Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AS KOMPETENCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AS KOMPETENCJI."— Zapis prezentacji:

1 AS KOMPETENCJI

2 REALIZATORZY PROJEKTU
Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland sp. z o.o. Lider projektu Partner projektu

3 Zadania Partnerów w Projekcie
Uniwersytet Szczeciński tworzy we współpracy z uczelniami wyższymi z województw objętych projektem Szkolny Ruch Naukowy, w ten sposób realizowana będzie akademicka część projektu, obejmująca prowadzenie zajęć z uczniami na Uniwersytecie Szczecińskim i uczelniach współpracujących w ramach projektu, a także prowadzenie wykładów w szkołach objętych projektem. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. odpowiada, m.in. za organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, prowadzi portal projektu, stanowiący e-learningowe wsparcie edukacyjne i informacyjne dla uczniów indywidualnie biorących udział w projekcie, jak i zespołów uczniowskich i nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie. COMBIDATA zakupi i dostarczy do szkół nowoczesny sprzęt dydaktyczny, stanowiący pomoc w pracach projektowych, prowadzonych przez zespoły uczniowskie.

4 Patroni Projektu Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektu: październik 2009 roku - sierpień 2012roku Odbiorcy bezpośredni projektu: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 szkół ponadgimnazjalnych województw objętych projektem.  Odbiorcy pośredni projektu: Szkoły ponadgimnazjalne województw objętych projektem zakwalifikowane do współpracy w ramach procesu rekrutacji oraz nauczyciele uczący w tych szkołach.

6 WARUNKI UCZESTNICTWA SZKOŁY W PROJEKCIE
Nieodpłatnie udostępnienie przez szkołę, na potrzeby organizacji zajęć pozalekcyjnych, sali do fizyki, matematyki oraz pracowni komputerowej, w tym wyposażonej ze środków EFS. Pozytywne przejście rekrutacji (m.in. rekrutowanie 2 dziesięcioosobowych grup uczniów chętnych do uczestnictwa projekcie przez 3 lata szkolne) - omówienie zasad rekrutacji w dalszej części prezentacji. Wytypowanie dwóch nauczycieli - kandydatów na opiekunów grup.

7 CEL PROJEKTU Projekt „AS KOMPETENCJI” ma na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości za pośrednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmującego współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz współpracę międzyszkolną. Odzwierciedleniem tej współpracy jest udział pracowników dydaktycznych uczelni w pracach tworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych, organizowanie na uczelniach Naukowych Kół Projektowych dla uzdolnionych uczniów z różnych szkół, tworzenie wspólnych projektów międzyszkolnych przez Uczniowskie Grupy Projektowe. Zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne będą miały atrakcyjną i przystępną dla ucznia szkoły ponagimnazjalnej formę. Prowadzący zajęcia stosować będą nowoczesne rozwiązania dydaktyczne wykorzystujące min. metodę projektu, materiały e-learningowe, nowoczesne narzędzia dydaktyczne oraz funkcjonalność portalu projektu umożliwiającego m.in. prowadzenie dedykowanych dla każdej grupy i koła e-kroniki, forum i grup dyskusyjnych.

8 GRUPA DOCELOWA – BENEFICJENCI OSTATECZNI
Projekt adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z czego: 1800 uczniów będzie miało możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności w obszarze matematyki, fizyki lub przedsiębiorczości dzięki udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w ramach 10 osobowych Uczniowskich Grup Projektowych, 120 uczniów będzie uczestniczyło w zajęciach organizowanych na uczelni w ramach 10 osobowych Naukowych Kół Projektowych, rozwijających kompetencje w obszarze matematyczno-fizycznym lub przedsiębiorczości w zakresie szerszym, niż w ramach zajęć projektowych w szkołach.

9 SZKOLNY RUCH NAUKOWY Ponadregionalny Szkolny Ruch Naukowy jest zbudowany w oparciu o dwa nurty: Uczniowskie Grupy Projektowe realizujące zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w oparciu o uczniów z danej szkoły, Naukowe Koła Projektowe prowadzone z uwzględnieniem współpracy szkół ponadgimnazjalnych, kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uczelni wyższych z województw objętych projektem.

10 Uczniowskie Grupy Projektowe
Stworzone zostaną spośród uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych roku szkolnego 2009/2010, którzy będą uczestniczyli w projekcie przez kolejne 3 lata szkolne. Zajęcia Uczniowskich Grup Projektowych będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych, w szkołach, na bazie sal i pomieszczeń udostępnionych nieodpłatnie na cele projektowe przez szkoły. Zajęcia będą odbiegały od standardowych zajęć szkolnych poprzez zastosowanie pracy grupowej z wykorzystaniem metody projektowej, zastosowanie interesujących form realizacji zadań edukacyjnych m.in. przy wykorzystaniu materiałów e-learningowych zamieszczanych na portalu projektu. W ramach Uczniowskiej Grupy Projektowej przeprowadzonych zostanie średnio 8 godzin zajęć pozalekcyjnych każdym miesiącu realizacji programu Szkolnego Ruchu Naukowego.

11 Uczniowskie Grupy Projektowe
Dwa razy w semestrze wykłady pokazowe w szkole będą prowadzić pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni. Uczestnicy korzystać będą z Portalowego Zasobu Kompetencji, zawierającego 120 tematów projektów, spośród których Uczniowska Grupa Projektowa będzie wybierała i pracowała co semestr nad jednym tematem projektu. Bieżące postępy prac nad swoim projektem uczniowie będą prezentowali w ramach e-kronik prowadzonych na portalu. Projekty uczniowskie, umieszczane będą na portalu projektu. Projekty będą podlegały ocenie przez Zespół Oceny Projektów, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone na organizowanych Festiwalach Uczniowskich Grup Projektowych.

12 Uczniowskie Grupy Projektowe
Uczniowskie Grupy Projektowe będą pracowały również ponadregionalnie korzystając z możliwości jakie w tym zakresie umożliwi im portal projektu (m.in. fora, grupy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem Internetu współpracując z grupą z innej szkoły objętej projektem w ramach Międzyszkolnych Grup Projektowych. Praca tych grup będzie polegała na opracowywaniu, w ciągu roku szkolnego tematu wybranego z Portalowego Zasobu Kompetencji. Na koniec roku szkolnego, opracowane projekty zostaną ocenione przez Zespół Oceny Projektów. Dla najlepszych grup przewidziane są nagrody w postaci naukowych wycieczek. Zajęcia z uczniami w szkole prowadzić będą nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów związanych z kompetencjami rozwijanymi przez projekt. Na zakończenie projektu uczestnicy Uczniowskich Grup Projektowych otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruch Naukowego, potwierdzający uczestnictwo przez 3 lata szkolne w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu.

13 Naukowe Koła Projektowe
Stanowią akademicką ścieżkę rozwijania kompetencji kluczowych i są skierowane do uczniów zdolnych, zainteresowanych rozwojem swojej wiedzy i umiejętności w obszarze matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości, chętnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych na uczelni. Zajęcia Naukowych Kół Projektowych będą prowadzone w ramach zajęć pozaszkolnych, na bazie laboratoriów badawczych i pomieszczeń dydaktycznych wyższych uczelni. Głównym organizatorem i koordynatorem zajęć Naukowych Kół Projektowych będzie Uniwersytet Szczeciński, we współpracy z innymi uczelniami z województw objętych projektem. Naukowe Koła Projektowe będą rozwijać kompetencje uczniów w warunkach i atmosferze wyższej uczelni, w oparciu o zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką.

14 Naukowe Koła Projektowe
Każde koło będzie tworzyć roczny projekt badawczy z zakresu kompetencji matematyczno - fizycznych lub przedsiębiorczości, pracując nad nim na uczelni. Uczniowie będą pracowali grupowo w oparciu o metodę projektu. Temat badawczy wybierany będzie z zestawu zgromadzonego w Portalowym Zasobie Kompetencji. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu w weekendy, w wymiarze 6 godzin. Uczniowie z Naukowych Kół Projektowych, w każdym semestrze roku akademickiego, będą brali udział w wykładach naukowo-badawczych, pokazach, prezentacjach, doświadczeniach i innych działaniach z obszaru wybranej kompetencji. Pomiędzy spotkaniami na uczelni, uczniowie będą pracować samodzielnie, wykonując zadania powierzone przez opiekuna, korzystając ze wsparcia e-learningowego.

15 Naukowe Koła Projektowe
Wsparciem dla uczniów będą materiały e-learningowe oraz opieka i pomoc ze strony pracowników dydaktycznych uczelni. Naukowe Koła Projektowe będą prowadziły na portalu swoje e-kroniki, obrazujące postępy prac. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie, wraz z opiekunami, wezmą udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Kryterium zakwalifikowania do wycieczki krajowej lub zagranicznej będzie ocena projektu stworzonego przez Naukowe Koło Projektowe. Na zakończenie projektu planowane jest uroczyste podsumowanie trzyletniej działalności Naukowych Kół Projektowych i wręczenie uczestnikom Certyfikatu Uczestnika Szkolnego Ruchu Naukowego.

16 Korzyści z udziału w Projekcie
AS KOMPETENCJI Korzyści z udziału w Projekcie

17 Korzyści dla uczniów Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych, Uczestnictwo przez trzy lata szkolne w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia i rozwoju osobistego, Praca w grupach projektowych umożliwiająca nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz uczenia się, Możliwość udziału w festiwalach uczelnianych oraz wyjazdu na wycieczki krajowe i zagraniczne (np. do Szwajcarii), Możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych,

18 Korzyści dla uczniów Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym opartych o rozwiązania e-learningowe, Uczestnictwo w grupie lub kole matematyczno – fizycznym umożliwi rozwój kompetencji naukowych i technicznych obejmujących zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, stosowania wiedzy i metodologii w praktyce. Dodatkowo uczniowie będą uczestnikami wielu ciekawych doświadczeń i badań, Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowania ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów,

19 Korzyści dla uczniów Rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości powinien przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów dobrych wyników na egzaminie maturalnym, Znaczącą korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia, Udział w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania i osiągania, celów edukacyjnych, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do zgodnego z posiadanymi zainteresowaniami wyboru kierunku przyszłych studiów.

20 Korzyści dla szkoły, nauczycieli oraz uczniów nie biorących bezpośrednio udziału w Projekcie
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, obejmujący laptop, zestaw do doświadczeń wspomaganych komputerowo (w uzasadnionych przypadkach tablica interaktywna z rzutnikiem), aparat cyfrowy, drukarka, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie na ich własność, Szkoły biorące udział w projekcie uzyskają nieodpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnianych za pomocą portalu Projektu, W ramach zawiązanego Szkolnego Ruchu Naukowego stworzymy możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Nauczyciele – opiekunowie grup uczniowskich wezmą udział w szkoleniu projektowym, będą prowadzić zajęcia z uczniami w oparciu o nowoczesną metodę projektu wspartą sprzętem i materiałami dydaktycznymi dedykowanymi do projektu,

21 Korzyści dla szkoły, nauczycieli oraz uczniów nie biorących bezpośrednio udziału w Projekcie
Nauczyciele – opiekunowie grup uczniowskich uzyskają dodatkowe dochody z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami, będą mogli uczestniczyć w krajowych i zagranicznych wycieczkach, Wszystkim nauczycielom szkół biorących udział w projekcie stworzymy możliwość rozwoju zawodowego, poprzez dostęp do materiałów edukacyjnych na portalu Projektu, Wszystkim uczniom szkół biorących udział w projekcie udostępnimy materiały edukacyjne zawarte na portalu Projektu, Wszyscy uczniowie szkół biorących udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w wykładach pracowników naukowych uczelni prowadzonych w szkołach jak również w pracach szkolnych grup (ciekawe doświadczenia itp.),

22 Rezultaty Projektu 80% uczniów osiągnie wzrost kompetencji z zakresu nauk matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości. 80% uczniów nabędzie umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. 80% uczniów będzie chętnych do dalszego kształcenia o profilu związanym z kompetencją matematyczno –fizyczną lub przedsiębiorczością. 80% uczniów zainteresuje się zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonomicznymi. 80% uczniów rozwinie umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej. 80% uczniów osiągnie wzrost wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu.

23 Rekrutacja do Projektu
AS KOMPETENCJI Rekrutacja do Projektu

24 Rekrutacja do Uczniowskich Grup Projektowych
Rekrutacja uczniów chętnych do uczestniczenia w zajęciach Uczniowskich Grup Projektowych odbywa się za pośrednictwem szkół zainteresowanych współpracą w ramach projektu. Rekrutacja uczniów do projektu dokonywana jest przez szkoły, które zgłaszają dwie 10 osobowe grupy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Biuro rekrutacji COMBIDATA Poland sp. z o.o. Kwalifikacja do projektu następuje w oparciu o kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Uczniowska Grupa Projektowa powinna skupiać uczniów, którzy chcą rozwijać umiejętności w obszarze kompetencji matematycznych i fizycznych albo w zakresie przedsiębiorczości, co oznacza, że dana Uczniowska Grupa Projektowa powinna być albo grupą matematyczno- fizyczną albo grupą przedsiębiorczości. Mile widziane zgłoszenia po jednej Grupie z każdej kompetencji.

25 Rekrutacja do Uczniowskich Grup Projektowych
Zgłaszani kandydaci do Uczniowskich Grup Projektowych muszą być uczniami pierwszej klasy roku szkolnego 2009/2010 szkoły ponadgimnazjalnej aplikującej do projektu i mieszkać w województwach objętych projektem. Szkoła rekrutując uczniów do grup powinna utworzyć listy podstawowe uczniów zakwalifikowanych do Uczniowskich Grup Projektowych z danej kompetencji oraz utworzyć listy rezerwowe kandydatów do tychże grup. W rekrutacji mogą brać udział szkoły, które skompletują 2 grupy (po 10 uczniów) w sposób zgodny z regulaminem rekrutacji oraz złożą komplet dokumentów wskazanych w regulaminie.

26 Rekrutacja do Uczniowskich Grup Projektowych
W celu zgłoszenia uczniów i szkoły do postępowania rekrutacyjnego dyrektor lub v-ce dyrektor szkoły powinien przesłać do Biura projektu, pod adres COMBIDATA Poland Sp. z o. o., ul. Tatrzańska 19, Sopot, komplet dokumentacji zgłoszeniowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji Uczniowskich Grup Projektowych obejmującej: Kwestionariusze zgłoszeniowe uczniów i Oświadczenia rodziców dotyczące zgody na udział dziecka w projekcie wraz z listą uczniów zakwalifikowanych przez szkołę do poszczególnych grup; Oświadczenie dyrektora szkoły o przystąpieniu do współpracy w projekcie; Oświadczenia dyrektora o uzyskanej przez szkołę średniej z ocen maturalnych w 2008 roku z matematyki i fizyki Kwestionariusz zgłoszeniowy i CV dwóch nauczycieli proponowanych przez szkołę na opiekunów Uczniowskich Grup Projektowych. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Wyłonienie szkoły do współpracy w ramach postępowania rekrutacyjnego oznacza równocześnie zakwalifikowanie do projektu zgłoszonych uczniów

27 Kryteria rekrutacji Zgoda na nieodpłatne udostępnienie przez szkołę sali do fizyki i matematyki oraz sali komputerowej, w tym wyposażonej dzięki środkom EFS – 10 pkt. Średnia ocen maturalnych szkoły z matematyki i fizyki w r. poniżej średniej wojewódzkiej – 10 pkt. W przypadku uzyskania przez szkoły takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń do Biura rekrutacji.

28 Rekrutacja do Naukowych Kół Projektowych
Rekrutacja uczniów chętnych do uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych w ramach Naukowych Kół Projektowych prowadzona jest indywidualnie. Rodzic/opiekun prawny zgłasza ucznia do projektu poprzez portal, a następnie drukuje zamieszczone na portalu dokumenty, wypełnia je i przesyła do Biura projektu COMBIDATA Poland Sp. z o. o., ul. Tatrzańska 19; Sopot Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia i Oświadczenie rodzica dotyczące zgody na udział dziecka w projekcie, W przypadku zgłoszenia do Koła kompetencji matematyczno-fizycznej – kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę) W przypadku zgłoszenia do Koła kompetencji przedsiębiorczości - kopia świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z oceną z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie lub kształcenia obywatelskiego w szkole samorządowej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę)

29 Rekrutacja do Naukowych Kół Projektowych
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Zgłaszany przez rodzica/opiekuna prawnego uczeń poza zainteresowaniami z zakresu kompetencji matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości powinien również posiadać jak najwyższe wyniki w nauce oraz motywację do uczestnictwa przez 3 lata szkolne. Zgłaszani kandydaci do Naukowych Kół Projektowych muszą być uczniami I klasy szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) i mieszkać w województwach objętych projektem Rekrutacja przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez realizatorów projektu. Komisja spośród indywidualnych zgłoszeń uczniów przesłanych przez rodziców, wybierze po przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników Naukowych Kół Projektowych

30 Kryteria rekrutacji W przypadku kandydata do Naukowego Koła Projektowego z kompetencji matematyczno-fizycznej kryterium rekrutacji będzie liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.) W przypadku kandydata do Naukowego Koła Projektowego z kompetencji przedsiębiorczości kryterium rekrutacji będzie suma punktów : ocena z WOS z gimnazjum ( 6-12 pkt.; 5-10 pkt.; 4-8 pkt.) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.) W rozmowie kwalifikacyjnej uczeń bierze udział w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego, Do Naukowych Kół Projektowych zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli jak największą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń do Biura rekrutacji.

31 Informacje o projekcie
numer infolinii :

32 Zakończenie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AS KOMPETENCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google