Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Ochrony Środowiska
Wdrażanie nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami w Lublinie przy współpracy samorządu z prywatnymi przedsiębiorcami. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty lubelskiego systemu gospodarki odpadami. „Selektywna zbiórka odpadów systemem lubelskim - wzorem dla innych gmin” Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin Marian Stani

2

3 Gala Lidera Polskiej Ekologii - 9 listopada 2009 r

4 Lublin na Targach POLEKO - 2009 r

5

6 § ZAPOBIEGANIE OGRANICZANIE ODZYSK EDUKACJA FINANSE EKOLOGICZNA
UNIESZKODLIWIANIE EDUKACJA EKOLOGICZNA FINANSE

7 Lubelski system gospodarki odpadami posiada umocowanie prawne w następujących aktach:
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251)‏ ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz ze zm.)‏

8 Lubelski system gospodarki odpadami posiada umocowanie prawne w następujących aktach:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (dz. u. z 2006 r., nr 5, poz. 33)‏ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (dz. u. z 2006 r. nr 75, poz. 527) zmienione rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. (dz. u. z 2008 r. nr 235, poz. 1614)‏

9 Lubelski system gospodarki odpadami posiada umocowanie prawne w następujących aktach:
Uchwała nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. Zarządzenie Nr 496/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lublin. Zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku Uchwała nr 468/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin".

10 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkiem:
Właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Gminy. Jedynie ścisła współpraca ww podmiotów umożliwia budowę systemu: realnego, elastycznego , skutecznego

11 Gmina jest zobowiązana do:
1. Zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 2. Zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

12 Gmina jest zobowiązana do:
3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. 4. Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 25% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (dla Lublina stanowi to ~ Mg)‏

13 Poziomy odzysku odpadów ulegających biodegradacji jakie, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, winna osiągnąć gmina Lublin:

14 Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
Spełnienia wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 496/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [...]. Selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych : odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów z remontów i przekazywania ich do instalacji wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

15 40,00* zł/m3 160,30 zł/Mg 22,18* zł/m3 108,22 zł/Mg 9,45* zł/m3
Zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie dla wymaganego poziomu odzysku 7 % dla podmiotów odbierających odpady terenu gmin prowadzących selektywną zbiórkę odpadów wykazujących się wymaganym poziomem odzysku, które nie partycypowały w kosztach budowy wysypiska dla podmiotów prowadzących w gminach selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz wykazujących się wymaganym poziomem odzysku, które partycypowały w kosztach budowy wysypiska dla firm wywozowych od ościennych gmin, które nie partycypowały w kosztach budowy wysypiska dla podmiotów prowadzących w Lublinie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i nie wykazujących się wymaganym poziomem odzysku dla podmiotów prowadzących w Lublinie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wykazujących się wymaganym poziomem odzysku 40,00* zł/m3 160,30 zł/Mg 22,18* zł/m3 108,22 zł/Mg 9,45* zł/m3 46,64 zł/Mg Komercyjna Podwyższona Najniższa

16 Na terenie miasta Lublin właściciel nieruchomości jest zobowiązany do: Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: Frakcję mokrą. Frakcję suchą. Odpady zielone (od 1.III do 30.XI). Odpady niebezpieczne. Zużyty sprzęt. Odpady wielkogabarytowe. Odpady z remontów.

17 Frakcja mokra odpadów komunalnych Frakcja sucha odpadów komunalnych
Górne stawki za odbiór odpadów komunalnych 806,25 zł kontener 15 m3 513,10 zł kontener 10 m3 410,45 zł kontener 7 m3 55,00 zł pojemnik PA–1100 l 38,50 zł Pojemnik 550 l – 750 l 33,20 zł pojemnik SM–360 l 24,20 zł pojemnik SM–240 l 16,50 zł pojemnik SM–110 l i 120 l Cena Pojemność Frakcja mokra odpadów komunalnych 185,00 zł kontener 7 m3 77,00 zł pojemnik o poj. 2,2 m3, 2,5 m3 38,50 zł pojemnik o poj. 1,1 m3 6,45 zł worek 110 l Cena Pojemność Frakcja sucha odpadów komunalnych 205,40 zł kontener 7 m3 5,15 zł 110 l Cena Pojemność Odpady zielone

18 Przedsiębiorca odbierający odpady z terenu miasta Lublin jest zobowiązany do: Selektywnego odbierania wszystkich rodzajów odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości, i przekazania: Frakcji suchej do sortowni. Odpadów zielonych do zagospodarowania (np. kompostowania) – celem osiągnięcie określonych ustawowo poziomów odzysku. Odpadów z remontów do zakładów przeróbki gruzu. Zużytego sprzętu do zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów. Pozostałych odpadów (frakcja mokra) na składowisko w Rokitnie

19 Wykaz przedsiębiorców prywatnych odbierających odpady komunalne
z terenu miasta Lublin. SUK-POL Zdzisław Zienkiewicz P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki Zakład Transportu Komunalnego- Grzegorz Kosior MPO SITA Lublin S.A. KOM-EKO Sp. z o.o.

20 Sumaryczna ilość pojemników – 1259
21 7 147 420 685 Ilość pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych planowanych do zakupu ze środków UM Lublin oraz WFOŚiGW w I poł r. Ilość pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych zakupionych ze środków UM Lublin oraz WFOŚiGW w latach Ilość kompletów pojemników do zbiórki szkła zakupionych ze środków UM Lublin oraz jednostki wywozowe w latach Ilość pojemników do zbiórki frakcji suchej zakupionych przez jednostki wywozowe Ilość pojemników do zbiórki frakcji suchej zakupionych ze środków UM Lublin oraz WFOŚiGW

21 Odpady frakcji suchej należy zbierać do specjalnych pojemników

22 ... lub worków w zabudowie jednorodzinnej:

23 Selektywna zbiórka odpadów na cmentarzu komunalnym na Majdanku

24 Odpady należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach:

25 Odpady niebezpieczne zbierane są
do 7 pojemników ustawianych w 28 miejscach miasta :

26

27 Odpady przeterminowanych leków należy przekazywać do 77 oznakowanych pojemników ustawionych w lubelskich aptekach:

28 Odpady szkła białego i kolorowego należy zbierać do pojemników:

29 Odpady zużytego sprzętu AGD i RTV należy zbierać do specjalnych pojemników ustawianych cyklicznie w każdą ostatnią sobotę miesiąca na terenie parkingów przy 5 supermarketach:

30

31 Odpady zielone oraz z remontów:

32 Kompostownia Sprzedaż jako kompost świeży lub uszlachetniony na potrzeby zieleni miejskiej oraz rekultywacji składowisk i terenów przemysłowych Skierowanie w roku 2010 na składowisko do 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). Cel 32

33 Lublin wspólnie z Organizacją Odzysku S. A
Lublin wspólnie z Organizacją Odzysku S.A. Centrum Utylizacji Opon organizuje od 2007 akcję zbiórki zużytych opon. 1936 2009 2250 3000 Zużyte opony 2008 2007 Rodzaj odpadu Ilość odpadów [szt.]

34 Zbiórka Sortownia frakcji suchej Kompostownia Sprzedaż Termiczny
(Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin 2010 r Surowce wtórne Frakcja sucha Odpady niebezpieczne zbiórka do specjalnych pojemników Substancja organiczna Odpady zielone Pozostałe odpady Frakcja mokra Sortownia frakcji suchej Unieszkodliwianie Kompostownia Fermentacja metanowa kompost tworzywa sztuczne szkło, metale, papier rekultywacja terenów zdegradowanych Sprzedaż Termiczny odzysk (współspalanie)‏ Produkty fermentacji Paliwo formowane Gruz Materiały budowlane Zakłady przeróbki gruzu Składowisko

35 Urządzenia do produkcji paliwa formowanego

36 Instalacja do produkcji paliwa formowanego

37 Instalacja do produkcji paliwa formowanego

38 Instalacja do produkcji paliwa formowanego o wydajności 4 Mg/h

39 Instalacja do produkcji paliwa formowanego

40

41

42 Ilość odpadów Rodzaj odpadu
2 000 szt. Zużyte opony 12 677,16 Mg Paliwo alternatywne 512,00 Mg Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,21 Mg Odpady niebezpieczne, 5 000,00 Mg Odpady z remontów 1 000,00 Mg Odpady wielkogabarytowe 1 237,20 Mg Odpady zielone 600,00 Mg Zużyta odzież 5,693 Mg Przeterminowane leki Ilość odpadów Rodzaj odpadu Dane do 2008 r.

43 Ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu [kg]
2008 6. 15 267 853 20 574 700 RAZEM 3 787 542 4 724 022 2007 5. 3 717 929 4 617 754 2006 4. 528 410 2 824 007 2005 3. 1 592 940 2 014 940 2004 2. 1 188 312 1 300 065 2003 1. Ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu [kg] Ilość zebranych odpadów [kg] Ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę Lublin oraz przekazanych do odzysku i recyklingu Rok Lp.

44

45 Porozumienie Gminy Lublin z Cemex Polska Sp. z o.o.

46 Gospodarka odpadami komunalnymi
Opłata za odbieranie i transport odpadów komunalnych Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych Opłata pobierana przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości

47 Wysokość opłaty uzależniona od ilości i rodzaju odpadów
Opłata pobierana przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości Opłata za odbieranie i transport odpadów komunalnych Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych Wysokość opłaty uzależniona od ilości i rodzaju odpadów Przedsiębiorca Gmina Koszt przedsiębiorcy (transport odpadów)‏ Koszt zagospodarowania odpadów

48 PRZEDSIĘBIORCA W ramach systemu przedsiębiorca:
zawiera umowy z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych – prowadzi ewidencje umów określa strumień odpadów u wlaściciela z podziałem na poszczególne ich ilości i rodzaje (zgodnie z planem gospodarki odpadami i regulaminem u cz i p) pobiera opłaty za odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów (całość opłaty)‏ prowadzi kontrolę w zakresie ilości i rodzajów odpadów celem bieżącej weryfikacji warunków umowy w przypadku nieuiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości pełni rolę windykatora tych należności posiada system GPS umożliwiający gminie kontrolę wykonanych zadań opłatę w części dot. zagospodarowania odpadów jest zobowiązany przekazać gminie, co jest równoznaczne z przekazaniem gminie „władztwa nad odpadami” transportuje odpady do odzysku i unieszkodliwiania t.j. miejsc i podmiotów wskazanych przez gminę z którymi gmina ma podpisaną umowę

49 GMINA Gmina posiada władztwo nad odpadami ponieważ:
Posiada środki finansowe na zagospodarowanie odpadów Wskazuje miejsca zagospodarowania odpadów w decyzjach administracyjnych na odbieranie odpadów Władztwo nad odpadami polega na organizacji systemu zagospodarowania odpadów, tj. przekazanie do podmiotu z którym gmina ma zawartą umowę w zakresie: Sortowania odpadów Przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub recyklingu (produkcja paliwa formowanego, wydzielenie frakcji bio do procesów kompostowania lub metanizacji)‏ Odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów Gmina może przekazywać na podstawie odrębnych dokumentów podmiotowi odbierającemu odpady do zagospodarowania pod warunkiem posiadania przez niego ZUOK lub instalacji

50 Propozycja taka zapewnia, że:
Gmina sprawuje pieczę nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów, posiadając władztwo odpadów i środki finansowe oraz prawo wskazywania miejsc zagospodarowywania odpadów. Zapewnia to strumień odpadów kierowanych do ZZO. Zagospodarowanie odpadów odbywa się w instalacjach własnych lub w instalacjach będących w posiadaniu podmiotów na podstawie zawartych umów. Przedsiębiorcy zachowują swoje prawa nabyte tj. umowy cywilno – prawne oraz decyzje administracyjne w zakresie odbierania odpadów. Następuje wyłączenie etapu zagospodarowania odpadów jako elementu konkurencji między firmami co eliminuje patologie prowadzące do powstawania dzikich wysypisk i innych nadużyć. „Władztwo nad odpadami” realizowane jest wyłącznie w obszarze zagospodarowania odpadów Przedsiębiorcy są „poborcą” oraz „windykatorem” opłat za odpady komunalne – nie ma konieczności rozbudowy administracji gminnej Nie demontuje się istniejących już systemów gospodarki odpadami.

51

52

53 Lider Polskiej Ekologii -Życzy Uczestnikom Konferencji PIGO
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku Zapraszamy do pięknego i czystego Lublina Widok z Wieży Trynitarskiej w kierunku ul. Krakowskie Przedmieście LSM Osiedle im. Bolesława Prusa – widok z budynku ZUS przy ul. Tomasza Zana


Pobierz ppt "Wydział Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google