Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG"— Zapis prezentacji:

1 kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG
Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 idea działania 8.1 Wsparcie powstawania nowych, innowacyjnych biznesów, zakładających świadczenie e-usług.

3 1. wnioskodawca 2. e-usługa 3. wniosek 4. ocena 5. kwoty 6. terminy
plan prezentacji 1. wnioskodawca 2. e-usługa 3. wniosek 4. ocena 5. kwoty 6. terminy

4 czyli kto może ubiegać się o dotację
wnioskodawca czyli kto może ubiegać się o dotację

5 od dnia rejestracji działalności
wnioski mogą składać mikro- i małe firmy posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności

6 USTALANIE KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA
(Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia r.) Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR (dot. przedsiębiorstwa samodzielnego) Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR (dotyczy przedsiębiorstwa samodzielnego) przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane – dane dotyczące zatrudnienia i wskaźników finansowych należy zsumować!

7 8.1 jako szansa wzmocnienia przedsiębiorczości akademickiej
Wsparcie firm technologicznych start-up typu spin off/spin out

8 „SPÓŁKI PROFESORSKIE” JAKO WNIOSKODAWCA Spełnienie kryterium dostępu
czyli firmy typu spin off / spin out Warunek! Spełnienie kryterium dostępu (mikro lub małe przedsiębiorstwo działające max 12 miesięcy)

9 spółki kapitałowe w organizacji
nowość aplikować mogą również spółki kapitałowe w organizacji (po zawarciu umowy Sp. z o.o. lub sporządzeniu statutu S.A.) UWAGA: KRS, NIP i REGON będą niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie!

10 warunek konieczny do otrzymania dofinansowania
stworzenie, wdrożenie i świadczenie przynajmniej jednej rentownej e-usługi

11 e-usługa Definicja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

12 bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji
e-usługa Usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądania usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji

13 Usługa elektroniczna jest wykonywana:
cechy e-usługi Usługa elektroniczna jest wykonywana: 1. automatycznie (w czasie rzeczywistym) 2. drogą elektroniczną (sieć publiczna) 3. na odległość (zdalnie) 4. na indywidualne żądanie

14 czyli czego nie zalicza się do e-usług
wykluczenia czyli czego nie zalicza się do e-usług

15 do e-usług nie zalicza się:
usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług telekomunikacyjnych, dostaw następujących towarów i świadczenia następujących usług: − towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, − płyt CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, − materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, − płyt CD, kaset magnetofonowe, − kaset wideo, płyt DVD, − gry na płytach CD-ROM, 3. Usług świadczonych przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pośrednictwem poczty elektronicznej 4. Usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie) 5. Hurtowni danych off-line 6. Usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach w telewizji 7. Centra wsparcia telefonicznego 8. Konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, 9. Usług telefonicznych z elementem video 10. Dostępu do Internetu i stron World Wide Web 11. Usług telefonicznych świadczonych przez Internet

16 dofinansowanie nie może być udzielone:
1. przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; 2. na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych; 3. na projekty mające na celu obrót handlowy produktami!

17 Udostępnianie produktów cyfrowych - TAK!
uwaga! Sprzedaż produktów (w tym cyfrowych) – NIE! Udostępnianie produktów cyfrowych - TAK!

18 czyli garść inspiracji
przykłady e-usług czyli garść inspiracji serwisy informacyjne, vortale, gazety i czasopisma online, SAAS (oprogramowanie jako usługa) biblioteki cyfrowe, e-book, audiobook, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-finanse, systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard), e-rozrywka, e-fotoalbumy, psychozabawy, psychotesty, e-learning, e-translacja, automatyczna translacja głosowa e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety e-ogłoszenia, e-oferty, wyszukiwarki i przeglądarki internetowe, wortale, serwisy społecznościowe, gry on-line, infotainment, webcasting, głosowe odsłuchiwanie stron WWW, rozpoznawanie i synteza mowy, udostępnianie, aktualizacja oprogramowania, narzędzie dostępne przez stronę WWW pomagające zarządzać projektami/zadaniami, wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW

19 czyli jak i co przygotować
wniosek czyli jak i co przygotować

20 jak przygotować dobry wniosek czyli na co zwracają uwagę Oceniający
rzetelnie opisać model biznesowy (kto płaci?) dokładnie określić grupy docelowe rzetelnie opisać konstrukcję e-usługi precyzyjnie zdefiniować wydatki wg kategorii uzasadnić rentowność, rzetelnie przygotować prognozy finansowe nie przeszacować wskaźników (dobrze przemyśleć zobowiązania) opisać strategię promocji e-biznesu przedstawić wizję biznesu na następne 3 lata (trwałość)

21 wydatki czyli co w budżecie
zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usług, Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu Zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej dla osób zaangażowanych w realizację projektu, Zakup inwestycyjne, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (licencje , patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna etc.) -> możliwość komercjalizacji wiedzy naukowej! Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie (księgowe, prawne , ekspertyzy, usługi analityczne itp. -> przekazywanie wyników prac naukowo-badawczych) Koszty ogólne - np. zakup usług translacyjnych, transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, najem i eksploatacja pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych etc. Promocja biznesu i projektu

22 nowości w tegorocznych naborach
Otwarty katalog tzw. kosztów ogólnych, w tym m.in.: usługi pomocnicze (np. telekomunikacja), materiały biurowe i eksploatacyjne, najem i eksploatacja pomieszczeń ALE ZA TO: Ograniczenie do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych!

23 obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy
nowa kategoria wydatków kwalifikowalnych: obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy (np. weksel) ALE: tylko zabezpieczenia określone w umowie o dofinansowanie! wykluczone używane środki trwałe!

24 czyli jak zmaksymalizować szanse na dofinansowanie
ocena czyli jak zmaksymalizować szanse na dofinansowanie

25 ocena formalna („0-1”) I Wniosek:
złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

26 II Wnioskodawca: Status Wnioskodawcy umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę, w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (wykorzystał środki przeznaczone na realizację programów i projektów niezgodnie z przeznaczeniem)

27 III Projekt projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące Wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla 8.1 Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

28 ocena merytoryczna („0-1”)
Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.1 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usługi Przedstawiono koncepcję promocji e-usługi Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia, Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne (polityka równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju, polityka ochrony środowiska)

29 ALE ZA TO OSTRZEJ OCENIANA:
ważne! Środki na rozpoczęcie projektu nie są weryfikowane (zdjęto wymóg składania dodatkowych dokumentów finansowych) ALE ZA TO OSTRZEJ OCENIANA: rentowność (wskaźniki), szanse sukcesu i innowacyjność pomysłu

30 firmy typu spin off/spin out
czynniki które mogą zadecydować o sukcesie w drodze po dotację firmy typu spin off/spin out mocny fundament naukowy bogate zasoby wiedzy (zarówno technologicznej jak i biznesowej) koncentracja na niszach rynkowych, firmy bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach

31 kwoty czyli ile dla firmy

32 Max: refundacja: 85% wartości projektu
Wydatki kwalifikowalne: od 20 tys. zł do 1 mln zł Finansowanie: do 24 miesięcy działalności Jedna dotacja na jedną firmę! Budżet na lata : 390 mln EUR

33 wypłata dofinansowania Max 30% wartości przyznanego dofinansowania
Dofinansowanie może być udzielone w formie: 1/ refundacji poniesionych wydatków (płatności pośrednie-etapowe i płatność końcowa) 2/ zaliczki i refundacji poniesionych wydatków ZALICZKA: Max 30% wartości przyznanego dofinansowania

34 czyli kiedy składać wnioski
terminy czyli kiedy składać wnioski

35 NAJBLIŻSZY TERMIN NABORU WNIOSKÓW
(konkurs otwarty)

36 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA I OCENIAJĄCA WNIOSKI Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17 Katowice (dla woj. śląskiego)

37 prezentacja na podstawie materiałów firmy doradczej Strategis
Dziękuję za uwagę! Igor Bokun prezentacja na podstawie materiałów firmy doradczej Strategis Biuro ul. Astrów 6 Bielsko-Biała Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google