Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie"— Zapis prezentacji:

1 Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie
CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie dr Marian Piekarski PK - ZSŁ

2 Województwo Małopolskie
Krakowski Obszar Metropolitalny Subregion Małopolski Zachodniej Subregion Tarnowski Subregion Sądecki Subregion Podhalański PK - ZSŁ

3 Program strategiczny: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu Priorytet 1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Priorytet 2 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Priorytet 3 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego na każdym etapie życia Priorytet 4 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Priorytet 5 Wsparcie zatrudnienia PK - ZSŁ

4 Program strategiczny: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
DZIAŁANIE 3.1 Małopolski program na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego, Troska o kapitał intelektualny na wszystkich etapach życia, Standard dla poradnictwa zawodowego dla edukacji będzie równocześnie tworzony i doskonalony wraz z tworzeniem standardu poradnictwa dla dorosłych – wypracowanie pewnej „części wspólnej” elementów jakościowych i ilościowych dla poradnictwa całożyciowego, niezależnie od instytucji i rodzaju klientów. PK - ZSŁ

5 Gmina Miejska Kraków PK - ZSŁ

6 Standard poradnictwa zawodowego
Czy człowiek musi pracować? PK - ZSŁ

7 Czy człowiek musi pracować?
Optymiści – człowiek nie musi pracować Pesymiści – człowiek musi pracować PK - ZSŁ

8 Czym jest praca? …, Jest podstawową formą aktywności człowieka
Daje poczucie własnej wartości Wyznacza pozycję zawodową Stanowi o statusie społecznym Jest źródłem dochodów Umożliwia rozwój …, PK - ZSŁ

9 Czy człowiek musi pracować?
Wolter powiedział, że „Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę występek ubóstwo” Wolter, Powiastki filozoficzne, Warszawa 1985 PK - ZSŁ

10 Pedagogika pracy Człowiek Wychowanie Praca PK - ZSŁ

11 Czy przejście ze szkoły na rynek pracy musi boleć?
Uczeń Doradca zawodowy Dyrektor szkoły Decydenci PK - ZSŁ

12 Ze szkoły na rynek pracy
Uczeń „świadomy” - oczekujący recepty, gotowych rozwiązań, natychmiastowych efektów, autorefleksja, sobieradztwo PK - ZSŁ

13 Ze szkoły na rynek pracy
Doradca zawodowy za słabe wsparcie metodyczne, brak szkoleń do nowych narzędzi diagnostycznych, poprawa warunków pracy, za mało środków finansowych, PK - ZSŁ

14 Ze szkoły na rynek pracy
Dyrektor szkoły brak świadomości potrzeby działań poradnictwa zawodowego, a tym samym korzyści wynikających dla ucznia, kłopoty we wdrażaniu zadań poradnictwa zawodowego, PK - ZSŁ

15 Ze szkoły na rynek pracy
Decydenci niewystarczające regulacje prawne, brak wiedzy na temat poradnictwa jako ważnego instrumentu efektywnej polityki edukacyjnej i rynku pracy, wzrost współpracy, ułatwienie koordynacji, PK - ZSŁ

16 Model ilustrujący zmianę
Zmiana = wypełnienie luki pomiędzy stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym Luka Teraźniejszość Przyszłość PK - ZSŁ

17 Czy przejście ze szkoły na rynek pracy musi boleć?
Obszar nauki - zmiany w systemie edukacji, Obszar równości społecznej - stereotypy, ewolucja podejścia młodych ludzi do pracy zawodowej, Obszar rynku pracy - rozwój rynku pracy w Polsce i Europie, PK - ZSŁ

18 Co to jest standaryzacja?
Normowanie, proces tworzenia i stosowania reguł zmierzających do porządkowania określonej działalności, polegający na racjonalnym wyborze, uporządkowaniu, uproszczeniu i ujednoliceniu symboli, pojęć, typów, wielkości, wymiarów, metod badawczych. Prowadzi do ustalenia jednakowego wzorca. Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2000. PK - ZSŁ

19 Czym jest standard? typ, model, norma, wzorzec,
sposób zachowania w określonych warunkach, typowy wyrób, produkt o określonych właściwościach, stan pożądany, jakość, ewalucja, PK - ZSŁ

20 Czym nie jest standard? idealny wzorzec, panaceum,
klucz do rozwiązania problemów, środek zastępczy, usprawiedliwienie, uspokojenie, załatwieniem wszystkich spraw poradnictwa zawodowego w edukacji, PK - ZSŁ

21 Struktura standardu Standard poradnictwa zawodowego w edukacji
Instytucje Przedmiot Podmiot Uczeń Szkoły Usługi poradnicze Rodzic PPP Doradca zawodowy PK - ZSŁ

22 Instytucje poradnictwa
Szkoła Szkoła Podstawowa Kl. 1-3 Kl.4-6 Gimnazjum Szkoła ponadgimn. Ogólno- kształcąca Zawodowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PK - ZSŁ

23 Przedmiot poradnictwa
Rodzaje Usługi poradnictwa Organizacja Współpraca PK - ZSŁ

24 Podmiot poradnictwa Uczeń Doradca zawodowy Rodzic PK - ZSŁ

25 Budowa standardu Standard poradnictwa zawodowego
Opis usługi poradniczej Organizacja usług wewnątrz szkoły Wsparcie zewnętrzne PK - ZSŁ

26 Usługi doradcze Grupy docelowe Zasady udzielania usług
Poradnictwo grupowe Poradnictwo indywidualne Informacja edukacyjna Informacja zawodowa Narzędzia oceny/samooceny PK - ZSŁ

27 Usługi doradcze - kryteria
1 Cel usługi 2 Zakres usługi 3 Rezultat usługi 4 Czas usługi 5 Dokumentacja usługi 6 Współpraca przy realizacji usługi 7 Kontrola jakości realizacji usługi PK - ZSŁ

28 Poradnictwo grupowe Infrastruktura lokalowa Podstawowe wyposażenie
Program zajęć Materiały dydaktyczne Metody i formy pracy Dokumentacja Kwalifikacje doradcy zawodowego PK - ZSŁ

29 Poradnictwo indywidualne
Infrastruktura lokalowa Podstawowe wyposażenie Narzędzia pracy doradcy zawodowego Dokumentacja Kwalifikacje doradcy zawodowego PK - ZSŁ

30 Organizacja w szkole Pomieszczenia
Wyposażenie (sprzęt, materiały metodyczne, programy, narzędzia diagnostyczne Personel, doradca zawodowy Współpraca wewnętrzna Promocja na ternie szkoły Informacje zwrotne Planowanie i rozwój PK - ZSŁ

31 Wsparcie zewnętrzne Współpraca z partnerami lokalnymi
Współpraca z samorządem lokalnym Doskonalenie kadry Finansowanie usług Koordynacja i rozwój usług PK - ZSŁ

32 Standard jako minimum wymagań
Powinien być tworzony, Wypracowanie „ram postępowania”, Wypełnianie standardu musi podlegać wciąż na nowo negocjowaniu i renegocjowaniu, W zmieniającym się świecie nie można ostatecznie ustalić sztywnych kryteriów standardów usług poradniczych ani tylko jednego modelu jakości, PK - ZSŁ

33 Wnioski Wypracowywany „Standard” świadczenia usług poradnictwa zawodowego w szkołach powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych prac i modyfikacji, Należy powołać małopolską grupę roboczą, która podejmie pracę nad standardem (np. UMWM, KOiW, Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy szkół, Uczelnie wyższe, Doradcy zawodowi, Urzędy pracy), PK - ZSŁ

34 Wnioski Należy ustalić wizję, strategię i harmonogram działań,
Konieczność dokonania zmian w obowiązujących aktach prawnych, Szkolenia dla wszystkich grup „użytkowników” standardu, Rozwiązanie dylematu, czy standard ma być obowiązkowy, czy dobrowolny, PK - ZSŁ

35 Wnioski Alternatywne drogi wdrożenia standardu (nie tylko ustawa, rozporządzenie czy zarządzenie), Kontrola rozumiana raczej jako coaching, mentoring, bądź superwizja, a nie zwykłe wytykanie błędów. PK - ZSŁ

36 Dziękuję za uwagę mp.krakow@interia.pl
PK - ZSŁ


Pobierz ppt "Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google