Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.
Osiągnięcia Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. w zagospodarowaniu terenu po zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w województwie lubuskim w dobie funkcjonowania Polski w U.E.

2 Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w odniesieniu do mienia państwowego w rolnictwie. Agencja działa na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 231, poz z 2007 r. z późn. zmianami – ostatnia nowelizacja Dz.U. Nr 233, poz. 1382) i nadanego jej statutu. Agencja Nieruchomości Rolnych jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3 Zadania, które realizuje Agencja dotyczą w szczególności:
działań na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, wspierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych, tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne, obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa Ponadto Agencja wykonuje, lub współuczestniczy w wykonywaniu zadań wynikających m. in. z przepisów o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o rentach strukturalnych, o ochronie środowiska i ochronie przyrody, przepisów o lasach, przepisów prawa wodnego itp.

4 Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim z Filią w Zielonej Górze.
Agencja realizuje swoje zadania w terenie poprzez swoich 11 Oddziałów Terenowych i ich 5 Filii, w tym między innymi Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim z Filią w Zielonej Górze. Obejmuje on swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubuskie.

5 Teren działania Terenem działania Oddziału jest województwo lubuskie. Województwo podzielone jest na 12 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie. Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. wspomagany jest przez: Filię w Zielonej Górze GNiAZ (Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem) w Lubsku (z Biurem Terenowym w Grabiku) GNiAZ w Ośnie Lubuskim (z Biurem Terenowym w Lubinicku) GNiAZ w Popęszycach (z Biurem Terenowym w Sławie) GNiAZ w Strzelcach Krajeńskich (z Biurami Terenowymi w Baczynie i Międzyrzeczu)

6 Powołanie Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.
23 marca 1992 r. powołany został Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., obejmując swoim zasięgiem byłe województwa gorzowskie i zielonogórskie. Z dniem 1 lipca 1995 r. wyodrębniony został samodzielny Oddział Terenowy w Zielonej Górze, który działał do dnia 30 marca 1999 r. Po dokonanej reformie administracyjnej kraju, począwszy od 1999 r. Oddział działa na obszarze całego województwa lubuskiego, mając w swojej strukturze organizacyjnej Filię w Zielonej Górze.

7 Rys historyczny Do 1995 roku przejęte zostało między innymi mienie ze 109 zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych, w tym: mieszkań (pozostało w Zasobie 23) - 52 gorzelnie (pozostało w Zasobie 9, w tym do zagospodarowania 3) - 26 suszarni zbożowych (pozostało w Zasobie 3, wszystkie zagospodarowane) - 31 suszarni zielonek (pozostało w Zasobie 5, w tym do zagospodarowania 3) - 259 magazynów zbożowych (pozostało w Zasobie 56, w tym do zagospodarowania 2) - 204 kotłownie (pozostały w Zasobie 3, wszystkie zagospodarowane) - 82 oczyszczalnie ścieków (wszystkie rozdysponowane) - 287 hydroforni i wodociągów (wszystkie rozdysponowane) - 104 zespoły dworskie, pałacowe, parkowe (pozostało w Zasobie 19, pozostało do zagospodarowania 5)

8 Przyjęcie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Powierzchnia gruntów przyjętych do Zasobu (po uwzględnieniu przesunięć międzyoddziałowych, zmian geodezyjno-gruntowych oraz korekt) wynosi: ha (w roku 2011 do Zasobu przyjęto 9 ha, głównie z tytułu zniesienia współwłasności)

9 Zagospodarowanie gruntów Zasobu
W wyniku prowadzonej działalności przez Oddział Terenowy, rozdysponowanie gruntów pochodzących z Zasobu (wg stanu na ) przedstawia się następująco: - sprzedaż ha (47,5%) - nieodpłatne przekazania ha (10,1%), w tym głównie: jednostkom samorządu terytorialnego ha, Lasom Państwowym ha, przekazanie gruntów pod jeziorami do RZGW lub marszałka województwa ha, ponadto parkom narodowym i krajobrazowym, pod drogi, kościelnym osobom prawnym, dożywotnikom i innym uprawnionym podmiotom W wyniku dokonanych trwałych rozdysponowań gruntów, na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. w Zasobie pozostało ha (42,4 % pierwotnie przejętej do Zasobu powierzchni). Z tego pozostaje: - w dzierżawie ha (67,2% Zasobu) - w wieczystym użytkowaniu ha (0,8%) - w trwałym zarządzie ha (1,1%) - w innych formach zagospodarowania 868 ha (0,6%) - do rozdysponowania ha (24,3%) - grunty obce w Zasobie (jeziora, w stosunku do których prawo rybackiego użytkowania przekazano do RZGW) ha (6,0%)

10

11 Sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa służy realizowaniu polityki państwa w dziedzinie kształtowania ustroju rolnego. Dowodzi tego między innymi fakt, że największa powierzchniowo część sprzedanych w latach 2002 – 2011 gruntów rolnych stanowiły nieruchomości o powierzchni od 20 do 50 ha, nabywane głównie przez osoby fizyczne.

12

13 Natomiast w tym samym okresie czasu najwięcej aktów notarialnych zostało zawartych z osobami fizycznymi - nabywcami nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha.

14 Sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP rodzajami majątku
w okresie styczeń - grudzień 2011 Wyszczególnienie Liczba aktów notarial-nych Powierz-chnia sprzedana Średnia powierz-chnia sprzedana jednym aktem Łączna cena sprzedaży Średnia cena 1 ha grunty rolne 1225 10 341 8 ha 10 891 grunty nierolne 133 44 0,3 ha nieruchomości rolne zabudowane 16 1 691 106 ha 14 485 nieruchomości nierolne zabudowane 9 2 0,2 ha razem: 1383 12 078 9 ha 11 850

15 Struktura wpływów w poszczególnych latach od 1992 do 2011.
W początkowym okresie działalności Agencji głównym źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży majątku obrotowego i ruchomego przejętego po ppgr, w kolejnych latach czynsz dzierżawny a od 1999 roku do dnia dzisiejszego z tendencją wzrostową blisko 85% wpływów to wpływy ze sprzedaży gruntów.

16 Struktura wydatków za lata 1992 - 2011

17 Struktura wydatków pomocowych w latach 1992 – 2011 w tys. zł.

18 Wpłaty do Biura Prezesa w latach 2002 - 2011

19 Kontakt z Oddziałem Celem zasięgnięcia bliższych informacji o nieruchomościach pozostających w dyspozycji Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim, wszystkich zainteresowanych zapraszam bezpośrednio do siedziby Oddziału. Nasz adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Ul. Jagiellończyka 8 Gorzów Wlkp. Tel Zachęcam również do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Agencji: w rozdziale „Oddziały Terenowe” oraz w rozdziałach „Oferty nieruchomości rolnych” i „Oferty innych nieruchomości, w tym inwestycyjnych”


Pobierz ppt "Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google