Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, r."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa,12.12.2012 r.
Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły KLUCZOWE WYZWANIA Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, r.

2 Geneza Programu

3 Zakres Programu

4 Konsultacje wojewódzkie
Opracowanie Programu Planowanie oparte na produktach – metodyka PRINCE2 Konsultacje wojewódzkie (8) Koszt projektu: ok. 5 mln zł

5 Wyzwania

6 Synergia z Dyrektywą Powodziową
Prawo wodne - implementacja Program 2011: wstępna ocena ryzyka powodziowego 2012: wykorzystanie WORP w pracach eksperckich i redakcyjnych 2013: mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego 2014: weryfikacja zapisów programu z zastosowaniem modelowania 2015: plany zarządzania ryzykiem powodziowym 2016: aktualizacja programu zgodna z cyklem aktualizacji planów

7 Zgodność ze strategiami krajowymi i UE
Strategie krajowe i UE (9 przeanalizowanych strategii) Program Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju -Polska 2030: rozwój mierzony poprawą jakości życia Minimalizowanie wystąpienia ryzyka powodziowego (kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków) poprzez zarządzanie nim: rozwiązania przyjazne środowisku, racjonalne techniczne środki ochrony przed powodzią, dostosowanie obszarów nadrzecznych do poziomu zagrożenia, wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego, prognozowania i ostrzegania, edukacja prowadząca do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych. Strategia Sprawne Państwo: funkcjonalna struktura organizacyjna, skuteczne zarządzanie i koordynowanie Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko: ograniczenie ryzyk powodzi i ich skutków, zarządzanie zlewniowe Strategia Rozwoju Kraju 2020: infrastruktura techniczna i społeczna, zintegrowana wspólnota społeczna i jej bezpieczeństwo Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030: zrównoważony rozwój kraju

8 Rozproszone kompetencje
Program: metoda „z góry na dół” i „z dołu do góry” Poziom centralny: minister ds. gospodarki wodnej, prezes KZGW, instytuty badawcze (np. IMGW) Członkowie rządu: określenie celu, akceptacja dla prac nad programem, upoważnienie wojewody mazowieckiego Poziom regionalny: RZGW, wojewodowie, marszałkowie województw (WZMiUW) Członkowie Komitetu Sterującego i koordynującego: uszczegółowienie celów, określenie metody, koordynacja, redakcja Poziom ekspercki: środowiska akademickie, pracownicy instytucji badawczych z wieloletnim doświadczeniem Członkowie zespołu ekspertów, materiały i wytyczne dla programu, uczestnicy warsztatów (weryfikacja, redakcja) Poziom lokalny: starostowie, gminy, spółki wodne, prywatni właściciele Członkowie zespołów warsztatowych, materiały dla programu, uczestnicy warsztatów, identyfikacja zadań

9 Rozwiązania przyjazne środowisku
Kierunki działań Ograniczenia Rozstaw wałów i budowa polderów oraz suchych zbiorników Silne zagospodarowanie doliny Wisły, możliwe pojedyncze obiekty, niewielki efekt dla redukcji objętości fali powodziowej Zwiększanie retencji w zlewniach poprzez renaturyzację, obiekty małej retencji, systemy melioracji Brak narzędzi realizacji właściwej polityki przestrzennej w całych zlewniach, stałe obniżenie naturalnej referencyjności w obszarach urbanizujących się Poszukiwanie przestrzeni dla Wisły i jej dopływów poprzez dostosowanie sposobu gospodarowania do zagrożenia Presja na tereny zalewowe, nieuwzględnianie problematyki powodziowej w pzp, zanik standardów architektoniczno-budowlanych Edukacja społeczna, szkoła, mieszkańcy, użytkownicy terenów zagrożonych Brak świadomości zagrożenia, brak wzorców postępowania Budowa efektywnego systemu zarządzania kryzysowego Niedostateczny system prognozowania i ostrzegania, brak danych z realizacji Programu Górnej Wisły

10 Operacyjność vs. szczegółowość
Status listy proponowanych zadań w Programie Problemy z realizacją Programu Lista otwarta niezbędna dla: szacowania kosztów, wariantowania w zlewniach, skorelowania wkładu wszystkich uczestników Programu. Konieczność weryfikacji na trzech poziomach: poziom oceny oś – wariantowanie w zlewniach (2013 r.), poziom oceny efektywności w oparciu o modelowanie (2014 r.), aktualizacja Programu w oparciu o plany zarządzania ryzykiem powodziowym ( r.)

11 Korelacja programów dla dorzecza Wisły
Programy strategiczne dla dorzecza Wisły Program Program ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły Granica w profilu Zawichost, przepływ maksymalny 991 cm, krzywa przepływu m3/s (IMGW) Program bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym środkowej Wisły Granica w profilu Korabniki, stan techniczny zapory we Włocławku, zagrożenie powodziami zatorowymi powyżej zapory Program dotyczące regionu dolnej Wisły Zagrożenie powodziowe w przypadku awarii zapory we Włocławku wpływa bezpośrednio na region dolnej Wisły

12 Harmonogram działań

13 Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły


Pobierz ppt "Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google