Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto Stołeczne Warszawa jako realizator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto Stołeczne Warszawa jako realizator"— Zapis prezentacji:

1 Miasto Stołeczne Warszawa jako realizator
Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Warszawa, 26 października 2012 r.

2 Podstawa prawna tworzenia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Akty prawa powszechnie obowiązujące:  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128);  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Akty prawa miejscowego:  Uchwała Nr XXVI/510/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ;  Uchwała Nr XXXIV/814/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ; Akty wewnętrzne:  Zarządzenie Nr 1477/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania Warszawskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego

3 Realizatorzy WPOZP Realizacja celów na poziomie m.st. Warszawy będzie wykonywana przez: Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy; Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Edukacji, Jednostki organizacyjne nadzorowane przez powyższe Biura podmioty lecznicze m.st. Warszawy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki szkolne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, 3) Urząd Pracy m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe (poprzez wsparcie finansowe ze strony m.st. Warszawy inicjatyw dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi)

4 Rola Biura Polityki Zdrowotnej w zakresie realizacji WPOZP
Ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego, Powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu, Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki, Tworzenie warunków do kontraktowania przez płatnika deficytowych świadczeń Opracowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

5 Priorytety promocji zdrowia psychicznego na terenie m.st. Warszawy
Zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia organiczne, Zaburzenie spowodowane używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych Choroby typu schizofrenicznego i afektywne, Samobójstwa. Z uwagi na współpracę z MROZP także priorytety Mazowsza znajdować będą uznanie w pracach WROZP Do wyznaczenia priorytetów promocji zdrowia psychicznego na obszarze m.st. Warszawy wykorzystana została bieżąca działalność Biura Polityki Zdrowotnej w zakresie pozyskiwania informacji o stanie zdrowia mieszkańców stolicy, której efektem są cykliczne publikacje dotyczące tej problematyki. Dla potrzeb wyboru głównych kierunków wzmocnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej posłużyła między innymi publikacja „Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach ”.

6 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zdrowia
psychicznego w m.st. Warszawa Rozpoznanie Różnica (%) między wskaźnikami na ludności w latach Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Ogółem Zaburzenia organiczne włącznie z zespołami objawowymi F00-F09 80 74 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu F10 -30 -34 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych F11-F19 427 250 Schizofrenia F20 19 18 Inne psychotyczne (bez schizofrenii i zaburzeń afektywnych) F21-F29 40 Zaburzenia nastroju (afektywne) F30-F39 84 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne F40-F48 237 222 Upośledzenie umysłowe F70-0F79 11 -18 Zespoły behawioralne F50-F59 Zaburzenia osobowości F60-F Zaburzenia rozwojowe i emocji F84-F98 264 60 Nieokreślone zaburzenia psychiczne F99 70 12 W okresie nastąpił największy wzrost wskaźnika pierwszorazowych zachorowań związanych ze stresem ( o 222%), stosowaniem substancji psychoaktywnych (o 250%). Największy spadek wskaźnika odnotowano w zaburzeniach psychicznych spowodowanych alkoholem (o 34%) oraz zaburzeń psychotycznych (o 30%). Generalnie, nastąpił wzrost w większości analizowanych jednostek chorobowych.

7 Standaryzowane wskaźniki zgonów w poszczególnych dzielnicach, średnia dla lat 2005-2008

8 Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego
Lokalny zespół powołany do koordynowania NPOZP na obszarze właściwości m.st. Warszawy Do zadań Rady w szczególności należy: • opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, dotyczącego m.st. Warszawy, uwzględniającego potrzeby ludności m.st. Warszawy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej; • realizacja, koordynowanie i monitorowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie m.st. Warszawy.

9 Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego
Skład Rady: - jak przewodniczący Dyrektor BPZ - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii dla Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele: - Urzędu Pracy m.st. Warszawy, - Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, - Ministra Zdrowia, - Ministra Spraw Wewnętrznych, - Ministra Obrony Narodowej, - Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

10 Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego
Dotychczasowy zakres prac: Diagnoza dotycząca zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń z zakresu psychiatrii Określenie zasad tworzenia i organizacji centrów zdrowia psychicznego w Warszawie – uzgodnienie koncepcji sieci 12 CZP Liczne wystąpienia do MOW NFZ w sprawie dostosowania poziomu kontraktów z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień do aktualnych potrzeb Opracowanie koncepcji rozwijania form opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi innych, niż leczenie w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach monospecjalistycznych

11 Aktualne zasoby m.st. Warszawy w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie CZP dla osób dorosłych z zaburzeniami psychiatrycznymi Rodzaj świadczeń psychiatrycznych Liczba łóżek/miejsc/poradni Razem Wskaźnik Niedobory w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy w pozostałych podmiotach działających na obszarze Warszawy posiadających umowę z NFZ opieka stacjonarna 72 561 633 4 łóżka/10 tys. W dzielnicach powyżej 80 tys. mieszkańców 55 oddziały dzienne 198 155 353 3 miejsca/10 tys. 163 poradnie dla dorosłych 14 41 56 1 poradnia/50 tys. mieszkańców zespoły środowiskowe 2 4 6 1 zespół/50 tys. 29 hostele 0,2 łóżka/10 tys. 35 Zakłady opiekuńczo- lecznicze 1-2 łóżka/10 tys. 173 Dla wyliczeń wykorzystano dane GUS o liczbie mieszkańców Warszawy z 2010 r osób

12 Centra Zdrowia Psychicznego
Centra zdrowia psychicznego dla osób dorosłych będą świadczyły usługi psychiatrycznej opieki zdrowotnej dorosłym mieszkańcom Warszawy. Będą one obejmowały obszar jednej, bądź zespołu dzielnic 1) Żoliborz – Bielany 2) Szpital Bielański 3) Bemowo 4) Wola-Śródmieście 5) Szpital Wolski 6) Ochota – Włochy – Ursus 7) Ursynów – Wilanów 8) Mokotów 9) Wawer – Wesoła 10) Rembertów – Praga Płd. 11) Białołęka – Praga Płn. 12) Targówek

13 Niewłaściwa alokacja łóżek
Wskaźnik dla łóżek psychiatrycznych szpitalnych – 4 łóżka /10 tys. mieszkańców. Liczba łóżek psychiatrycznych na terenie Warszawy – 633, z czego istotna większość w szpitalach monospecjalistycznych. Brakuje więc „tylko” 55 łóżek, ale … Niedostateczna liczba łóżek psychiatrycznych w województwie Tylko 3 szpitale ogólne w Warszawie dysponują ogólnodostępnymi oddziałami psychiatrycznymi – Bielański, Wolski i Bródnowski Szczególna rola IPiN Problem niedostatecznego finansowania łóżek psychiatrycznych w szpitalach ogólnych grozi likwidacją małych (środowiskowych) oddziałów psychiatrycznych

14 Niewłaściwa alokacja łóżek - c.d.
Wskaźnik dla łóżek psychiatrycznych w ZOL’ach zgodnie z rozporządzeniem RM powinien wynosić 1-2 łóżka/10 tys. mieszkańców. Wg informacji NFZ, na Mazowszu jest takich łóżek 750. Potrzebna liczba łóżek dla Mazowsza wg liczby ludności, aby spełnić wymogi wskaźnika – wynosi od 520 do 1040 łóżek. W Warszawie brak jest dotąd takich łóżek. Aby spełnić wymogi rozporządzenia wg wskaźnika powinno ich być 170 (licząc tylko osoby zameldowane). Obecna propozycja dla NFZ to stworzenie w stołecznych ZOL-ach warunków udzielania świadczeń dla ok. 100 pacjentów z problemami psychicznymi tak aby mogli oni zachować łatwy i częsty kontakt z bliskimi w celu szybkiego powrotu do środowiska

15 Brak zainteresowania zakupem świadczeń psychiatrycznych w oddziałach dziennych
Wskaźnik: 3 miejsca w oddziałach dziennych na 10 tysięcy mieszkańców Brakuje 163 miejsca Mimo deficytu miejsc istnieją w Warszawie oddziały, w których płatnik wykupił jedynie 20 – 30% możliwości Taka sytuacja grozi więc likwidacją już istniejących miejsc i dalszym pogłębieniem deficytu

16


Pobierz ppt "Miasto Stołeczne Warszawa jako realizator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google