Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE
Studia wyższe i co dalej? Zdobyta wiedza i umiejętności a szanse zatrudnienia po ukończeniu studiów MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE

2 Długoletnie obserwacje rynku edukacyjnego pokazują, że w zakresie tematyki ZARZĄDZANIA od wielu lat młodzi ludzie wybierają specjalności związane z: ZARZĄDZANIEM FIRMĄ, GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, RACHUNKOWOŚCIĄ I ZARZĄDZANIEM FINANSAMI, ZARZĄDZANIEM UBEZPIECZENIAMI, ZARZĄDZANIEM I ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ, INFORMATYKĄ W ZARZĄDZANIU, INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ gdyż dają one realne szanse na znalezienie zatrudnienia.

3 Zarządzanie firmą I co dalej? Absolwenci tej specjalności w pracy zawodowej mogą podjąć problematykę racjonalnego wykorzystania zasobów w organizacjach gospodarczych i instytucjach społecznych. Szczególnie dotyczy to zasobów ludzkich, zasobów finansowych, logistyki, organizacji produkcji, organizacji i zarządzania.

4 Absolwenci posiadają kompleksową wiedzę, niezbędną do zajmowania stanowisk kierowniczych różnego szczebla oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej Absolwenci specjalności Zarządzanie firmą stają się menedżerami generalistami Stwarza to możliwość podejmowania pracy we wszystkich działach gospodarki.

5 Zarządzanie opiera się na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontroli.
Tych umiejętności wymaga każdy pracodawca. Absolwent specjalności Zarządzanie firmą posiada te umiejętności. Otrzymał potencjał dobrego menadżera mogącego zarządzać powierzonym kapitałem, oraz potencjał specjalisty umiejącego zarządzać własnym przedsiębiorstwem, znającego nowoczesne standardy obsługi klienta, zasady negocjacji handlowych, sposoby pozyskiwania nowych klientów a także utrzymywania relacji ze stałymi klientami firmy.

6 Gospodarka nieruchomościami
I co dalej? po ukończeniu tej specjalności możesz starać się o uprawnienia zawodowe : pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości , rzeczoznawcy majątkowego; możesz pracować w urzędzie, w banku, w firmie developerskiej, w zakładzie ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych, itp.

7 Ekonomista może na tym rynku rozwinąć swoje talenty jako: pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca inwestora, zarządca budynku czy rzeczoznawca majątkowy, jak również jako specjalista zarządzający majątkiem trwałym różnych podmiotów gospodarczych. Te zawody - dobre zarówno dla mężczyzn jak i kobiet - wymagają wszechstronnych wiadomości, ale mają ciągle dobre szanse na rynku pracy (!).

8

9 Studia dają też możliwość pracy we własnej firmie, w biurach pośredników, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, a także w gminach i starostwach powiatowych przy gospodarowaniu mieniem komunalnym.

10 Absolwent tej specjalności, przygotowany jest do pracy:
w każdej instytucji czy przedsiębiorstwie, które dysponuje nieruchomościami dla potrzeb własnych, a także we wszelkich przedsiębiorstwach zajmujących się nadzorem i eksploatacją nieruchomości. Specjaliści z tej branży poszukiwani są przez przedsiębiorstwa zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie, zakłady komunalne; w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z katastrem, inwestycjami, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

11 Studia na specjalności „Gospodarowanie nieruchomościami” umożliwiają nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do rozumienia złożonych mechanizmów na rynku nieruchomości. Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalnościowym obejmującym m.in. aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne gospodarowania nieruchomościami.

12 RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
I co dalej? Po ukończeniu tej specjalności posiadasz wiedzę, która otwiera przed Tobą możliwości zatrudnienia w działach rachunkowości i innych komórkach związanych z zarządzaniem finansami.

13 Jeśli ukończyłeś specjalność RiZF
PRZEDSIĘBIORSTWA BANKI INSTYTUCJE FINANSOWE (np. biura maklerskie) JEDNOSTKI SFERY BUDŻETOWEJ Czekają na pracownika takiego jak TY!!!

14 Dodatkowo: Zdobyta wiedza w zakresie tej specjalności pozwoli Ci prowadzić własną działalność gospodarczą, jest pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także wykonywania wolnego zawodu - eksperta rachunkowości - biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego.

15 Zarządzanie ubezpieczeniami
I co dalej? Ekonomista może na tym rynku podjąć działalność w firmach ubezpieczeniowych w zakresie: działań akwizycyjnych, likwidacyjnych procesach odszkodowawczych, zarządzania firmą; w firmach agencyjnych; w firmach brokerskich (doradztwo ubezpieczeniowe); w bankach, podejmujących szeroką współpracę z ubezpieczycielami; wszystkich podmiotach gospodarczych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem oraz innych instytucjach finansowych (fundusze emerytalne, ZUS, KRUS, itp.).

16 Perspektywy zawodowe po tej specjalności:
zakłady ubezpieczeń: kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, przedstawicielstwa zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów  (np. Munich Re),  zagraniczne zakłady ubezpieczeń (szczególnie ważne po wprowadzeniu zasady swobody świadczenia usług),  pośrednicy ubezpieczeniowi:  Marsh, Gras Savoye, Aon – największe firmy brokerskie na świecie,  kilkaset polskich firm brokerskich, 

17 firmy konsultingowe: KPMG, PWC, McKinsey & Co
firmy konsultingowe:  KPMG, PWC, McKinsey & Co., Accenture,  szereg polskich firm konsultingowych, doradczych itp.,  inne: instytucje państwowe, np. KNF,  risk managerowie w dużych korporacjach lub przedsiębiorstwach, banki inwestycyjne,  banki komercyjne,  firmy usługowe, np. likwidacja szkód,  agencje reklamowe,  integratorzy systemów,  Otwarte Fundusze Emerytalne. 

18 Zarządzanie i administracja publiczna
I co dalej? W ramach tej specjalności, kształci się specjalistów, posiadających kwalifikacje do zarządzania procesami finansowymi i gospodarczymi w jednostkach i zakładach administracji publicznej.

19 Absolwenci tej specjalności przygotowani więc będą do podjęcia pracy między innymi w urzędach gmin, zakładach budżetowych (szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, gospodarstwach pomocniczych, zakładach gospodarki komunalnej). Studia na tej specjalności przygotowują studentów do pracy w charakterze specjalistów z zakresu ekonomii i zarządzania, a nie prawa i administracji.

20 Informatyka w zarządzaniu
I co dalej? Absolwenci tej specjalności przygotowani będą m.in. do projektowania i obsługi systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, wykorzystania metod i narzędzi informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, informatyzacji firmy, tworzenia i obsługi baz danych, wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu.

21 Posiadać będą także wiedzę z zakresu programowania komputerów i stąd pracować mogą w charakterze programistów, a także w charakterze administratorów systemów komputerowych i sieci. Duży nacisk w kształceniu studentów na tej specjalności położony jest na zagadnienia praktyczne. Ponadto znajomość zagadnień informatyki jest połączona tutaj z wiedzą z zakresu zarządzania.

22 Możliwości zatrudnienia absolwentów tej specjalności są duże ze względu na rosnącą rolę wykorzystania technik informatycznych w zarządzaniu. Mogą więc oni podejmować pracę zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach, jak i specjalistycznych firmach komputerowych.

23 Integracja europejska
I co dalej? Na tej specjalności kształci się specjalistów przygotowanych do zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach mających powiązania unijne między innymi poprzez współpracę i wymianę handlową, wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne, wykorzystywanie funduszy unijnych itp.

24 Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę również w podmiotach gospodarczych nie posiadających powiązań międzynarodowych, działających jednak w warunkach zintegrowanej gospodarki.

25 Problematyka dotycząca EKONOMII ponownie zaczyna być dostrzegana wśród studentów, zwłaszcza w obecnych, trudnych warunkach gospodarczych, dlatego też specjalność: GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA również daje szanse młodzieży na szybkie odnalezienie się na trudnym rynku pracy. I co dalej?

26 Gospodarka lokalna i regionalna
Po ukończeniu tej specjalności jesteś przygotowany do pracy w dziedzinie kształtowania zagospodarowania przestrzennego, planowania rozwoju wsi, miast, powiatów, województw. Możesz objąć wszystkie stanowiska, począwszy od szczebla operacyjnego, a na kierowniczych, doradczych, czy eksperckich kończąc.

27 Specjalność Gospodarka lokalna i regionalna kształtuje umiejętności:
Organizacji i zarządzania gospodarką lokalną i regionalną; Rozwiązywania problemów samorządów terytorialnych; Kształtowania rozwoju społeczno – gospodarczego gmin, powiatów, województw; Realizowania strategii rozwojowych regionu i kraju; Tworzenia i wdrażania kreatywnych projektów w skali mikro- i makro- gospodarki; Skutecznego ubiegania się o środki finansowe wspierające rozwój regionalny.

28 Potencjalne miejsca zatrudnienia
Samorządowe lub rządowe jednostki administracyjne; Instytucje sektora publicznego realizujące politykę społeczną i gospodarczą, Instytucje działające w sferze przedsiębiorczości.

29 Otwarte rynki pracy, rynki turystyczne to także szansa dla absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy w ramach: OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, HOTELARSTWA, REKREACJI RUCHOWEJ Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ, PEDAGOGIKI CZASU WOLNEGO mogą połączyć przyjemne - poznawanie świata, wypoczynek i rekreacje z pożytecznym – oferowanie tych usług w ramach własnej firmy!

30 HOTELARSTWO I co dalej? Studia na tej specjalności mają za zadanie przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, zdolnych do organizowania i samodzielnego kierowania hotelami, przedsiębiorstwami gastronomicznymi i turystycznymi oraz usługami.

31 Osoba kończąca studia posiada szeroki zakres wiedzy hotelarskiej i umiejętności zawodowe, a także zdolności menedżerskie. Absolwenci tej specjalności będą poszukiwanymi fachowcami w hotelarstwie i gastronomii. Sukces zawodowy zapewni im zdobyta wiedza z zakresu problematyki ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej i marketingu.

32 Posiadana wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą im ubiegać się o pracę m.in. na stanowiskach takich jak: recepcjonista, kierownik recepcji (po zapoznaniu się z systemami hotelowymi), pracownik marketingu, kierownik marketingu (wymagany zazwyczaj min. roczny staż pracy w hotelu), asystent dyrektora (wymagana jest zazwyczaj znajomość, co najmniej 2 języków obcych), kierownik sali w gastronomii, menedżer gastronomii.

33 Absolwentów ponadto cechować będzie dobra znajomość, co najmniej jednego języka obcego z obszaru Unii Europejskiej. Absolwenci mogą również samodzielnie prowadzić restaurację, pensjonat, czy też hotel.

34 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
I co dalej? Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach branży turystycznej, a także przedsiębiorstwach powiązanych z obsługą ruchu turystycznego.

35 Absolwent specjalności - będzie posiadał gruntowne przygotowanie:
turystyczne (zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, wiedza krajoznawcza i geograficzna oraz metodyka rekreacji, ekonomika turystyki i rekreacji, historia kultury i sztuki, prawo w turystyce); ogólne (marketing, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, psychologia, socjologia); praktyczne (organizacja i przygotowanie ćwiczeń terenowych, obsługa klienta, projektowanie imprez turystycznych, uczestnictwo w targach turystycznych i spotkaniach branżowych.

36 Branża turystyczna potrzebuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów, z solidnym przygotowaniem zarówno do pracy w biurach, jak i przedstawicieli firmy za granicą. (tzw. rezydentów). Kwalifikacje i umiejętności absolwentów dotyczą nie tylko aspektów ogólnych, lecz również konkretnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, popartej doświadczeniem zawodowym.

37 Absolwent MWSE jest także przygotowany do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, z możliwością założenia własnej firmy o charakterze usługowym, współpracującej z kontrahentem zagranicznym i obsługującej turystę krajowego i zagranicznego. Znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego umożliwia podjęcie pracy za granicą bądź też pracę w kraju z turystami zagranicznymi.

38 Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
I co dalej? Odnowa psychiki i odnowa biologiczna to działanie polegające na przyspieszaniu naturalnych procesów wypoczynkowych i regeneracji organizmu. Aby efekty te osiągnąć studenci specjalności odnowa psychosomatyczna poznają odpowiednie techniki stosowane w tym celu jak również ich teoretyczne uzasadnienie.

39 Absolwent MWSE jest specjalistą, który działa w sferze promocji, ruchu SPA i Wellness stosując środki odnowy psychicznej (trening autogenny, medytacje, joga) jak również środki odnowy biologicznej czynnikami fizykalnymi (woda, laser, zimno-krioterapia, ciepło). Absolwent tej specjalności przygotowany jest również do działań profilaktycznych z elementami terapii w sferze gerontologii (urazy osób starszych po wypadku, osteoporoza).

40 Miejscem zatrudnienia absolwentów są głównie ośrodki wypoczynkowe, hotele, domy wczasowe posiadające w swej ofercie usługi odnowy biologicznej. Absolwent jest również przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej z tego zakresu.

41 PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO
I co dalej? Specjalność ta ma na celu przygotowanie studentów do pracy zawodowej w rekreacji i turystyce oraz poszerzenie ich wykształcenia ogólnego. Studenci powinni nabyć wiedzę, jak poznawać, tworzyć i kształtować sytuacje wychowawcze związane z czasem wolnym.

42 W toku studiów realizowane są - zgodnie z obowiązującymi standardami - przedmioty ogólne i podstawowe obejmujące wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, psychologii i różnych podstawowych dziedzin pedagogiki. Wiele miejsca w planie studiów zajmują przedmioty kierunkowe i specjalistyczne

43 Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają kompetencje zawodowe do pracy w administracji samorządowej i rządowej oraz w organizacjach społecznych - na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój i promocję racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego, w szczególności turystki i rekreacji.

44 mogą osiągnąć swój cel po wykorzystaniu środków unijnych!
Młodzi PEDAGODZY z zacięciem na prowadzenie własnej firmy (żłobka, przedszkola, prywatnego domu opieki społecznej) są dzisiaj również poszukiwani, dlatego też studenci: PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ, PEDAGOGIKI SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZEJ, PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ, mogą osiągnąć swój cel po wykorzystaniu środków unijnych!

45 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
I co dalej? Absolwenci tej specjalności w toku studiów zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stanowiącą podstawę kształtowania umiejętności w pracy z małym dzieckiem

46 Możliwe miejsca i charakter zatrudnienia po ukończeniu studiów
Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani jako: nauczyciele wychowania przedszkolnego (w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) nauczyciele wychowania zintegrowanego (w klasach I – III szkoły podstawowej) oraz w alternatywnych jednostkach opieki wychowawczej, zajmujących się dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

47 Pedagogika resocjalizacyjna
I co dalej? Specjalność ta ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie absolwenta do pełnienia zawodowej roli pedagoga – specjalisty ds. resocjalizacji w różnorodnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu resocjalizacyjnego

48 Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani na stanowisku pedagoga –wychowawcy m.in. w takich placówkach jak: młodzieżowy ośrodek wychowawczy młodzieżowy ośrodek socjoterapii schronisko dla nieletnich policyjna izba dziecka zakład poprawczy zakład śledczy zakład karny

49 Inne możliwości pracy:
Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z powodzeniem podejmują pracę również w środowisku otwartym jako rodzinni kuratorzy sądowi

50 Pedagogika społeczno-opiekuńcza
I co dalej? Kształcenie studentów na tej specjalności ma na celu ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy we wszystkich placówkach, w których wymagane są kompetencje opiekuńcze, wychowawcze i społeczne

51 Absolwenci tej specjalności uzyskują podstawowe kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy:
pedagoga, wychowawcy czy doradcy, w różnego typu placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w wybranych instytucjach pomocy społecznej i służby zdrowia, a także w poradniach specjalistycznych

52 Możliwe miejsca i charakter zatrudnienia:
szkoły podstawowe, gimnazjalne i różnego typu ponadgimnazjalne – jako pedagog placówki opiekuńczo- wychowawcze różnego typu (świetlice szkolne i socjoterapeutyczne, internaty, pogotowia opiekuńcze czy domy dziecka) – jako wychowawca instytucje wsparcia (miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej) – jako asystent rodzinny czy pracownik socjalny poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz rodzinne – jako pedagog czy doradca


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google