Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

                                                                            Służba Wojskowa...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "                                                                            Służba Wojskowa..."— Zapis prezentacji:

1                                                                             Służba Wojskowa...

2 -1.1 Prawne uregulowania służby wojskowej
-1.2 Podstawowe uzbrojenie i wyposażenie żołnierza -1.3 Stopnie wojskowe -1.4 Podstawowe zasady żołnierskiego zachowania

3 ‘’...zaszczyt i obowiązek”
-Obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. -Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku . Służba wojskowa jest szczególnie zaszczytnym obowiązkiem obywatela. Wymaga bowiem bezwarunkowego poświecenia wszystkich sił, a w razie potrzeby- nawet życie dla ojczyzny. Powołany do wojska żołnierz uosabia najpiękniejsze tradycje rycerskie i wolnościowe narodu polskiego, tradycje walk o niepodległość. -Służba wojskowa nakłada na każdego żołnierza wiele ważnych, choć nieraz uciążliwych obowiązków. Wynikają one z potrzeb, organizacji i przeznaczenia sił zbrojnych, a służą jednemu celowi: jak najlepszemu przygotowaniu wojska do obrony kraju. Orzeł Wojsk Lądowych Orzeł Marynarki Wojennej Orzeł Sił Powietrznych

4 Prawne uregulowania służby wojskowej
Podstawowym aktem prawnym regulującym m. in. Sprawę odbywania służby wojskowej jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej to osoby, które: * odbywają zasadniczą służbę wojskową, - nadterminową zasadniczą służbę wojskową, - przeszkolenie wojskowe, - okresową służbę wojskową * pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zasadnicza służba wojskowa jest najbardziej powszechną formą spełniania obowiązku obrony ojczyzny. Ustawowo okres jej trwania od 1 lipca 2005r. wynosi 9 miesięcy. Służbę tę odbywa się w zasadzie w jednym nieprzerwanym okresie, jednakże może być ona odbywana w kilku okresach w ciągu 3 lat. Do zasadniczej służby powołuje się również mężczyzn uznanych za zdolnych do służby którzy ukończyli 17 lat i zgłosili się ochotniczo.

5 Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa –to szczególna forma pełnienia zasadniczej służby
wojskowej. Stanowi swoistą formę służby, sprzyjającą uzawodowieniu armii. Trwa od roku do 4 lat. Zgłaszać się mogą tylko żołnierze odbywający zasadnicza służbę wojskowa, którzy uzyskają pozytywne wyniki w szkoleniu, są zdyscyplinowani, w dniu rozpoczęcia służby nie przekroczą 25 roku życia, maja wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz nie byli karani sądownie. Służba ta opiera się na dobrowolnym zgłoszeniu się żołnierza i na zgodzie dowódcy jednostki na jej pełnienie. Równoznacznie ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej jest pełnienie przez poborowych służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych (m.in. w prewencji Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu). W ramach obowiązku służby wojskowej poborowi- zamiast do zasadniczej służby wojskowej mogą być skierowani do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej. Czas trwania służby w OC został zredukowany do 9 miesięcy. Poborowi z dniem stawienia się do do tej służby otrzymują bez szczególnego nadania tytuł ratownika. Obowiązek służby w obronie cywilnej polega na: *odbywaniu w czasie pokoju: - zasadniczej służby lub szkolenia poborowych, -ćwiczeń, *pełnieniu w czasie wojny czynnej służby

6 Formę odbywania służby określa organ, który tworzy oddział obrony cywilnej w ramach formacji
obrony cywilnej. Szkolenie poborowych w obronie cywilnej polega na odbywaniu w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej w okresie 3 lat: *zajęć szkoleniowych organizowanych w czasie wolnym od pracy, *przeszkolenia na obozie szkoleniowym przez okres do 30 dni. Absolwenci szkół wyższych krajowych i zagranicznych są zobowiązani do odbycia przeszkolenia wojskowego. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia, w którym stali się absolwentami szkół wyższych. Studenci będący poborowymi, którzy zaliczyli drugi rok studiów wyższych zawodowych lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, mogą odbywać przeszkolenie wojskowe w czasie studiów. Przeszkolenie odbywa się w jednostkach wojskowych. Studentom, którzy zgłoszą się do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, przysługuje pierwszeństwo odbycia przeszkolenia wojskowego. Studenci którzy nie stali się absolwentami szkół wyższych, podlegają obowiązkowi odbycia czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych. Jeśli absolwent cywilnej uczelni będzie chciał zostać żołnierzem zawodowym, oficerem wojska polskiego –może ubiegać się o przyjęcie do studium oficerskiego. Po okresie rocznego szkolenia oraz pozytywnym złożeniu egzaminów końcowych zostanie mianowany na pierwszy stopień oficerski- podporucznika.

7 -Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego. Polega ona na wykonywaniu w czasie pokoju prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Czas trwania służby zastępczej wynosi 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych-6 miesięcy. -Służba wojskowa żołnierza rezerwy polega przede wszystkim na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Obowiązkowi temu podlegają osoby przeniesione do rezerwy. W przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności i Sił Zbrojnych RP podoficerowie, chorążowie i oficerowie rezerwy mogą- poza ćwiczeniami-zostać powołani do okresowej służby wojskowej albo do zwalczania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Łączny czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać dwunastu miesięcy przez okres pozostawania żołnierza w rezerwie.

8 Podstawowe uzbrojenie i wyposażenie żołnierza
Uzbrojenie wojska polskiego jest w zdecydowanej większości pochodzenia radzieckiego. Złożyły się na to zakupy z byłego ZSRR oraz państw należących do rozwiązanego w 1991r. Układu Warszawskiego. Nasza armia dysponuje również niektórymi rodzajami uzbrojenia opracowanymi przez polskich naukowców i instruktorów. Sprzęt ten charakteryzuje się nowoczesnością zastosowanych technologii i rozwiazań konstrukcyjnych, łatwością obsługi, remontów i modernizacji, odpowiednim wyposażeniem diagnostycznym i ergonomicznością. Trwają rozmowy w celu stopniowej wymiany niektórych rodzajów uzbrojenia starszej generacji poprzez zakupy w państwach NATO i UE.

9 Siły powietrzne Głównym zadaniem Sił Powietrznych, jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z Wojsk Lotniczych, ,Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych . Do 1 lipca 2004 nosiły nazwę: Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (WLOP RP), które z kolei zostały utworzone 1 lipca 1990 przez połączenie dwóch rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Śmigłowiec PZL W-3 Sokół Samolot F-16 An-26 Śmigłowiec Mi-8 Samolot MiG-29

10 Marynarka Wojenna * Ochrona polskich interesów na morzu, szczególnie w wyłącznej strefie ekonomicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej * Ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich * Zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności * Realizacja polskiej morskiej racji stanu * Demonstrowanie obecności na morzu w polskiej strefie zainteresowania państwa * Współpraca z zagranicznymi siłami morskimi, szczególnie państwami Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ORP Kaszub ORP Bielik ORP Poznań ORP Rolnik

11 Wojska Lądowe Oddziały Wojsk Lądowych służą do ataku naziemnego z ziemi, oraz do obrony granic. W Wojskach Lądowych istnieje system logistyczny zabezpieczający proces szkolenia pokojowego, funkcjonowania jednostek wojskowych oraz ich przygotowania do prowadzenia działań bojowych. Polski czołg PT-91 Leopard 2A4 KTO Rosomak Homvee Twardy T-72

12 Szeregowi szeregowy st. szeregowy Podoficerowie kapral st. kapral plutonowy sierżant st. sierżant mł. chorąży chorąży st. chorąży st. chor. sztabowy OFICEROWIE: a) oficerowie młodsi podporucznik porucznik kapitan b) oficerowie starsi major podpułkownik pułkownik c) generałowie gen. brygady gen. dywizji gen. broni Marszałek Polski

13 Stopnie wojskowe w marynarce wojennej
Szeregowi marynarz st. marynarz Podoficerowie st.bosman mat bosmanmat chor.marynarki st.chor.szt.marynarki st.mat bosman mł.chor.marynarki st.chor.marynarki OFICEROWIE: a) oficerowie młodsi podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki b) oficerowie starsi komandor podporucznik komandor porucznik komandor c) generałowie kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał

14 Podstawowe zasady żołnierskiego zachowania się
Wobec siebie i wobec cywilów żołnierze są zobowiązani przestrzegać zasad etyczno-moralnych, norm współżycia społecznego oraz zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie. Poszanowanie języka ojczystego jest wyrazem żołnierskiego poczucia tożsamości i dumy narodowej. Używanie słów nieprzyzwoitych świadczy o braku kultury osobistej. Żołnierze podczas wykonywania obowiązków służbowych nie powinni spożywać alkoholu. Oddawanie honorów jest oznaką żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli(barw i znaków) narodowych i wojskowych oraz przełożonych i starszych, a także przejawem koleżeństwa i dobrego wychowania- dyscypliny i spoistości wojska. Żołnierze są zobowiązani oddawać honory: *Prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej, *przełożonym, starszym i równym stopniem, *fladze państwowej, fladze MON, flagom rodzajów sił zbrojnych i banderze wojennej w czasie ich oficjalnego podnoszenia i opuszczania, *sztandarom wojskowym oraz banderze wojennej podczas wchodzenia i schodzenia z okrętu, * przed Grobem Nieznanego Żołnierza, *symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterska walkę i męczeństwo Narodu polskiego i innych narodów, jeśli są tam wystawione posterunki z wojskowa asystą honorową *pogrzebom z wojskową asysta honorową.

15 Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem- jednocześnie. W czasie
oficjalnego grania polskiego hymnu i hymnów innych państw, „Hasła Wojska Polskiego’’ lub sygnału „ Służba wartownicza’’- żołnierze występujący indywidualnie przyjmują postawę zasadnicza, a jeśli są w nakryciu głowy- salutują. W czasie służby żołnierze zwracają się do siebie, wymawiając przed stopniem wojskowym słowo „Pan’’ , lub „ Pani’’. Żołnierz zwracając się do innego żołnierza wymienia jego stopień wojskowy w formie skróconej np.: zwracając się do starszego kaprala mówi „Panie kapralu’’. Podobnie postępuje zwracając się do st. sierżanta, podporucznika, podpułkownika, komandora, podporucznika, generała. Stopień st. szeregowego wymienia się w pełnym brzmieniu. Żołnierz zwracając się do kapelanów wojskowych używa form tytulatury religijno-kościelnej z dodaniem nazwy stopnia wojskowego,np.:,,księże kapitanie” , ,,księże biskupie” Żołnierz zwracając się do przełożonego lub starszego- przyjmuje postawę zasadniczą i oddaje honory. Przełożony zezwala na przyjęcie postawy swobodnej. Żołnierz przedstawia się, gdy zwraca się do niego starszy, podając swoje stanowisko, stopień wojskowy i nazwisko. Obowiązuje żołnierski takt- w obecności przełożonych (starszych) bez ich zgody nie należy siedzieć, jeść, palić, czytać, grac itp. Żołnierza obejmuje taktowne zachowania się. Jest on obowiązany po podejściu przełożonego ( starszego) do miejsca pełnienia obowiązków służbowych przerwać wykonywane czynności, zwrócić się w jego stronę i oddać honor.Żołnierz wchodzi do pomieszczenia służbowego za zgodą przełożonego (starszego). Przed wejściem pozostawia wierzchnie okrycie(płaszcz, pelerynę, czapkę), jeżeli pozwalają na to warunki, lub- po-wejściu zdejmuje nakrycie głowy, oddaje honory, wykonuje zwrot w kierunku wyjścia, nakłada nakrycie głowy i wychodzi.w grupie żołnierzy pierwszy który ujrzy przełożonego wydaje komendę ,,przejście”. Żołnierze zatrzymują się, przepuszczają przechodzącego, oddają honory przez ,,sfrontowanie” i przyjęcie postawy zasadniczej.


Pobierz ppt "                                                                            Służba Wojskowa..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google