Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”"— Zapis prezentacji:

1 „Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”

2 Dialog i Partnerstwo W procesie korzystania ze środków unijnych szczególną rolę odgrywa dialog i partnerstwo. Jest to droga umożliwiająca zdobycie większych środków finansowych. Dialog – komunikacja z użyciem mowy jako podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej, rozmowa Partnerstwo – porozumienie niezależnych podmiotów w celu realizacji zadania/projektu, nie musi mieć charakteru formalnego

3 Od początku 2007 r. do 31 października 2010 r
Od początku 2007 r. do 31 października 2010 r. złożono w Polsce ponad 151 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania – 351,6 mld zł. W tym okresie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie na kwotę 202 mld zł wydatków kwalifikowanych, w tym dofinansowanie z UE to 140,8 mld zł, co stanowi 53,9% alokacji na lata Część z tych środków trafiła do powiatu człuchowskiego.

4 Założenia EFS w województwie pomorskim
Rada Ministrów określiła dla Instytucji Pośredniczącej w woj. pomorskim wartość wydatków kwalifikowanych w 2010 r. na kwotę ,00 zł z czego ,00 zł miało zostać zrealizowane w pierwszym półroczu. Wartość wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w pierwszym półroczu wyniosła ,77 zł co stanowi 176% celu półrocznego oraz 80% realizacji celu na 2010 r.

5 55 32 61 75 49 109 38 97 83 50 64 74 54 67 53 73 59 49 58 41 Informacje z (wniosków) projektów na realizację których zawarto umowy. Projekt może być realizowany na terenie wielu powiatów. Miasto Gdańsk Miasto Gdynia Miasto Sopot Miasto Słupsk projekty realizowane na terenie całego województwa - 153 Obszar realizacji projektów stan na r.

6 Kapitał Ludzki To pojęcie oznaczające zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjał zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

7 Rozwój społeczno- gospodarczy, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców na danym obszarze to proces. Istotne, aby w jego kształtowaniu uczestniczyło jak najwięcej zainteresowanych.

8 Definicja dobra wspólnego
Dobro wspólne jest tym, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni, co jest nam potrzebne i co możemy współtworzyć, np. bezpieczeństwo, czyste środowisko, miejsca rekreacji i wypoczynku, obiekty kultury i sportu, integracji społecznej, lokalną aktywność młodzieży, itp.

9 Sukces gwarantuje włączenie w proces przemian takich autentycznych wartości jak:
- miejscowy kapitał ludzki (jego stan posiadania, umiejętności, ambicje, dążenia, patriotyzm), miejscowe zasoby – dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze, zasady zrównoważonego rozwoju, które stanowią pewną podstawę gospodarki lokalnej i regionalnej, odpowiedzialne partnerstwo trójsektorowe jako metodę działania. To ważne, by ludzie wierzyli, że mają wpływ na toczące się wokół nich życie i zaczęli uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości

10 Definicja aktywności lokalnej
Aktywność – skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatyw, czynny udział w czymś Lokalny – właściwy danemu miejscu, miejscowy, ograniczony do danego miejsca Aktywność lokalna – zdolność lokalnej społeczności do intensywnego działania i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju miejscowego

11 (przysłowie afrykańskie)
„Wielu małych ludzi w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy może zmieniać oblicze świata…” (przysłowie afrykańskie)

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwala zmieniać świat czego najlepszymi przykładami są inicjatywy, które zwyciężyły w I i II edycji konkursu „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Wszystkie nominowane w II edycji do nagrody inicjatywy zostały przedstawione w publikacji o tym samym tytule. W I edycji nagrodzone zostały dwa projekty z województwa pomorskiego. W II edycji nagrodę główną zdobył jeden projekt z trzech nominowanych z naszego regionu.

13 „Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie”
NAGRODA GŁÓWNA w konkursie „7 Cudów Unijnych Funduszy” Kategoria: ZABYTEK Dofinansowanie: ok ,00 zł I edycja konkursu

14 Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Dofinansowanie: ok ,00 zł I edycja konkursu

15 Centrum „Hewelianum”: Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Dofinansowanie: ,32 zł II edycja konkursu

16 Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa
Kategoria: Turystyka aktywna - nominacja ZPORR Regionalna Infrastruktura edukacyjna Dofinansowanie: ,00 zł II edycja konkursu

17 Kategoria: Turystyka na obszarach wiejskich - nominacja
Wzmocnienie potencjału turystycznego pomorskiej „krainy w kratę” – rekonstrukcja Zagrody Albrechta w Swołowie Kategoria: Turystyka na obszarach wiejskich - nominacja ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury Dofinansowanie: ,00 zł II edycja konkursu

18 Konferencja „Powiat człuchowski w Unii Europejskiej – korzyści i nowe wyzwania” Debrzno, dn r.

19 Gmina Debrzno w 2010 r. zdobyła dofinansowanie na łączną kwotę 15. 191
Gmina Debrzno w 2010 r. zdobyła dofinansowanie na łączną kwotę ,16 zł Gmina Czarne w latach pozyskała ,17 zł dofinansowania z czego ponad 13 mln pochodziło z funduszy europejskich. Gmina Przechlewo w okresie otrzymała z UE łącznie ,02 zł Gminie Rzeczenica w latach udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ,00 zł

20 Starostwo Powiatowe w latach zrealizowało 11 projektów dzięki dofinansowaniu z Unii w łącznej kwocie ponad 16 mln. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu człuchowskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowały projekty na łączną kwotę ,16 zł, których celem był rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w 2009 r. pozyskał z Unii Europejskiej ponad zł. dotacji. Została ona przeznaczona na m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

21 Na co można zdobyć środki w ramach PO KL
Cel główny PO KL – wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Obszary wsparcia: Zatrudnienie Edukacja Integracja społeczna Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich Budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej

22 Razem, czy indywidualnie?
A jednak partner w projekcie, bo: Pomaga w diagnozie i planowaniu Zmniejsza ryzyko niepowodzenia Optymalizuje koszty i obciążenia osobowe Zwiększa efektywność działań Motywuje i „podnosi na duchu” Rozwija umiejętności i możliwości Buduje kapitał (społeczny, instytucjonalny, finansowy).

23 Korzyści wynikające z partnerstwa
Lepsza koordynacja działań lokalnych Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów Lepsze zrozumienie kierunków działania Lepsze rozpoznanie potrzeb Większe zaangażowanie i odpowiedzialność Atmosfera współpracy Obecność kluczowych osób (liderzy, przedsiębiorcy itp.) Zaangażowanie zarządów i członków Dostęp do funduszy Szerokie zaangażowanie społeczności i instytucji

24 Przykłady partnerstw działających na obszarze ROES Chojnice
Mamy dobre doświadczenia i potrafimy działać w partnerstwie czego przykładem są: Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby” Lokalna Grupa Działania „STOLEM” Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

25 Oferta ROEFS Informacja
Punkt informacyjny oferuje pomoc i informację w zakresie: podstawowych kwestii aplikowania i wdrażania EFS w województwie pomorskim aktualnej oferty szkoleniowej i doradczej Ośrodka możliwości uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków EFS na terenie województwa pomorskiego

26 Doradztwo W zakresie: identyfikacji źródeł finansowania
wypracowania koncepcji projektowych i przygotowania projektu przygotowania wniosku o dofinansowanie zarządzania projektem kwalifikowalności kosztów w EFS procedur raportowania i rozliczania dotacji ze środków EFS monitoringu i kontroli projektów EFS pomocy publicznej zamówień publicznych

27 Animacja Nakłaniamy do działań lokalnych Pomagamy lokalnym liderom
Zbieramy informacje o regionie Wspieramy istniejące i powstające partnerstwa Promujemy dobre praktyki EFS

28 Szkolenia W zakresie: jak przygotować dobry projekt
jak prawidłowo planować budżet w projektach jak efektywnie zarządzać projektami sfinansowanymi z EFS jak promować projekty finansowane z EFS równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS pomocy publicznej prawa zamówień publicznych.

29 Rezultaty W 2010 r. udzielono 280 godzin doradztwa, a w szkoleniach kluczowych i specjalistycznych wzięło udział 309 osób

30 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Gimnazjalna 1/1 Chojnice Tel./fax : (052) 565 – Zespół Ośrodka: Kierownik - Joanna Adamiak-Nosińska Animator - Zdzisława Hołubowska Doradcy kluczowi - Agnieszka Theus - Agnieszka Kaźmierczak - Magdalena Werner Trenerzy kluczowi - Marta Makuch Specjalista ds. informacji i promocji - Jolanta Neyman - Izabela Januszewska

31 Dziękuję za uwagę Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach
ul. Gimnazjalna 1/1 Chojnice tel./fax: (052)


Pobierz ppt "„Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google