Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Przedstawienie celów zakresów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Przedstawienie celów zakresów."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Przedstawienie celów zakresów i metod działania sieci grudnia 2010 r. Centrum Promocji Kadr Sp. z o.o. w Konstancinie Jeziorna.

2 Sieć ENEA-MA (European Network of Environmental Authorities- Managing Authorities) została utworzona w 2004 roku jest koordynowana przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska i Dyrekcję Generalna ds. Polityki Regionalnej. Sieć skupia przedstawicieli organów środowiskowych zajmujących się funduszami unijnymi w 27 państwach członkowskich, jak również przedstawicieli państw kandydujących i ekspertów z organizacji pozarządowych takich jak WWF, BirdLife, Bankwatch.

3 Cel istnienia sieci: Sieć została utworzona, aby wspomóc integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące do akcesji. Celem istnienia sieci jest kreowanie oraz inspirowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi – instytucjami wdrażającymi fundusze UE do integrowania wymiaru środowiskowego w ramach realizacji polityki spójności wdrażanej w krajach UE.

4 Obecnie ENEA jest siecią instytucji na poziomie KE, jednak ambicją sieci jest stanie się parasolem dla krajowych sieci ochrony środowiska, które zajmują się programami rozwoju ENEA podejmuje również działania mające na celu zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na poziomie krajowym

5 Włoska Sieć Organów Ochrony Środowiska i Organów Zarządzających Funduszy Strukturalnych (RETE).
Sieć promuje włączanie kwestii ochrony środowiska do wszystkich programów rozwojowych poprzez wsparcie techniczne, szkolenia i wymianie informacji; Wzmacnia relacje między organami odpowiedzialnymi za różne sektory, wzbogaca wiedze na tematy dotyczące środowiska, ułatwia integrację aspektów środowiskowych i zrównoważonych w Programach Funduszy Strukturalnych; Sieć jest wspierana przez zespoły operacyjne złożone z ekspertów o różnych specjalnościach, którzy służą pomocą techniczną zarówno krajowym jak i regionalnym organom środowiskowym pracującym w ramach programów rozwoju.

6 Strona internetowa włoskiej sieci Rete Ambientale

7 Hiszpańska sieć Organów Ochrony Środowiska (RED)
Forum do współpracy i koordynacji pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska jak i za programowanie oraz zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójności na różnych poziomach Jej celem jest zapewnienie włączenia kwestii środowiska w działania współfinansowane przez Fundusze Strukturalne, jak i monitorowanie wdrażania, oraz zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

8 Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie negocjacji programu POIiŚ, na wyraźne życzenie KE Utworzenie sieci miało się przyczynić do integracji działań dotyczących ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach finansowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej

9 26 maja 2010 r. został podpisany przez:
Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska list intencyjny o utworzeniu krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo :Środowisko dla Rozwoju”

10 Celem działania Sieci jest:
stworzenie forum współpracy i kooperacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych rozpowszechnianie wiedzy na temat przepisów unijnych i krajowych dotyczących ochrony środowiska; stworzenie forum wymiany wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami Sieci zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim; działania sieci mają usprawnić rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z kwestiami środowiskowymi jak i zarządzaniem i wydatkowaniem środków pochodzących z UE

11 Ministerstwo Środowiska
Sieć tworzą: Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca następującymi programami: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Kapitał Ludzki, PO Pomoc Techniczna; Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska regionalne dyrekcje ochrony środowiska Zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

12 Sieć ma być również otwarta na współpracę z:
ekspertami zewnętrznymi, przedstawicielami wyższych uczelni, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną na szczeblach krajowych i regionalnych zaangażowanych w kwestie wynikające z działalności sieci.

13 Formy działania Sieci:
Posiedzenia Plenarna; Posiedzenia Grup roboczych Posiedzenia regionalne a także: Platforma wymiany wiedzy; Czat z ekspertami; Newsletter Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line….

14 określają kierunki prac sieci;
Podczas posiedzeń plenarnych Przedstawiciele Sieci: określają kierunki prac sieci; przyjmują plany i harmonogramy działań sieci, określają harmonogram i agendę kolejnych spotkań sieci, powołują Grupy Robocze, rozwiązują Grupy Robocze w przypadku wyczerpania celowości ich funkcjonowania lub na ich własny wniosek, przyjmują raporty przygotowane przez grupy robocze, zgłaszają propozycje ekspertów do zadań zleconych przez grupy robocze. Posiedzenia plenarne organizowane są nie rzadziej niż raz w roku

15 Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w półroczu.
Grupy Robocze raz w półroczu powinny składać do Sekretariatu Sieci sprawozdanie z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla opracowania rocznego raportu działania Sieci. Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci zewnętrzni czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji pozarządowych, jednakże ich udział musi zostać zaakceptowany przez Sekretariat Sieci. Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu działalności danej grupy, a w celu zapewnienia ich sprawnego działania grupa powinna składać się z nie większej ilości niż ok przedstawicieli

16 Praca Grup Roboczych Powinna opierać się na opracowywaniu nowych wytycznych, metodologii, zaleceń, stanowisk, procedur, a także najlepszych praktyk, leżących w kompetencjach danej grupy. Powinna być skupiona na konkretnym problemie, podejmując działania dążące do rozwiązania go; Powinna identyfikować problemy wynikające z interpretacji prawa lub formułować wnioski na temat jego zmian; Sieć zapewni finansowanie merytorycznych działań podejmowanych w ramach poszczególnych grup roboczych w zależności od zgłaszanych potrzeb.

17 W ramach przeprowadzonego rozpoznania, które odbyło się na przełomie lipca-sierpnia wśród przedstawicieli MŚ, GDOŚ, UM, RDOŚ zgłoszono potrzebę powołania następujących grup roboczych: grupa robocza do spraw ocen oddziaływania na środowisko (poziom strategiczny oraz poziom projektów); grupa robocza do spraw projektów wodno-ściekowych; grupa robocza do spraw projektów odpadowych; grupa robocza do spraw strategicznego programowania działań z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w perspektywie finansowej

18 Regionalne Spotkania Sieci
Instytucje tworzące Sieć, a w szczególności regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi uczestniczące w pracach sieci, mogą organizować regionalne spotkania sieci Regionalne Spotkania Sieci mają na celu implementację w regionie wypracowywanych założeń, dobrych praktyk, wytycznych i zaleceń powstałych w wyniku prac sieci. W wyniku ustaleń podjętych podczas Regionalnych Spotkań Sieci mogą być - w razie potrzeby - organizowane szkolenia, spotkania informacyjne, promocyjne, w których udział w szczególności brać powinni przedstawiciele gmin, powiatów, instytucji pośredniczących w realizacji polityki strukturalnej oraz zainteresowane organizacje pozarządowe.

19 usprawnienie procesu konsultacji społecznych.
Celem spotkań powinno być w szczególności: zbieranie informacji na temat problemów na poziomie lokalnym i propozycji ich rozwiązania w zakresie problematyki Sieci, definiowanie kierunków rozwoju regionu i podjęcie stosownych działań w tym kierunku w zakresie problematyki Sieci, współpraca i konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu ekologicznego, doradztwo i szkolenia dla beneficjentów projektów środowiskowych z zakresu aplikowania o środki EU, usprawnienie procesu konsultacji społecznych. Koszty spotkań regionalnych ponoszone są we własnym zakresie jednakże Sieć w miarę możliwości będzie zapewniać wsparcie merytoryczne lub organizacyjne spotkań i zachęcać do ich przeprowadzania.

20 Sekretariat sieci Pracą sekretariatu sieci koordynuje GDOŚ lub inny podmiot wskazany przez GDOŚ w zakresie objętym stosowną umową. Każdy z Przedstawicieli Sieci ma obowiązek wskazać jedną osobę do kontaktów z Sekretariatem Sieci, a także przedstawiciela danej grupy roboczej do współpracy z Sekretariatem Sieci.

21 Do głównych zadań Sekretariatu należy: - zapewnienie funkcjonowania Sieci; - koordynacja działań Sieci; - zapewnienie funkcjonowania grup roboczych - bieżąca współpraca z przedstawicielami sieci - sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla funkcjonowania sieci, - koordynacja i organizacja posiedzeń plenarnych i działań podejmowanych w ramach sieci.

22 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wizualizacja graficzna sieci Aktualnie trwają pracę nad opracowaniem logo graficznego sieci, które połączy w sobie kwestie związane z funkcjonowaniem sieci. Czekamy na Państwa propozycję, które można przesyłać do Sekretariatu Sieci na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 Warszawa z dopiskiem „Partnerstwo :Środowisko dla Rozwoju”

23 Dziękuję za uwagę… Piotr Otawski Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Pobierz ppt "Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Przedstawienie celów zakresów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google