Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej

2 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej
Strefa nowosolsko-wschowska: 125,63 tys. mieszkańców 1395 km2 Źródło map:

3 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU
Na podstawie ocen poziomów substancji w powietrzu, w strefie nowosolsko-wschowskiej, przeprowadzonych dla lat , stwierdzono na stacjach pomiarowych przekroczenia: Pył zawieszony PM10 poziom dopuszczalny: Wschowa – 2005 r. Nowa Sól – 2006 r. benzo(a)piren poziom docelowy: Wschowa – 2007 r. Kwalifikuje to strefę nowosolsko-wschowską do wykonania Programu ochrony powietrza

4 Lokalizacja stacji pomiarowych
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU Lokalizacja stacji pomiarowych Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego Nowa Sól ul. Tadeusza Kościuszki

5 Wielkości zmierzone i normatywne
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU Wielkości zmierzone i normatywne Kod stacji Stężenie 24-godz. pyłu zaw. PM10 [μg/m3] Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godz. Średnioroczne wartości stężeń [μg/m3] min max wartość dopusz-czalna wartość pomiarowa rok LuWschowWIOS_AUT (2005) 1,1 229,1 50 61 35 31,5 40 LuNowsoWIOS_AUT_MOB (2006) 0,9 132,3 80 37,0 Kod stacji Stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu [ng/m3] wartość pomiarowa poziom docelowy* LuWschowWIOS_AUT 1,6 1 * Termin osiągnięcia poziomu docelowego – r.

6 Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

7 Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

8 Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary

9 Programy ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

10 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej INWENTARYZACJA
W inwentaryzacji emisji pyłu PM10 do powietrza z obszaru powiatów uwzględniono następujące kategorie źródeł: emisję z zakładów (źródła spalania energetycznego i technologiczne) – inwentaryzacją objęto wszystkie najważniejsze zakłady (jednostki organizacyjne); dane wprowadzano jako emitory punktowe (np. kominy); niską emisję, z małych rozproszonych źródeł (źródła powierzchniowe) – z palenisk domowych, z sektora usług i użyteczności publicznej; dane wprowadzono jako emitory powierzchniowe; emisję ze środków komunikacji (źródła liniowe) – ujęto większe drogi na terenie miasta, dla których były przeprowadzone pomiary natężenia ruchu pojazdów; uwzględniono emisję pyłu wynikającą ze zużycia opon, hamulców i ścierania nawierzchni oraz emisję wtórną, powstającą w wyniku wtórnego unosu pyłu; dane wprowadzono jako emitory liniowe.

11 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej
Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji zanieczyszczeń – 2005 r. Rodzaj emisji Wielkość ładunku zanieczyszczeń w 2005 r. pył PM10 [Mg/rok] benzo(a)piren [Mg/rok] Emisja punktowa 88,53 0,07 Emisja powierzchniowa 658,96 0,409 Emisja liniowa 108,44 - SUMA 855,93 0,479

12 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

13 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

14 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

15 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

16 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

17 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

18 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
CO

19 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych analizowanych substancji

20 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej modelowanie
Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych analizowanych substancji

21 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Niezbędne redukcje emisji
WWA

22 ograniczenie emisji liniowej ograniczenie emisji powierzchniowej
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Działania naprawcze systemowe ograniczenie emisji liniowej ograniczenie emisji powierzchniowej wspomagające

23 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH działania systemowe Przygotowanie i realizacja kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) na terenie miast Nowa Sól i Wschowa opracowanie i systematyczne przeprowadzanie kampanii promocyjno-edukacyjnych

24 Ograniczenie emisji powierzchniowej:
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Ograniczenie emisji powierzchniowej: podłączenie do sieci cieplnych wymiana na kotły retortowe wymiana na kotły ekologiczne (opalane brykietami, zrębkami, peletami) wymiana na nowoczesne węglowe zmiana paliwa na gazowe ogrzewanie elektryczne zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła termomodernizacja opracowanie projektów likwidacji / modernizacji lokalnych kotłowni węglowych i podłączenia mieszkańców do sieci ciepłowniczej lub przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem proekologicznym (gazem, olejem)

25 Działania wynikające z istniejących dokumentów i planów strategicznych
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Działania wynikające z istniejących dokumentów i planów strategicznych Harmonogram budów i przebudów dróg wojewódzkich planowanych do realizacji na lata 2008 – 2015 budowa obwodnicy Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 budowa obwodnicy Nowej Soli (południowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 GDDKiA budowa obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12

26 ograniczenie emisji liniowej
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ograniczenie emisji liniowej poprawa stanu technicznego dróg ograniczenie emisji wtórnej pyłu, poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni

27 Wybrane działania inne i wspomagające
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Wybrane działania inne i wspomagające działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów wzmocnienie monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Nowa Sól modernizacja systemu ciepłowniczego budowa ścieżek rowerowych stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie nawiązanie współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgią

28 działania wspomagające
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH działania wspomagające kontrola dotrzymywania przez zakłady standardów emisyjnych modernizacja układów technologicznych, w tym wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw oraz stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających poprawa jakości stosowanego węgla lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny przez duże obiekty energetycznego spalania, modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych oraz automatyzacja instalacji emitujących pył PM10 wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku, wdrażanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO ) w zakładach

29 Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej
BARIERY w realizacji POP bariery polityka energetyczna/paliwowa państwa, niski priorytet ochrony powietrza, brak środków finansowych na realizację POP, mankamenty narzędzi prawnych, niski udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. postulaty uwzględnienie w polityce ekologicznej państwa zagadnień ochrony powietrza w powiązaniu z warunkami społeczno-ekonomicznymi, uproszczenie procedur przyznawania dotacji, poparcie państwa dla zachowań proekologicznych, zmiany legislacyjne.

30 koszty działań naprawczych koszty złej jakości powietrza
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Koszty koszty działań naprawczych koszty złej jakości powietrza ?

31 Koszty działań naprawczych w latach 2010-2015
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Koszty działań naprawczych w latach w strefie nowosolsko-wschowskiej: Koszty 139 mln zł ograniczenie emisji powierzchniowej 69 mln zł ograniczenie emisji liniowej 68 mln zł

32 Źródła finansowania działań naprawczych
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Źródła finansowania działań naprawczych Fundusze Ochrony Środowiska: Gminy, Powiatowy, Wojewódzki, Narodowy Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) PWT Polska – Saksonia PWT Polska - Brandergurgia Program LIFE +

33 Monitoring realizacji POP
Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej Monitoring realizacji POP Ministerstwo Środowiska Marszałek Województwa Lubuskiego Starosta Powiatu Nowosolskiego Wschowskiego Prezydent Miasta Nowa Sól Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Burmistrzowie miast i gmin powiatu nowosolskiego Burmistrzowie miast i gmin powiatu wschowskiego sprawozdanie co 3 lata sprawozdanie co roku


Pobierz ppt "Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google