Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport lotniczy Polski English Patryk Rymarz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport lotniczy Polski English Patryk Rymarz"— Zapis prezentacji:

1 Transport lotniczy Polski English Patryk Rymarz
Człowiek- najlepsza inwestycja Transport lotniczy Patryk Rymarz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Transport lotniczy Polski
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Środki transportu dzielą się na:
► środki transportu dalekiego • środki transportu lądowego - pojazdy - pojazdy szynowe - pojazdy samochodowe - pojazdy jednośladowe (motocykle, rowery) • środki transportu wodnego - śródlądowego - morskiego • środki transportu specjalnego (poduszkowiec, amfibia) • środki transportu lotniczego ► środki transportu bliskiego (urządzenia dźwigowo-transportowe) • urządzenia dźwigowe (dźwignice) • urządzenia transportowe (wózki i przenośniki) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Transport lotniczy w Polsce
jest prowadzony zarówno przez podmioty należące do państwa, jak i prywatne firmy i spółki. Jego rozwój w latach można uznać za proporcjonalny do rozwoju całej gospodarki polskiej. Największym polskim przewoźnikiem lotniczym jest PLL LOT SA obecny na światowym rynku od 1929 roku. Pozostałe firmy to przedsiębiorstwa małe, a więc dysponujące niewielkimi flotami. Największą z nich ma White Eagle Aviation SA. Składa się z kilkunastu samolotów różnego typu i przeznaczenia oraz dwóch śmigłowców. W jej poczet wchodzą niezawodne i komfortowo wyposażone samoloty typu Boeing oraz ATR 42 wykonujące loty czarterowe, transportowe L-410 Turbolet i śmigłowiec Mi-8, wykorzystywane do przewozu ładunków cargo i wysokościowych prac montażowych. W roli taksówek powietrznych White Eagle Aviation SA użytkuje luksusowo wyposażone i szybkie samoloty typu Beechcraft King Air 350, Beechcraft Bonanza A36 oraz śmigłowiec Bell 407. Pod względem wielkości i jakości floty polskich konkurentów PLL LOT SA dzieli od narodowego przewoźnika lotniczego dystans w zasadzie nie do przebycia w obecnych warunkach gospodarczych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Transport lotniczy w Polsce
Transport lotniczy obsługuje głównie transport międzynarodowy (zbyt mały obszar kraju) Polska utrzymuje regularną komunikację lotniczą z 54 miastami w 34 państwach Główny przewoźnik w Polsce to Polskie Linie Lotnicze "LOT„ ( posiadają one 42 samoloty ) Polskie samoloty są głównie wynajmowane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Transport lotniczy na świecie
Największą liczbą samolotów dysponuje USA (16770), Kanada (4490), Wielka Brytania (2642) W przewozach lotniczych największe znaczenie mają transatlantyckie połączenia pomiędzy Europą Zach. i Ameryką Pół. USA i Kanadą, z Ameryką Śr.,Poł., Japonią i Australią. Do największych towarzystw lotniczych, utrzymujących regularne linie, należą: PAN-American, Aerofłot, Lufthansa, Air France, KLM, Sabena, British Airways, SAS, JaL, Air India Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cechy konstrukcyjne samolotów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cechy konstrukcyjne samolotów
Ogólne określenie charakterystycznych rozwiązań zastosowanych przy budowie określonego samolotu. Mogą dotyczyć między innymi: ► ilości płatów - są to samoloty: jednopłatowe, dwupłatowe, trójpłatowe, ► umocowania na kadłubie głównego płatu - są to samoloty: dolnopłaty, średniopłaty, górnopłaty; ► ilości zamontowanych silników - są to samoloty: jednosilnikowe, dwusilnikowe, trójsilnikowe, czterosilnikowe, wielosilnikowe; ► ilości kadłubów - są to samoloty: jednokadłubowe, dwukadłubowe; ► umocowania płatu - są to samoloty: wolnonośne, zastrzałowe; ► rodzaju podwozia - są to samoloty: z podwoziem stałym, z podwoziem chowanym. ► przeznaczenia: towarowe, pasażerskie, cywilne, osobiste, bombowe, myśliwskie ► sposobu prowadzenia - są to samoloty: załogowe, bezzałogowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Podział środków transportu lotniczego ze względu na przeznaczenie
Samoloty Pasażerskie Samoloty Towarowe Samoloty Wojskowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Samoloty Pasażerskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Samoloty Pasażerskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Samoloty Towarowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Samoloty Towarowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Samoloty Wojskowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Samoloty Wojskowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Infrastruktura transportu Lotniczego
Drogi lotnicze Lądowiska Lotniska Porty lotnicze Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Porty Lotnicze w Polsce
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Obsługa transportu lotniczego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Obsługa transportu lotniczego
Obsługa pasażerów Obsługa bagażu obsługa ładunków ( poczta, towary) obsługa płytowa statków powietrznych obsługa kabinowa statków powietrznych zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, smary i inne mat. Techniczne transport naziemny pomiędzy samolotem i dworcem lotniczym zaopatrzenie pokładowe statków powietrznych obsługa operacyjna lotów i załóg statków powietrznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Obsługa transportu lotniczego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Zalety Transportu lotniczego
uważany za najbezpieczniejszy rodzaj transportu (współczynnik wypadków bardzo mały w stosunku do samochodów) szybki czas przelotu w niewielkim stopniu wpływa na środowisko coraz niższe ceny biletów Punktualność i rytmiczność transportu Największa prędkość podróżna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wady Transportu Lotniczego
Ryzyko ataków terrorystycznych Duża wrażliwość na warunki klimatyczne Bardzo wysokie koszty transportu Ograniczona dostępność przestrzenna Konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Transport Lotniczy przyszłości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dziękuję za uwagę =] Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Air transport English version
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Means of transport are divided into:
► distant transport      • means of land transport - vehicles          - rail vehicles          - motor vehicles          - one-track vehicles (motorcycles, bicycles)      • water transport          - inland          - marine      • Special transportation (hovercrafs, amphibious vehicles)      • Air transportation ►nearby transport (cranes and transport equipment)      • lifting equipment (cranes)      • transport equipment (hand-carts and conveyors) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Air transport in Poland
is run by both state-owned and private firms and companies. Its development in the years   can be regarded as proportionate to the development of the entire Polish economy. The biggest Polish airline LOT has been present on the global market since 1929. Other companies are small, and therefore have fewer fleets. The largest of these is White Eagle Aviation SA. It consists of several different types of aircraft and two helicopters. It owns reliable and well-equipped Boeing400 and 737 ATR 42 charter flights carrying, transporting Turbolet L-410 and Mi-8helicopter, used to transport cargo and high-rise construction work. As an air taxi White Eagle Aviation SA uses luxuriously furnished and fast aircraft Beechcraft King Air350, Beechcraft Bonanza A36 and a helicopter Bell 407. In terms of fleet size and quality of Polish competitors, Polish LOT is far away from the national air carrier, which is impossible to change in a present economic situation. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Air transport in Poland
Air transport serves mainly international transport (too small area of the country) Poland maintains regular air transportation with 54 cities in 34 countries The main carrier in Poland is Polish Airlines "LOT" (they have 42 aircraft) Polish aircraft are mainly leased Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Air transport in the world
The USA has the largest number of aircraft (16,770), the next is Canada (4490) and the UK (2642) In air transport the most important are  transatlantic links between western Europe and North America and the U.S. and Canada, central America, Japan and Australia. The largest airline companies, maintaining regular lines are: PAN-American, Aeroflot, Lufthansa, Air France, KLM, Sabena, British Airways, SAS, JAL, Air India Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Construction features of aircraft
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Construction features of aircraft
A general description of typical solutions used in the construction of certain aircraft. They can relate to, among others: ► the number of wings - these are monoplanes and biplanes ► fastening of the main wing on the fuselage ► number of installed engines - these are: single-, twin-engined, three-engined, four-engined, multi- engined planes ► quantity of fuselages - these are: single, double-fuselaged planes; ► attachment of wings ► types of under-carriage - these are the planes with fixed and retractable under-carriage ► purpose: freight, passenger, civil, personal, bomber, fighter ► the way of operating - these are manned and unmanned planes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Division of means of air transport considering its use:
Passenger Airplanes Military planes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 32

33 Passenger Airplane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Passenger Airplane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35  Freight Airplane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36  Freight Airplane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Military planes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Military planes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Air transport infrastructure
Airway Airfield Airport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Airports in Poland Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Support service of the air transport
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Support service of the air transport
Passenger services Baggage handling  Cargo handling (mail, cargo) Plate handling aircraft Aircraft cabin service Supply of aircraft fuel, lubricants and other technical materials Ground transport between an aircraft and air station Board supplies of aircraft Operational support of flights and crews of aircraft Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Support service of the air transport
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Advantages of air transport
regarded as the safest mode of transport (the rate of accidents very small in relation to cars) fast time of flight has little effect on the environment  lower and lower fares punctuality and rhythm of transport the highest speed    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Disadvantages of air transport
The risk of terrorist attacks High sensitivity to climatic conditions Very high transport costs Limited availability of space Necessity of using ground services       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Future Air Transportation
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Thank you for your attention =]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Transport lotniczy Polski English Patryk Rymarz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google