Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszalin, 4 października 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszalin, 4 października 2010"— Zapis prezentacji:

1 Koszalin, 4 października 2010
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej Koszalin, 4 października 2010 /22

2 Hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

3 Informacja o Instytucie
Program uroczystości Część I Powitanie Imatrykulacja Informacja o Instytucie przerwa Część II Wykład inauguracyjny Dyskusja

4 Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż.   Witold Gulbiński

5 Politechnika Koszalińska
Koszalin należy do jednego z 20 miast posiadających Politechnikę. Została ona utworzona, jako Wyższa Szkoła Inżynierska, 8 czerwca 1968 r. i w tym dniu obchodzi swoje święto. 1 września 1968 r. na 2 kierunkach (budowlanym i mechanicznym) rozpoczęło kształcenie 180 osób, z których wielu pełni dzisiaj bardzo odpowiedzialne funkcje.

6 Po 40 latach istnienia w roku akademickim 2009/2010 w Politechnice Koszalińskiej studiowało osób na 23 kierunkach w 70 specjalnościach. W tegorocznej rekrutacji na studia zakwalifikowano osób, w tym osób do naszego Instytutu, których witam szczególnie serdecznie i gorąco.

7 W życiu społeczności akademickiej są dwie najważniejsze uroczystości
ABSOLUTORIUM – na które zapraszają studenci. IMATRYKULACJA – na które studenci są zapraszani. Dzisiaj mamy tę drugą uroczystość. Studenci I roku składają na niej ślubowanie.

8 Ślubowanie studenta „Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej ślubuję uroczyście: Zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe, Dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni oraz przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej, Postępować zgodnie z regulaminem studiów, Kultywować i tworzyć tradycje Politechniki Koszalińskiej”.

9 GAUDEAMUS IGITUR (RADUJMY SIĘ WIĘC)
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy z naszej społeczności, niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

10 Niechaj żyje Akademia, Niech żyją profesorowie, Niech żyje każdy z naszej społeczności GAUDEAMUS IGITUR Rok akademicki 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej uważam za otwarty.

11 Drodzy STUDENCI Po złożeniu ślubowania studenckiego staliście się członkami wspólnoty, którą określa się jako szkoła wyższa.

12 Do szkoły wyższej idzie się po wiarę!
Cała nauka oparta jest na wierze, którą w języku naukowym nazywa się wiarygodność.

13 Idzie się z przekonania, że wszyscy ci mądrzy ludzie: doktorzy, profesorowie i inni nauczyciele akademiccy przekażą swym słowem „jak jest właściwie”? (prawdziwie) i „jak należy postępować” ? w określonych sytuacjach. Wiara przekłada się na wiedzę a ta, po uzupełnieniu przez rozumienie, na mądrość.

14 Źródłem wiary jest słowo
Studia to „słowo i wspólnota”.

15 W pięknym opisie stworzenia świata w Księdze Genesis czytamy, że Bóg stwarza świat widzialny poprzez słowo. A dzisiaj uwierzymy ,że ? Słowo jest w człowieku ! Aby się o tym przekonać zaprosiliśmy na dzisiejszą naszą uroczystość prof. Jana Miodka, najlepszego specjalistę w Polsce w zakresie głoszenia słowa.

16 Ze słowa powstaje wspólnota
Jeżeli ktoś nie bierze „słowa” – wyklucza się ze wspólnoty. Zapisany na studia, ale nie student !

17 ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś emocjonalna więź.
Wspólnota to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś emocjonalna więź.

18 We wspólnocie nie ma przepaści pomiędzy ludźmi
We wspólnocie nie ma przepaści pomiędzy ludźmi. Jest co najwyżej różnica wieku. Istotne jest zatem to, co łączy, a nie to - co dzieli!

19 Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna”.
„Bo wszyscy studenci to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna”. (i to nie żaden Bayer - tylko Full prawda)! Połączmy się zatem, poprzez uścisk dłoni, ze swoimi sąsiadami z lewa i prawa.

20 „Pamiętaj więc Narodzie, w waśni zguba, mądrość w zgodzie”.

21 Wspólnota akademicka W Polsce w roku akademickim 2010/2011 studiować będzie 1.93 mln młodych ludzi w 456 szkołach. Pracować z nimi będzie 101,8 tys. osób tworzących kadrę naukową.

22 To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof
To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie wchodzi sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm rozpoczyna prace nad reformą szkolnictwa wyższego.

23 Co nas czeka? Zostanie zainaugurowany Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który wspierać będzie projekty naukowe szczególnie ważne dla historii, kultury i dziedzictwa narodowego.

24 Indywidualni studenci zyskają już w styczniu 2011 roku 51-procentowe zniżki na przejazdy transportem publicznym.

25 Wspólnota akademicka Wprowadzona zostanie z mocy ustawy uznawalność równoważnych dyplomów uzyskanych w państwach UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz OECD. Dotychczasowy brak takiej regulacji powodował znaczne utrudnienia w realizacji kariery zawodowej i naukowej przez absolwentów polskich uczelni.

26 Jednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej
Instytut jako jednostka wspólnoty akademickiej Nr Jednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej Liczba studentów Procent całości 1 Instytut Ekonomii i Zarządzania 2722 26 % 2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2508 24 % 3 Wydział Mechaniczny 1553 15 % 4 Wydział Elektroniki i Informatyki 1215 11 % 5 Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 1149 10,5 % 6 Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 695 6 % 7 Instytut Wzornictwa 489 5 % 8 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 144 1,5 % Łącznie na studiowało 10.475 osób

27 Tożsamość Instytutu Tożsamość Instytutu wynika z odrębności kierunków studiów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej.

28 Misja Instytutu Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami.

29 Zakładane efekty kształcenia
Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie „wiem co”? 2. wiedza jak działać „wiem jak?” 3. wiedza jak należy „wiem jak być”. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu.

30 Komunikacji i Nauk Społecznych Dziennikarstwa i Nowych Mediów
RADA INSTYTUTU Zastępca dyrektora ds. nauki prof. dr hab. B. Andrzejewski ds. studenckich dr E. Juszczak - Maraszkiewicz ds. kształcenia mgr Ż. Wolniak - Wezgraj DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A. Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro Sekretariat Instytutu Zakład Filologii Germańskiej Kierownik dr A. Mrożewska Angielskiej dr W. Klepuszewski Komunikacji i Nauk Społecznych dr P. Chrzczonowicz Dziennikarstwa i Nowych Mediów Kierownik dr E. Juszczak-Maraszkiewicz Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Filologia Angielska i Germańska

31 PODZIEKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
Dr Piotr Chrzczonowicz Zastępca dyrektora ds. studenckich PODZIEKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Mgr Ewa Lemiesz Zastępca dyrektora ds. kształcenia Serdecznie dziękuję

32 PODZIEKOWANIA ZESPOŁOWI za opracowanie dokumentów na akredytację kierunku filologia w roku akademickim 2009/2010 Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski Dr Piotr Chrzczonowicz Dr Wojciech Klepuszewski Dr Anna Mrożewska Mgr Ewa Lemiesz Mgr Anna Pawlewicz Serdecznie dziękuję

33 Uchwałą nr 353/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Filologia (w zakresie filologii angielskiej i filologii germańskiej) na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich.

34 PODZIEKOWANIA WSZYSTKIM PRACOWNIKOM INSTYTUTU
za przyczynienie się, indywidualnie i zbiorowo, do uzyskania przez Instytut wyróżniającej się oceny jednostek naukowych (1 kategoria), dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie dziękuję

35 Według oceny MNiSW Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej– jako jedyny w Politechnice Koszalińskiej – otrzymał pierwszą kategorię (jednostki o najwyższej efektywności ) w grupie małych jednostek w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

36 Punktowane kryteria mają dwojaki charakter:
Wkłady indywidualnych naukowców tj. publikacje, monografie, podręczniki. Ocena jednostki jako całości (akredytacja).

37 Jakie skutki niesie kategoryzacja?
Finansowe - w podziale środków przez Ministerstwo Prestiżowe – świadectwo określonej pozycji jednostki

38 ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ
1. Dr Wojciech Klepuszewski - kierownik 2. Prof. Stephen Bulter 3. Prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak 4. Prof. Michael Hornsby 5. Dr Brygida Gasztold 6. Dr Marek Krawiec 7. Dr Mariusz Zborowski 8. Mgr Aleksandra Barcikowska 9. B.A. Rohan Crickmar 10. Mgr Jacek Czyżyk 11. M.A Andrew Dixon 12.Mgr Izabela Dixon 13. Mgr Marta Górecka 14. Mgr Anna Hajek 15. Mgr Magdalena Klepuszewska 16. Mgr Agnieszka Marciniak 17. Mgr Łukasz Neubauer 18. Mgr Tomasz Stępowski 19. Mgr Monika Ziętek Razem 19 osób, w tym 3 profesorów 4 doktorów 12 lektorów

39 ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
1. Dr Anna Mrożewska - kierownik 2. Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski 3.Prof. nadzw. dr hab. Joachim Casparius 4. Prof. nadzw. dr hab. Eberhard Demm 5. Prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe 6. Prof. dr hab. Klaus Hammer 7. Prof. dr hab. Jan Watrak 8. Dr Krzysztof Nerlicki 9. Dr Anna Nieroda-Kowal 10. Mgr Ewa Bartosiak 11. Mgr Marcin Drozdowski 12. Mgr Ewa Lemiesz 13. Mgr Michał Szczawiński 14. Mgr Wiesław Trojanowicz Razem 14 osób, w tym 6 profesorów 3 doktorów 5 lektorów

40 ZAKŁAD DZIENNIKARSTAWA I NOWYCH MEDIÓW
1. Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz -kierownik 2. Prof. nadzw. dr hab. Jan Kania 3. Prof. Kazimierz Chruściński 4. Dr Krzysztof Łuszczek 5. Dr Zenon Kachnicz 6. Dr Marek Bogdański 7. Dr inż. Mirosław Wiśniewski 8. Dr inż. Stanisław Socha 9. Dr inż. Janusz Konfisz 10. Mgr Małgorzata Kołowska 11. Mgr Jolanta Rudnik 12. Mgr Radosław Brzostek 13. Mgr Mikołaj Iwański 14. Mgr Radosław Jankowski 15. Mgr Sławomir Pankowski 16. Mgr Andrzej Rudnik 17. Mgr Marcin Stefanowski 18. Mgr Piotr Zaczek Razem 18 osób, w tym 2 profesorów 7 doktorów 9 specjalistów

41 ZAKŁAD KOMUNIKACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
1. Dr Piotr Chrzczonowicz - kierownik 2. Prof. Kroplewski Zdzisław 3. Prof. Jan Nikołajew 4. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 5. Dr Mariusz Kołaciński 6. Dr Lidia Sudakiewicz 7. Dr Piotr Szarszewski 8. Dr Iwona Wierzchowiecka 9. Mgr Żaklina Wolniak-Wezgraj 10. Mgr Grzegorz Śliżewski Razem 10 osób, w tym 2 profesorów 6 doktorów 2 wykładowców i asystentów

42 Kadra Instytutu Profesorowie i doktorzy habilitowani 13 Doktorzy 20
Pozostali nauczyciele akademiccy Pracownicy administracyjni Łącznie osób

43 Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011
Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

44 Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011
Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

45 Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie Razem w Instytucie studentów

46 Z okazji rozpoczynającego się Roku Akademickiego
Życzenia Z okazji rozpoczynającego się Roku Akademickiego życzę Społeczności Akademickiej Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej wielu sukcesów i satysfakcji z osiągania ambitnych celów.

47 Człowiek nie tyle powinien mieć wykształcenie, ile być wykształconym,
Ku pamięci Człowiek nie tyle powinien mieć wykształcenie, ile być wykształconym, to znaczy - powinien STAWAĆ SIĘ MĄDRYM !


Pobierz ppt "Koszalin, 4 października 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google