Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przecinki – zalecenia DGT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przecinki – zalecenia DGT"— Zapis prezentacji:

1 Przecinki – zalecenia DGT

2 Interpunkcja: przecinki
PL – kryterium syntaktyczne EN – kryterium semantyczne

3 Oddzielanie zdań składowych
przed spójnikami wprowadzającymi wypowiedzenia składowe: że, który, gdy, jeśli, aby, a, ale, jednak, gdyż, ponieważ, chociaż itp.

4 Spójnik zespolony chyba że, mimo że, pod warunkiem że, w zależności od którego, w przypadku gdy, wówczas gdy, wyłącznie jeśli, tak aby, w konsekwencji czego itp. Przecinek stawiamy przed całym członem, a nie między jego elementami: Warunki umowy obowiązują do 31 grudnia, chyba że strony postanowią inaczej. Alkohol nie jest wrogiem człowieka, pod warunkiem że człowiek sam go takim nie uczyni. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada ważną wizę, zastosowanie mają przepisy, na podstawie których wydano taką wizę.

5 Imiesłowy Według nowych zasad interpunkcji przecinkiem oddzielamy wszystkie, nawet najkrótsze zdania składowe wprowadzane przez imiesłowy zakończone na –ąc lub –wszy. Jeśli jest to zdanie wtrącone, obejmujemy je przecinkami z obu stron:  Czyniąc tak, nadawcy zakłócali konkurencję na rynku mediów.  Instytucja kredytowa zamierza, począwszy od przyszłego roku, zmienić warunki poręczeń. Jeśli przed imiesłowem stoi spójnik, przed którym normalnie także stawia się przecinek, pozostawiamy tylko przecinek przed tym spójnikiem:  Zamknięto postępowanie, mimo że uwzględniając dotychczasowe wyniki, istniało podejrzenie naruszenia przepisów. ale: Zważywszy, że istniało podejrzenie naruszenia przepisów, należało kontynuować postępowanie.

6 Okoliczniki miejsca, czasu, częstotliwości
Inaczej niż w języku angielskim przecinkiem nie oddzielamy pojedynczych okoliczników miejsca, czasu, częstotliwości itp.:  On 9 September 2002, the Commission decided to close the procedure. W dniu 9 września 2002 r. Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowania. Every five years, the citizens elect their representatives to the European Parliament. Co pięć lat obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

7 Wyrażenia odnoszące się do wcześniejszych wypowiedzi
niezależnie od tego, stąd, w takim przypadku, mimo to, dzięki temu, w tym celu, w ten sposób, z tego powodu, na tej podstawie, pod tym względem, na podstawie powyższych faktów, w tym kontekście, w tej sytuacji, wobec powyższych okoliczności, w związku z tym, w związku z powyższym, w świetle powyższych ustaleń itp.  Consequently, the arrangements shall be limited to products originating in EFTA States. W związku z tym powyższe ustalenia ogranicza się do produktów pochodzących z państw EFTA. Thus, the Commission is of the opinion that… Stąd Komisja jest zdania, że…

8 Wyrażenia wprowadzające
jednak, jednakże, niemniej jednak, tym niemniej, w efekcie, w rezultacie, dlatego, dlatego też, a zatem, toteż, w praktyce, z reguły, w zasadzie, zasadniczo, przede wszystkim, na ogół, dodatkowo, podobnie, tym samym, z drugiej strony, w szczególności, ponadto, wreszcie, jednocześnie, prawdopodobnie, w pewnym stopniu, toteż:  Furthermore, in the early stages growth tends to strengthen first in urban areas. Ponadto tendencje wzrostowe pojawiają się początkowo raczej na obszarach miejskich.  As a result, BE’s position has become very strong. W rezultacie spółka BE uzyskała bardzo silną pozycję.  In principle, everyone has to register his vehicle in the Member State in which… W praktyce każdy musi zarejestrować swój pojazd w państwie członkowskim, w którym…  In particular, this institution is not empowered to certify expenditure. W szczególności instytucja ta nie ma uprawnień do poświadczania wydatków. Bardzo często jednak te same wyrażenia występują w środku zdania, wprowadzając zdanie podrzędne albo wtrącenia, i wtedy oczywiście poprzedzamy je przecinkiem:  Spółka BE uzyskała bardzo silną pozycję, w rezultacie mogła stosować ceny dumpingowe.  Rozwiązanie to ma wiele wad, przede wszystkim jest bardzo kosztowne.

9 Stawiamy przecinek po wyrażeniach będących równoważnikami zdań: co więcej, co gorsza, co ważne, ściślej, innymi słowy :  In other words, the European Council determines the shape it wants the EU to have. Innymi słowy, Rada Europejska określa kształt, jaki pragnie nadać Unii Europejskiej. Moreover, the company has been exempted from paying the income tax. Co więcej, przedsiębiorstwo zwolniono z podatku dochodowego.

10 Zasadniczo nie stawiamy przecinka po rozpoczynających zdanie wyrażeniach typu: zgodnie z..., bez względu na..., niezależnie od..., w świetle…., stosownie do..., w odniesieniu do..., w związku z..., w odróżnieniu od…, wobec…, w nawiązaniu do..., w oparciu o..., na podstawie..., na mocy..., w następstwie..., w wyniku..., w przypadku…, ze względu na..., na zasadzie odstępstwa od... itp., o ile nie następuje po nich żadne wtrącenie:  Pursuant to Article 3 (2) of the EC Treaty, the Commission presented a proposal for a Council decision. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu WE Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady.  Further to the arrangements made in Nice, the EU and Canada have begun regular consultations. W wyniku ustaleń dokonanych w Nicei UE i Kanada rozpoczęły regularne konsultacje.  By derogation from Article 8(4), the quantity released into free circulation... Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 4 ilości wprowadzane do swobodnego obrotu...  Under the system set up in Directive 92/53/EEC, a Member State may not refuse to... Na mocy dyrektywy 92/53/EWG Państwo Członkowskie nie może odmówić... Jeśli wyrażenia te mają inną pozycję w zdaniu, oddzielamy je przecinkami (lub myślnikami), w przypadku gdy same stanowią wtrącenie lub dopowiedzenie: Program jest realizowany zgodnie z warunkami umowy. ale: Program jest realizowany, zgodnie z warunkami umowy, we współpracy z partnerami społecznymi.

11 Z zastrzeżeniem Typowe dla tekstów prawnych wyrażenie z zastrzeżeniem... ma charakter wtrącenia i zawsze oddzielamy je przecinkami. Uwaga: w polskich tekstach prawnych wyrażenie to rzadko stawia się na początku zdania, na co wskazywałby oryginał angielski:  Subject to Article 5, every individual is entitled to access to information. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji. Subject to paragraph 3, guarantee agreements are liable to interest. Wykonanie umów poręczenia podlega oprocentowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

12 itp.., itd. The track must be as clean and dry as possible (e.g. free of gravel, leaves, snow, etc.). Droga musi być możliwie jak najczystsza i sucha (tzn. bez żwiru, liści, śniegu itd.).

13 W celu Nie stawiamy przecinka ani przed, ani po wyrażeniach rozpoczynających się od w celu…  In order to implement the Directive, Member States shall adopt appropriate provisions... W celu wykonania niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie przyjmują odpowiednie przepisy… For more information, please consult our website... W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową… Lepiej: Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej…


Pobierz ppt "Przecinki – zalecenia DGT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google