Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki branży leasingowej za 2012 rok

Коpie: 1
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Podsumowanie wyników 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki branży leasingowej za 2012 rok"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki branży leasingowej za 2012 rok
Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu Klub Bankowca Ul. Smolna 6 Warszawa 1

2 Lista członków Związku Polskiego Leasingu
BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Leasing Solutions BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Getin Leasing S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PKO Leasing S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Rynek leasingu

4 Wyniki branży leasingowej w 2012 r. (1)
Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe Rok 2012 przyniósł zakończenie trwającego od marca 2010 ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Jeszcze w I kwartale wzrost wyniósł 11,3% r/r, ale w II kw. wyhamował już do 1,4%. W drugim półroczu rynek zaczął się kurczyć: -3,8% dla III kw. i -3,1% dla ostatniego kwartału 2012. Po 14,9% wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2011, rynek leasingu ruchomości w ubiegłym roku zwiększył się o 0,8% r/r. Pomimo wyhamowania inwestycji budowlanych w II półroczu 2012, głównym stabilizatorem rynku pozostawały maszyny. Miało to związek z absorpcją środków unijnych (na zakupy maszyn rolniczych) oraz z wciąż wysokim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach (79,8% na koniec III kw. 2012). Natomiast utrzymująca się recesja w strefie euro przełożyła się na mniejszy popyt na usługi transportowe i spedycyjne. W efekcie w II półroczu istotnie obniżyła się wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych. Począwszy od II kwartału widać trudną sytuację na rynku pojazdów lekkich: -5,6% dla II kw., -7,8% dla III kw. oraz +3,1% dla IV kw roku. Dzieje się tak głównie za sprawą spadku wartości wyleasingowanych pojazdów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony (-5,7% dla całego 2012 oraz -26,4% r/r dla samego IV kwartału). Spadek wartości finansowania pojazdów lekkich to pochodna stopniowego wygaszania popytu krajowego, szczególnie konsumpcji indywidualnej. Wartość sfinansowanych w 2012 roku maszyn w znacznym stopniu była wsparta pożyczką. Dynamika tego sektora wyniosła 43,9% w ujęciu rocznym. Druga połowa 2012 roku przyniosła poprawę w sektorze leasingu nieruchomości.

5 Wyniki branży leasingowej w 2012 r. (2)
Aktywa sfinansowane leasingiem Źródło: ZPL

6 Wyniki branży leasingowej w 2012 roku (3)
Aktywa sfinansowane pożyczką Łączne aktywa sfinansowane w 2012 r. pożyczką to 13,9% całości produkcji firm leasingowych. W 2011 udział ten wyniósł 11,0%. Zakupy maszyn stanowią główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę (85,1% udziału wobec 74,7% w 2011 roku). Dzięki temu pożyczka to już 33,2% całości produkcji maszyn. Istotnie wzrosło również znaczenie pożyczki przy finansowaniu pojazdów ciężarowych. Maleje natomiast udział pożyczki przy finansowaniu pojazdów lekkich oraz nieruchomości. Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników przekłada się na dominujący udział maszyn rolniczych w strukturze maszyn finansowanych pożyczką. Źródło: ZPL

7 Wyniki spółek w 2012 r. Zachowanie w 2012 roku dodatniej dynamiki wartości sfinansowanych aktywów jest zasługą dobrych wyników sprzedażowych uzyskanych przez wybrane firmy. Dane za ubiegły rok pokazują, że było 6 firm, które zwiększyły obroty o ponad 20% oraz 11 firm, gdzie dynamika sfinansowanych aktywów przekroczyła 10%. Wśród firm raportujących dane do ZPL aż 23 na 33 zanotowało ujemną dynamikę produkcji (w tym 4 z TOP 10). W 2011 takich firm było jedynie 6. Niższe obroty w segmencie nieruchomości przełożyły się na łączne wyniki spółek bardziej zaangażowanych w ten sektor w 2011 roku (ING, BZ WBK, Raiffeisen). W II półroczu ucierpiały również spółki zorientowane na finansowanie maszyn budowlanych oraz pojazdów ciężarowych. Natomiast dobre wyniki w 2012 roku są udziałem firm o bardziej korporacyjnym charakterze, w większym stopniu finansujących inwestycje MŚP. Dotyczy to szczególnie spółek należących do grup bankowych, będących wiodącymi graczami w sektorze bankowości korporacyjnej. Zyskiwały też spółki skoncentrowane na obsłudze sektora rolniczego (finansowanie maszyn rolniczych za pomocą pożyczek przy wsparciu dotacji unijnych). Wyraźnie szybsze tempo rozwoju notują mniejsze i średnie firmy leasingowe. Sprzedaż leasingu ruchomości pięciu czołowych firm z 2011 spadła w ub. roku o 11,1%, podczas gdy dla pozostałej części rynku wzrosła o 8,3%. Źródło: ZPL

8 Wyniki branży leasingowej w 2012 r. – nieruchomości
Wartość nieruchomości wyleasingowanych w całym 2012 wyniosła mln zł, co oznacza 9,9% spadek w ujęciu rocznym. Drugie półrocze przyniosło istotną poprawę na rynku leasingu nieruchomości. O ile jeszcze w I połowie 2012 wartość finansowania wyniosła 413 mln zł (spadek o 35,8% r/r), to w II półroczu było to już mln zł, o 7,0% więcej w ujęciu rocznym. Szczególnie udany był ostatni kwartał , kiedy to sfinansowano nieruchomości na kwotę 718 mln zł. Liczba raportowanych umów w 2012 r. zmniejszyła się o 21,7%: do 187 wobec 239 w roku. Relatywnie dobra -9,9% dynamika sfinansowanych aktywów jest pochodną istotnego wzrostu średniej wartości transakcji. W ubiegłym roku wyniosła ona 6,66 mln zł i zwiększyła się o 40,8% w porównaniu do 2011 roku. Nadal jest ona jednak wyraźnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to w latach wynosiła średnio 14,83 mln zł. Rynek finansowania nieruchomości leasingiem pozostaje skoncentrowany. Szacujemy, że 70% transakcji wartościowo (oraz 82% w ujęciu ilościowym) zostało zawarte przez cztery czołowe firmy. W całym 2011 roku wskaźnik ten dla wartości obrotu wyniósł 72%, a dla ilości transakcji – 79%. Duża koncentracja rynku jest pochodną zmniejszenia się liczby firm, które zawierały transakcje finansowania nieruchomości: do 8 w 2012 w porównaniu z 12 w 2011 roku. Nowym liderem rynku został BRE Leasing, wyprzedzając ING . W strukturze przedmiotowej rynku dominują budynki przemysłowe oraz obiekty handlowe i usługowe. Źródło: ZPL

9 Struktura walutowa nowej produkcji na rynku leasingu
W 2012 roku, analogicznie jak we wcześniejszych latach, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominowało finansowanie w PLN. Nadal zwiększał się jednak udział leasingu w walucie obcej: z 23,7% w 2011 do 26,3% w ubiegłym roku. W przypadku finansowania pożyczką obserwujemy natomiast spadek udziału finansowania w walucie obcej: z 13,8% w 2011 do 11,0% w 2012. W kolejnych kwartałach 2010, 2011 i 2012 widzimy stopniowy wzrost zainteresowania finansowania zakupów ruchomych środków trwałych leasingiem w walucie obcej. O ile jeszcze w I półroczu 2010 udział tego leasingu wyniósł 14,6%, a w II półroczu 16,4%, to w I półroczu 2011 było to już 23,0%, a w II połowie 2011 roku 24,3%. W ub. roku udziały te wyniosły odpowiednio 25,9% i 26,7% (28,3% w IV kwartale). Udział waluty obcej w finansowaniu zakupów inwestycyjnych w II półroczu 2012 jest już zbliżony do rekordowego poziomu 32,3% osiągniętego w IV kw roku. Widać, że przedsiębiorcy coraz wyraźniej narażają swoje ekspozycje kredytowe na ryzyko walutowe. Leasing nieruchomości historycznie w znacznie większej skali finansowany był w walucie obcej. Począwszy od 2008 roku rósł udział złotówki w finansowaniu tego segmentu. W efekcie w 2011 roku 56% transakcji leasingu nieruchomości zostało sfinansowane w PLN. W I połowie 2012 udział ten wzrósł aż do 76,2%, jednak przy niskiej wartości udzielonego finansowania (413 mln PLN). W II połowie ub. roku nastąpiło zakłócenie tej tendencji, gdyż tylko 24,9% finansowania zostało udzielone w PLN Źródło: ZPL

10 Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny
Łączna wartość aktywnego portfela na koniec 2012 r. w kwocie 61,54 mld zł (53,44 mld zł dla ruchomości i 8,10 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (79,06 mld zł, wg stanu na ). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Wartość aktywnego portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 0,7%, zwiększając się o 0,77 mld zł wobec stanu na Dane NBP o podaży pieniądza (na ) wskazują na coraz wyraźniejsze hamowanie dynamiki akcji kredytowej banków w obszarze inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów inwestycyjnych zwiększyło się w bankach o 2,4%, przy jeszcze 27,6% dynamice r/r na koniec 2011 i 19,1% na Bieżące saldo w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmniejszyło się o 3,7%. Źródło: ZPL, NBP

11 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Podsumowanie wyników 2012

12 Wyniki PZWLP – 2012 PZWLP w roku 2012 16 firm członkowskich
Wyniki podało 15 firm PZWLP po IV kwartale 2012 – łącznie w wynajmie pojazdów FSL (FSL – full service leasing) LS (LS – leasing z serwisem) FM (FM – wyłączne zarządzanie) Wzrost organiczny firm członkowskich r/r Wynajem długoterminowy ogółem 9 % FSL i LS łącznie 9,18 %

13 Wyniki PZWLP – 2012 11.239 83.696 7.418 75.819 93.216 4.807 69.132 83.274 4.638 57.632 71.297

14 PZWLP i ZPL – 2012 Wynajem długoterminowy ogółem
1. Masterlease (w tym w FM 415) 2. LeasePlan Fleet Management (w tym w FM 4.073) 3. Arval Service Lease (w tym w FM 497) 4. Alphabet Polska (w tym w FM 74) 5. Carefleet (w tym w FM 563) Full service leasing 1. LeasePlan Fleet Management 2. Arval Service Lease 3. Masterlease 4. Alphabet Polska 5. Carefleet

15 PZWLP na przełomie 2012/2013 Obecnie 17 członków (od połowy 2012 – Nivette Fleet Management) Przystąpienie do Związku Avis Polska (styczeń 2013) – początki zorganizowanej reprezentacji branży wynajmu krótkoterminowego Stabilny rozwój produktu FSL Dynamiczny wzrost w leasingu z serwisem (LS) Prognoza dla PZWLP na 2013 – rozwój na stałym poziomie 5-7 % rocznie

16 Branża wynajmu w 2012/2013 Główne zjawiska w polskiej branży wynajmu
Przedłużanie kontraktów i optymalizacja kosztów Oczekiwania klientów – zmiany, tendencje Wzrost znaczenia leasingu z serwisem (niepełnego wynajmu) Konsolidacja rynku Niestabilność otoczenia prawnego – zmiany w odliczalności VAT od: Ubezpieczeń Paliwa (ryzyko zmian) Serwisowania aut (planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany i ich konsekwencje dla branży dealersko-naprawczo-serwisowej)

17 Branża wynajmu w 2012/2013 Wpływ sytuacji makroekonomicznej na branżę wynajmu Wymogi regulacyjno-kapitałowe w sektorze bankowym – potencjalny bodziec do sprzedaży aktywów firm wynajmu przez duże banki europejskie Niskie stopy procentowe – możliwość taniego sfinansowania akwizycji w skali Polski i Europy Dynamika napływu kapitału z Azji do różnych branż – w najbliższych latach istnieje prawdopodobieństwo inwestycji, np. chińskich lub koreańskich, w sektor leasingu i wynajmu Prognoza dla branży na 2013 – rozwój na poziomie około 5 % rocznie

18 Związek Polskiego Leasingu e-mail: zpl@leasing.org.pl
ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) fax: (22)


Pobierz ppt "Wyniki branży leasingowej za 2012 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google