Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7.1.1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7.1.1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30."— Zapis prezentacji:

1 7.1.1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r., Nr 249, poz z późn. zm.); Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 września 2007 r.; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 13 marca 2008 r., zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 21 marca 2008r.; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późniejszymi zmianami w szczególności: „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 grudnia 2008 r.”; b) „Zasady finansowania PO KL” z dnia 15 września 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; Plan Działania na 2009 rok dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. 7.1.2 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
„ Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” 8.1.1 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 8.1.2 8.1 „ Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 2

3 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych - typy projektów nr (1) i ( 2). przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń - typ projektu nr ( 3). osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową – typ projektu nr (3). osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową - typ projektu nr ( 3). 3

4 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działania uzupełniające dla szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (3)** 4

5 Kryterium dostępu Grupa docelowa: 8.1.1
przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego oraz ich pracownicy będący mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub zatrudnieni/wykonujący pracę na terenie województwa mazowieckiego – typy projektów (1, 2); 8.1.1 8.1.1 5

6 Kryterium dostępu Grupę docelową 8.1.1
Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) projektu stanowią osoby zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego. Stosuje się do typu/typów operacji (nr) 3. 8.1.1 6

7 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
8.1.2 „ Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 8.1 7

8 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Kryterium dostępu: Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego 8

9 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; 9

10 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); Grupę docelową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: 1) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) – z własnej inicjatywy; 2) pracownicy – tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie). W przypadku gdy pracownik-uczestnik projektu utrzyma zatrudnienie u pracodawcy kierującego go na szkolenie – pracodawca będący przedsiębiorcą jest beneficjentem pomocy publicznej. W przypadku gdy pracownik-uczestnik projektu zmieni miejsce zamieszkania lub zawód – dotychczasowy pracodawca będący przedsiębiorcą kierujący (delegujący) pracownika na szkolenie, nie otrzymuje z tego tytułu pomocy publicznej. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 10

11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: wsparcie dla osób zwolnionych (osób bez zatrudnienia, przewidzianych do zwolnienia lubzagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy(np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: 11

12 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 12

13 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Grupy docelowe Projekty skierowane do: pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; partnerów społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych); osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządów gospodarczych i zawodowych; jednostek samorządu terytorialnego; instytucji rynku pracy; społeczności lokalnej; organizacji pozarządowych, osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 13

14 Składanie wniosków Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/przesyłce. Składany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien być spięty trwale i oznaczony danymi zgodnie z poniższym wzorem: Pełna nazwa i adres Beneficjenta (projektodawcy) Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków MJWPU/właściwy Oddział Zamiejscowy ul. Jagiellońska 74 Warszawa Wniosek o dofinansowanie projektu: „....(wpisać tytuł projektu)……” Konkurs zamknięty nr …/POKL/8.1…./2009 W ramach Priorytetu VIII PO KL Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania np „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw” 14

15 Składanie wniosków wniosek wersja papierowa wersja elektroniczna
oryginał kopia XML PDF 15

16 Składanie wniosków Wniosek powinien być: trwale zszyty, podpisany:
na ostatniej stronie pod harmonogramem pod szczegółowym budżetem czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej, opatrzony imienną pieczątką oraz pieczęcią podmiotu, podpisany na każdej stronie przez Wnioskodawcę - jeżeli struktura wniosku nie pozwala na jego trwałe zszycie. 3. wpięty do segregatora. 16

17 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW
dla wnioskodawców prowadzących działalność powyżej jednego roku: a) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub b) zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku podmiotów, które prowadzą ewidencję w formie księgi przychodów i rozchodów; 2) dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego: a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny dokument np zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, b) w przypadku pomiotów nie posiadających obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – zestawienie przychodów i rozchodów za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 3) w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie - dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera. 17

18 UMOWA PARTNERSKA cel partnerstwa;
obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – beneficjenta); zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacja projektu; plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego; zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie; zasady podejmowania decyzji w partnerstwie; sposób monitorowania i kontroli projektu. Załączniki wymagane od Partnera projektu - finansowe W przypadku, gdy partnerstwo zostanie zawiązane z podmiotem z sektora finansów publicznych, dokumentacja określająca sytuację finansową partnera nie będzie wymagana na etapie złożenia wniosku. 18

19 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (ew. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy z kresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; b) zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat (nie dotyczy jst); c) zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (nie dotyczy jst); d) oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT; e) pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisany przez osobę/osoby nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisywania wniosku są co najmniej dwie osoby); f) harmonogram płatności (stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu i dokumentacji konkursowej); g) dokument potwierdzający spełnienie wymagań w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego; 19

20 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY
h) oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanym z danym projektem; i) oświadczenie Beneficjenta o założeniu wyodrębnionego rachunku bankowego zawierającego: nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego; j) oświadczenie Beneficjenta o złożeniu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, CV osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń/doradztwo w projektach, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe; k) CV osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem (kierowników/koordynatorów) wraz z oświadczeniem o realizacji przez ww. osoby maks. 2 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie – należy załączyć umowę partnerską określającą m.in. strony partnerstwa, jego cel, charakter i relacje finansowe między partnerami oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera; uchwała właściwego organu jst lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS (w przypadku jst). 20

21 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY
zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o jej nieotrzymaniu (jeśli dotyczy, w przypadku projektów, w których występuje pomoc de minimis); informację o otrzymaniu pomocy publicznej innej lub o nieotrzymaniu pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U Nr 61 poz. 413) (jeśli dotyczy, w przypadku projektów, w których występuje pomoc publiczna). Niezłożenie wymaganych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 21

22 ZABEZPIECZENIE UMOWY NIE DOTYCZY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
pieniądz, poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowym na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, przewłaszczanie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego. > weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco 22

23 Ocena formalna Ocena merytoryczna Wybór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Negocjacje - należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji.

24 WZÓR HARMONOGRAMU DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO
Etap oceny formalnej Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej n + 14 dni (n + 21 dni w uzasadnionych przypadkach) Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej n + 19 (26) dni (5 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej) Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej n – data końcowego terminu przyjmowania wniosków

25 Etap oceny merytorycznej
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej 5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku). n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 100 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 300 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym).

26 Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie nie krócej niż n + 64 (71) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji) Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK 5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK nie rzadziej niż raz w miesiącu

27 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Kryteria formalne Kryteria dostępu ocena formalna Kryteria merytoryczne Kryteria horyzontalne Kryteria strategiczne ocena merytoryczna

28 Ocena merytoryczna kryteria
horyzontalne 1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi 2. Zgodność z prawodawstwem krajowym, 3. Zgodność z SzOP PO KL. 4. Uwzględnienie zasady równych szans kobiet i mężczyzn merytoryczne 1. Jakość projektu. 2. Jakość Beneficjenta. 3. Finansowanie projektu. strategiczne nieobowiązkowe

29 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt
Punktacja Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt Grupy docelowe projektu 15/0* pkt Działania 15/30* pkt Rezultaty projektu 25 pkt Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt Wydatki projektu 15 pkt Suma 100 pkt Premia punktowa max 20 pkt *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych 

30 PROCEDURA ODWOŁAWCZA PROTEST Ocena formalna Ocena merytoryczna 30

31 Oddziały zamiejscowe:
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

32 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


Pobierz ppt "7.1.1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google