Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Urząd Statystyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Urząd Statystyczny"— Zapis prezentacji:

1 Główny Urząd Statystyczny
Sytuacja na polskim rynku pracy. Wybrane zagadnienia Agnieszka Zgierska Główny Urząd Statystyczny Warszawa, ZUS, 28 listopada 2012 r.

2 Plan prezentacji Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy w październiku 2012 r. zatrudnienie, wynagrodzenia, bezrobocie Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy BAEL – najnowsze wyniki

3 Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy

4 Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy
W tys. W tys. a Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego; . Stan w końcu okresu

5 Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy (cd.)
W tys. W tys. a Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego; .

6 Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy (cd.)
W zł. W zł. a Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

7 Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy (cd.)
Październik 2011 r. Wrzesień 2012 r. Stan w końcu miesiąca 2012 r. 1867,6 1979,0 Bezrobotni zarejestrowani w tys. 1994,9 11,8 12,4 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 12,5 225,8 255,3 Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys. 264,0 219,9 241,0 Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys. 248,1 40,0 44,0 Oferty pracy w tys. 38,0

8 Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia
Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy (cd.) Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia Stan w końcu miesiąca

9 Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) i wyrejestrowani (odpływ)
Podstawowe informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy (dok.) Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) i wyrejestrowani (odpływ) W okresie sprawozdawczym

10 Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie danych BAEL)

11 - niektóre kategorie osób biernych zawodowo
Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie danych BAEL) - niektóre kategorie osób biernych zawodowo - osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej

12 Podstawowym kryterium podziału ludności, z punktu widzenia rynku pracy (aktywności ekonomicznej), jest praca, jej wykonywanie/posiadanie lub poszukiwanie. Ludność w wieku aktywności zawodowej dzieli się na 3 podstawowe kategorie: Pracujących Bezrobotnych Biernych zawodowo

13 Podstawowym kryterium podziału ludności, z punktu widzenia rynku pracy (aktywności ekonomicznej), jest praca, jej wykonywanie/posiadanie lub poszukiwanie. Ludność w wieku aktywności zawodowej dzieli się na 3 podstawowe kategorie: Pracujących Bezrobotnych Biernych zawodowo Wiele szczegółowych analiz poświęconych jest zbiorowości pracujących i bezrobotnych. Natomiast niezwykle istotna z punktu widzenia analizy potencjalnych (przyszłych) zasobów pracy, jest także analiza zbiorowości biernych zawodowo (uwzględniająca zarówno osoby które już odeszły z rynku pracy na stałe, ale także takie, które jeszcze nie zdążyły wejść na rynek pracy lub tylko na chwilę się zdezaktywizowały), a także – w nieco szerszym zakresie uwagę należy tez poświęcić zbiorowościom na pograniczu pracy/bezrobocia/bierności zawodowej.

14 Bierni zawodowo wg przyczyn bierności zawodowej
A Osoby poszukujące pracy ale niegotowe do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni B Zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy C Nauka, uzupełnianie kwalifikacji D Obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu E Emerytura F Choroba, niesprawność G Pozostałe

15 Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
(na podstawie danych BAEL z 2010 r.)

16 1) 2) 3) Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
(na podstawie danych BAEL z 2010 r.) W celu uzupełnienia analizy obszaru bezrobocia wyznaczanego na podstawie definicji MOP, w ramach prac specjalnej Grupy Zadaniowej powołanej w EUROSTAT wyodrębniono trzy dodatkowe zbiorowości znajdujące się najbliżej populacji bezrobotnych. Niepełnozatrudnieni, tj. osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które chciałyby pracować więcej godzin tygodniowo i byłyby gotowe do podjęcia pracy w takim wymiarze. 1) 2) Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia, 3) Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia.

17 1) Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
Pomimo tego, że są to osoby pracujące, to nie są one „wykorzystane” w pełnym zakresie – nie pracują w takim wymiarze, w jakim by chciały i mogły. Jakaś ich część pozostaje w pewnym sensie „bezrobotna” – stanowi ona potencjalny zasób pracy, który nie znajduje całkowitego wykorzystania na rynku pracy. Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.) (na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Niepełnozatrudnieni, tj. osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które chciałyby pracować więcej godzin tygodniowo i byłyby gotowe do podjęcia pracy w takim wymiarze. 1)

18 2) Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
Są to osoby, które chciałyby pracować, poszukują tej pracy – tzn. spełniają dwa z kryteriów osoby bezrobotnej, jednak nie mogą być sklasyfikowane jako bezrobotne ze względu na ograniczoną gotowość do podjęcia pracy Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.) (na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia, 2) aktywnie poszukują pracy, ale nie byłyby gotowe do jej podjęcia w okresie najbliższych dwóch tygodni, lub stosują wyłącznie bierne metody poszukiwania pracy lub nie podały jaką metodą poszukują pracy, znalazły pracę, czekają na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy, ale nie byłyby gotowe do jej podjęcia w okresie najbliższych dwóch tygodni, znalazły pracę, ale czekają na jej rozpoczęcie najwcześniej po 3 miesiącach.

19 3) Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
Są to osoby niepracujące, które chciałyby pracować i byłyby gotowe do podjęcia pracy w okresie najbliższych dwóch tygodni, jednak nie poszukują pracy (np. ze względu na zniechęcenie bezskutecznością dotychczasowych poszukiwań). W tym przypadku kryterium, które nie pozwala zaklasyfikować tej grupy jako bezrobotnych jest brak aktywności w poszukiwaniu pracy Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.) (na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia. 3)

20 Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
(na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Połączone zbiorowości osób biernych zawodowo poszukujących pracy, ale nie gotowych do jej podjęcia oraz biernych zawodowo nieposzukujących pracy, ale gotowych do jej podjęcia tworzą kategorię osób potencjalnie aktywnych zawodowo. Natomiast suma bezrobotnych, potencjalnie aktywnych zawodowo oraz niepełnozatrudnionych daje obraz niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy, w tym z punktu widzenia czasu pracy, które można by stosunkowo łatwo zaktywizować.

21 Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
(na podstawie danych BAEL z 2010 r.)

22 Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.) (na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy

23 Osoby na granicy bezrobocia/pracy/bierności zawodowej (cd.)
(na podstawie danych BAEL z 2010 r.) Uwzględniając trzy dodatkowe zbiorowości w obowiązującym podziale wg statusu na rynku pracy, obraz rynku pracy w 2010 roku wyglądał następująco. Pracujący (bez osób niepełnozatrudnionych) 15611 tys. Niepełnozatrudnieni 309 tys. Bezrobotni 1699 tys. Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia 116 tys. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia 643 tys. Pozostali bierni zawodowo 10935 tys. W 2010 roku osoby należące do trzech omawianych kategorii liczyły w sumie 1067 tysięcy. Populacja potencjalnie aktywnych zawodowo tj. osób, które co prawda formalnie są klasyfikowane jako bierne zawodowo, jednak w rzeczywistości pozostają na pograniczu bezrobocia, kształtowała się na poziomie 759 tysięcy. Suma niewykorzystanych w pełni potencjalnych zasobów pracy (bezrobotni + trzy „nowe” zbiorowości) wynosiła 2767 tysięcy.

24 BAEL – najnowsze wyniki

25 BAEL – najnowsze wyniki
Począwszy od III kwartału r. wyniki BAEL uogólniane będą w oparciu o bilanse ludności opracowane na podstawie NSP 2011. Od I kw.2003 do II kw.2012 r. włącznie, do uogólniania wyników z próby wykorzystywano bieżące bilanse ludności, podstawą których były wyniki NSP z 2002 r. W porównaniu do wcześniej prezentowanych wyników zmianie uległa zbiorowość objęta badaniem, co wynika z konieczności zharmonizowania badania na poziomie UE (wymogi Eurostat). Z zakresu badania wyłączane są osoby przebywające poza gospodarstwem domowym 12 miesięcy i więcej (dotychczas wyłączano osoby nieobecne przez okres 3 miesięcy i dłużej). Dla umożliwienia porównań w czasie przeliczone zostaną kwartalne wyniki BAEL za okres: I kw.2010 r. – II kw.2012 r. (w trakcie realizacji)

26 Podstawowe kategorie osób na rynku pracy wg BAEL
(przed i po przeliczeniu w oparciu o NSP2011) W tys.

27 Podstawowe kategorie osób na rynku pracy wg BAEL
(przed i po przeliczeniu w oparciu o NSP2011) W tys.

28 Podstawowe kategorie osób na rynku pracy wg BAEL
(przed i po przeliczeniu w oparciu o NSP2011) W tys.

29 Podstawowe kategorie osób na rynku pracy wg BAEL
(przed i po przeliczeniu w oparciu o NSP2011) W tys.

30 Podstawowe wskaźniki rynku pracy wg BAEL
(przed i po przeliczeniu w oparciu o NSP2011) W %

31 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Główny Urząd Statystyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google