Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł IT Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł IT Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł IT Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Zawartość prezentacji
Wprowadzenie Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii - procedur Zielonych Zamówień Projekt GreenLabelsPurchase Kryteria środowiskowe w zakupach dla urządzeń IT Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń Ocenia i kwalifikacja ofert przetargowych Rozporządzenie „Energy Star”

3 Wprowadzenie Problemy Wzrost zapotrzebowania na energię
Wzrost uzależnienia od dostaw energii i jej nośników z państw niestabilnych politycznie (60-70%) Szybki wzrost cen nośników energii na światowych rynkach Wzrost kosztów produkcji i eksploatacji zasobów Ochrona klimatu ziemi i efekt cieplarniany

4 Wprowadzenie Inicjatywy Komisji Europejskiej Cele podstawowe:
Wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) Wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wzrost świadomości użytkowników energii Narzędzia: Dyrektywy Programy badawcze Programy informacyjne i edukacyjne Programy wdrożeniowe Systemy i narzędzia wspierania finansowego (ESCO, EBOR, FUNDUSZE STRUKTURALNE, etc.)

5 Wprowadzenie Sektor publiczny UE Polska
Sektor publiczny – główny konsument w UE Wydatki sektora publicznego stanowią łącznie 16,3% PKB krajów członkowskich Rynek zamówień publicznych wynosi 1,5 bln € Polska 2004 – 48 mld PLN – 5,4% PKB 2005 – 68 mld PLN – 7,0% PKB Poza efektami ekonomicznymi i środowiskowymi decyzje zakupowe w sektorze publicznym w sposób istotny wpływają na rozwój technologii oraz jakość i efektywność produktów

6 Wprowadzenie „Emisyjność” polskiego PKB Źródło Eurostat 2006

7 Wprowadzenie Energochłonność polskiego PKB toe/M€ Źródło Eurostat 2006

8 Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej urządzeń powszechnego użytku
l.p. Rodzaj urządzenia/wyposażenia Potencjał redukcji zużycia energii/nośników energii Średnio w UE W Polsce 1. IT (sprzęt informatyczny, komputery, telekomunikacja) 50% % (~ GWH/rok) ok. 3 mld zł/rok 2. Urządzenia gospodarstwa domowego (tylko w gospodarstwach domowych) 30% 20% (~ GWH/rok) ok. 1,6 mld zł/rok 3. Środki transportu (samochodowego) 25-30% (~ 193 – 360 PJ/rok) ok. 20 mld zł/rok 4. Wyposażenie i instalacje energetyczne budynków, ocieplenie budynków 30-40% (~ 135 – 238 PJ/rok) ok. 5,4-9,6 mld zł/rok

9 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Niezbędne szerokie uwzględnienie aspektów środowiskowych w zakupach poprzez wykorzystanie kryteriów środowiskowych w odniesieniu do nabywanych produktów Rynek produktów i usług przyjaznych środowisku jest obecnie rozwinięty w stopniu wystarczającym dla wdrożenia instrumentu zielonych zakupów w sektorze publicznym w Polsce Sektor publiczny powinien stanowić wzorzec i przykład do naśladowania Badania wskazują, że w tym obszarze występuje efekt ciągniony i w przypadku szerokiego wprowadzenia kryteriów środowiskowych prywatni zamawiający zachowują się podobnie jak zamawiający z sektora publicznego

10 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Komunikat Komisji COM(2003)302 dot. Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) Zintegrowana polityka produktowa (ZPP) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu ścisłe powiązanie szeroko rozumianej polityki produktowej z ochroną środowiska poprzez odniesienie do tzw. cyklu życia lub użytkowania produktu. Stosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych wymienia się jako podstawowy instrument wspierający wdrażanie ZPP. Komunikat Komisji COM(2004)38 dot. Planu Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych (ETAP) ETAP jest Planem Działań promującym rozwój oraz wdrażanie technologii środowiskowych i uznającym za jedno z narzędzi ich wsparcia m.in. Zielone Zamówienia Publiczne (ZZP)

11 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

12 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE stwarzają wszelkie podstawy prawne dla uwzględnienia aspektów środowiskowych i zagadnień efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do produktów zużywających energię. Dyrektywy wymagają jednocześnie: Zachowania zasad równego traktowania podmiotów Zapewnienia transparentności przebiegu procesu zamówienia Nie ograniczania swobodnego przepływu towarów i usług na obszarze Unii Europejskiej. (Konieczny wzrost świadomości i wiedzy)

13 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Inne dokumenty "Mapa Drogowa" wdrażania Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce (Strategia Lizbońska) Dokument ten stanowi dogłębną analizę możliwości zastosowania przez podmioty publiczne kryteriów z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych oraz diagnozę stanu istniejącego w tym zakresie Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata Dokument został opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjęty przez KERM 30 stycznia 2007r. Zawiera omówienie przepisów prawnych regulujących kwestię zielonych zamówień na poziomie Polski i Unii Europejskiej oraz ocenę stanu aktualnego w zakresie wykorzystania kryteriów środowiskowych w praktyce. Zawiera również szczegółowy plan i harmonogram działań w zakresie wdrażania procedur zielonych zamówień w Polsce

14 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Główne elementy Krajowego Planu Działań Działanie Termin realizacji ( ) Instytucja/ instytucje realizujące Przewidywane źródła finansowania 1. Stworzenie katalogu lub bazy danych kryteriów ekologicznych dla poszczególnych grup produktów oraz elektroniczne upowszechnianie takich danych I połowa 2007r. MG (upowszechnianie: MŚ, PCBC, UZP) Budżet MG 2. Stworzenie przewodnika (opracowanie informacji) dla krajowych zamawiających zawierającego wytyczne odnośnie uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych Do końca r. Urząd Zamówień Publicznych Budżet UZP, Środki Banku Światowego 3. Stworzenie katalogu ekologicznych produktów i usług ułatwiającego orientację w tego typu rynku Ministerstwo Środowiska, PCBC Do uzgodnienia z MŚ 4. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej dot. zielonych zamówień publicznych Zadanie ciągłe Budżet UZP

15 Urządzenia powszechnego użytku
Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Urządzenia powszechnego użytku (zużywające energię): Urządzenia AGD Źródła światła Sprzęt biurowy / IT Pojazdy samochodowe Systemy i komponenty budynków Silniki elektryczne Zielona energia elektryczna

16 Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Katalog kryteriów środowiskowych dla produktów, w tym produktów zużywających energię, opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w kwietniu 2007 roku (ostatnia wersja – styczeń 2008) Dostępny:

17 Wykorzystanie etykiet energetycznych
Regulacje dot. zamówień publicznych w UE pozwalają na: Wykorzystanie kryteriów ze wszystkich etykiet ekologicznych i energetycznych – krajowych i międzynarodowych dobrowolnych Wybór w przetargach produktów droższych w zakupie, ale tańszych w eksploatacji (w całym okresie użytkowania) Wybór produktów droższych w eksploatacji i w zakupie, ale charakteryzujących się mniejszym oddziaływaniem na środowisko, o ile jest to zgodne z polityką i celami środowiskowymi instytucji (firmy)

18 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Wykorzystanie kryteriów środowiskowych w procedurach Zielonych Zakupów i w zamówieniach publicznych wymaga zmiany sposobu myślenia: Oferta z najniższą ceną Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie Koszty całkowite w cyklu użytkowania - LCC (Life-Cycle-Costs)

19 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Dyrektywa 2004/18/WE podaje dopuszczalne sposoby i kryteria umożliwiające uwzględnienie aspektów środowiskowych Kryteria środowiskowe mogą być praktycznie dowolnie uwzględniane i wykorzystywane we wszystkich fazach procesu: Polityce zakupowej (Procurement policy) Analizy zapotrzebowania na produkty (Demand analysis) Ogłoszenia przetargu (Call for tender) Oceny ofert (Evaluation of the Offers)

20 Procedury zielonych zamówień (publicznych)
Rekomendowany udział kryteriów środowiskowych w ocenie ofert przetargowych: Kryteria środowiskowe i koszty w cyklu użytkowania: 30 – 45% (wg UZP może być bez ograniczeń) Pozostałe kryteria: 55 – 70 %

21 Etykiety energetyczne i środowiskowe
Wzrostowi znaczenia efektywności energetycznej w UE towarzyszy wzrost ilości i różnorodności etykiet energetycznych

22 Etykiety energetyczne dla IT
Operating Mode - Sleep Mode Standby /- Work Safety Noise Emissions Compulsory? No Fees? Yes Extension World Europe DE

23 Wykorzystanie etykiet energetycznych
Korzyści: Budowanie zapotrzebowania na produkty ekologiczne Możliwości oddziaływania na światowych producentów urządzeń (wzrost jakości i zmniejszenie oddziaływania środowiskowego) Uzyskanie największego możliwego efektu w zakresie redukcji zużycia energii i zmniejszenia oddziaływania na środowisko

24 Projekt GreenLabelsPurchase
12 partnerów z 9 krajów UE Niemcy: Berliner Energieagentur, B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt Austria: O.Ö. Energiesparverband Finland: Motiva Oy, Efeko Ltd. Włochy: Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - ENEA Słowenia: Building and Civil Engineering Institute ZRMK Bułgaria: Centre for Energy Efficiency - EnEffect Łotwa: Ekodoma Węgry: Budapest University of Technology and Economics – BUTE, Centre for Environmental Studies Foundation - CES Polska: Krajowa Agencja Poszanowania Energii - KAPE

25 Projekt GreenLabelsPurchase
Podnoszenie wśród potencjalnych nabywców poziomu i zakresu wiedzy dot. praktycznej implementacji procedur zielonych zakupów (zamówień publicznych) w zakresie: Zagadnień technicznych i jakościowych Zagadnień i metod oceny ekonomicznej i środowiskowej Zagadnień prawnych

26 Projekt GreenLabelsPurchase
Dotyczy zagadnień związanych z zielonymi zakupami (zamówieniami publicznymi), w tym: Opracowanie standardowych i uproszczonych procedur Podnoszenie świadomości i wiedzy dot. wykorzystania etykiet energetycznych Opracowanie i upowszechnienie standardowych narzędzi obliczeniowych do oceny kosztów w cyklu życia produktu Promocja przykładów dobrych praktyk Promocja i wsparcie realizacji projektów pilotowych i przykładów dobrych praktyk w zakresie przetargów publicznych i zakupów niepublicznych Podnoszenie poziomu znaczenia aspektów ekonomicznych i ekologicznych w zamówieniach publicznych

27 Projekt GreenLabelsPurchase
Poradniki Arkusze oceny ofert Narzędzia obliczeniowe (LCC) Przykłady dobrych praktyk Podstawowe regulacje prawne

28 Projekt GreenLabelsPurchase
Poradniki dla poszczególnych rodzajów i grup urządzeń: Podstawowe informacje dot. regulacji prawnych Podstawowe informacje techniczne Informacje nt. etykiet energetycznych Propozycje kryteriów ekologicznych i środowiskowych Arkusze oceny i kwalifikacji ofert przetargowych Podstawowe informacje nt. zasad prawidłowego użytkowania urządzeń

29 Projekt GreenLabelsPurchase
Arkusze oceny i kwalifikacji ofert Procedura pełna/uproszczona Opcjonalnie do wyboru: Kryteria obowiązkowe Kryteria dodatkowe Rezultat: Ocena punktowa oferty Sprawdzenie spełnienia kryteriów obowiązkowych

30 Kryteria środowiskowe
Istniejące normy europejskie i polskie IEC/EN/PN Uregulowania zawarte w dyrektywach, w szczególności w dyrektywach dot. zasad obowiązkowego etykietowania urządzeń zużywających energię Wymagania określone w systemach dobrowolnego etykietowania wyrobów (n.p. ECOLABEL, SWAN Label, BLUE ANGEL) Wymagania określone w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Inne

31 Przykład oddziaływania środowiskowego źródeł światła w cyklu życia produktu
Utylizacja Materiały Produkcja Użytkowanie – ponad 90% Źródła: European Lamp Companies Federation:

32 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń
Założenia: Uwzględnia się następujące koszty: zakupu urządzenia dostawy urządzenia instalacji eksploatacji energii lub paliwa wody serwisu zwrotu i utylizacji środków piorących lub czyszczących tonery i tusze dla drukarek inne utylizacji i recyklingu

33 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń
Założenia: Ocena LCC (całkowity roczny koszt w cyklu użytkowania produktu) uwzględnia okres użytkowania/żywotności (zależny od rodzaju urządzenia) umożliwia wykorzystanie metod dyskontowych (z uwzględnieniem utraconych korzyści wynikających z możliwości innego wykorzystania środków przeznaczonych na zwiększenie kosztów zakupu) Rezultat: Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia całego okresu użytkowania Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych

34 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Dane dotyczące intensywności i okresu użytkowania poszczególnych rodzajów/typów urządzeń: Rodzaj/typ urządzenia Tryby pracy w godzinach/rok Okres użytkowania urządzenia do oceny LCC lat Włączony lub bezczynności Uśpienia "Sleep" Gotowości „stan-by” Komputer 2 279 3 196 3 285 6 Serwer 8 700 Laptop 2613 2 995 3 153 5 Monitor LCD 2586 3 789 2 375 Drukarka 330 1 980 5 160 4 Urządzenie wielofunkcyjne 8 430

35 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Koszty związane z instalacją w zależności od rodzajów/typów urządzeń Rodzaj/typ urządzenia Rodzaj kosztu Cena energii elektryczne [zł/kWh] Koszt instalacji urządzenia [zł/szt.] Koszt dostawy Akcesoria dodatkowe Komputer 0,360 80 ? Serwer 360 Laptop Monitor LCD 20 Drukarka 120 Urządzenie wielofunkcyjne 180

36 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Składniki do określenia kosztów bieżącego serwisu w okresie użytkowania urządzeń Rodzaj/typ urządzenia Rodzaj kosztu Stawka godzinowa usług serwisowych [zł/r-g] Ilość roboczo-godzin na utrzymanie i konserwację [zł/szt./rok] Koszt nne Komputer 12,00 12 ? Serwer 48 Laptop 6 Monitor LCD Drukarka Urządzenie wielofunkcyjne 18

37 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Określony w SIWZ koszt użytkowania Kużi dla urządzenia rodzaju/typu „i” w całym cyklu użytkowania, należy obliczać wg wzoru: gdzie: i – numer urządzenia w zależności od rodzaju/typu, Kzi – łączny koszt zakupu wszystkich urządzeń dla rodzaju/typu „i”, KEi – łączny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń rodzaju/typu „i” t – okres użytkowania urządzenia do oceny LCC przyjmowany na podstawie danych z Tabeli r – stopa dyskonta (np. w wysokości 5%).

38 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Łączny koszt zakupu wszystkich urządzeń dla rodzaju/typu „i” Kzi – oblicza się na podstawie wzoru: gdzie: Kni – Podstawowy koszt zakupu pojedynczego urządzenia rodzaju/typu „i” określony na podstawie oferty, Kinst – Podstawowy koszt instalacji pojedynczego urządzenia rodzaju/typu „i” określony na podstawie danych z tabeli, Kdost - Podstawowy koszt dostawy pojedynczego urządzenia rodzaju/typu „i” określony na podstawie danych z tabeli, Kakc – Podstawowy koszt dodatkowych akcesoriów dla pojedynczego urządzenia rodzaju/typu „i” określony na podstawie danych z tabeli, ni – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie „i”,

39 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
Łączny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń rodzaju/typu „i” KEi – oblicza się na podstawie wzoru: PLN/rok: gdzie: KEel – koszty energii elektrycznej obliczone na podstawie wzoru: PLN/rok: gdzie: MTp – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu „i” w trybie pracy/bezczynności określona na podstawie danych ofertowych dostarczonych przez oferenta w Załączniku 8 do oferty [W], TTp – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu „i” w trybie pracy/bezczynności określony na podstawie danych z Tabeli [godz./rok]. MTsl – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu „i” w trybie uśpienia "Sleep" TTsl – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu „i” w trybie uśpienia "Sleep" MTsb – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu „i” w trybie gotowości „stand-by” TTsb – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu „i” w trybie gotowości „stand-by” ni – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie „i”, CJel – cena jednostkowa energii elektrycznej brutto z podatkiem VAT [zł/kWh].

40 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT
KUs – Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzeń obliczone na podstawie wzoru: gdzie: Sjp – Stawka godzinowa kosztów pracy dla usług serwisowych na urządzenie rodzaju/typu „i” określona na podstawie danych z Tabeli [zł/r-g], Trg – Ilość roboczo-godzin godzin na utrzymanie i konserwację rodzaju/typu „i” określona na podstawie danych z Tabeli [r-g/rok], ni – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie „i”, KI – koszty inne określone na podstawie oferty dla urządzeń w rodzaju/typie „i”.

41 Narzędzia obliczeniowe
Format MS Excel Ocena LCC (całkowity roczny koszt eksploatacji) Rezultat: Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie

42 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzenia - IT

43 Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzenia - IT

44 Ocena ofert (przetargowych)
Arkusz oceny Narzędzie obliczeniowe Spełnienie kryteriów obowiązkowych? nie tak Dyskwalifikacja Punkty za kryteria dodatkowe Roczny koszt całkowity Wskaźnik koszt/wynik Wskazanie najkorzystniejszej oferty

45 Ocenia i kwalifikacja ofert (przetargowych)

46 Ocena i kwalifikacja ofert (przetargowych)
Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych Ocenie podlegają następujące kryteria: środowiskowe - ocena punktowa inne (np. użytkowe) – ocena punktowa, kosztów w cyklu użytkowania produktu – wielkość wyrażona w PLN.

47 Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT
Ranking i kolejność ofert ustalana jest na podstawie wskaźnika oceny oferty OE, którego wartość wyliczana jest w sposób następujący: gdzie: Oei – Wskaźnik oceny oferty dla rodzaju urządzenia „i Kużi – koszt w całym cyklu użytkowania produktu wyrażony PLN, (dla rodzaju urządzenia „i”, zgodnie z podziałem określonym w Załączniku 1 z uwzględnieniem ilości dla poszczególnych rodzajów urządzeń podanych w pkt specyfikacji, obliczony w sposób określony w Załączniku 9).

48 Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT
Oei – Wskaźnik oceny oferty dla rodzaju urządzenia „i gdzie: Lsri – liczba punktów za spełnienie DODATKOWYCH kryteriów środowiskowych przyznanych na podstawie arkusza oceny i kwalifikacji ofert przetargowych Wsr – waga kryteriów środowiskowych w ocenie ofert (określona w wysokości np. 30 %), 1 000 – współczynnik skalujący.

49 Ocena i kwalifikacja ofert - IT

50 Ocena i kwalifikacja ofert - IT

51 Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT

52 Przykład analizy – sprzęt biurowy

53 Przykłady - IT Energy Star, GEEA, Blue Angel, Eco-Label, TCO
Bayerische HypoVereinsbank AG (HVB Group) Energy Star, GEEA, Blue Angel, Eco-Label, TCO City of Ravensburg Energy Star, TCO (IT), Blauer Engel, Nordic swan (Copier) State Ministry of Bavaria for the Interior Energy Star, Blue Angel, Eco-Label, TCO-Label University of Bielefeld Blue Angel

54 Rozporządzenie Energy Star
UMOWA Między rządem stanów zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Dz.U. UE L381/31 z – ZAŁĄCZNIK C ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Dz.U. UE L39/1 z Obowiązuje od 4 marca 2008

55 Rozporządzenie Energy Star
nakłada obowiązek stosowania kryteriów efektywności energetycznej co najmniej równoważne tym określonym w specyfikacjach programu Energy Star ( z Załącznika C do umowy UE – USA z 2006 r.) dotyczy zamówień publicznych na sprzęt biurowy o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 133 tys. € dotyczy centralnych organów rządowych w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE

56 Rozporządzenie Energy Star
Centralne organy rządowe w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE Kancelarie Prezydenta i Premiera RP Cały wymiar sprawiedliwości Ministerstwa Państwowa służba zdrowia Wszystkie urzędy państwowe, w tym urzędy wojewódzkie Służby Celne NBP i wiele innych (lista liczy ponad 100 pozycji)

57 Rozporządzenie Energy Star - wymagania
Komputery stacjonarne, komputery zintegrowane, serwery Minimum 80 % sprawności przy 20 %, 50 % i 100 % wydajności znamionowej Współczynnik mocy  0.9 przy 100% wydajności znamionowej Pobór mocy w stanie bezczynności (idle mode): Kategoria B: P  65 W Pobór mocy w trybie uśpienia (sleep mode): P  4 W P  4,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by mode): P  2 W P  2,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Indywidualnie regulowany czas reakcji Tryb czuwania dostępny także w pracy sieciowej Dostarczenie wstępnych ustawień systemu zarządzania energią

58 Rozporządzenie Energy Star - wymagania
Monitory LCD (TFT) Maksymalny pobór mocy w trybie pracy: P  23 X W dla X  1 (gdzie X = liczba megapikseli) P  28 X W dla X > 1 (gdzie X = liczba megapikseli) Maksymalny pobór mocy (P) w trybie uśpienia (sleep): P < 2 W Maksymalny pobór mocy w trybie wyłączony: P < 1 W System sygnalizowania przejścia monitora w energooszczędny tryb pracy VESA DPMS lub inny równoważny Monitor przechodzi w stan uśpienia (sleep mode) po 30 min braku aktywności użytkownika.

59 Rozporządzenie Energy Star - wymagania
Komputery przenośne - laptopy Pobór mocy w trybie bezczynności (idle mode): Kategoria B: P  22 W Pobór mocy w trybie uśpienia (sleep mode): P  1,7 W P  2,4 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by mode): P  1,0 W P  1,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Dostarczenie wstępnych ustawień systemu zarządzania energią Indywidualnie regulowany czas reakcji Monitor przechodzi w stan uśpienia po max. 15 minutach braku aktywności użytkownika Komputer przechodzi w stan uśpienia po max. 30 minutach braku aktywności użytkownika Funkcja budzenia w sieci (WOL) dostępna również w stanie uśpienia Tryb czuwania dostępny także w pracy sieciowej

60 Rozporządzenie Energy Star - wymagania
Drukarki laserowe Maksymalny pobór mocy (P) w trybie uśpienia (sleep): np. standardowy format (A4) P  6 W Domyślne ustawienie czasu przejścia w stan uśpienia, dla urządzenia obsługującego standardowe formaty: 20  ipm  30 ; t  30 min ipm  30 ; t  60 min Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) : P  1 W, dla drukarki bez funkcji faksu Całkowite tygodniowe zużycie energii (TEC) w kWh dla różnych prędkości drukowania: Drukarka monochromatyczna: 12  ipm  50 TEC  [(0.8kWh/ipm)*x – 1 kWh] Dostępność energooszczędnego trybu pracy, nastawianego podczas dostawy urządzenia.

61 Przykład analizy – sprzęt biurowy

62 Projekt GreenLabelsPurchase - zaproszenie do współpracy
KAPE S.A. zaprasza do współpracy instytucje chętne do realizacji projektów pilotowych w zakresie zielonych zakupów (publicznych) W przypadku realizacji projektów pilotowych KAPE S.A. zapewnia pomoc i asystę w trakcie ich realizacji, jak również pomoc prawną i organizacyjną na wszystkich etapach procedury (analizy ekonomiczne, przygotowanie dokumentacji przetargowej, ocena ofert przetargowych, zawarcie umów z dostawcami itp.). Zapewniamy bezpłatne szkolenia i seminaria dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji projektów pilotowych. Kontakt: mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska Warszawa tel.: (22) ,


Pobierz ppt "Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł IT Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google