Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej

2 Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej Arkadiusz Jachimowicz Konferencja Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD Stare Jabłonki,, 10.12.2008

3 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Zdefiniowanie ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej to te, które łącznie spełniają następujące cechy: służą celom ponadindywidualnym (wspólnotowym lub społecznym), istotniejszym niż generowanie zysku, są niezależnie zarządzane, są oparte o demokratyczne procesy podejmowania decyzji, obowiązuje w nich prymat człowieka i pracy nad kapitałem i jego dystrybucją. Cechy charakterystyczne ekonomii społecznej (Borzaga, Defourny, 2001). Pojęcia pokrewne: gospodarka społeczna, trzeci sektor, organizacje pozarządowe

4 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Przykładowe przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej Stara ekonomia społeczna Spółdzielnie Towarzystwa wzajemnościowe Nowa ekonomia społeczna Stowarzyszenie – działalność gospodarcza Fundacja – działałalność gospodarcza Klub Integracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej Spółdzielnia socjalna Zakład Aktywizacji Zawodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Zysk w organizacjach pozarządowych Organizacje nie mają bezpośredniego, finansowego zysku z tytułu realizacji projektów. Rodzajem zysku może być zakupiony sprzęt, czas pracy pracowników powięcony na pisanie kolejnego projektu, promocja. Organizacja może tracić na realizacji projektu: wymóg wkładu własnego, niepokryte z grantu niektóre koszty. Organizacja nie mają zysku z tytułu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej. Organizacja nie może się rozwijać, jeśli nie ma zysku – stanowisko ekspertów

6 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Rodzaje działalności w organizacjach pozarządowych Działalność statutowa – niedopłatne przekazywanie beneficjentom usług i darowizn Działalność statutowa odpłatna – świadczenie usług i in. po kosztach Działalność gospodarcza – świadczenie usług i in., osiąganie zysku przeznaczanego na działalność statutową organizacji, nie do podziału na członków stowarzyszenia

7 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Działalność gospodarcza Organizacje w Polsce mogą prowadzić działalność gospodarczą bez ograniczeń, zgodnie z ogólnymi zasadami. Jedynym ograniczeniem jest zakaz podziału zysku pomiędzy członków stowarzyszenia. O zakresie działalności decyduje walne zgromadzenie lub zarząd, zgodnie ze statutem. Jeżeli dochód jest w całości przeznaczony na działalność statutową (pożytku publicznego), to jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

8 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Forma organizacyjna działalności gospodarczej organizacji pozarządowych wewnątrz struktury, bez wydzielania wewnątrz struktury, jako zakład na ograniczonym rozrachunku wewnątrz struktury, jako zakład na pełnym rozrachunku na zewnątrz, w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (min. 50.000 zł), spółki akcyjnej (min. 500.000 zł), spółdzielni

9 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Dlaczego organizacje pozarządowe powinny być nastawione na zysk? Aby grantodawcy nie ograniczali ich rozwoju Aby były bardziej autonomiczne Aby mogły bez skrępowania realizować swoje działania na rzecz rozwoju społecznego Aby nie tylko rozdzielać istniejące fundusze grantodawców, lecz aby tworzyć nowe źródła finansowania

10 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Dlaczego organizacje nie podejmują działalności gospodarczej? Brak kapitału Wyuczona bezradność – przyzwyczajenie do dotacji Postawa roszczeniowa – należy się Nastawienie na grantodawcę, nie na klienta Opory natury etycznej - lęk przed zatarciem różnic wobec biznesu Niechęć przed innowacjami Łatwość pozyskania grantu wobec wysiłku związego z wypracowaniem zysku - łatwe pieniądze z dotacji Nieumiejętność prowadzenia działalności gospodarczej

11 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Typy działalności gospodarczej organizacji Jan Herbs, Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006

12 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Cechy przedsiębiorstwa społecznego prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem, dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczna kontrola sprawowana przez członków (z wyjątkiem fundacji), połączenie interesów członków, użytkowników i pożytku publicznego rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności i odpowiedzialności, autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwowych, przeznaczanie nadwyżek na stały rozwój celów i usług dla członków lub wspólnych zadań.

13 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Rekomendacje Dochód z działalności gospodarczej powinien służyć realizacji strategii działania organizacji, a nie zmieniać charakter jej działalności. Działalność gospodarcza nie jest prowadzona po to, aby całkowicie uniezależnić się od grantodawców, ale aby zwiększyć ilość źródeł finansowania w celu stabilizacji finansowej. Dochód z działalności gospodarczej winien pokrywać przede wszystkim koszty administracyjne oraz płynność finansową, a środki na działania programowe należy w dalszym ciągu pozyskiwać od grantodawców. Należy promować w środowisku fakt, że zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany na rozwój społeczny, a nie do kieszeni członków stowarzyszenia.

14 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej Rekomendacje Działalność gospodarcza organizacji powinna być nierozłącznie związana z przynoszeniem korzyści społeczności lokalnej. Prowadzenie efektywnej działalności komercyjnej jest długim procesem dlatego organizacje muszą być cierpliwe i konsekwentne, powinny mierzyć siły na zamiary. Władze publiczne powinny pomagać organizacjom w ich działalności skierowanej na zysk, ponieważ mogą zmniejszyć przez to dotacje ze środków publicznych. Władze publiczne powinny tworzyć przyjazne i przejrzyste prawo podatkowe dla działalności gospodarczej, ale też zapobiegające ewentualnym nadużyciom.

15 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej ESWIP consulting oferuje: tworzenie strategii pisanie projektów przygotowywanie studiów wykonalności promocję i reklamę promocję medialną doradztwo medialne działalność wydawniczą tłumaczenia w języku: rosyjskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim W celu uzyskania większej stabilności finansowej, w 2007r. Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej.

16 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej W ramach działalności gospodarczej zrealizowaliśmy m.in.: Konferencje na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy: Sprawdzone pomysły szansą na rozwój obszarów wiejskich (listopad 2007r. Karnity k. Miłomłyna) Sprawdzone pomysły szansą na rozwój obszarów wiejskich (luty 2008r. Krąg). W trzydniowych spotkaniach uczestniczyło po 100 uczestników. Kilkanaście szkoleń na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkolenia obejmowały trzy tematy, udział w nich wzięło ok. 400 osób: Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej społecznie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi

17 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej W ramach działalności gospodarczej zrealizowaliśmy m.in.: Strategie: Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Górowo Iławeckie Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Sępopol Strategia Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych Projekty Napisaliśmy kilka projektów Filmy Zrealizowaliśmy kilka materiałów filmowych

18 Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ więcej informacji www.ekonomiaspoleczna.pl


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe jako podmiot ekonomii społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google