Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE AUDYTOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE AUDYTOWE"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE AUDYTOWE
Izba Celna w Przemyślu POSTĘPOWANIE AUDYTOWE ul. Sielecka 9 Przemyśl tel.: fax :

2 PODSTAWA PRAWNA USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz.U ); Art Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz.U. Nr 52, poz. 309); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz.U. nr 52, poz. 310) zmiana Dz.U. 285 z 2011r. poz.1675;

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 poz. 1323) art. 56 – Postępowanie audytowe, ma na celu ustalenie czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia, świadectwa, zezwolenia lub innej decyzji (zwanych zezwoleniami) spełnia warunki lub kryteria wymagane do jego wydania

4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 poz. 1323) art. 57 – Postępowanie audytowe jest prowadzone w przypadku, gdy przepisy prawa celnego uzależniają uzyskanie zezwolenia od stwierdzenia spełnienia wszystkich lub części warunków lub kryteriów określonych w art. 14g-14k rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93

5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 poz. 1323) art. 58 – Postępowanie audytowe polega na weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawcę: informacji dokumentów danych – dotyczących jego funkcjonowania w zakresie zgodności z warunkami lub kryteriami wymaganymi do uzyskania pozwolenia.

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 poz. 1323) art. 58 – W ramach postępowania przeprowadza się czynności audytowe polegające, w szczególności na: badaniu dokumentacji i w razie potrzeby, weryfikacji jej autentyczności dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeń i innych obiektów dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy badaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym oprogramowania, pod względem możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w tych systemach 6

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168 poz. 1323) W toku postępowania można przeprowadzić czynności audytowe w siedzibie i miejscach wykonywania przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. 7

8 Rozporządzenie nr 309 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r
Rozporządzenie nr 309 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych, - ujednolicenie postępowania organów Służby Celnej, - poprawa skuteczności wykonywanych czynności, - ograniczenie czasochłonności czynności, zapewnienie rzetelności procedur stosowanych w ramach czynności audytowych,

9 Zmiana z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U. 285 poz.1675
Rozporządzenie nr 310 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Zmiana z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U. 285 poz.1675 ujednolicenie dokumentowania postępowania audytowego (kwestionariusz, protokół z czynności, adnotacja z czynności, plan postepowania audytowego, wniosek o pomoc prawną, wezwanie) ograniczenia ilości dokumentów stosowanych przez organy celne udokumentowanie stanowiska wnioskodawcy (kwestionariusz)

10 PODRĘCZNIKI W dniu 30 sierpnia 2011r. Szef Służby Celnej zatwierdził podręczniki: - BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH - BADANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI I TRANSPORTOWYMI PRZEDSIĘBIORCY W POSTĘPOWANIU AUDYTOWYM BADANIE STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY Doświadczenia 16 IC w kraju – Cel : ujednolicenie metod i sposobu badania warunków i kryteriów , zdefiniowanie ryzyk w poszczególnych kryteriach oraz sposobów ich badania i reakcji na nie. 10

11 KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
Wzór kwestionariusza określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokumentowania czynności audytowych oraz wzoru dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym. Rozporządzenie to zostało zmienione i od obowiązuje nowy wzór kwestionariusza który został wprowadzony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U. 285 poz.1675 11

12 KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
krajowy wzór kwestionariusza postępowania audytowego w rozporządzeniu Ministra Finansów zbiór informacji od przedsiębiorcy wnioskodawca składa kwestionariusz wraz z wnioskiem narzędzie dokumentowania czynności podejmowanych przez organ celny zawiera ocenę ryzyka i informacje w zakresie spełniania kryteriów jest podstawą rozstrzygnięcia w sprawie przyznania statusu AEO lub pozwolenia na procedurę uproszczoną służy zapoznaniu przedsiębiorcy z wynikiem weryfikacji kryteriów. 12

13 KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
Podział na 5 Sekcji 13

14 KWESTIONARIUSZA POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
CEL KWESTIONARIUSZA POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO 14

15 KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
Dzięki informacjom zawartym w kwestionariuszu organ celny dysponuje wiedzą na temat procedur i instrukcji funkcjonujących u wnioskodawcy, a także zostaje zapoznany z rozwiązaniami organizacyjnymi wdrożonymi w badanej jednostce. 15

16 WIZYTA WSTĘPNA - CELE: - omówienie zasad współpracy i komunikacji z przedsiębiorcą, określenie sposobu przekazywania informacji (doręczanie pism w formie elektronicznej), - zapoznanie się ze specyfiką i charakterem przedsiębiorstwa, - bezpośrednie spotkanie z kierownictwem firmy, - zebranie dodatkowych danych na temat wnioskodawcy, zapoznanie przedsiębiorcy z procedurą postępowania audytowego i stosowaną dokumentacją 16

17 PLAN POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
Lp.. Obszary ryzyka Zadania do zrealizowania Działania do zrealizowania Cel realizacji działań Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań Stopień zidentyfikowanego ryzyka Nazwa lub zakres żądanych przez organ Służby Celnej dokumentów Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej czynności audytowe Inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

18 PODSTAWOWE ELEMENTY POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
zbieranie i analiza informacji (źródła wewnętrzne i zewnętrzne) opracowanie planu czynności audytowych przeprowadzanie czynności audytowych (np. badanie dokumentacji, dokonywanie oględzin, itp.) ocena ryzyka ocena spełniania kryteriów. Współpraca z ekspertami, np. IT, analizy ryzyka.

19 KRYTERIA SPRAWDZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO
przestrzeganie wymogów celnych (art.14h RWKC) odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi (art.14i RWKC) wypłacalność (art.14j RWKC) odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony (art.14k RWKC)

20 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) W celu sprawdzenia przestrzegania wymogów celnych, o których mowa w art. 14h RWKC, organ Służby Celnej przeprowadza czynności audytowe określone w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309 z dnia 1 kwietnia 2010 r.)

21 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Przestrzeganie wymogów celnych uznaje się za spełnione, jeśli w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku nie doszło do poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych przez: osoby kierujące przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorujące takie kierownictwo; wnioskodawcę osobę odpowiedzialną w przedsiębiorstwie wnioskodawcy za sprawy celne. przedstawiciela prawnego reprezentującego wnioskodawcę w sprawach celnych;

22 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Zebranie informacji dotyczących możliwości naruszenia przepisów celnych przez osoby wymienione w art. 14h ust. 1 Prawidłowość prowadzenia przez wnioskodawcę dokumentacji związanej z przestrzeganiem przepisów celnych

23 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) zebranie informacji dotyczących możliwości naruszenia przepisów celnych przez osoby wymienione w art. 14h ust. 1 informacje ze źródeł zewnętrznych informacje ze źródeł wewnętrznych

24 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) zebranie informacji dotyczących możliwości naruszenia przepisów celnych przez osoby wymienione w art. 14h ust. 1 informacje ze źródeł wewnętrznych informacje uzupełniające z IC / UC protokoły kontroli baz danych Służby Celnej postępowania audytowe informacje o posiadanych zezwoleniach

25 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) zebranie informacji dotyczących możliwości naruszenia przepisów celnych przez osoby wymienione w art. 14h ust. 1 informacje z baz danych ESKS RWPR ZEFIR ALINA CRKP CKC INTRA PKC INNE VINCI EOS

26 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) zebranie informacji dotyczących możliwości naruszenia przepisów celnych przez osoby wymienione w art. 14h ust. 1 informacje ze źródeł zewnętrznych procedury obowiązujące u przedsiębiorcy atesty, zezwolenia, certyfikaty informacje otrzymane od przedsiębiorcy informacje udzielone przez inne instytucje Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez pracowników przedsiębiorcy

27 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Prawidłowość prowadzenia przez wnioskodawcę dokumentacji związanej z przestrzeganiem przepisów celnych przestrzeganie określonych warunków prawidłowość dokumentacji poprawności funkcjonowania wewnętrznych procedur autentyczność dokumentacji przedkładanej organom celnym

28 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Prawidłowość prowadzenia przez wnioskodawcę dokumentacji związanej z przestrzeganiem przepisów celnych Prawidłowość dokumentacji prowadzenie ewidencji celnych/magazynowych zgłoszenia celne deklarowane należności celne deklarowane pochodzenie, klasyfikacja i wartość towaru

29 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Ocena możliwości wystąpienia ryzyka Rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwie Stwierdzone nieprawidłowości Brak nieprawidłowości Poziom ryzyka akceptowalny / nieakceptowalny Reakcja na ryzyko 29

30 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Ocena możliwości wystąpienia ryzyka Stwierdzone nieprawidłowości Poważne lub powtarzające się Nieistotne 30

31 BADANIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH
(art. 14h RWKC) Reakcją na ryzyko może być: opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących wypełniania zgłoszeń celnych, opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania dokumentami WIP i WIT przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych, wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej zdolnego do wykrywania nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych, monitorowanie obszaru. 31

32 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) W celu sprawdzenia posiadania przez przedsiębiorcę systemu zarządzania ewidencjami handlowymi oraz ewidencjami transportowymi, o którym mowa w art. 14i RWKC, organ Służby Celnej przeprowadza czynności audytowe określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309 z dnia 1 kwietnia 2010 r.)

33 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. a) – ustalenie, czy wnioskodawca utrzymuje system księgowy, który jest zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość oraz który ułatwia kontrolę celną opartą na audycie; polityka rachunkowości inne dokumenty wewnętrzne przedsiębiorcy (decyzje, zarządzenia,...) ścieżka audytu EWIDENCJE

34 Przykładowa ścieżka audytu - wywóz
zamówienie zakup surowców składowanie surowca produkcja przyjęcie surowca składowanie wyrobu gotowego sprzedaż wyrobu gotowego (faktura) zgłoszenie celne wywóz

35 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. b) – ustalenie, czy wnioskodawca umożliwia organowi celnemu fizyczny lub elektroniczny dostęp do swoich ewidencji celnych i w stosownych przypadkach, ewidencji transportowych; Dostęp do ewidencji: fizyczny lub elektroniczny EWIDENCJE

36 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. c) – posiada system logistyczny rozróżniający towary wspólnotowe i niewspólnotowe; posiada i wdrożył procedury dotyczące procesów wytwórczych oraz produkcyjnych w zakresie towarów będących przedmiotem obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz z krajami trzecimi Rozróżnianie towarów wspólnotowych i niewspólnotowych EWIDENCJE posiada i wdrożył procedury dotyczące zakupu i odbioru towarów wspólnotowych oraz niewspólnotowych

37 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. d) – posiada strukturę administracyjną, która jest zgodna z rodzajem i wielkością prowadzonej działalności oraz która jest odpowiednia do zarządzania przepływem towarów oraz posiada system kontroli wewnętrznej zdolny do wykrywania transakcji nielegalnych lub nieprawidłowych; EWIDENCJE Certyfikaty dotyczące: zarządzania, bezpieczeństwa System kontroli wewnętrznej Raporty z audytów Procedury dotyczące przepływu towarów

38 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. e) – w stosownych przypadkach, posiada odpowiednie procedury obsługi licencji i pozwoleń związanych ze środkami polityki handlowej lub z handlem produktami rolnymi; EWIDENCJE Procedury obsługi licencji i pozwoleń związanych ze środkami polityki handlowej lub WPR posiada i wdrożył procedury obsługi licencji lub pozwoleń

39 Środki zabezpieczające dokumentację
BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI (art. 14i RWKC) - art. 14i lit. f) – posiada odpowiednie procedury archiwizacji ewidencji przedsiębiorstwa i informacji oraz procedury ochrony przed utratą danych; posiada i wdrożył procedury aktualizacji i przechowywania danych stałych dotyczących partnerów handlowych Procedury archiwizacji ewidencji i informacji. Procedury ochrony przed utratą danych Środki zabezpieczające dokumentację EWIDENCJE

40 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. g) – zapewnia, że pracownicy mają świadomość konieczności powiadamiania organów celnych, w każdym przypadku gdy zostają wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów, oraz ustanawia odpowiednie osoby kontaktowe mające informować organy celne o wystąpieniu takich zjawisk; posiada i wdrożył procedury identyfikujące nieprawidłowości lub naruszenia prawa celnego... EWIDENCJE Szkolenia i polecenia dla pracowników, w celu uświadomienia ich o konieczności powiadamiania organów celnych w każdym przypadku, gdy zostaną wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów Wykaz osób kontaktowych mających informować organy celne o wystąpieniu nieprawidłowości

41 BADANIE ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI
(art. 14i RWKC) - art. 14i lit. h) – posiada odpowiednie środki technologii informacyjnej zabezpieczające system teleinformatyczny wnioskodawcy przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczające dokumentację wnioskodawcy. EWIDENCJE środki technologii informacyjnej zabezpieczające system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem. dokonywanie oględzin i sprawdzanie stanu pomieszczeń, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą; Środki zabezpieczające dokumentację

42 BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC)
w kontekście instytucji upoważnionego przedsiębiorcy, wypłacalność finansowa oznacza zdolność wnioskodawcy do terminowego regulowania zobowiązań finansowych stosownie do wielkości i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej 42

43 BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC)
W celu sprawdzenia warunku dotyczącego wypłacalności finansowej wnioskodawcy, o których mowa w art. 14j RWKC, organ Służby Celnej przeprowadza czynności audytowe określone w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. z 2010r. Nr 52, poz. 309)

44 BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC)
Wypłacalność finansowa oznacza dobrą sytuację finansową, która umożliwia wnioskodawcy regulowanie jego zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 44

45 BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC)
Warunek dotyczący wypłacalności finansowej wnioskodawcy jest spełniony, jeżeli wypłacalność można udowodnić w odniesieniu do ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku. Jeżeli przedsiębiorstwo wnioskodawcy istnieje krócej niż trzy lata, jego wypłacalność finansową sprawdza się na podstawie dostępnej ewidencji i informacji.

46 ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI
BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC) ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI Weryfikacji wypłacalności przedsiębiorcy, organ Służby Celnej dokonuje poprzez analizę w szczególności: sprawozdań finansowych, o których mowa w przepisach o rachunkowości; raportu i opinii biegłego rewidenta; sprawozdań z działalności jednostki, o których mowa w przepisach o rachunkowości; - sprawozdań statystycznych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

47 ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI
BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC) ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI - informacji z banku w którym przedsiębiorca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej stan posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową; - zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub o wysokości zaległości

48 ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI
BADANIE WYPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ (art. 14j RWKC) ŹRÓDŁA OCENY WYPŁACALNOŚCI - Zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub o wysokości zaległości; - informacji o tytułach prawnych do użytkowanego majątku trwałego, w tym środków przewozowych, oraz o oddanych do używania innym podmiotom składnikach majątku trwałego przedsiębiorcy.

49 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) W celu sprawdzenia stosowania przez przedsiębiorcę standardów bezpieczeństwa i ochrony, o których mowa w art. 14k rozporządzenia RWKC, organ Służby Celnej przeprowadza czynności audytowe określone w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. z 2010r. Nr 52, poz. 309)

50 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. a) – budynki użytkowane w związku z prowadzoną działalnością objętą świadectwem zbudowano z materiałów, które utrudniają bezprawne wejście i zapewniają ochronę przed bezprawnym wtargnięciem; dokonywanie oględzin i sprawdzanie stanu pomieszczeń i innych obiektów, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą Sprawdzenie i analiza opracowanych i wdrożonych procedur ochrony obiektów 50 50

51 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. b) – stosowane są odpowiednie środki kontroli dostępu uniemożliwiające nieuprawniony wstęp na tereny wysyłki, doków załadunkowych oraz na tereny cargo; badanie dokumentacji dotyczącej stosowanych przez przedsiębiorcę zasad bezpieczeństwa i ochrony; 51 51

52 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. c) – środki dotyczące postępowania z towarami obejmują zabezpieczenia przed wprowadzeniem, wymianą lub utratą jakiegokolwiek materiału oraz dokonywaniem nieuprawnionych zmian w jednostkach cargo; system kontroli wewnętrznej weryfikujący przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i ochrony w przedsiębiorstwie; określone i wdrożone procedury dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, w tym bezpieczeństwa przywożonych, przewożonych i wywożonych towarów, kontroli i monitorowania środków transportu, kontroli pracowników zatrudnionych na stanowiskach określone i wdrożone procedury informowania o naruszeniu standardów bezpieczeństwa i ochrony 52 52

53 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. d) – w stosownych przypadkach wdrożono procedury obsługi licencji przywozowych i/lub wywozowych związanych z zakazami i ograniczeniami oraz mające na celu rozróżnianie tych towarów od innych; posiada i wdrożył procedury obsługi licencji lub pozwoleń 53 53

54 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. e) – wnioskodawca wdrożył środki umożliwiające jednoznaczną identyfikację jego partnerów handlowych, w celu zabezpieczenia międzynarodowego łańcucha dostaw; Opracowane i wdrożone procedur identyfikacji i doboru kontrahentów handlowych oraz usługowych określone i wdrożone procedury nakładające na kontrahentów wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 54 54

55 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. f) – w zakresie dopuszczonym przepisami, wnioskodawca prowadzi kontrolę przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa oraz dokonuje okresowych kontroli pracowników; karta zakresów i obowiązków procedura rekrutacji sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym (o ile dopuszczają przepisy ) wywiady środowiskowe szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa referencje z poprzednich miejsc pracy 55 55

56 BADANIE STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ
(art. 14k RWKC) art. 14k lit. g) – wnioskodawca zapewnia aktywny udział odpowiedniego personelu w programach podnoszących poziom świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa polityka zatrudnienia wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa szkolenia doskonalące pracowników kodeks dobrych zasad 56 56

57 CERTYFIKATY Posiadanie przez przedsiębiorcę międzynarodowych certyfikatów świadczących o spełnieniu określonych standardów (np. certyfikaty z rodziny ISO) PN-EN ISO 9001:2009 – system zarządzania jakością ISO/IEC – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO – bezpieczeństwo łańcucha dostaw. ISO/TS 16949:2002 – normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej

58 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

59 MONITOROWANIE POSIADACZY ŚWIADECTWA AEO I POZWOLENIA NA PROCEDURĘ UPROSZCZONĄ
obowiązek organów celnych, cel: sprawdzenie czy posiadacz nadal spełnia kryteria, instrukcja krajowa, Plan monitorowania – podstawa procesu.

60 MONITOROWANIE POSIADACZY ŚWIADECTWA AEO I POZWOLENIA NA PROCEDURĘ UPROSZCZONĄ
Po przyznaniu świadectwa AEO lub udzieleniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej powołuje się monitorującego, Upoważniony Przedsiębiorca AEO lub posiadacz pozwolenia jest pisemnie informowany o powołaniu monitorującego oraz przekazuje się jego dane kontaktowe. Wszelkie czynności wykonywane w ramach monitorowania są zaplanowane i realizowane w siedzibie organu Służby Celnej.

61 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl
tel.: fax :


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE AUDYTOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google