Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa infrastruktury rzecznej warunkiem rozwoju turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa infrastruktury rzecznej warunkiem rozwoju turystyki"— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa infrastruktury rzecznej warunkiem rozwoju turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury

2 Wspólna inicjatywa województw:
Strategia Programowa Rewitalizacji Śródlądowej Drogi Wodnej Odra - Wisła Wspólna inicjatywa województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. List intencyjny – 2004 r., Na podstawie listu, po spotkaniach grup roboczych, w kwietniu 2009 r. zawarto porozumienie w sprawie opracowania „Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra-Warta-Noteć-Kanał Bydgoski-Wisła-Nogat-Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski)”, na terenie ww. województw. W 2010 r. planowane jest kolejne porozumienie mające na celu opracowanie II etapu koncepcji oraz wstępnego studium wykonalności tego przedsięwzięcia.

3 Wizja programu „Zrównoważony rozwój regionów położnych wzdłuż planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 (Odra – Warta – Noteć – Kan. Bydgoski - Brda – Wisła – Nogat – Zalew Wiślany) poprzez rozwój różnych form żeglugi śródlądowej i pozostałych form aktywności gospodarczej związanych z dostępem do śródlądowych dróg wodnych”.

4 Misja programu Dążenie do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym, przy zachowaniu zasadniczych walorów środowiskowych rzek i kanałów ją tworzących poprzez współdziałanie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych, przy współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.

5 Beneficjenci programu
JST, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów posiada samorząd gminny, powiatowy bądź wojewódzki (docelowi właściciele infrastruktury turystycznej na drodze wodnej), Instytucje państwowe administrujące zasobami wodnymi w obszarze objętym programem: RZGW Poznań, RZGW Gdańsk i Urząd Morski w Gdyni (jednostki ustawowo odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój dróg wodnych) Instytucje samorządowe: zarządy melioracji i urządzeń wodnych, gminne zakłady gospodarki komunalnej, gminne ośrodki sportu i wypoczynku (instytucje odpowiedzialne za melioracje i utrzymanie urządzeń wodnych oraz za eksploatacje infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej), Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się promocją turystyki, aktywnego wypoczynku, dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą związana dostępem do dróg wodnych (usługi turystyczne, produkcja, handel, transport, budownictwo, rolnictwo).

6 Cele programu Stymulowanie rozwoju gospodarki turystycznej,
Przywrócenie żeglugi turystycznej (we wszystkich rodzajach )jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów w strefie oddziaływania MDW E70, Przywrócenie żeglugi towarowej jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów w strefie oddziaływania MDW E70, Poprawa jakości i organizacji przestrzeni obszarów przywodnych w strefie oddziaływania MDW E70, Rozbudowa systemu portów i przystani niwelujących negatywny wpływ ruchu turystycznego i żeglugi towarowej na stan środowiska naturalnego , Tworzenie narzędzi wspierających rozwój kooperacji podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wykorzystania zasobów gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych regionów, Doprowadzenie do zmian legislacyjnych w systemie prawnym porządkujących i ułatwiających korzystanie z śródlądowych dróg wodnych, Utworzenie systemu monitoringu, nadzoru oraz zintegrowanego zarządzania zasobami środowiska naturalnego ekosystemów wód śródlądowych i obszarów przyległych.

7 Priorytety przedsięwzięcia Priorytet 1 (poza zadaniami własnymi JST):
Cel: dostosowanie polskiego odcinka planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra –Warta – Noteć – Kan. Bydgoski - Brda – Wisła – Nogat – Zalew Wiślany) do parametrów II klasy technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi, Jednostki odpowiedzialne: RZGW Gdańsk, RZGW Poznań, RZGW Szczecin, Urząd Morski w Gdyni.

8 W ramach Priorytetu 1 przewiduje się działania: Działanie 1
W ramach Priorytetu 1 przewiduje się działania: Działanie 1.1: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra, poprzez wykonanie szeroko zakrojonych robot czerpalnych, modernizacje istniejących śluz oraz usunięcie barier technicznych umożliwiające pełne spełnienie warunków minimum II klasy technicznej dróg wodnych dostosowanej do uprawiania całodobowej żeglugi. Działanie 1.2: Przebudowa koryta dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Fordon-Przegalina do pełnych parametrów II klasy technicznej dróg wodnych z przygotowaniem geometrii szlaku wodnego odpowiadającego wymogom IV klasy technicznej dróg wodnych.

9 Działanie 1.3: Modernizacja Odry granicznej jako odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy technicznej drogi wodnej jako polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 Działanie 1.4: Poprawa dostępu żeglugowego do portu morskiego w Elblągu wraz z przebudową torów podejściowych do portów w: Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, Piaskach, Starej Pasłęce, Fromborku, Tolkmicku, Suchaczu i Kamienicy Działanie 1.5: Przebudowa rzeki Szkarpawy do parametrów IV klasy technicznej dróg wodnych wraz z budową nowej śluzy Gdańska Głowa, jako połączenie portów morskich Gdańsk i Elbląg

10 Priorytet 2 Cel: budowa systemu portów turystycznych, przystani, pomostów cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko–pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego”, Jednostki odpowiedzialne: jednostki samorządu terytorialnego właściwe miejscowo dla polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70.

11 W ramach Priorytetu 2 przewiduje się działania:
Działanie 2.1: Budowa sieci portów bazowych, przystani i pomostów cumowniczych zapewniających bezpieczne i wygodne uprawianie wszystkich rodzajów żeglugi turystycznej i sportowej na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Przykładowy projekt „Łączą nas rzeki” – budowa sieci przystani turystycznych w: Kostrzynie nad Odrą, Świerkocinie, Gorzowie Wlkp., Santoku i Borku (nad Wartą w gminie Deszczno.) Wartość projektu – 23 mln zł. Planowane współfinansowanie w ramach LRPO (tryb konkursowy-lista rezerwowa).

12 Działanie 2.2: Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez budowę systemu przystani turystycznych, sieci przystanków tramwaju wodnego oraz innych obiektów rekreacji i sportów wodnych, Działanie 2.3: Budowa i rozbudowa obiektów zaplecza usług turystycznych zlokalizowanych wokół portów, przystani i pomostów cumowniczych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, Działanie 2.4: Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej zintegrowanego z systemem informacji i identyfikacji wizualnej współdziałającego z informatycznym systemem nadzoru i zarządzania ruchem na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70.

13 Priorytet 3 Cel: przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo – logistycznej śródlądowych portów handlowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Jednostki odpowiedzialne: właściciele infrastruktury portowej, armatorzy floty śródlądowej, podmioty gospodarcze działające w pobliżu dróg wodnych, jednostki samorządu terytorialnego.

14 W ramach Priorytetu 3 przewiduje się działania:
Działanie 3.1: Poprawa dostępu drogowego i kolejowego wraz z rozbudową systemów infrastruktury technicznej śródlądowych portów handlowych w: Kostrzynie nad Odrą, Krzyżu, Ujściu, Bydgoszczy i Malborku, Działanie 3.2: Budowa infrastruktury śródlądowych portów handlowych w: Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią, Działanie 3.3: Budowa infrastruktury multimodalnego węzła transportowo - logistycznego wraz z terminalem kontenerowym w Bydgoszczy – Łęgnowie”,

15 Działanie 3.4: Restrukturyzacja terenów portowo – przemysłowych nad Martwą Wisłą w rejonie aglomeracji trójmiejskiej”. Działanie 3.5: Budowa lokalnych centrów logistyki rolnictwa zlokalizowanych w śródlądowych portach handlowych: Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., Drezdenko, Krzyż, Czarnków, Ujście, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz – Osowa Góra, Bydgoszcz – Fordon, Malbork, Elbląg”.

16 Priorytet 4 Cel: turystyka wodna, towarowa żegluga śródlądowa oraz ochrona przyrody i dziedzictwo kulturowe elementami zrównoważonego rozwoju miast i gmin położonych przy MDW E-70” Jednostki odpowiedzialne: jednostki samorządu terytorialnego, organa administracji państwowej, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne.

17 W ramach Priorytetu 4 przewiduje się działania:
Działanie 4.1: Kompleksowa rewitalizacja na cele rekreacyjne stref nadwodnych (waterfrontów) w miastach położonych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70”, Działanie 4.2: Aktywizacja gospodarcza i uzbrojenie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miast w sąsiedztwie dróg wodnych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70”, Działanie 4.3: Budowa systemu ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej i turystyki samochodowej wzdłuż dróg wodnych wchodzących w skład polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70”,

18 Działanie 4.4: Wspieranie i promocja ekologicznych i tradycyjnych form gospodarki rolnej realizowanej w ramach programów rolno – środowiskowych w dolinach Warty, Noteci, dolnej Wisły i Żuław, jako systemu atrakcji turystycznych i poszerzenia oferty sektora agroturystycznego”, Działanie 4.5: Konserwacja i udostępnianie zasobu walorów przyrodniczych i kulturowych zlokalizowanych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 poprzez tworzenie systemu lokalnych organizacji turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych mających na celu działanie na rzecz dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

19

20 Wybrane działania operacyjne realizowane przez JST
budowa turystycznych portów w Gorzowie i Kostrzynie nad Odrą, rozbudowa infrastruktury portu turystycznego w Santoku, budowa sieci mniejszych przystani i pomostów cumowniczych, budowa infrastruktury terenów portowo-logistycznych w Gorzowie i Drezdenku, konserwacja i rozbudowa systemu urządzeń melioracyjnych w obszarach przyległych do Warty i dolnej Noteci, rewitalizacje stref nadwodnych w Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie, Drezdenku, realizacja małych projektów odnowy wsi położonych przy drogach wodnych przy aktywnym współudziale społeczności, budowa systemu ścieżek rowerowych wzdłuż Warty i dolnej Noteci, utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej w portach, wspieranie wyspecjalizowanych form turystyki i rekreacji, rozwój i wspieranie tradycyjnych form rolnictwa w dolinie Warty i Noteci.

21 Strategia Programowa Rewitalizacji Śródlądowej Drogi Wodnej Odra - Wisła
Projektowany turystyczny port bazowy wraz z zapleczem w Gorzowie Wielkopolskim - Przykład projektowanej lokalizacji obiektu na MDW E-70 Na odcinku lubuskim MDW E-70 wskazane zostały, w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi, 33 lokalizacje obiektów nadrzecznych , istotnych dla rozwoju turystyki i transportu.

22 Lokalizacje obiektów nadrzecznych , istotnych dla rozwoju
turystyki i transportu Kostrzyn nad Odrą: istniejący port handlowy, istniejąca przystań pasażerska, basen portowy klubu „Delfin”, basen przy dawnym nadzorze wodnym, nabrzeże nieczynnej przeładowni, nieczynne stanowisko postojowe dawnego nadzoru wodnego przy ul. Nadbrzeżnej, nieczynny basen barkowy na zapleczu ul. Żeglarskiej, istniejące stanowiska przeładunkowe papierni Arctic Paper SA; Kłopotowo: rejon przystani promu od strony Witnicy, Oksza: rejon kościoła na lewym brzegu, Świerkocin: rejon mostu drogowego, Studzionka: rejon pól międzyostrogowych, Gorzów: Wieprzyce, dawny port rzeczny, centrum Bulwar miejski, baza AWF, basen dawnej stoczni, dawny port drzewny, teren na prawym brzegu Warty, Janczewo: teren na prawym brzegu Warty, Santok: istniejąca przystań, północny brzeg Noteci, Lipki Małe: dawna przeprawa promowa, Goszczanowiec i Trzebicz: tereny przy mostach na Noteci, Drezdenko: teren przylegający do tartaku, rejon papierni, Południowy brzeg Noteci, RZGW Basen Nadzoru Wodnego Drezdenko, teren przylegający do Noteci, Grudzieniec: rejon nieczynnego mostu kolejowego. Kosin: rejon istniejącego dużego kompleksu agroturystycznego. Stare Bielice: północny brzeg w pobliżu mostu.

23 Strategia Programowa Rewitalizacji Śródlądowej Drogi Wodnej Odra - Wisła
Projektowany turystyczny port bazowy wraz z zapleczem w Gorzowie Wielkopolskim Przykład projektowanej lokalizacji obiektu na MDW E-70, karta informacyjna została sporządzona dla każdej z lokalizacji

24

25

26


Pobierz ppt "Rozbudowa infrastruktury rzecznej warunkiem rozwoju turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google