Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INIKS Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INIKS Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 INIKS Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej

2 Hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

3 Witam Wszystkich bardzo serdecznie
Szczególnie ciepło myślę o naszych nowych studentach, którzy stoją u progu swojej edukacji akademickiej. Witam Was serdecznie i dziękuję Wam za wybór naszego Instytutu oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

4 Koszalin jest jednym z 15. miast, które posiadają uczelnię wyższą o nazwie „politechnika”. Poli – oznacza wiele (kierunków), a technika - sposób postępowania. Obecnie jest ich 26. Są to kierunki o profilu technicznym, ekonomicznym, humanistycznym oraz artystycznym. Uczelnia też się rozrosła i mieści się w trzech capmusach: W 1968 r. kiedy Politechnika Koszalińska rozpoczynała swoją działalność, jeszcze jako Wyższa Szkoła Inżynierska w obiektach przy ul Racławickiej, tych kierunków było 2. Politechnika Koszalińska ul. Racławicka

5 dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2 Politechnika Koszalińska ul. Kwiatkowskiego 6 Wśród kierunków humanistycznych, 2 realizowane są w naszym Instytucie. Są to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska i germańska.

6 3 października byliśmy świadkami 44
3 października byliśmy świadkami 44. już inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej. Dzisiaj mamy uroczystość 5. inauguracji roku akademickiego w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej.

7 „Początki na studiach bywają trudne
„Początki na studiach bywają trudne. – Wiem, co to oznacza, bo przecież ja również byłem kiedyś studentem pierwszego roku. Byłem dokładnie w tym samym miejscu, co nasi nowi studenci. Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, że będę rektorem i profesorem i że to właśnie ja otwierać będę nowy rok akademicki”. (Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński „Wszystko co jest, kiedyś się zaczęło”

8 „Doctrina multiplex, veritas una”
Motto naszej dzisiejszej inauguracji: „Doctrina multiplex, veritas una” (Nauka jest wieloraka, prawda jedna) Horacy

9 Misja Instytutu – „dokąd zmierzamy”
„Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się”. Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie, musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami”. Misja Instytutu – „dokąd zmierzamy”

10 Oczekiwane efekty kształcenia
Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie - „wiem co”? 2. wiedza jak działać - „wiem jak? 3. wiedza jak należy „wiem jak być”. Oczekiwane efekty kształcenia

11 Instytut jest jednostką samorządną na prawach wydziału, ale jako jedna z 8. jednostek organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej ma swoje Zwierzchności, Moce i Władze, które regulują nasze obowiązki. Nie są to byty objawione, ale ludzie z wyboru społeczności akademickiej. INIKS

12 Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż.   Witold Gulbiński WŁADZE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

13 W życiu społeczności akademickiej są dwie najważniejsze uroczystości:
ABSOLUTORIUM – na które studenci zapraszają nas, IMMATRYKULACJA – na którą my zapraszamy studentów. Dzisiaj mamy tę pierwszą uroczystość. Jest ona oficjalnym wpisem na studia wyższe. Wiąże się bowiem z otrzymaniem indeksu przez studentów I roku, którzy składają na niej ślubowanie.

14 Ślubowanie studenta „Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej ślubuję uroczyście: - zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe, - dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni oraz przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej, - postępować zgodnie z regulaminem studiów, - kultywować i tworzyć tradycje Politechniki Koszalińskiej”.

15 GAUDEAMUS IGITUR (RADUJMY SIĘ WIĘC)
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy z nas, niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

16 Niech żyje Akademia, Niech żyją profesorowie, Niech żyje każdy z naszej wspólnoty. GAUDEAMUS IGITUR Rok akademicki 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej uważam za otwarty.

17 Po złożeniu ślubowania studenckiego staliście się członkami wspólnoty, którą określa się jako szkoła wyższa. Drodzy STUDENCI Dzisiaj zaczynamy tworzyć nowy zespół. Zwykle przy takiej okazji kierownik zespołu wygłasza swoje expose. Chciałbym zatem przedstawić w nim, syntetycznie to, co się liczy w szkole wyższej, o czym warto pamiętać rozpoczynając swoje studia.

18 STUDIA TO SŁOWO + WSPÓLNOTA

19 Kto nie zgłębia słowa, nie jest studentem
Kto nie zgłębia słowa, nie jest studentem. Jest co najwyżej osobą zapisaną na studia.

20 Prof. Jan Miodek (foto PAP) językoznawca
„Słowo - wymawia się łatwo, rzecz samą osiągnąć trudniej” (Eric Emmanuel Schmitt) Inauguracja INIKS 2010 Prof. Jan Miodek (foto PAP) językoznawca

21 Wspólnota to GRUPA razem dążąca do wyznaczonego celu, który wszystkim członkom grupy daje korzyści.

22 Dlaczego tak ważna jest wspólnota?
Jeden muzyk, nawet najwybitniejszy, nie stworzy muzyki - stworzy ją orkiestra, która zagra dzięki pracy dyrygenta oraz dlatego, że każdy z muzyków ma ten sam zapis nutowy. Dlaczego tak ważna jest wspólnota? rzeszowzaprasza.pl

23 Słowo „uniwersytet” (z łac
Słowo „uniwersytet” (z łac. universus – całkowity, powszechny, ogólny) oznacza w pierwszym znaczeniu wspólnotę osób pragnących poznawczo dochodzić do prawdy. Piszący o uniwersytecie zgodnie podkreślają, iż jest on „wyjątkowym rodzajem wspólnoty: wspólnoty nauczających i uczących się – universitas studiorum et studentium, której celem jest bezinteresowne, lecz naukowo odpowiedzialne (czyli uzasadnione) poznawanie i głoszenie prawdy” (Henryk Kiereś)

24 W szkole wyższej wyłania się to, co stanowi serce uniwersytetu – obecność Mistrza, który poznawszy prawdę, dzieli się nią ze swoimi uczniami i tym samym uczy, jak ją poznawać. Racją istnienia uniwersytetu jest Mistrz. Inaczej mówiąc kompetentny nauczyciel (mistrz) jest niezbędnym pośrednikiem pokonywania przez adeptów prawdy, przeszkód w rozumieniu świata. Bez Mistrza nie ma szkoły, a bez tej ostatniej nie ma uniwersytetu!

25 Mistrz nie tylko wie, ale wie również, w jaki sposób wie.
Mistrz nie tylko głosi odkryte przez siebie prawdy, ale przede wszystkim uzasadnia je w sposób właściwy do natury przedmiotu.

26 Relacje organizacyjne we wspólnocie, tworzą różnice w zachowaniu, które powodują, że jedni osiągają swoje cele, a inni nie. Pozytywne relacje określamy często jako „duch zespołu” Podstawowym spoiwem, które łączy ludzi we wspólnocie są relacje.

27 To „duch zespołu” jest tym, co pozwala wspólnocie na szybki ruch w górę efektywności.

28 Co to jest duch zespołu? „Duch zespołu (duch współdziałania) stawia na pierwszym planie grupę ludzi, a nie pojedynczą osobę. W zespole ludzie zaczynają być dla siebie o tyle ważni, że istnieją razem w ramach świata, który jest dla nich tym samym. Wymiar stadny, zamienia się w wymiar społeczno-kulturowy.

29 Kiedy się zna „ducha zespołu”, wtedy łatwo można zwiększyć efektywność grupy.
Według oceny MNiSW z 2011 r. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej – jako jedyny w Politechnice Koszalińskiej – otrzymał pierwszą kategorię (jednostki o najwyższej efektywności ) w grupie jednostek małych i średnich.

30 moim dotychczasowym współpracownikom za tworzenie ducha zespołu, który doprowadził do wysokiej efektywności Instytutu: Podziękowania Dr Anna Mrożewska – Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej Dr Wojciech Klepuszewski – Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej Dr Piotr Szarszewski – Kierownik Zakładu Komunikacji i Nauk Społecznych Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Nowych Mediów Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - zastępca ds. naukowych Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz - zastępca ds. studenckich Mgr Żaklina Wolniak - zastępca ds. kształcenia

31 Bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o dalszą na nowych funkcjach

32 Peleton jedzie tym szybciej, im częściej są zmiany na czele
kolarstwo.s24.pl Peleton jedzie tym szybciej, im częściej są zmiany na czele To peleton pokazuje, jaka jest siła zespołu.

33 Filologia Angielska i Germańska Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Zastępca dyrektora ds. nauki dr W. Klepuszewski ds. studenckich dr P. Szarszewski ds. kształcenia dr M. Zborowski DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński RADA INSTYTUTU Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro Sekretariat Instytutu Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A. Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Kierunek studiów: Filologia Angielska i Germańska Zakład filologii germańskiej Kierownik prof. dr hab. B. Andrzejewski Zakład badań nad literaturą i kulturą angielską prof. nadzw. dr hab. J. Fabiszak Zakład językoznawstwa i dydaktyki angielskiej Kierownik prof. nadzw. dr hab. O. Sokołowska Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Zakład komunikacji i nauk społecznych Kierownik prof. nadzw. dr hab. Z. Kroplewski dziennikarstwa i nowych mediów Kierownik prof. nadzw. dr hab. J. Kania

34 Pracownicy Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Lp Stanowisko Ilość ogółem 1 profesor 7 2 profesor nadzwyczajny 3 doktor 19 4 wykładowca/ lektor 18 5 administracyjno-techniczni 9 Razem 60

35 ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski – kierownik Prof. dr hab. Klaus Hammer Prof. nadzw. dr hab. Joachim Casparius Prof. nadzw. dr hab. Eberhard Demm Prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe Prof. nadzw. Dieter Fuchs Dr Anna Mrożewska Dr Krzysztof Nerlicki Dr Anna Nieroda-Kowal Mgr Krystyna Grat Mgr Ewa Lemiesz Mgr Michał Szczawiński Mgr Wiesław Trojanowicz Razem 13 osób, w tym 5 profesorów 3 doktorów 4 lektorów Lektorzy

36 ZAKŁAD BADAŃ NAD KULTURĄ I LITERATURĄ ANGIELSKĄ
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak -kierownik Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka Prof. Stephen Bulter 4. Dr Wojciech Klepuszewski Dr Brygida Gasztold Dr Łukasz Neubauer B.A. Rohan Crickmar Mgr Jacek Czyżyk Razem 8 osób, w tym 3 profesorów 4 doktorów 1 lektor

37 ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTAWA I DYDAKTYKI ANGIELSKIEJ
Prof. nadzw. dr hab. Olga Sokołowska -kierownik Prof. dr Michael Hornsby Dr Mariusz Zborowski Dr Małgorzata Ekiert Mgr Izabela Dixon Andrew Dixon, B.A. Mgr Marta Górecka Razem 12 osób, w tym 2 profesorów 2 doktorów 8 lektorów Mgr Anna Hajek Mgr Monika Ziętek Mgr Agnieszka Marciniak Mgr Agnieszka Małecka Mgr Tomasz Stępowski

38 ZAKŁAD DZIENNIKARSTAWA I NOWYCH MEDIÓW
Prof. nadzw. dr hab. Jan Kania – kierownik Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz Dr Zenon Kachnicz Dr Krzysztof Łuszczek Dr inż. Mirosław Wiśniewski Mgr Małgorzata Kołowska Mgr Jolanta Rudnik Dr inż. Janusz Konfisz Mgr Radosław Brzostek Mgr Radosław Jankowski Mgr Sławomir Pankowski Mgr Andrzej Rudnik Mgr Marcin Stefanowski Mgr Piotr Zaczek Razem 15 osób, w tym 1 profesor 7 doktorów 7 specjalistów specjaliści

39 ZAKŁAD KOMUNIKACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Prof. Zdzisław Kroplewski - kierownik Prof. Jan Nikołajew Dr Piotr Chrzczonowicz 3. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 5. Dr Mariusz Kołaciński 6. Dr Lidia Sudakiewicz 7. Dr Piotr Szarszewski 8. Dr Iwona Wierzchowiecka 9. Mgr Żaklina Wolniak 10. Mgr Grzegorz Śliżewski Razem 10 osób, w tym 2 profesorów 6 doktorów 1 wykładowca 1 asystent

40 Jednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej
Liczba studentów INIKS w porównaniu do innych wydziałów Politechniki Koszalińskiej stan na r. Nr Jednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej Liczba studentów Procent całości 1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2270 24 % 2 Instytut Ekonomii i Zarządzania 2232 23,5 % 3 Wydział Elektroniki i Informatyki 1238 13 % 4 Wydział Mechaniczny 1131 12 % 5 Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 1007 10,5 % 6 Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 800 8,5 % 7 Instytut Wzornictwa 444 4,5 % 8 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 281 3 % Łącznie 9.403 100 %

41 Wyniki tegorocznej rekrutacji do INIKS
Filologia germańska 42 osoby Filologia angielska 170 osoby 15 % Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 72 osoby 25 % 60 % Łącznie 284 osób (10 % przyjętych do PK) ( w rekrutacji na 2010 r. przyjęto 345 osób)

42 Liczba maturzystów w Polsce
458 - liczba szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2010/2011 Źródło CKE.GUS - 70 tys. 420 423 446 426 366 355 100 200 300 400 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tys. rok 310 tys. zdało maturę około 5 % wybiera się na filologię angielską około 4 % na dziennikarstwo i komunikację społeczną z tego

43 Liczba studentów w Instytucie na dzień 3.10. 2011
Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

44 Liczba studentów w Instytucie na dzień 3.10. 2011
Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

45 Liczba studentów w Instytucie na dzień 3.10. 2011
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

46 Wspólnota akademicka INIKS
Pracownicy 60 osób Filologia germańska 114 osób Filologia angielska 403 osób Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 323 osób Razem 900 osób 7 % 12 % 45 % 36 %

47 Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 weszła w życie reforma szkolnictwa wyższego, która rozpoczyna nowy przełomowy rozdział w historii polskich uczelni. Nowe przepisy wprowadzają do naszego systemu edukacji sprawdzone w Europie najlepsze wzorce w postaci tzw. ram kwalifikacji, które opisują efekty kształcenia. Kluczowe znaczenie w ocenie efektywności dydaktyki będą mieć: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które mają dziś decydujące znaczenie na rynku pracy.

48 „Ku pamięci” nowoprzyjętym studentom
Jeśli chcesz mieć pożytek ze studiów, musisz wspierać wędrówkę myśli ciężką pracą, otwartością umysłu i... nieposkromioną ciekawością.

49 Z okazji rozpoczynającego się Roku Akademickiego życzę Wspólnocie Akademickiej Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej wielu sukcesów i satysfakcji z osiągania ambitnych celów! Życzenia Dyrektor INIKS Prof. nadzw. dr hab.inż. Bronisław Słowiński


Pobierz ppt "INIKS Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google