Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14 grudnia 2004 r. godzina 9.00 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14 grudnia 2004 r. godzina 9.00 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu"— Zapis prezentacji:

1 14 grudnia 2004 r. godzina 9.00 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu
Spotkanie z dyrektorami 14 grudnia 2004 r. godzina Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu

2 Program spotkania: Analiza wniosków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2005 Omówienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Projekt uchwały dotyczącej „Regulaminu stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha” Propozycja zmian „Regulaminu grantów na zajęcia pozalekcyjne” Informacja o Systemie Informacji Oświatowej Sprawy bieżące

3 Podział środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego, dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U.Nr 46 z dnia 30 kwietnia 2002 r., poz. 430)

4 Podział środków zgodnie z Rozporządzeniem MENiS
§ 2, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia MENiS organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze pkt 3 rozporządzenia MENiS przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych pkt 4 rozporządzenia MENiS organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie

5 ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia MENiS szkolenie rad pedagogicznych
ust. 1, pkt 5 rozporządzenia MENiS organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia MENiS szkolenie rad pedagogicznych ust. 2, pkt 1 rozporządzenia MENiS opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ust. 2, pkt. 2 rozporządzenia MENiS opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia MENiS koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

6

7

8

9

10 Środki zaplanowane przez dyrektorów szkół to 238 904 zł
Środki zaplanowane w roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli to zł Środki zaplanowane przez dyrektorów szkół to zł Podstawa rozdziału środków: § 6 ust.2 – organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem planu złożone do dnia 30 listopada danego roku § 7 – organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

11 “Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja”

12 Zmiany projektu regulaminu w stosunku do aktualnie obowiązującego polegają w szczególności na:
1. dostosowaniu zapisów projektu do wymogu technik legislacyjnych (włączenie regulaminu w treść uchwały, zrezygnowanie z zapisów, które są powtórzeniem aktów prawnych wyższego rzędu), 2. dostosowanie treści regulaminu do potrzeb przedszkoli i szkół aktualnie prowadzonych przez Miasto Wałbrzych,

13 3. wprowadzenie do regulaminu określenia warunków przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, 4. zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy do 30,00 zł. miesięcznie oraz określenie czynności, za które dodatek przysługuje, 5. zwiększenie środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli z 3 % na 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym,

14 6. zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli stażystów określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ..... (Dz. U. nr 39, poz, 455) o 142,00 zł miesięcznie, co spowodowane jest obowiązkiem organu prowadzącego polegającym na dostosowaniu poziomu tych wynagrodzeń do wielkości określonych w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.

15 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących różne wymiary ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin przez wymiar podstawowy i sumując te ilorazy. W przypadku gdy suma tych ilorazów jest wyższa niż 1, godziny ponad 1 są godzinami ponadwymiarowymi. Przykłady : 1. Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin – język polski, 13 godzin – wychowawca świetlicy. 12/ /26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 wymiar obowiązkowy = 1 x 25/1,17 = 21,36 = 21 godziny ponadwymiarowe = 4, bo 25 – 21 = 4 Obliczenie wynagrodzenia za 1 godz. ponadwymiarową w tym przypadku: miesięczny wymiar czasu pracy 21 x 4,16 = 87,36 tj. 87 wynagrodzenie zasadnicze + ewentualny dodatek za trudne warunki pracy np : 87 = 19, 15 zł.

16 2. Nauczyciel uczy w wymiarze 11 godzin – język polski,
16 godzin – biblioteka 11/ /30 = 0,61 + 0,53 = 1,14 wymiar obowiązkowy = 1 x 27/1,14 = 23,68 = 24 godziny ponadwymiarowe = 3, bo 27 – 24 = 3 miesięczny wymiar czasu pracy 24 x 4,16 = 99,84 tj. 100 wynagrodzenie zasadnicze + ewentualny dodatek za trudne warunki pracy np : 100 = 16,66 zł.

17 REGULAMIN przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha I i II stopnia za wyniki w nauce
1. Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I i II stopnia może być przyznane uczniowi wałbrzyskiego gimnazjum. 2. Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia może być przyznane 5 wybitnie wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych

18 3. Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia przyznaje się w wyniku klasyfikacji rocznej. 4. Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia za wyniki w nauce może być przyznane wybitnie wyróżniającym się uczniom szkoły gimnazjalnej, którzy uzyskali w danym roku szkolnym tytuł finalisty lub laureata konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego i osiągnęli w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

19 5. Stypendium II stopnia za wyniki w nauce przyznawane jest jednemu uczniowi (klasy I, II, lub pierwszego semestru klasy III), który osiąga najlepsze wyniki w nauce spośród uczniów danego gimnazjum i w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz posiada osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych. 6. Kandydatów do stypendium I i II stopnia typuje samorząd uczniowski lub komisja wybrana przez uczniów szkoły na zasadach i w trybie określonym w statucie szkoły.

20 7. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawiane są Radzie Szkoły do zatwierdzenia lub jeśli taka nie istnieje, Radzie Pedagogicznej, w terminie do 30 czerwca ( 31 stycznia ) każdego roku. 8. Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia za wyniki w nauce dyrektor składa u Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 10 lipca każdego roku.

21 9. Wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha II stopnia za wyniki w nauce dyrektor składa u Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 10 lutego za I semestr i odpowiednio do dnia 10 lipca za II semestr. 10. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha propozycje przyznania stypendiów w terminie do dnia 20 lutego i odpowiednio do dnia 20 lipca każdego roku.

22 11. Przyznane stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 3-krotnego stypendium II stopnia. 12. Przyznane stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha II stopnia po klasyfikacji w drugim semestrze wypłacane jest w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień następujących po zakończeniu semestru, a po klasyfikacji w I semestrze w miesiącach marzec, kwiecień, maj i czerwiec następujących po zakończeniu semestru.

23 13. Stypendium I i II stopnia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. 14. Prezydent Miasta Wałbrzycha do dnia 20 sierpnia każdego roku ustala stawkę stypendium obowiązującą w najbliższym roku szkolnym. 15. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia stanowi integracyjną część niniejszego regulaminu.

24 Gminnego Programu „Otwarta Szkoła”
Regulamin przyznawania grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Gminnego Programu „Otwarta Szkoła” 1. Głównymi celami Gminnego Programu „Otwarta Szkoła” są: Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, Przeciwdziałanie patologii dzieci i młodzieży, Wspieranie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi Uczenie kulturalnego spędzania czasu wolnego, Tworzenie atrakcyjnej oferty programów edukacyjno-wychow. 2. Granty mogą być przyznawane na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 3. Program finansowany jest ze środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy Wałbrzych i obejmuje część dotyczącą wynagradzania osób prowadzących zajęcia.

25 4. Placówka może złożyć jeden wniosek (załącznik Nr 1) w następujących terminach: Do dnia 15 stycznia na okres luty – czerwiec, Do dnia 30 czerwca na okres wrzesień – grudzień Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane Tematyka programów powinna dotyczyć: - innowacji pedagogicznych, - działań propagujących rozwój sportu i rekreacji dzieci i młodzieży, - organizacji warsztatów specjalistycznych wykraczających poza program szkolny (formy politechniczne, plastyczna, dziennikarskie, teatralne, muzyczne, taneczne), - organizacji imprez i seminariów dla dzieci, mających na celu integrację uczniów, - lub innych gminnych priorytetów podanych do wiadomości do dnia 30 kwietnia na następny rok szkolny.

26 6. Wnioski opiniuje zespół, w skład którego wchodzi: trzech przedstawicieli WEiSS, reprezentanci dyrektorów placówek wyłonieni na rok budżetowy, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha 7. Rozpatrywane będą wnioski, które spełniają wszystkie wymagania formalne zawarte we wniosku. 8. Wnioski placówek, które nie dostarczyły rozliczenia w terminie określonym w pkt. 9, sprawozdania z przebiegu zajęć i wewnętrznej ewaluacji zajęć nie będą rozpatrywane. 9. Placówki, które otrzymają środki finansowe, zobowiązane są do ich rozliczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu realizacji zajęć oraz złożenia sprawozdania o ich przebiegu. Do sprawozdania należy załączyć ewaluację programu.

27 System Informacji Oświatowej
z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. Ustaw Nr 49, poz. 463). Art.1 Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

28 Zbiór regulacji prawnych:
Celem szczegółowego przeanalizowania całości ustawy o systemie informacji oświatowej niezbędne jest odnoszenie się do następujących aktów prawnych: Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7 września 1991 r. Ustawa Karta Nauczyciela - z dnia 26 stycznia 1982 r. Projekt Rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach oświatowych - projekt z dnia 05 sierpnia 2004r. Ustawa o statystyce publicznej - z dnia 25 czerwca 1995 r. Ustawa o ochronie baz danych - z dnia 27lipca 2001 r. Ustawa o ochronie danych osobowych - z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa o dostępie do informacji publicznej - z dnia 6 września 2001 r. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z dnia 27 sierpnia 1997r. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia - z dnia 24 sierpnia 2001 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - z dnia 18 lipca 2002 r. Ustawa o podpisie elektronicznym - z dnia 18 września 2001 r.

29 Sprawy bieżące: Raport PISA Na głównej stronie MENiS jest krótki opis programu i odnośnik na stronie gdzie w zakładce "Program PISA" jest opis wyników programu "PISA 2003" w formacie pdt (potrzebny do odczytu jest program Acrobat Reader). Rządowy Program: Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

30 Zmiany w projekcie organizacynym


Pobierz ppt "14 grudnia 2004 r. godzina 9.00 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google