Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym

2 Podstawy prawne Porozumienie o współpracy między MON i MEN w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i organizacyjno-logistycznej zawartym w dniu r. oraz aneksu Nr 2 do tego dokumentu podpisanego w dniu r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z dnia 15 maja 2002r.) Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

3 Założenia innowacji * W dobie profesjonalizacji, kiedy polskie wojsko potrzebuje żołnierzy znakomicie wykształconych, doskonale przygotowanych do służby oraz posiadających zdolności obsługiwania nowoczesnego sprzętu wojskowego młodzież szkolna z klas mundurowych daje nadzieje na sprostanie potrzebom nowoczesnej armii. To spośród nich wyrosną przyszłe kadry żołnierzy zawodowych. * na podstawie programu własnego z przysposobienia wojskowego realizowanego w jednej ze szkół.

4 Założenia innowacji przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych; kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych; kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. uświadomienie tożsamości regionalnej i narodowej. uatrakcyjnienie zajęć szkolnych. rozwijanie sprawności intelektualnej. rozwijanie sprawności motorycznej.

5 Stawiane wymagania Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienia wojskowego powinien umieć: samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predys-pozycjami oraz potrzebami społecznymi; posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej; organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podpo-rządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych;

6 Stawiane wymagania Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienia wojskowego powinien umieć: szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje; dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach; nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

7 Założenia programowe Uczniowie klas „wojskowych" są kształceni zgodnie z „Programem nauczania przysposobienia wojskowego”: są przygotowywani do uczestniczenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych na szczeblu powiatu uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej, zawodach sportowo-obronnych są wychowywani w duchu patriotyzmu, szacunku do munduru i symboli narodowych

8 Założenia programowe poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce w szkole i w miejscach publicznych noszą „mundury" w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, kursy nadające określone kwalifikacje

9 Współpraca 6BPD ze szkołami
6bdow: Zespół Szkół Licealnych I Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu /3klasy/ Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach /3 klasy/ Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach /2 klasy/ Liceum Ogólnokształcące nr XV im. M.C. Skłodowskiej w Krakowie /1 klasa/ 6bdsz: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym w Gliwicach /2 klasy/ 16bpd: Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku /2klasy/ 18bdsz: Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku Białej /2klasy/

10 Dorobek W ciągu roku szkolnego współuczestniczymy w kształceniu około 350 uczniów, z czego co roku mury szkoły opuszcza około 170 przeszkolonych absolwentów; 3 żołnierzy w batalionie jest absolwentami liceum o profilu wojskowym; 2 uczniów tych szkół ukończyło Wyższą Szkołę Oficerską i zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski; Trudno oszacować ilu uczniów skorzystało z szansy związania sie zawodowo z mundurem ze względu na to, iż nikt do tej pory nie prowadził takiej statystyki. Z naszych danych wynika ,że 2 uczniów tych szkół ukończyło Wyższą Szkołę Oficerską i zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski oraz 3 żołnierzy w batalionie jest absolwentami liceum o profilu wojskowym.

11 Wnioski wypracować regulacje prawne w zakresie wsparcia finansowego
procesu szkolenia

12 Wnioski zasadnym wydaje sie wypracowanie procedur pozwalających absolwen-tom na preferencyjne traktowanie w czasie rekrutacji do szkół wojskowych oraz podczas ubiegania się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych (dodatkowe punkty)

13 DROGA KARIERY ABSOLWENTA KLASY O PROFILU WOJSKOWYM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Klasa o profilu wojskowym (3 lata) egzamin dojrzałości/certyfikacja wojskowa WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA /AKADEMIA WOJSKWA (4-6 lat) / wykształcenie wyższe – promocja na pierwszy stopień oficerski/

14 Alternatywy w przypadku niepowodzeń:
dalsza edukacja w szkole podoficerskiej /średni personel dowódczy służba w korpusie szeregowych zawodowych

15 Szkolenie podstawowe /3miesiące/
SYSTEM SZKOLENIA KANDYDATÓW BEZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO /służba kandydacka/ Szkolenie podstawowe /3miesiące/ Szkolenie specjalistyczne /do 3miesięcy/ Egzamin weryfikacyjny Egzamin końcowy CENTRUM SZKOLENIA Absolwenci liceów wojskowych

16 SYSTEM SZKOLENIA KANDYDATÓW PO PRZESZKOLENIU WOJSKOWYM
Szkolenie podstawowe /do 4 tygodni/ DOSTOSOWANIE POZIOMU WYSZKOLENIA PODSTAWOWEGO ŻOŁNIERZY DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNEJ SYTUACJI w SZRP Egzamin końcowy CENTRUM SZKOLENIA

17 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google