Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r. Plan wystąpienia: Informacja dotycząca postulatów przekazanych przez Wojewodę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r. Plan wystąpienia: Informacja dotycząca postulatów przekazanych przez Wojewodę."— Zapis prezentacji:

1 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Plan wystąpienia: Informacja dotycząca postulatów przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego Ministrowi Edukacji Narodowej; Badania przeprowadzane w bieżącym roku – związane z kształceniem zawodowym i ustawicznym; Projektowane zmiany w systemie egzaminacyjnym; Zmiany związane z organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego, na podstawie projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty.

2 Propozycje zmian przekazane do MEN:
Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r. Propozycje zmian przekazane do MEN: Wprowadzenie do planu nauczania gimnazjum zajęć z doradztwa edukacyjnego i zawodowego jako zajęć dodatkowych. Dalsze zwiększenie w subwencji oświatowej środków dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Skrócenia i uproszczenia procedur wpisywania nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przez organizacje branżowe, pracodawców, dyrektorów szkół, kształcących w danej branży. Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) jako organizatora kształcenia dla kursów zawodowych - publicznych szkół zawodowych kształcących w danym zawodzie.

3 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Opracowania systemowego rozwiązania w zakresie wydawania podręczników do przedmiotów zawodowych tak, aby częściowego finansować z budżetu państwa koszty związane z wydawaniem podręczników szkolnych do przedmiotów zawodowych. Wprowadzenie szeregu zmian w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Propozycje zmian dotyczyły: Egzamin w zasadniczej szkole zawodowej powinien być przede wszystkim praktyczny, a część teoretyczna ograniczona do minimum np. dotyczącej wykonanej próby pracy. Zmiany formuły etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i technikum i szkole policealnej – położenie nacisku na wykonanie, a nie na projekt wykonania. Wprowadzenia zasady opiniowania wymagań egzaminacyjnych z danego zawodu przez stowarzyszenia pracodawców i samorządy zawodowe. Obniżenia progu zdania etapu praktycznego egzaminu do 50%.

4 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Wprowadzenie finansowanych przez budżet państwa, obowiązkowych staży dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, centrach kształcenia praktycznego. Zapewnienie pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników refundacji ponoszonych przez nich kosztów również po 2010 r., tak, aby mogli oni kontynuować przygotowanie zawodowe młodocianych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom).

5 Wyniki egzaminu zawodowego
Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r. Wyniki egzaminu zawodowego Średnie wyniki w Małopolsce są w ostatnich trzech latach wyższe od wyników uzyskiwanych w Polsce od 3,6% do blisko 7% (technika) i od 0.5% do blisko 4% w zasadniczych szkołach zawodowych. Są zawody w których te wyniki są zdecydowanie lepsze/*, np.: - Elektromechanik pojazdów samochodowych – ok 29%; - Elektryk – ok. 23%; - Blacharz samochodowy – ok. 18%; Technik handlowiec – ok. 20% * - rok 2008, wynik wyrażony w % uzyskujących dyplom

6 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Są również zawody w których Małopolska uzyskuje gorsze rezultaty niż średnia w kraju i tak *: - Krawiec – wyniki gorsze o ok. 10%; - Malarz-tapeciarz – gorsze o ok. 5%; Technik informatyk – gorsze o ok. 3%. /* - rok 2008, wynik wyrażony w % uzyskujących dyplom

7 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Technik mechanik

8 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Sprzedawca

9 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Elektryk

10 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Wynika z powyższych przykładów, że nie zawsze niski wynik egzaminu zawodowego świadczy o braku praktycznych umiejętności zawodowych, a wyniki egzaminów w poszczególnych latach charakteryzują się znaczną zmiennością. Egzamin zawodowy winien potwierdzać kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie mieć użytkowe znaczenie dla pracodawców. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej wynika, że dla pracodawców wyniki egzaminu zawodowego nie niosą praktycznych informacji dot. kwalifikacji zawodowych.

11 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Prace związane z modernizacją organizacji procesu tworzenia programów nauczania w zawodach (prowadzi Krajowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: - podstawa programowa kształcenia w zawodzie pisana w języku kwalifikacji cząstkowych; - możliwość organizacji kształcenia ustawicznego – na bazie tak napisanych podstaw programowych; - przypisanie kształceniu zawodowemu punktów ECVET (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych). System ECVET ma ułatwiać gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych, jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się (niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się).

12 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r.
Efektem modernizacji podstaw programowych kształcenia w zawodzie będzie lista zadań zawodowych oraz kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania oraz rejestr kwalifikacji zawodowych podlegających certyfikacji. W oparciu o taką listę, opracowane zostaną programy nauczania dla zawodu i ich obudowa dydaktyczna oraz bank zadań do potwierdzania kwalifikacji. Programy nauczania dla zawodu przystosowane będą do nauczania w systemie szkolnym i do szkoleń w systemie pozaszkolnym. Bank zadań do potwierdzania kwalifikacji umożliwi certyfikowanie kwalifikacji uzyskanych w systemie: - formalnym (szkolnym), - pozaformalnym (kursy, szkolenia, przekwalifikowanie), - nieformalnym (samouczenie, doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy). Daje to następnie podstawę do innej organizacji egzaminu zawodowego i potwierdzania kwalifikacji cząstkowych tak, aby wynik egzaminu niósł szczegółowe informacje dla pracodawców.

13 Niektóre zmiany w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

14 Zmiany znajdujące się w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty
Ustalanie kierunków kształcenia zawodowego Zmienione zostają: art. 39 ust. 4a:   Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

15 Zmiany znajdujące się w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty
Arkusze organizacji pracy szkół (w szczególności zawodowych) W art. 31 w ust. 1 uchyla się pkt 6a i 6b – Kurator nie będzie miał obowiązku opiniowana zgodności z prawem arkuszy organizacyjnych przed ich zatwierdzeniem. Nie będzie więc potrzeby zasięgania w tej sprawie opinii Kuratora Oświaty. Odpowiedzialność za właściwe przygotowanie kształcenia w nowych zawodach spoczywa na dyrektorze szkoły i na organie prowadzącym.

16 Zmiany znajdujące się w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty
Projektowane zmiany w organizacji kształcenia ustawicznego: Pojawi się nowa placówka: publiczna placówka kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. Zmiany dotyczące centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego umożliwią elastyczne dostosowanie działania placówek do otoczenia gospodarczego. Dodatkowo będzie można: - prowadzić koordynację działań placówek prowadzonych przez różne organy prowadzące; - tworzyć filie; - pobierać (z zastrzeżeniami) opłaty; - organizować zajęcia, które są realizacją obowiązku nauki.

17 Zmiany znajdujące się w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty
Kwalifikacje nauczycieli w kształceniu zawodowym W projekcie rozporządzenia dot. kwalifikacji podniesiono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych - nauczyciel zasadniczej szkoły zawodowej będzie musiał legitymować się wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym (§ 3 projektu rozporządzenia), a nie tak jak dotychczas wykształceniem na poziomie zakładu kształcenia nauczycieli. Osoby posiadająca przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego: zatrudniane byłyby na zasadach określonych w Kodeksie Pracy; zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, tygodniowy wymiar zajęć byłby jak nauczycieli a ustalone wynagrodzenie byłoby nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

18 Obowiązujące już obecnie rozwiązanie:
Nauczyciele mogą opracować samodzielnie własny program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu. Program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, Program nauczania wybranej specjalizacji w zawodzie opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię szkolnego zespołu przedmiotowego właściwego dla danego zawodu. Ułatwia to dostosowanie kształcenia w szkole do realnych potrzeb środowiska. Szkoła może kształcić zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska (w granicach programu nauczania zawodu).


Pobierz ppt "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego – Nowy Targ – 20 marca 2009 r. Plan wystąpienia: Informacja dotycząca postulatów przekazanych przez Wojewodę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google