie przepisów obowiązujących w tym zakresie RPO wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów dotyczących uprawnienia Ministra Edukacji do kształtowania zasad i warunków oceniania oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach

38 Rzecznik Praw Dziecka w sprawie plecaków i lekcji WF-u
plecaki uczniów są wciąż za ciężkie; zajęcia wf-u i ocenianie muszą uwzględniać możliwości uczniów Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływa wiele listów od rodziców i uczniów z prośbą o interwencje w przypadkach niezapewniania dzieciom możliwości skorzystania z szafek i innych miejsc, by odciążyć plecaki uczniów. Udogodnienia te zostały zagwarantowane w przepisach rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Rzecznik Praw Dziecka poprosił Minister Edukacji Narodowej o uwzględnienie w planowanych priorytetach na rok szkolny 2012/2013 działań, które: doprowadzą do skutecznej realizacji przepisu paragrafu 4a rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz pokażą przyczyny ewentualnych trudności. Marek Michalak poprosił również Minister Krystynę Szumilas o przekazanie informacji na temat skali tego problemu na terenie całego kraju.

39 Decyzja uchylona przez sąd administracyjny
sąd administracyjny uchylił naszą („kuratoryjną”) decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy sąd uznał, że w uzasadnieniu decyzji nie wskazano czemu - wobec dobrego dotychczas ucznia - zastosowano od razu „najwyższy wymiar kary”

40 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora
II SA/3Sz z roku Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzonych przez inną niż kandydat osobę, nie spełnia wymogów ogłoszenia. .

41 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora
I OSK 1525/09 z roku nieprawidłowości w powołaniu komisji mogą być podstawą do unieważnienia konkursu. etap powołania jest częścią konkursu. .

42 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora
I OSK 141/09 z roku zaświadczenie lekarskie musi być od lekarza medycyny pracy. .

43 Projekt zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym
nadzór pedagogiczny w praktyce - wymagania, przepisy, zasady postępowania kolejna ewaluacja w terminie określonym w raporcie (poziom E) Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami powoduje konieczność wprowadzenia szczegółowych przepisów wskazujących - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagań, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje: poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania, wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO. Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań, niewymienionych w §10 ust. 1 projektowanej treści rozporządzenia, będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania. Zadania dyrektora szkoły - dyrektor jako zarządca i menedżer Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Wg projektowanych przepisów, w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki. Analogiczne rozwiązanie będzie wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej. Rada pedagogiczna w szkole - zadania i kompetencje Zespół lub osoba przeprowadzające ewaluację zewnętrzną będą musiały sporządzić raport z przeprowadzonej ewaluacji po rozpatrzeniu stanowiska wobec wyników i wniosków z ewaluacji, przedstawionego przez radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły, w której nie tworzy się tego organu - przez dyrektor szkoły. W przypadku szkoły, w której ustalono poziom E spełniania wymagań określonych w §10 ust. 1 i ust. 2 projektowanej treści rozporządzenia, kolejna ewaluacja zostanie przeprowadzona w terminie określonym w raporcie z ewaluacji.

44 Udzielenie urlopu uzupełniającego
Urlopu uzupełniającego udziela nauczycielowi dyrektor szkoły w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Urlop uzupełniający powinien zostać udzielony nauczycielowi w tygodniach, a nie dniach roboczych. Urlop wypoczynkowy w dniach roboczych udziela się wyłącznie nauczycielom placówek nieferyjnych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

45 Plan nadzoru i koncepcja pracy szkoły w szkole filialnej
szkoły filialne stanowią integralną całość edukacyjną ze szkołą macierzystą. Różni je tylko miejsce zajęć. Najczęściej szkoły filialne, to klasy I-III. Zatem koncepcja pracy szkoły jest wspólna.

46 Wyposażenie klasy pierwszej dla sześciolatków
przepisem wskazujący niezbędne wyposażenie w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej jest podstawa programowa, która wyodrębnia klasę I z pierwszego etapu edukacyjnego i określa, w jakich warunkach i w jaki sposób powinna być ona realizowana. Zalecenia dotyczą m. in. sal lekcyjnych i ich wyposażenia (załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. - Edukacja wczesnoszkolna. Zalecane warunki i sposób realizacji. Przepisem wskazującym, jakie niezbędne wyposażenie powinno znajdować się w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej jest podstawa programowa, która wyodrębnia klasę I z pierwszego etapu edukacyjnego i określa, w jakich warunkach i w jaki sposób powinna być ona realizowana. Zalecenia dotyczą m. in. sal lekcyjnych i ich wyposażenia (załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. - Edukacja wczesnoszkolna. Zalecane warunki i sposób realizacji.

47 Wsparcie dziecka wielokulturowego, wielojęzycznego ogólnopolska konferencja – 28 i 29 września - Rawa Mazowiecka. potem wojewódzkie. przy tej okazji warto wspomnieć o OŚRODKU ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI za GRANICĄ (orpeg). ponadto ulotki – bezpłatne szkolenia (2-dniowe dla dyrektorów, 6-dniowe dla nauczycieli) ORPEG powstał w 1973 roku, dla dzieci czasowo wyjeżdżających. Obecnie działa w 37 krajach, w minionym roku z jego działalności korzystało prawie 15 tysięcy polskich dzieci, w szkołach, w których uczyło ponad 620 nauczycieli. Dyrektorem jest pani Magdalena Bogusławska

48 Stowarzyszenie „Dzieci wojny w Polsce”
Eugen Muszyński – tel. 22/ lub wzięty ze strony stowarzyszenia Prośba o korzystanie z wiedzy i osobistego doświadczenia jako świadka historii (lekcje, pogadanki, gawędy) BY zostać członkiem Stowarzyszenia - 9 maja 1945 – nie można było mieć ukończonych 18 lat. Prezes oddziału warszawskiego Zarząd w Łodzi

49 Czas na pytania

50 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "NARADA 10.09.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google