Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok

2 Budżetu Gminy Przykona w 2005 roku WyszczególnieniePlan (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik realizacji w % Dochody ogółem15.116.03516.772.505110,96 Wydatki ogółem 17.547.978 16.142.21091,99 Wynik finansowy - 2.431.943+ 630.294

3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA WyszczególnieniePlanWykonanie Struktura w % Dochody ogółem15.116.03516.772.505100,00 w tym: - dochody własne10.537.63712.273.28469,71 - subwencje2.810.929 18,60 - dotacje celowe1.075.8391.046.6657,12 - dotacje z funduszy celowych215.570165.5701,42 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 419.938 2,78 - dotacje z budżetu Państwa i od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień 18.500 0,12 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 37.622,037.6170,25

4 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA (postać graficzna)

5 TreśćPlanWykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo1 281,0031 280,70 38,48% Leśnictwo700,001694,96242,14% Transport i łączność690 122,00691 858,60 100,25% Gospodarka mieszkaniowa316 500,00182 644,42 57,71% Administracja publiczna217 500,00228 550,31 105,08% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 572,0030 993,35 98,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400,00431,60 107,90% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 658 850,0011 354 491,73 117,56% Różne rozliczenia2 810 929,002 970 336,34 105,67% Oświata i wychowanie103 877,0095 464,56 91,90% Pomoc społeczna976 758,00951 048,81 97,37% Edukacyjna opieka wychowawcza153 546,00133 795,40 87,14% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska65 500,0091 414,39139,56% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego8 500,00 100,00% Razem 15 116 035,0016 772 505,17110,96% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok dalej

6 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Rolnictwo i łowiectwo81 281,0031 280,7038,48% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi81 281,0031 280,7038,48% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 31 281,00 31 280,70 100,00% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

7 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Leśnictwo700,001 694,96242,14% Pozostała działalność700,001 694,96242,14% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 1 694,96 242,14% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

8 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Transport i łączność690 122,00691 858,60100,25% Drogi publiczne gminne690 122,00691 858,60100,25% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500,00 267,39 17,83% Wpływy z różnych dochodów226 395,00227 926,19100,68% Wpływy do budżetu ze środków specjalnych0,001 437,09-!- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 73 570,00 73 570,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 291 493,00 291 493,45 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 97 164,00 97 164,48 100,00% Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

9 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka mieszkaniowa316 500,00182 644,4257,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami316 500,00182 644,4257,71% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00 5 057,41 101,15% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 500,00 12 795,58 111,27% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 122,27 -!- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 164 471,02 54,82% Pozostałe odsetki0,00198,14-!-

10 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Administracja publiczna217 500,00228 550,31105,08% Urzędy wojewódzkie40 400,0040 583,50100,45% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75 100,0085 966,81114,47% Pozostała działalność102 000,00 100,00%

11 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 572,00 30 993,35 98,17% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630,00 630,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej12 893,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu14 249,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz 3 800,00 3 221,35 84,77%

12 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa400,00431,60107,90% Ochotnicze straże pożarne0,0031,60- Wpływy z różnych dochodów0,0031,60-!- Obrona cywilna400,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 100,00%

13 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 9 658 850,00 11 354 491,73 117,56% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych1 500,001 335,2089,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 7 221 990,00 8 335 087,68 115,41% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 325 110,00 370 059,19 113,83% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 61 500,00 70 890,44 115,27% Wpływy z różnych rozliczeń1 400 000,001 932 217,32138,02% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 648 750,00 644 901,90 99,41%

14 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Różne rozliczenia2 810 929,002 970 336,34105,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 634 326,00 2 634 326,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe0,00159 407,34- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin176 603,00 100,00%

15 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Oświata i wychowanie103 877,0095 464,5691,90% Szkoły podstawowe32 327,0032 488,96100,50% Przedszkola48 470,0039 895,6082,31% Gimnazja22 880,00 100,00% Pozostała działalność200,00 100,00%

16 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Pomoc społeczna976 758,00951 048,8197,37% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 829 758,00 806 424,28 97,19% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 3 000,00 2 285,33 76,18% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia70 100,0065 561,7093,53% emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej39 800,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze0,002 877,50- Pozostała działalność34 100,00 100,00%

17 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza153 546,00133 795,4087,14% Świetlice szkolne120 900,00108 389,4089,65% Wpływy z usług120 900,00108 389,4089,65% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 500,00 260,00 3,47% Wpływy z różnych dochodów7 500,00260,003,47% Pomoc materialna dla uczniów25 146,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 25 146,00 25 146,00 100,00%

18 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska65 500,0091 414,39139,56% Oświetlenie ulic, placów i dróg0,00560,00- Wpływy z różnych dochodów0,00560,00-!- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z0,00737,62- opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej0,00737,62-!- Pozostała działalność65 500,0090 116,77137,58% Wpływy z różnych opłat0,004 255,00-!- Wpływy z usług65 500,0085 779,27130,96% Pozostałe odsetki0,0082,50-!-

19 Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego8 500,00 100,00% Biblioteki8 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 500,00 8 500,00 100,00%

20 WyszczególnienieStruktura w % PlanWykonanie Wskaźnik realizacji w % Wydatki ogółem:100,0017.547.978,0016.142.210,6091,99 w tym: - wydatki bieżące78,8713.839.942,0013.267.746,4395,87 - wydatki majątkowe 21,133.708.036,002.874.464,1777,52 Wydatki budżetowe w 2005 roku

21 Wydatki budżetowe w 2005 roku

22 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE % wykonania Rolnictwo i łowiectwo1 132 271,00893 663,8978,93% Transport i łączność2 340 470,001 727 235,7973,80% Gospodarka mieszkaniowa181 659,00132 587,3272,99% Działalność usługowa15 000,00 100,00% Administracja publiczna2 474 860,002 435 368,5498,40% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 572,00 30 993,35 98,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa429 100,00394 094,6791,84% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 36 000,00 33 198,52 92,22% Obsługa długu publicznego32 000,001 708,055,34% Różne rozliczenia1 510 038,001 507 024,7799,80% Oświata i wychowanie5 953 435,005 828 499,0097,90% Ochrona zdrowia50 500,0025 095,6749,69% Pomoc społeczna1 379 622,001 332 281,2296,57% Edukacyjna opieka wychowawcza678 456,00634 281,1693,49% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska773 595,00640 081,4882,74% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego419 400,00411 370,1098,09% Kultura fizyczna i sport110 000,0099 727,0790,66% Razem17 547 978,0016 142 210,6091,99% dalej

23 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Rolnictwo i łowiectwo1 132 271,00893 663,8978,93% Spółki wodne65 000,0035 000,0053,85% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000,00 35 000,00 53,85% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi1 065 671,00857 354,7980,45% Zakup energii11 500,0011 369,8998,87% Zakup usług pozostałych28 600,0021 578,3075,45% Różne opłaty i składki9 000,004 138,2445,98% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 016 571,00820 268,3680,69% Izby rolnicze1 600,001 309,1081,82% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 600,00 1 309,10 81,82%

24 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Transport i łączność2 340 470,001 727 235,7973,80% Drogi publiczne gminne2 340 470,001 727 235,7973,80% Zakup materiałów i wyposażenia17 000,0011 882,7969,90% Zakup usług remontowych27 000,0019 256,2471,32% Zakup usług pozostałych127 500,0088 552,0069,45% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,0014 435,5072,18% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 148 970,001 593 109,2674,13%

25 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka mieszkaniowa181 659,00132 587,3272,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami115 859,0075 784,6365,41% Zakup materiałów i wyposażenia2 600,000,000,00% Zakup usług pozostałych31 259,0026 703,3585,43% Różne opłaty i składki7 000,003 991,0257,01% Podatek od towarów i usług (VAT)30 000,0027 737,0092,46% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych45 000,0017 353,2638,56% Pozostała działalność65 800,0056 802,6986,33% Zakup materiałów i wyposażenia37 000,0032 549,9287,97% Zakup energii23 000,0021 624,7994,02% Zakup usług pozostałych5 000,002 052,9841,06% Różne opłaty i składki800,00575,0071,88%

26 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Działalność usługowa15 000,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego15 000,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe15 000,00 100,00%

27 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Administracja publiczna2 474 860,002 435 368,5498,40% Urzędy wojewódzkie92 910,0092 609,0599,68% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)163 800,00159 641,7497,46% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)2 009 050,001 976 084,3598,36% Pozostała działalność209 100,00207 033,4099,01%

28 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 572,00 30 993,35 98,17% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630,00 630,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej12 893,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu14 249,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz 3 800,00 3 221,35 84,77%

29 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa429 100,00394 094,6791,84% Komendy wojewódzkie Policji20 000,0019 906,8199,53% Ochotnicze straże pożarne405 400,00370 788,5691,46% Obrona cywilna3 700,003 399,3091,87%

30 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36 000,00 33 198,52 92,22% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 36 000,00 33 198,52 92,22% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne33 000,0031 372,0095,07% Zakup materiałów i wyposażenia2 000,001 361,7068,09% Zakup usług pozostałych1 000,00464,8246,48%

31 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Obsługa długu publicznego32 000,001 708,055,34% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00 1 708,05 5,34% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 32 000,00 1 708,05 5,34%

32 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Różne rozliczenia1 510 038,001 507 024,7799,80% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 496 905,00 1 496 905,00 100,00% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 496 905,00 1 496 905,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe13 133,0010 119,7777,06% Zakup usług pozostałych13 133,0010 119,7777,06%

33 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Oświata i wychowanie5 953 435,005 828 499,0097,90% Szkoły podstawowe3 405 230,003 364 725,9098,81% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych111 200,00107 955,2797,08% Przedszkola503 600,00460 816,2691,50% Gimnazja1 268 989,001 250 713,8298,56% Dowożenie uczniów do szkół357 170,00346 105,4396,90% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół264 400,00255 483,6296,63% Licea ogólnokształcące5 000,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli19 546,0019 398,7099,25% Pozostała działalność18 300,00 100,00%

34 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Ochrona zdrowia50 500,0025 095,6749,69% Szpitale ogólne5 000,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi45 000,0019 595,6743,55% Izby wytrzeźwień500,00 100,00%

35 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Pomoc społeczna1 379 622,001 332 281,2296,57% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 843 105,00 811 166,76 96,21% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 000,00 2 285,33 76,18% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 204 200,00 199 381,53 97,64% Dodatki mieszkaniowe6 000,002 586,2443,10% Ośrodki pomocy społecznej191 414,00185 440,0996,88% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze45 303,0044 904,1199,12% Pozostała działalność86 600,0086 517,1699,90%

36 TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza678 456,00634 281,1693,49% Świetlice szkolne495 379,00468 316,6094,54% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i48 500,0047 373,7697,68% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów133 800,00118 087,0088,26% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli777,00503,8064,84% Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

37 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Gospodarka komunalna i ochrona środowiska773 595,00640 081,4882,74% Oczyszczanie miast i wsi55 000,0029 178,9053,05% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach5 800,005 321,2591,75% Oświetlenie ulic, placów i dróg531 795,00449 988,3084,62% Pozostała działalność181 000,00155 593,0385,96%

38 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego419 400,00411 370,1098,09% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby251 600,00243 570,1096,81% Biblioteki152 800,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami15 000,00 100,00%

39 Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2005 rok TREŚĆPLANWYKONANIE Procent wykonania Kultura fizyczna i sport110 000,0099 727,0790,66% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu110 000,0099 727,0790,66% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 000,00 75 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia21 500,0020 482,6295,27% Zakup usług pozostałych13 500,004 244,4531,44%

40 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Budowa drogi asfaltowej w m. Wichertów188.220,00144.475,73 Budowa drogi asfaltowej w m. Gajówka262.750,00207.363,86 Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Wichertów- Smulsko wraz z budową chodnika etap II. 885.000,00862.809,61 Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Ewinów100.000,0072.490,08 Budowa chodnika w Psarach Ul.Sportowa i Komunalna180.000,00172.473,68 Budowa drogi w m. Dąbrowa – dokumentacja10.000,000,00 Budowa drogi w m. Trzymsze - dokumentacja15.000,000,00 Budowa drogi w m. Olszówka TAG – dokumentacja10.000,001.891,00 Budowa ulic w m. Przykona – dokumentacja40.000,0015.545,00 Budowa drogi Psary- Gajówka dokumentacja15.000,0014.999,90 Zakup gruntów45.000,0017.353,26 Zakup komputerów i oprogramowania39.000,0033.154,72 Zakup wiat przystankowych35.000,0031.258,84 Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów551.940,00532.408,59 Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka196.000,00195.895,69 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

41 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi38.000,0037.964,02 Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona TAG80.000,0079.822,52 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka425.000,00 490.000,00453.624,93 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin380.290,00230.290,00300.000,001.632,37 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi160.000,00 200.000,0072,33 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rogów, Laski, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Smulsko, Wichertów, Przykona, Posoka 100.000,0083.089,84 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski (dokumentacja) 25.000,0024.392,00 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV Żuki – Dobra – teren aktywizacji gospodarczej 96.395,0073.066,65 Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV Żuki – Koźmin – teren aktywizacji gospodarczej (dokumentacja, wykonanie) 110.000,00100.386,73 Zagospodarowanie zbiornika Przykona70.000,0059.267,79 Kanalizacja sanitarna Zimotki – budowa przyłączy energetycznych 10.000,003.636,36 Zakup samochodu125.000,00124.498,56

42 Nazwa zadaniaBudżet GminyGFOŚiGW PlanWykonaniePlanWykonanie Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu medycznego 5.000,00 Budowa ciągu pieszo- rowerowego w m. Zimotki 330.000,0010.495,20 Budowa chodnika w m. Radyczyny78.000,0071.891,80 Zakup komputerów dla Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie 11.000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przykona – tereny aktywizacji gospodarczej 41.281,001.342,00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Psary (dokumentacja) 20.000,0018.673,40 Zakup szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej w Sarbicach 6.100,00 Budowa drogi w m. Boleszczyn (dokumentacja). 15.000,000,00 Ogółem: 3.708.036,002.874.464,171.980.940,001.408.902,29

43 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google