Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog …, dialog …, dialog …, dialog … , dialog …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog …, dialog …, dialog …, dialog … , dialog …"— Zapis prezentacji:

1 Dialog …, dialog …, dialog …, dialog … , dialog …
Renata Omiecińska – Stan dyrektor białołęckiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

2 Dialog …, dialog …, dialog …
Przedstawienie możliwych form diagnozy sytuacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i określenie rodzaju oraz zakresu ewentualnej pomocy w kreowaniu ścieżki edukacyjnej.

3 Dialog …, dialog …, dialog …
Jaś … … roztrzepany, myślący o niebieskich migdałach, … nie do końca rozumiejący, o czym mówi nauczyciel … … ta matematyka jest taka trudna … O …, co tam dzieje się za oknem … ???

4 Dialog …, dialog …, dialog …
Karolina … … Boże, żeby mnie dzisiaj nikt nie pytał … … kiedy ten Zygmunt August żył … … nie mam pojęcia , czy 1543, czy może 1454 …, zaraz geografia – jaka to długość geograficzna … zaraz długość, czy szerokość … 9 razy 9 = … ???????

5 Dialog …, dialog …, dialog …
Mateusz … = ???? 7(a + b) + 3(x – y) + (3a x 14b) = ?????? … JAK TO BYŁO ???

6 Dialog …, dialog …, dialog …
Anka … Jaśi ńe było wdomu … Krul karol mieszka na guże w sirud gestyh dżef … … poziom liceum – w sprawdzającym dyktandzie 243 błędy

7 Dialog …, dialog …, dialog …
Zosia … Lekcja: Zosia przepisuje z tablicy to, co Pani zapisała: „Jacek idzie do szkoły”. „ick idźj po zskoy …” Przerwa – boję się … albo … (Krzyś) roznosi … szkolne korytarze …

8 Dialog …, dialog …, dialog …
Andrzej …, Hubert …, Ola …, Magda …, Krzysztof … Marzą … i wiedzą, że zrobią to, co zamierzyli … !!!!

9 Dialog …, dialog …, dialog …
Każde dziecko ma prawo do szczęścia … Każde dziecko ma prawo do pełnego, wszechstronnego rozwoju swojej osobowości tak pod względem fizycznym, psychicznym jak i społecznym, ma prawo osiągnąć maksimum na miarę swoich możliwości, ma prawo być kochane …………. - Credo Gminnego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie – 1998 r., zarazem credo Zespołu Placówek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i obecnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

10 Dialog …, dialog …, dialog …
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi … Jakie to dzieci? O kim mówimy? Ile tych dzieci jest?

11 Dialog …, dialog …, dialog …
SEN – „specjalne potrzeby edukacyjne” („special educational needs”) 1978 r. – Wielka Brytania: „Warnock Report” Leong C. K.: Children with Specific Reading Disabilities Amsterdam, 1981 „Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci mające trudności w uczeniu się” (learning difficulties – LD) i/lub wymagające specjalnej organizacji uczenia się.

12 Dialog …, dialog …, dialog …
Są to w świetle dokumentu angielskiego z 1978 r.: dzieci upośledzone umysłowo, dzieci z uszkodzonymi narządami ruchu, zmysłu (wzroku i słuchu), dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. I … uwaga … - dzieci wybitnie uzdolnione (do tego terminu jeszcze wrócimy) .

13 Dialog …, dialog …, dialog …
Konsekwencją dokumentu angielskiego z 1978 r. jest „Education Act” z 1981 r.: „… wszystkie dzieci niepełnosprawne muszą otrzymać odpowiednią dla siebie, w odpowiednim czasie, bezpłatną państwową edukację i pomoc stosowną do ich indywidualnych nietypowych potrzeb …” Analogiczne dokumenty: Kanada – 1970; Polska – 1975; Australia, Stany Zjednoczone AP – 1976;

14 Dialog …, dialog …, dialog …
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, „… dzieci mają prawo do szczególnej troski i ochrony …”, * * * * „… ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego …”

15 Dialog …, dialog …, dialog …
Genewska Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r., Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.: „… istnieje potrzeba otoczenia dziecka szczególną opieką …”; dokumenty Unesco: „… nabywanie umiejętności czytania i pisania stanowi jedno z fundamentalnych praw człowieka …”

16 Dialog …, dialog …, dialog …
Ile jest dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? „Warnock Report” – 20% dzieci ma trudności w uczeniu się (sześcioro w 30. klasie); prof. M. Bogdanowicz – 10 – 15% dzieci z problemami dysleksji rozwojowej; prof. B. Rocławski – 2 – 4% dzieci z głęboką dysleksją rozwojową; prof. J. Stein – 9,4% dzieci między 8 a 16 rokiem życia czyta o 2 odchylenia standardowe poniżej poziomu, jaki wynikałby z ich II (J. Stein, Wielkokomórkowa teoria dysleksji rozwojowej [w:] Dysleksja – od badań mózgu do praktyki, praca zbior. pod red. A. Grabowskiej i K. Rymarczyk)

17 Dialog …, dialog …, dialog …
Krzywa Gausa:

18 Dialog …, dialog …, dialog …
Jakie to są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle międzynarodowych klasyfikacji?

19 Dialog …, dialog …, dialog …
Dwie międzynarodowe klasyfikacje medyczne: DSM – IV : Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych opublikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne – Waszyngton 1994 r. ICD – 10 : Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (International Statistical Classificationof Diseases and Related Health Problems) - zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia – Genewa 1992 r.

20 Dialog …, dialog …, dialog …
W ICD – 10 zwraca uwagę grupa zaburzeń F80 – F89 … W F80 – F89 między innymi są: F80 – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, F81 – specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych …

21 Dialog …, dialog …, dialog …
DSM - IV zaburzenia uczenia się ICD - 10 specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych zaburzenia czytania specyficzne DSM - IV zaburzenia ekspresji za pośrednictwem pisania specyficzne zaburzenia poprawnej pisowni rozwojowe zaburzenia koordynacji specyficzne rozwojowe zaburzenia funkcji motorycznych

22 Dialog …, dialog …, dialog …
ICD – 10: F80 – F89 wczesny początek (niemowlęctwo, dzieciństwo), związek z procesem biologicznego dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego ( tak na marginesie) stały charakter problemów bez okresów remisji, brak bezpośredniego związku z problemami neurologicznymi w sensie medycznym, zaburzeniami zmysłowymi, upośledzeniem umysłowym i czynnikami środowiskowymi (ale ww. kategorie mogą komplikować przebieg toczącego się procesu) Ważne: ciężkość, przebieg, wzorzec, towarzyszące problemy (ICD – 10)

23 Dialog …, dialog …, dialog …
Tak na marginesie polecam: „Dysleksja – od badań mózgu do praktyki” praca zbiorowa pod red. Anny Grabowskiej i Krystyny Rymarczyk, a tu artykuł – „Wielkokomórkowa teoria dysleksji rozwojowej” – John Stein

24 Dialog …, dialog …, dialog …
Dysleksja rozwojowa to nie choroba … , to uogólniony zespół objawów rozwojowych mózgu … Stąd: trudności w czytaniu i pisaniu … oraz … brak koordynacji, mylenie lewej i prawej strony, trudności z zachowaniem kolejności czasowej i przestrzennej.

25 Dialog …, dialog …, dialog …
Przetwarzanie wzrokowe przebiega powyżej kory potylicznej – 2 drogi: droga grzbietowa – neurony „wielkokomórkowe” (specjalizacja w detekcji ruchu) – kontrolowanie ruchu oka i kończyn z projekcją do zakrętu nadbrzeżnego i kątowego oraz tylnej kory ciemieniowej, droga brzuszna – rozpoznawanie wzrokowej formy słowa – projekcja do kory skroniowej. OBYDWA SZLAKI SĄ WYKORZYSTYWANE W PROCESIE CZYTANIA. U osób z dysleksją: nie występuje normalna asymetria na korzyść lewej strony w planum temporale, ma miejsce nieprawidłowa symetria tylnej kory ciemieniowej, małe aberracje w postaci skupisk niedojrzałych neuronów (ektopii), które nie dotarły do styku skroniowo – ciemieniowego (przerosty z błoną ograniczającą charakterystyczną dla rozwoju mózgu w 5. miesiącu życia płodowego)  utrzymywanie się przy życiu większej liczby aksonów przechodzących przez ciało modzelowate do homologicznych obszarów w przeciwległej półkuli.

26 Dialog …, dialog …, dialog …
F81 - Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych – SZRUS: specyficzne zaburzenia czytania, specyficzne zaburzenia opanowania poprawnej pisowni …

27 Dialog …, dialog …, dialog …
nie są spowodowane brakiem możliwości uczenia się, należy uwzględniać stopień zaburzenia, przebieg rozwoju psychofizycznego dziecka, należy mieć na uwadze problemy współistniejące – zaburzenia uwagi, zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia zachowania … utrudniają naukę …

28 Dialog …, dialog …, dialog …
Jakie mogą być przyczyny trudności szkolnych również inne (praktyczne rozpoznanie)? problemy tkwiące w dziecku, problemy środowiskowe, w tym rodzinne, rówieśnicze, problemy szkolne …

29 Dialog …, dialog …, dialog …
Problemy dotyczące sfery psychorozwojowej dziecka: zaburzenia motoryczne, zaburzenia procesów poznawczych, zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych, problemy emocjonalno – motywacyjne.

30 Dialog …, dialog …, dialog …
problemy mogą minimalizować się lub pogłębiać …, w tempie stałym lub zmiennym …, zmiany mogą być trwałe lub nietrwałe …, zaburzenia mogą być globalne, parcjalne, fragmentaryczne …

31 Dialog …, dialog …, dialog …
Etiologia trudności: przyczyny wewnętrzne (biologiczne), przyczyny zewnętrzne (środowiskowe - społeczne) … Pozostaje bardzo ważne pytanie – na co możemy mieć wpływ – od tego zależy sensowność podejmowanych działań …

32 Dialog …, dialog …, dialog …
Na pewno możemy mieć wpływ na czynniki środowiskowe - i to jest wielkie wyzwanie … dla środowiska … … szeroko rozumianego …

33 Dialog …, dialog …, dialog …
Możemy mieć też wpływ na czynniki wewnętrzne – pewnie trochę mniejszy, pewnie w kategoriach minimalizowania / harmonizowania / stymulowania … – ale też pełnego wyrównania … w wielu przypadkach … Tym dzieciakom trzeba dać szansę … warto … … naprawdę warto !!!

34 Dialog …, dialog …, dialog …
Warto dać szansę dzieciakom: - z zaburzeniami rozwoju mowy, - z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi zaburzeniami percepcji słuchowej przy prawidłowym rozwoju intelektualnym, - z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi zaburzeniami percepcji wzrokowej przy prawidłowym rozwoju intelektualnym,

35 Dialog …, dialog …, dialog …
- z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi opóźnieniami lub zaburzeniem rozwoju ruchu (też prawidłowy rozwój poznawczy), - dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki … ,

36 Dialog …, dialog …, dialog …
Osobna grupa to dzieci / młodzież z problemami o charakterze emocjonalno – motywacyjnym … … i grupa o słabszym rozwoju intelektualnym … Najbardziej trudno, gdy mamy do czynienia z problemami połączonymi …

37 Dialog …, dialog …, dialog …
Dla tych wszystkich dzieci są RODZICE, ale i : - nauczyciele szkół wszystkich szczebli, - wcześniej nauczyciele przedszkoli, - pracownicy żłobka … - psychologowie, pedagodzy, logopedzi … pionu psychologiczno – pedagogicznego placówek edukacyjnych, - pracownicy Poradni … - …WŁADZE OŚWIATOWE …,

38 Dialog …, dialog …, dialog …
… ale też instytucje wspomagające: placówki specjalistyczne – na terenie miasta, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, instytucje pozarządowe …, kościół, instytucje stojące na straży ładu i porządku … Są to zasoby działające …

39 Dialog …, dialog …, dialog …
Jak „wychwycić” dzieci / młodzież z ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? (zdolne … i … potrzebujące wsparcia …) różnie na różnych poziomach wiekowych, im szybciej, tym lepiej, im szybciej – tym łatwiejsza i bardziej ekonomiczna !!! jest pomoc … - … tym dziecko krócej doświadcza ścieżki klęski … , poczucia bycia innym …

40 Dialog …, dialog …, dialog …
Możliwe sposoby diagnozy są różne na różnych poziomach wiekowych: 0 – 3 r. ż., 4 – 5 r. ż., dzieci 6.letnie, I etap edukacyjny, II etap edukacyjny, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

41 Dialog …, dialog …, dialog …
Możliwa jest różna pomoc … zależna: od rodzaju i stopnia głębokości problemu określonego na podstawie pełnej diagnozy, uwzględniającej tzw. sferę najbliższego rozwoju, wieku dziecka, realizacji etapu edukacyjnego, możliwości pomocy terapeutycznej i opiekuńczo – wychowawczej środowiska rodzinnego dziecka, możliwości organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez placówkę edukacyjną, pod której opieką dziecko się znajduje.

42 Dialog …, dialog …, dialog …
Standardowe składowe procesu diagnostyczno – terapeutycznego: diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, uwzględniająca w uzasadnionych przypadkach diagnozę medyczną, planowanie procesu terapeutycznego, realizacja procesu terapeutycznego, monitorowanie procesu terapeutycznego, współpraca z rodziną dziecka, współpraca z placówką edukacyjną, pod której opieką dziecko się znajduje.

43 Dialog …, dialog …, dialog …
To robi białołęcka Poradnia …, o niej mówię jako jej reprezentant …

44 Dialog …, dialog …, dialog …
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 03 – 042 Warszawa, ul. Marywilska 44 tel./fax /62

45 Dialog …, dialog …, dialog …
Adresat: dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 0 – 19 r. ż., rodzice / opiekunowie prawni, nauczyciele i kadra pedagogiczna placówek opieki całkowitej. OKOŁO 2000 DZIECI / MŁODZIEŻY ROCZNIE, Z CZEGO 700 – 900 W TERAPII Nie jest potrzebne żadne skierowanie !!! Pierwsze kroki – psycholog rejonowy lub logopeda … Bez tego pośrednictwa psychoterapia i socjoterapia …

46 Dialog …, dialog …, dialog …
Zadania: profilaktyka … bardzo szeroko rozumiana, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, inna specjalistyczna – w zależności od potrzeb, orzecznictwo dotyczące kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psychoterapia, socjoterapia, pomoc psychologiczna rodzinie, w tym systemowa terapia rodzin, inna specjalistyczna w zależności od potrzeb, adekwatna do problemu dziecka …

47 Dialog …, dialog …, dialog …
Działy Poradni: dział opiekuńczo – wychowawczy - - opieka nad szkołami, - opieka nad przedszkolami; dział orzecznictwa ds. nauczania specjalnego i indywidualnego (obszar diagnozy i ukierunkowywania kształcenia), dział poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

48 Dialog …, dialog …, dialog …
dział diagnozy i terapii logopedycznej, dział ds. diagnozy i wspomagania rozwoju małego dziecka (0 – 3 r. ż.), dział ds. terapii psychologiczno – pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i edukacji rodziny,

49 Dialog …, dialog …, dialog …
dział profilaktyki społecznej i socjoterapii, dział ds. psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin, dział ds. profilaktyki uzależnień, dział terapii i edukacji polonistycznej z logopedią, dział terapii pedagogicznej z zakresu matematyki,

50 Dialog …, dialog …, dialog …
dział terapii wspomagających – - terapia integracji sensorycznej, - biofeedback, - kinezjologia edukacyjna, - terapia metodą Weroniki Sherborne (możliwa do uruchomienia), - terapia psychomotoryczna metodą M. Procus, M. Block, - zajęcia stymulujące rozwój grafomotoryczny, - inne w zależności od potrzeb dziecka;

51 Dialog …, dialog …, dialog …
Wczesne wspomaganie rozwoju - adresowane do dzieci i ich rodziców od wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia przez nie nauki szkolnej (mowa o dzieciach od 2 r. ż. do podjęcia obowiązku szkolnego) z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, z chorobami przewlekłymi - wymagające wsparcia psychologicznego. (Rozporządzenie MENiS z 4 kwietnia 2005 r., Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.)

52 Dialog …, dialog …, dialog …
Włączanie w systemy ogólnomiejskie: system opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym 0 – 3 r. ż., system interwentów oświatowych m. st. Warszawy, system przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie, system przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, system „WARS i SAWA” – wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych …

53 Dialog …, dialog …, dialog …
Włączanie w systemy ogólnomiejskie (c. d.) - o charakterze jednak wybiórczym: organizacja punktów konsultacyjnych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych na terenie placówek edukacyjnych w ramach wyrównywania szans rozwojowych …

54 Dialog …, dialog …, dialog …
GRANTY - sposób na znalezienie nowych środków odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego ! I edycja (wrzesień 2009) - wpłynęło 67 wniosków / finansowaniem objęto 20 projektów, z czego … – 6 Grantów dla Poradni Białołęckiej !!!

55 Dialog …, dialog …, dialog …
GRANTY odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego ! II edycja (luty 2010) - wpłynęło 65 wniosków / finansowaniem objęto 32 projekty, z czego – 9 Grantów dla Poradni Białołęckiej !!!

56 Dialog …, dialog …, dialog …
GRANTY - I edycja (wrzesień 2009): Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne rodziców dzieci w wieku szkolnym (SP) i gimnazjalnym. - Małgorzata Orzeł Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych SP Nr 110 do podjęcia obowiązku szkolnego. - Teresa Gozdek, Iwona Grymuła

57 Dialog …, dialog …, dialog …
Zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii – jako forma pomocy dzieciom i młodzieży przejawiającej różnego typu problemy emocjonalne oraz zaburzenia funkcjonowania w kontaktach spolecznych. - Agnieszka Buźniak – Głuc, Dorota Rokicka Program profilaktyczno – wychowawczy dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną z zakresu profilaktyki uzależnień, komunikacji i asertywności. - Dorota Rokicka, Agnieszka Buźniak – Głuc

58 Dialog …, dialog …, dialog …
Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. - Marzanna Matuszewska – Sieradz Program wspomagania rozwoju dzieci siedmioletnich z dysfunkcjami rozwojowymi. - Marzanna Matuszewska – Sieradz, Ewa Sadłowska

59 Dialog …, dialog …, dialog …
GRANTY - II edycja (luty 2010): Program wspomagania dzieci siedmioletnich z dysfunkcjami rozwojowymi. - Ewa Sadłowska, Marzanna Matuszewska – Sieradz Program optymalnego przygotowania dzieci z klas zerowych SP Nr 110 do podjęcia obowiązku szkolnego. - Teresa Gozdek, Iwona Grymuła

60 Dialog …, dialog …, dialog …
Model wspomagania pracy oczu i mózgu, wzbogacony o elementy terapii integracji sensorycznej. - Jolanta Liwska, Joanna Matanowska Terapia psychomotoryczna wg M. Procus, M. Block dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 7 lat. - Mariola Kaczmarska, Anna Różycka 5. Kształtowanie umiejętności prospołecznych w przedszkolu i szkole dla dzieci 5. i 6. letnich: „Nie jesteś sam Misiu”. - Jacek Dąbrowski

61 Dialog …, dialog …, dialog …
Program przesiewowych badań słuchu i wzroku przy użyciu programu komputerowego sygnowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. - Marzanna Matuszewska – Sieradz 7. Naucz mnie ładnie pisać – sprawność manualna dziecka 5 – 7. letniego. - Mariola Kaczmarska, Anna Krawczyk

62 Dialog …, dialog …, dialog …
8. Wspomaganie rodziców w rozwoju i wychowaniu dziecka zdolnego. - Barbara Łuczak – Okrasińska, Ewa Ręgwelska Poradnictwo zawodowe skierowane do uczniów uzdolnionych z III klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Bernadetta Joanna Gruca D Z I E C I Z D O L N E TO TEŻ D Z I E C I Z E S P E C J A L N Y M I P O T R Z E B A M I E D U K A C Y J N Y M I

63 Dialog …, dialog …, dialog …
Czy to wystarczy – chciałabym powiedzieć, że tak … – niestety, mam świadomość, że nie … Realia nie są łatwe: - rośnie w Dzielnicy liczba dzieci i młodzieży, - wszędzie – nie tylko u nas - rozszerza i pogłębia się charakter problematyki, z jakimi zgłaszają się dzieci i młodzież, - także rodzice i rodziny … - mamy do czynienia też z pewną metamorfozą wychowawczą i z konieczności … i z widzenia czasów.

64 Dialog …, dialog …, dialog …
Poradnia wspiera dzieci/młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1) i 2) 1) wymagające pomocy psychologiczno - pedagogicznej …, 2) dzieci zdolne – nie tylko wybitnie zdolne … Kto to jest dziecko zdolne ? !!! KAŻDE …, KAŻDE …, KAŻDE … każde dziecko ma swój potencjał, swoją ścieżkę rozwojową, każdemu stworzyć trzeba jego własną ścieżkę edukacyjną, by dać szansę jego talentowi się rozwinąć. … patrz np. WARS i SAWA

65 Dialog …, dialog …, dialog …
Dlaczego o tym wszystkim mówię … … oczywiście w kontekście dzisiejszego spotkania … Są rzeczy robione … i to dobrze robione po stronie różnych podmiotów. Są rzeczy, tematy, które warto podjąć …, doskonalić … Chodzi o konsolidację sił, orientację w zasobach i wykorzystanie zasobów – Państwa jako Rodziców – siły priorytetowej, nauczycieli, instytucji, Władz …

66 Dialog …, dialog …, dialog …
Bo … , bo są … problemy wspólne, nad którymi warto się zastanowić … Jest ich wiele … Poniżej te, które zgłaszam ja jako reprezentant Poradni …

67 Dialog …, dialog …, dialog …
Wypracowywanie systemu wczesnego reagowania w celu wykrywania dysharmonijności rozwoju u dziecka w przedziale wiekowym 0 – 3 r. ż. Opracowywanie spójnego systemu wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie stymulacji / harmonizowania rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego w celu adekwatnego jego przygotowania do podjęcia najpierw rocznego przygotowania przedszkolnego, a następnie obowiązku szkolnego – w tym w świetle toczącej się reformy oświaty (szczególne zwrócenie uwagi w tym kontekście na dzieci 5 – 7. letnie) – patrz „Program optymalnego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego” …

68 Dialog …, dialog …, dialog …
3. Dziecko z potencjałem zdolności, talentów, swoich mocnych stron z jednej strony i … z drugiej … z wachlarzem specyficznych dysharmonii rozwojowych – rola w tym kontekście rodzica, nauczyciela, specjalisty pionu psychologiczno – pedagogicznego z placówki edukacyjnej i / lub poradni – problem właściwego przebiegu początkowego etapu edukacji jako fundamentu dalszej ścieżki rozwojowej dziecka.

69 Dialog …, dialog …, dialog …
4. Etap starszych klas szkoły podstawowej: kiedy mamy do czynienia z dzieckiem / uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dzieckiem zdolnym w pełnym zakresie znaczenia tego słowa, a kiedy z dzieckiem z problemami poznawczymi, czy emocjonalno – społecznymi? jaka w tym miejscu może być / jest rola rodziców, nauczycieli, ponownie psychologa, pedagoga … ? jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – diagnoza / ukierunkowywanie / rozwój / pomoc ? Rok 2010/2011 – zespoły ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkołach; indywidualne programy edukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami, niepełnosprawnych czy wybitnie zdolnych.

70 Dialog …, dialog …, dialog …
5. Analogiczny zakres problemów w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych z uwzględnieniem jeszcze aspektu czynnika specyficznego momentu rozwojowego ucznia na etapie zmiany szkoły z podstawowej na gimnazjalną – okres adolescencji.

71 Dialog …, dialog …, dialog …
Trudności szkolne, problemy rodzinne, środowisko rówieśnicze i co jeszcze … - temat do analizy problemu narastającego zjawiska niedostosowania społecznego; kto?, co?, kiedy?, w jaki sposób winien zrobić, by spiralę narastających problemów społecznych w środowisku zahamować, zminimalizować; jak wychowywać optymalnie, skutecznie, jak dotrzeć do młodego człowieka? – a może trzeba to robić wcześniej? – stawiam problem szerokiej konsolidacji środowiska, problem diagnozy zasobów, potrzeb i możliwości !!! – rozwijania zdolności … !!! 7. Służba zdrowia jako strona niezwykle istotna w procesie pomocowym dla dziecka, jako instytucja warunkująca, a zarazem wspomagająca oddziaływania oświatowe.

72 Dialog …, dialog …, dialog …
W tym kontekście … - zasadnicze znaczenie odpowiedzialności !!! RODZINA SZKOŁA (nauczyciel – mentor) DZIECKO RÓWIEŚNICY Pomoc w uzasadnionych przypadkach (też mentorzy)

73 Dialog …, dialog …, dialog …
Zasadnicze pytania – pytania fundamentalne: kto?, co?, kiedy?, w jaki sposób? ZNACZENIE DIALOGU, KOMUNIKACJI, ZAUFANIA W PROCESIE WYCHOWANIA I EDUKACJI

74 Dialog …, dialog …, dialog …
Znaczenie rodziny: – w procesie sztuki wychowania, w procesie odpowiedzialności / współodpowiedzialności za … …………………………….. ???

75 Dialog …, dialog …, dialog …
„Rodzina jako środowisko wychowujące – odpowiedzialne za dziecko i współodpowiedzialne za proces naprawczy w sytuacji tego wymagającej – to temat, który winien być integralną częścią wszystkich wymienionych wyżej aspektów zagadnienia wychowania i opieki na każdym etapie rozwojowym…” Rodzina w sytuacji uzasadnionej powinna / musi mieć pomoc - jaką ? – tu zapraszam do wspólnej dyskusji … co ?, kto ? i jak ?, w jakiej sytuacji ?

76 Dialog …, dialog …, dialog …
„Rozwiązanie zasygnalizowanych problemów wykracza poza możliwości jednej placówki, czy jednej strony procesu. Konieczna jest wspólna dyskusja, szukanie rozwiązań i próby ich wprowadzania, nawet stopniowego, niedużymi krokami z monitorowaniem elementów procesu – wtedy jest szansa na rozwiązywanie problemów – na poziomie dialogu, wspólnych pomysłów”.

77 Dialog …, dialog …, dialog …
Tu mała dywagacja o historii powstawania Poradni na Białołęce – zadziałało wspólne rozumienie potrzeby, potrzeby dziecka … ludzie z pomysłem, przychylność i ogromne rozumienie Decydentów - Władz najpierw Gminy, teraz Dzielnicy, i … Rodzice – słowa dla Was największego uznania i podziękowania w imieniu dzieciaków.

78 Dialog …, dialog …, dialog …
Tematy do wzięcia od zaraz: kompleksowość pracy z dzieckiem i jego rodziną – pomysł Specjalistycznego Centrum Edukacyjno – Integracyjno – Terapeutycznego, dziecko w wieku 0 – 3 r. ż. – i jego rodzice, dziecko w wieku przedszkolnym i jego rodzice, dzieci u progu szkoły - optymalne przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, psycholog ulicy, pedagog rodziny,

79 Dialog …, dialog …, dialog …
czas wolny młodych ludzi – jak mieć, rozwijać, kształtować i zagospodarowywać swoje pasje, talenty – antidotum na … , rodzina – jak pomóc rodzicom w sztuce wychowania … specjalne potrzeby edukacyjne: - to dziecko wymagające pomocy pedagogicznej, specjalistycznej, innej …, - i …. !!!! dziecko zdolne !!!!

80 Dialog …, dialog …, dialog …
aspekt rozwoju komunikacyjnego dzieci najmłodszych (kontakt ze służbą zdrowia), nowe metody prowadzenia pracy terapeutycznej – opierające się na stymulacji fundamentalnych funkcji psychomotorycznych – Kephart, Ozierecki, Stein, aktualne badania Instytutu Nenckiego oparte o wyniki rezonansu magnetycznego mózgu, wolontariat rówieśniczy …

81 Dialog …, dialog …, dialog …
Szkoła partnerska – program „Szkoła to mój przyjaciel” FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Rodzice - Nauczyciele – specjaliści (pion psychologiczno – pedagogiczny) R o d z i c e , N a u c z y c i e l e , z e s p o ł y i n t e r d y s c y p l i n a r n e , spójny system – który dawałby odpowiedź na pytania: co?, dlaczego? i co można z tym zrobić ?

82 Dialog …, dialog …, dialog …
Tematy do wzięcia od zaraz … – do tego potrzebni są ludzie, świadomość współodpowiedzialności, środki finansowe

83 Dialog …, dialog …, dialog …
Rozwój potencjału dziecka zdolnego: indywidualny program lub tok nauczania …, rozwój pasji, zainteresowań … , kształtowanie tych pasji …, zagwarantowanie bezpieczeństwa rozwoju spokojny dom rodzinny, szkoła, ulica …

84 Dialog …, dialog …, dialog …
Program „Wars i Sawa” … talent ma każde dziecko, … te talenty są różne …, … trzeba je dostrzec i dać szansę się rozwijać …

85 Dialog …, dialog …, dialog …
Po co te dywagacje? myślenie o konsolidacji sił, energii, środków, pomysłów … myślenie wielu stron – stąd dzisiejsze spotkanie – inicjatywa Władz Dzielnicy, jedno z możliwych rozwiązań proponują Poradni i nie tylko … Rodzice z Poradni, którzy przychodzą z „tematami do wzięcia od zaraz …” i zapraszają do współpracy … do dialogu …

86 Dialog …, dialog …, dialog …
Dialog i współpraca … – wzajemna współodpowiedzialność … troska o moje dziecko, ale też i o inne dzieci, zaufanie, kreatywność, inicjatywność, szukanie rozwiązań …

87 Dialog …, dialog …, dialog …
I na zakończenie – to, co powiedziałam – to dywagacje na rzeczywiście dużym poziomie ogólności. Podejmowanie określonych zadań to jasne, szczegółowe określenie celów „docelowych” i „po drodze” … - to kolejne kroki, które może - w moim przekonaniu warto – podjąć bo myślimy w tym momencie o dziecku – wartości bezcennej.

88 Dialog …, dialog …, dialog …
Serdecznie dziękuję za uwagę … … i życzę … owocnego dialogu … w imieniu Pracowników Białołęckiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 dyrektor - Renata Omiecińska - Stan


Pobierz ppt "Dialog …, dialog …, dialog …, dialog … , dialog …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google