Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji
Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

2 Spis treści Zakładanie i prowadzenie firmy infobrokerskiej
Klienci brokera informacji: potrzeby i zachowania informacyjne Wartość dodana w pracy brokera informacji Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalności brokera informacji

3 Zakładanie i prowadzenie firmy infobrokerskiej

4 Firma infobrokerska jest mmśp
Co to jest MMŚP? Akademia PARP – MMŚP USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst ujednolicony – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Dlaczego bycie MMŚP ma znaczenie? ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst ujednolicony – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Artykuł 8, 83, 103.

5 Prawo związane z działalnością infobrokerską
Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

6 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem
Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji [1] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza artykuły 54, 61, 74) Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Art. 74. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

7 Informacja o środowisku
Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [2] Informacja publiczna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (wraz z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja o środowisku USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony).

8 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem
Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [3] Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

9 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem
Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji – przykłady Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony). Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

10 Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst ujednolicony). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Wiele innych ustaw i rozporządzeń

11 Zakładanie firmy – formalności
Poradnik Zakładam firmę w Polsce, w ramach serwisu EUGO – Pojedynczy Punkt Kontaktowy Polska gospodarcza/rozpoczynam-dziaalno-gospodarcz-w-polsce/ Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie WWW Ministerstwa Gospodarki RP lub zasady-rejestracji-dzialalnosci-gospodarczej/

12 Rejestracja firmy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy KRS Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG Krajowy Rejestr Sądowy KRS Ministerstwo Sprawiedliwości RP rejestr-sadowy/

13 Prowadzenie firmy w polsce i unii europejskiej
EUGO Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Dla Przedsiębiorcy Tamże – Procedury administracyjne przedsiebiorcy/procedury/ W Europie Komisja Europejska – Twoja Europa – Prowadzenie przedsiębiorstwa w Europie

14 Klasyfikacje w działalności gospodarczej – polska
Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – Klasyfikacje Klasyfikacja Środków Trwałych: Klasyfikacje PKWiU, CPV, KŚT, PKD: Klasyfikacje Polskie Rzeczpospolita – Prawo – Klasyfikacje Taryfa Celna Ministerstwo Finansów – Służba Celna – Taryfa Celna Przeglądarka taryfowa ISZTAR 3

15 Klasyfikacje w działalności gospodarczej – europa, świat
NACE Rev. 2 (2008) i inne klasyfikacje w Unii Europejskiej European Commission – Eurostat – Statistics – Metadata – Classifications European Commission – Eurostat – RAMON NACE Rev. 2 – CPA NAICS The North American Industry Classification System Zob. też

16 Wsparcie dla mmśp [1] Ministerstwo Gospodarki RP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy System Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Programy unijne Mapa Dotacji UE Ministerstwo Gospodarki RP PARP – zakładka Dofinansowanie Portal Funduszy Europejskich

17 Wsparcie dla mmśp [2] Urzędy pracy Anioły biznesu
Zob. np. Warto zajrzeć

18 Sprawdzanie rzetelności klientów i partnerów gospodarczych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 6%2414&min=1 Biura Informacji Gospodarczej PARP – Biura Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A.

19 zamówienia publiczne w działalności brokera informacji
Urząd Zamówień Publicznych Biuletyn Zamówień Publicznych – przeglądanie Wspólny Słownik Zamówień CPV Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony

20 BIZNES PLAN http://mystartup.pl/biznesplan/index/15/63/

21 Klienci brokera informacji: potrzeby i zachowania informacyjne

22 Kto może być klientem brokera informacji ?
Przedsiębiorcy i firmy różnego typu, z różnych branż, o różnej wielkości – od MMŚP do międzynarodowych korporacji Władza publiczna, rząd i jego agendy – centralne i lokalne Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia Samorząd lokalny Media, dziennikarze Szkoły wyższe Klienci indywidualni – np. inwestorzy, naukowcy, doktoranci, studenci

23 W jaki sposób poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania informacyjne klientów?
A) Na poziomie „teoretycznym”: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu Warto zajrzeć: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (2010). Raport z badania „Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw” (B) Na poziomie „praktycznym”: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego Umiejętne połączenie (A) i (B) → sukces 

24 Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne. Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów Doświadczenia praktyków Nie zawsze zadawane, zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta, użytkownika Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować Wiedza z zakresu inib Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania, zgłaszane zapotrzebowanie) to NIE jest to samo Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – „niemerytoryczne”

25 Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? [1] Na podstawie m.in. Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, s Wymagania użytkowników dotyczące treści i zawartości (content) informacji: Czego ma dotyczyć poszukiwana informacja? Przedmiot? Zakres treściowy? Zasięg (chronologiczny, formalny, geograficzny, językowy)? Czemu ma służyć? Do jakich zadań? Do rozwiązania jakich problemów? Oczekiwany stopień szczegółowości informacji? Pożądana kompletność/selektywność informacji? Poufność? Wyłączność informacji? Jakość informacji – aktualność, neutralność, nowość, prawdziwość (?), precyzja, rzetelność, unikatowość, użyteczność, wiarygodność?

26 Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? [2] W jakiej formie i postaci ma być dostarczona i przedstawiona informacja? Na jakim nośniku? Drukowana? Elektroniczna? Graficzna? Multimedialna? Numeryczna? Tekstowa? W jakim stopniu, zakresie i w jaki sposób przetworzona? W postaci bazy danych? Bibliografii? Materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w Sieci? Notatki? Opracowania analityczno- syntetycznego? Rankingu? Raportu? Serwisu WWW? Streszczenia? Zbioru materiałów źródłowych? Zestawienia? Jak obszerna? Formalna (np. pisemny raport)? Nieformalna (przekaz ustny)? W jakim języku? Język potoczny? Techniczny? Obcy? Jak dostarczona? ? Osobiście? Poczta tradycyjna?

27 Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? [3] Termin i koszty uzyskania informacji: Np. czy ważniejsza jest kompletność informacji czy pośpiech? Jasne określenie relacji pomiędzy zakresem usługi informacyjnej a kosztami AIIP: Code of Ethical Business Practice „Give clients the most current and accurate information possible within the budget and time frames provided by the clients. Help clients understand the sources of information used and the degree of reliability which can be expected from those sources.”

28 Wartość dodana w pracy brokera informacji

29 Kreowanie wartości dodanej
Creating Value-added Research & Analysis. Quantum 2 Whitepaper Leadership Series: Service Definition. (s.3) „There are six fundamental steps involved in creating value-added research and analysis: 1. Identify the context 2. Determine the questions 3. Create the value-added content 4. Analyze and answer the “So What?” 5. Share results 6. Follow up and get feedback However, it is important to remember, the process is a continuous one--the first and last steps are not necessarily distinct.”

30 Co sprzedaje broker informacji?
Infobroker sprzedaje usługę informacyjną polegającą na pośredniczeniu pomiędzy utrwalonym zasobem informacji/wiedzy a ludźmi lub organizacjami, którzy informacji potrzebują Infobroker sprzedaje usługę informacyjną, polegającą na zaspokojeniu konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych jednostek bądź organizacji (głównie firm)

31 Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalności brokera informacji

32 Wykorzystanie narzędzi, technologii i zasobów internetowych w działalności brokera informacji – trzy zakresy przede wszystkim – poszukiwanie, ocena i przetwarzanie informacji, także – monitoring komunikacja z klientami i Public Relations, np. poczta komputerowa jako narzędzie komunikacji z klientami, własny serwis WWW jako medium Public Relations, blog jako instrument informacji i komunikacji itp. organizacja i zarządzanie własną firmą, np. technologia wiki jako narzędzie zarządzania wiedzą w firmie, wewnętrzna lista dyskusyjna etc.

33 Wykorzystanie narzędzi, technologii i zasobów internetowych w działalności brokera informacji
Zob. też


Pobierz ppt "Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google