Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiar miejski polityki spójności:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiar miejski polityki spójności:"— Zapis prezentacji:

1 Wymiar miejski polityki spójności:
Śląski Związek Gmin i Powiatów Wymiar miejski polityki spójności: Katowice, dn. 21 października 2011 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

2 Jaka jest wizja Europy w roku 2020?
U podstaw strategii Europa 2020 mają leżeć trzy priorytety: – rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; – rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Trzy powyższe priorytety są ze sobą wzajemnie powiązane; dają one obraz europejskiej społecznej gospodarki rynkowej w XXI w. Strategia EUROPA 2020 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

3 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Strategia EUROPA 2020 UE powinna uzgodnić ograniczoną liczbę wymiernych celów na rok Cele te powinny: wpisywać się w motyw przewodni, jakim jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu; powinny być one mierzalne, odzwierciedlać różnorodność sytuacji, w jakich znajdują się państwa członkowskie, - opierać się na wystarczająco wiarygodnych danych do celów porównawczych. Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

4 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Strategia EUROPA 2020 Na tej podstawie wybrano następujące cele – od ich osiągnięcia zależeć będzie sukces do roku 2020: – zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku lat z obecnych, 69% do co najmniej 75%; – osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3% PKB, przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny i opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów innowacji; Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

5 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
– ograniczyć emisję dwutlenku węgla, co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%; zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%; – ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób w wieku lat posiadających wyższe wykształcenie z, 31% do co najmniej 40%; – ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. Strategia EUROPA 2020 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

6 Wymiar miejski polityki spójności dotychczas
wymiar miejski do 2006: Inicjatywa Wspólnotowa URBAN Efekty URBANA: Acquis URBAN wymiar miejski : mainstreaming (włączenie do głównego nurtu polityki) z czego wynika potrzeba wymiaru miejskiego: głosy w dotychczasowej debacie Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

7 Wymiar miejski polityki spójności 2014-2020
wymiar miejski 2014 – 2020: nareszcie został wyklarowany, stworzono pewne konkretne instrumenty i elementy rozwiązań finansowych ALE pozostają niejasności w sferach: A. programowania B. systemu implementacji zagrożenia dotyczące dalszego procesu centralizacji brukselskiej Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

8 Wymiar miejski polityki spójności
dla zrozumienia nowego ujęcia wymiaru miejskiego kluczowe znaczenie mają pojęcia: integrated urban development znaczenie podejścia zintegrowanego (integrated approach) – Acquis URBAN oczywiście w ramach paradygmatu rozwoju zrównoważonego co oznacza pojęcie „Podejście Zintegrowane”?: Jan Olbrycht: 3 elementy: 1. podejście wielosektorowe i wielowymiarowe – szeroki sens; 2. Multilevel Governance (MLG) 3. aktywne uczestnictwo i partnerstwo z udziałem wszystkich aktorów. ogromny problem w Polsce – brak współpracy i brak zintegrowanego rządzenia Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

9 Wymiar miejski polityki spójności
znaczenie zintegrowanych strategii / koncepcji rozwoju miejskiego / rewitalizacji i rozwoju co oznacza jednak „integracja” w tym kontekście ? (czy na poziomie koncepcji rozwoju czy na poziomie projektu?) co to są zintegrowane projekty ? (różne aspekty) znaczenie podejście typu bottom-up – Acquis URBAN kwestia Grantu Globalnego Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

10 Wymiar miejski polityki spójności
dla zrozumienia nowego ujęcia wymiaru miejskiego kluczowe znaczenie mają pojęcia: programy wielofunduszowe - multi-fund programme (również możliwość zastosowania podejścia LEADER, zwłaszcza dla rewitalizacji dzielnic miejskich community-led local development - rozwój lokalny zaplanowany i realizowany z udziałem partnerów społecznych akcje innowacyjne zintegrowane inwestycje terytorialne (integrated territorial investments) idea inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

11 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Co budzi wątpliwości ? tematyczna koncentracja priorytety inwestycyjne (art. 5 projektu rozporządzenia w.s ERDF) „zielona ideologia” brak „miejskiego paradygmatu rozwoju” jako generalnej filozofii rozwoju wystąpienie Briana Fielda z EBI: „We must promote urbanism, celebrate urban tradition” brak adekwatnego ujęcia kwestii przestrzeni miejskiej - opartej na idei Compact Cities - rozwój miejski o wysokiej relatywnie gęstości, np. przeciwdziałanie Urban Sprawl kwestia 5 % (wystąpienie Paula Bevana, Eurocities) kwestia crossfinancingu (ERDF i ESF) – uwagi Marszałka Hetmana Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

12 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
ERDF EFRR wspiera rozwój obszarów miejskich w ramach programów operacyjnych poprzez wdrażanie strategii określających zintegrowane działania („integrated actions”) na rzecz sprostania wyzwaniom ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym i społecznym w obszarach miejskich (art. 7 prj. rozp. ERDF) każde państwo członkowskie powinno ustalić w swojej umowie partnerskiej wykaz miast (!), w których mają być wdrażane zintegrowane akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz indykatywną alokację roczną na poziomie narodowym z przeznaczeniem na te akcje Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

13 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W projekcie rozporządzenia określono pułap w ramach środków, które mają zostać przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz na utworzenie platformy na rzecz rozwoju obszarów miejskich mającej sprzyjać wymianie doświadczeń między miastami Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

14 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Co najmniej 5% środków EFRR na poziomie narodowym jest przydzielane na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich delegowane do miast (w ramach zarządzania poprzez Integrated Territorial Investments, o których mowa w artykule 99 Rozporządzenia (UE) nr 2011/0276 (COD) Grant Globalny ? Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

15 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Integrated Territorial Investments, o których mowa w artykule 99 Rozporządzenia (UE) nr 2011/0276 (COD) Artykuł 99 Zintegrowane inwestycje terytorialne W przypadku gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie [EFS] wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych, działania są przeprowadzane w postaci zintegrowanej inwestycji terytorialnej („inwestycje ITI”) Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

16 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Priorytety inwestycyjne Artykuł 5 projektu rozporządzenia w.s EFRR: pkt (6) ochrona środowiska i zapewnienie efektywności (wykorzystania) zasobów: ppkt (e) działania w celu poprawy stanu środowiska miejskiego, włącznie z rewitalizacją terenów poprzemysłowych (brownfield sites) i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pkt (9) promowanie włączenia społecznego oraz walka z biedą: ppkt (b) wsparcie na rzecz fizycznej i ekonomicznej rewitalizacji zdegranych wspólnot miejskich i wiejskich ulokowanie rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w kryzysie w ramach promowania włączenia społecznego etc. może wywoływać duże wątpliwości Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

17 Platforma Rozwoju Miast
Ustanowiona przez Komisję Europejską w celu promowania zdolności organizacyjnych i współpracy (sieciowania) między miastami i wymiany doświadczeń na temat polityki miejskiej na poziomie UE w dziedzinach związanych z priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

18 Platforma Rozwoju Miast
Każde państwo członkowskie tworzy listę miast, w których będą realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

19 Platforma Rozwoju Miast
 KE przyjmuje listę miast do udziału w platformie (na podstawie listy sporządzonej w umowach o partnerstwie – „Partnership Contract”) Wykaz zawiera maksymalną liczbę 300 miast max. 20 miast na państwo członkowskie Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

20 Platforma Rozwoju Miast
Miasta powinny być wybrane w oparciu o następujące kryteria: (a) ludność, z uwzględnieniem specyfiki krajowych systemów miejskich (?); (b) istnienie strategii zintegrowanych działań na rzecz rozwiązania istniejących wyzwań ekonomicznych, środowiskowych, klimatu i społecznych w obszarach miejskich. Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

21 Platforma Rozwoju Miast
Platforma wspiera także sieć wszystkich miast, które zobowiązują się podjąć innowacyjne działania, z inicjatywy KE Platforma Rozwoju Miast nie eliminuje istnienia w przyszłości sieci tematycznych (i grup roboczych ?) w ramach kolejnej edycji programu URBACT Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

22 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich W ramach wsparcia EFRR platforma może wspierać sieciowanie między miastami podejmującymi działania innowacyjne (badania i projekty pilotażowe) w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, z inicjatywy Komisji Europejskiej z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 0,2% całkowitej rocznej alokacji EFRR art. 8 ust. 3 projektu rozporządzenia w. s ERDF Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

23 Akcje Innowacyjne w dziedzinie równoważonego rozwoju miejskiego
Innovative Actions Art. 9 projektu rozporządzenia w/s ERDF Akcje innowacyjne powinny obejmować studia i projekty pilotażowe realizowane w celu wskazania lub testowania nowych rozwiązań problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju miejskiego posiadających znaczenie z punktu widzenia poziomu unijnego Akcje innowacyjne mogą wspierać wszelkie działania niezbędne do osiągnięcia celów tematycznych wskazanych przez UE i odpowiednich priorytetów inwestycyjnych Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

24 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Co z tym dalej robimy? Czy chcemy aby miasta woj. śląskiego znalazły się: na wykazie miast (!), w których mają być wdrażane zintegrowane akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego wraz z indykatywną alokację roczną ? w europejskiej platformie rozwoju miast (max. 20 na MS) ? czy chcemy otrzymać środki na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich delegowane do miast (w ramach zarządzania poprzez Integrated Territorial Investments) – Grant Globalny? Czy chcemy prowadzić akcje innowacyjne ? Czy Związek ma podjąć akcję lobbyingową ? Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów

25 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów
Dziękuję za uwagę Dr Ferdynand Morski Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów


Pobierz ppt "Wymiar miejski polityki spójności:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google