Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen. AUGUSTA EMILA FIELDORFA ps. ,,NIL’’ W RAKOWCU

2 DANE PODMIOTOWE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAKOWCU
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: WRZESIEŃ 1945 R. W AKTUALNYM BUDYNKU OD 27 LUTEGO 1967 ROKU ORGAN PROWADZĄCY: URZĄD GMINY KWIDZYN ORGAN NADZORUJĄCY: KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU LICZBA UCZNIÓW: 211 DOWOŻONYCH : 121 DOCHODZĄCYCH : 90 LICZBA MIEJSCOWOŚCI W OBWODZIE SZKOŁY: 12 (BRONNO, DANKOWO, GILWA, LICZE, PAWLICE, RAKOWICE, RAKOWIEC, POLE RAKOWIECKIE, OŚNO, GÓRKI, SZADOWO, WOLA-SOSENKA) LICZBA UCZNIÓW DOWOŻONYCH: 121 LICZBA ODDZIAŁÓW: 11 LICZBA IZB LEKCYJNYCH: 14 LICZBA NAUCZYCIELI: 23 -STAŻYSTÓW: 1 -KONTRAKTOWYCH: 3 -MIANOWANYCH: 8 DYPLOMOWANYCH: 11 LICZBA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI: 10

3 Model planowania rozwoju Szkoły Podstawowej w Rakowcu
Nasze cele główne Nasze priorytety Monitorowanie (przegląd) Przegląd (Kryteria sukcesu) Gdzie jesteśmy obecnie? Sprawdzanie Dokąd zmierzamy? Nasze cele szczegółowe Plan działania: -harmonogram -zadania -środki

4 OBSZARY ZADAŃ NOWOCZESNEJ SZKOŁY
WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA wspomagamy i wymagamy OTWARTOŚĆ NA ZMIANY I INNOWACJE MERYTORYCZNA ROLA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIÓW I RODZICÓW TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

5 KONCEPCJA PEDAGOGICZNA
ZADANIA NOWOCZESNEJ SZKOŁY EWALUACJA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI USŁUGODAWCA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI KONCEPCJA PEDAGOGICZNA OTWARTOŚĆ NA ZMIANY I INNOWACJE KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁA BEZPIECZNA

6 Koncepcja pracy pedagogicznej
W misji szkoły zawarta jest koncepcja nowej jakości w systemie dydaktycznym. Misją szkoły jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę o świecie współczesnym, na poziomie odzwierciedlającym ich predyspozycje, cechy osobowości oraz możliwości intelektualne. Wizja szkoły to placówka, do której uczniowie będą uczęszczać chętnie, rodzice z przekonaniem będą posyłać swoje dzieci, w której praca będzie satysfakcją i dumą.

7 i prowadzi ucznia do całościowego poznawania rzeczywistości.
Szkoła porzuca swoją dawną rolę rozłącznych i często fragmentarycznych informacji i prowadzi ucznia do całościowego poznawania rzeczywistości. Prowadzi ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych i wykorzystywania ich w praktyce. Rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i bardziej uporządkowanego rozumienia świata i otaczającej ich rzeczywistości. Rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych).

8 Dochodzi do rozumienia przez ucznia przekazywanych treści a nie tylko pamięciowego ich opanowania.
Akceptuje „indywidualność”, wykazuje zrozumienie dla pojedynczego ucznia, szanuje jego indywidualny rozwój i tempo uczenia się. Każdemu gwarantuje sukces, ale na miarę jego możliwości, które należy rozwijać i doceniać.

9 KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ
Jednym z podstawowych zadań szkoły jest jej funkcja opiekuńczo – wychowawcza. Jest oczywiste, że procesy i systemy spoza szkoły wpływają w sposób decydujący na dziecko, jednak nie pozbawia to nas świadomego obowiązku wychowania i opieki naszych uczniów. To wiedza i kompetencje nauczycieli, wychowawców, rodziców kształtują dorastanie młodego człowieka.

10 Formy opiekuńcze będą wynikać bezpośrednio z potrzeb uczniów.
Opieka przed i po lekcjach. Stworzenie atrakcyjniejszego miejsca w szkole dla uczniów przychodzących wcześniej i wychodzących później. ŚWIETLICA- PLAC ZABAW- BOISKA- BIBLIOTEKA – PRACOWNIA INFORMATYCZNA Opieka zdrowotna i profilaktyka

11 Fachowa pomoc psychologiczno – pedagogiczna
( Rozporządzenie w sprawie ppp ) Dożywianie nieodpłatne dla dzieci z rodzin najuboższych (obiady, warzywa i owoce w szkole, szklanka mleka) Doposażenie uczniów najuboższych w odzież, pomoce szkolne, książki

12 SZKOŁA Z PATRONEM SZKOŁA BEZPIECZNA
zaszczepianie patriotyzmu poprzez konkursy o patronie szkoły, opracowanie logotypu szkoły budzącego sympatię, organizacja izby patrona szkoły, opracowanie ceremoniału szkolnego, świadome dążenie do rozwoju intelektualnego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, fizycznego i patriotycznego.

13 cykliczne spotkania uczniów z wychowawcą,
organizacja bazy szkoły tak, by zapewniała maksymalne bezpieczeństwo uczniów, cykliczne spotkania uczniów z wychowawcą, pedagogiem na temat bezpiecznych zachowań w szkole, znaki informacyjne dotyczące zachowania ucznia w szkole, spotkania uczniów z policjantami, kuratorami sądowymi, leśniczymi, strażakami i służbami ratowniczymi uświadamiające zagrożenia współczesnego świata.

14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Struktura organizacyjna szkoły stanowi odzwierciedlenie: relacji wewnątrz środowiska szkolnego, zależności panujących między poszczególnymi jej elementami. Gwarancją odpowiedniej i wysokiej skuteczności w działaniu szkoły jest: odpowiednio zorganizowana struktura organizacyjna, właściwy przydział zadań, kompetencji i obowiązków. Warunkiem istnienia dobrej szkoły jest bardzo dobra i kompetentna kadra, która stanowi jednolity zespół ludzi rozumiejący i pracujący zgodnie z wizją i misją placówki.

15 (zasada doskonalenia) (zasada racjonalności)
DOKTRYNA JAKOŚCI STAŁE DOSKONALENIE (zasada doskonalenia) JEDNA DRUŻYNA (zasada jedności) POMIAR I ANALIZA (zasada racjonalności)

16 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rodzice jako podmiot opiniotwórczy Rodzice jako czynnik wspomagający rozwój szkoły Czytelny i stały kalendarz spotkań z rodzicami na cały rok (zebrania, konsultacje indywidualne), przekazany w formie kalendarza lub folderu promującego jednocześnie szkołę (wrzesień) Jasne kryteria i zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Jasne i czytelne zasady tworzenia klas czwartych Przyjazna atmosfera i świadomość współpracy Otwartość na pomysły, zmiany Uroczystości i imprezy szkolne odbywają się także w porze dostępnej dla rodziców Współorganizacja Dnia Dziecka i patrona szkoły Współorganizacja Dnia Otwartego dla przyszłych uczniów szkoły OBSZARY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

17 EWALUACJA Ewaluacja – to ciągły proces monitorowania pracy szkoły:
zmierzający do osiągnięcia zaplanowanych celów poprzez wdrażanie technik i metod, przy pomocy narzędzi, uzyskiwania informacji w celu wykonywania analiz, diagnoz, samokorekty, prowadzący do modyfikacji działań pedagogicznych i wychowawczych placówki.

18 W procesie ewaluacji pracy szkoły bieżemy pod uwagę trzy zasadnicze sfery:
Oczekiwania środowiska szkolnego tj. uczniów , rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego, organu nadzorującego, czyli tych wszystkich uczestników procesu kształcenia, których nazywamy podmiotami. . Efekty uczenia się zarówno w sferze edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV – VI ( dydaktyka). Efekty zachowań ucznia, czyli opieka i zachowanie zarówno w szkole, jak i poza nią.

19 ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ 2008-2013
Numer stanina Nazwa stanina/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9 najwyższy 8 bardzo wysoki 7 wysoki R 6 wyżej średni 5 średni 4 niżej średni 3 niski 2 bardzo niski 1 najniższy

20 TIMSS i PIRLS Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej Prof. Krzysztof Konarzewski Polskie szkoły podstawowe są nieco bardziej zróżnicowane pod względem osiągnięć uczniów niż pięć lat temu, ale zróżnicowanie oddziałów nieco zmalało. Spadła liczba szkół, które organizują nauczanie w homogenicznych oddziałach klasowych. Wyższe osiągnięcia w szkołach wielkomiejskich okazały się pozorne. Nie wynikają one z bardziej skutecznych metod kształcenia, lecz wyłącznie stąd, że w  rejonie tych szkół mieszka więcej rodzin zamożnych, z wykształconymi i ustabilizowanymi zawodowo rodzicami. Rzekome upośledzenie szkół wiejskich to w istocie upośledzenie polskiej wsi – relatywnie biednej i źle wykształconej. Same zaś szkoły wiejskie okazują się bardziej efektywne niż szkoły w wielkich miastach.

21 Organizacja zjazdu absolwentów
Hala sportowa Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią Plac zabaw Dziennik elektroniczny, tablice interaktywne Szkolne Dni Sportu, Dni Olimpijczyka Letnia klasa Izba patrona szkoły Pozyskiwanie funduszy poprzez Stowarzyszenie ,,Jesteśmy dla Rakowca” Promocja w lokalnej prasie i mediach Spotkania z Rakowiczanami – ludźmi sukcesu Współpraca z Przedszkolem w Rakowcu Współpraca z Gimnazjum w Liczu Współpraca z radnymi naszej gminy i sołtysami PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI - WIZJA PRZYSZŁOŚCI Organizacja zjazdu absolwentów Szkoły Podstawowej w Rakowcu w 69 rocznicę istnienia szkoły w lipcu 2014r.

22 17,5% 82,5%

23 Współpraca ze stowarzyszeniem ,,Jesteśmy dla Rakowca.’’
POZYTYWIZM Współpraca ze stowarzyszeniem ,,Jesteśmy dla Rakowca.’’ Wspieranie celowych przedsięwzięć i programów edukacyjnych, ekonomicznych, kulturalnych i sportowych, których inicjatorami są osoby życzliwe szkole.

24 MODEL ABSOLWENTA Absolwent naszej szkoły to uczeń, który bez przeszkód podejmuje naukę w gimnazjum: sprawnie posługuje się językiem ojczystym, stosuje podstawowe zasady poprawności językowej, płynnie czyta, pisze, stosując podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi posługiwać się różnymi źródłami informacji, praktycznie wykorzystuje umiejętności logicznego myślenia i liczenia, komunikuje się z rówieśnikami w języku obcym, jest odpowiedzialny, koleżeński i asertywny, potrafi samodzielnie ocenić samego siebie, cechuje go wrażliwość na piękno i docenia wartość sztuki, jest przygotowany do tworzenia i odbioru sztuki, sprawnie obsługuje komputer, potrafi wyszukać i gromadzić potrzebne informacje z Internetu, korzysta z najnowszych osiągnięć techniki, jest wdrożony do troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną, jest uczciwy i ambitny, identyfikuje się z patronem szkoły.

25 REASUMUJĄC SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM
RADOŚĆ ODKRYWANIA I POZNAWANIA POCZUCIE WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU POCZUCIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI REASUMUJĄC SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM NAUCZENIE SAMODZIELNOŚCI SAMORZĄDNOŚCI ODPOWIEDZIAL - NOŚCI WIEDZĘ POTRZEBNĄ W ŻYCIU WYPOSAŻENIE W ZBIÓR WARTOŚCI MORALNYCH WSZECHSTRONNY ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ DBAŁOŚĆ O ZDROWIE UMIEJĘTNOŚĆ CZYNNEGO UDZIAŁU W KULTURZE


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google