Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatki w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sułkowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatki w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sułkowicach"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatki w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sułkowicach

2 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach jest największą szkołą w Gminie Sułkowice. W 24 oddziałach uczy się 463 uczniów. Obok klas masowych w naszej szkole działa 6 oddziałów integracyjnych oraz 3 sportowe.

3 Szkoła położona jest w malowniczym miejscu, na wzgórzu w otoczeniu zielonych terenów, lasów i pól, co bez wątpienia stanowi jej dodatkowy atut. Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne z bieżnią, boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, skocznię w dal oraz „zieloną salę”.

4 Uczniowie uczą się w dwóch budynkach oraz mają zapewnione trzy zamknięte obiekty sportowe – 2 sale gimnastyczne oraz halę sportową.

5

6 W budynku głównym znajduje się sekretariat szkoły, pokój pedagoga, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, stołówka, sklepik, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, gabinet stomatologiczny, oraz 3 salki rewalidacyjne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz multimedialny.

7

8

9

10

11 Nasza szkoła otwarta jest dla uczniów od godz.7.30 do godz. 15.30.
Dzieci mają zapewniony dowóz do szkoły oraz opiekę w czasie dowożenia. Dzieci młodsze uczą się w salach na parterze. W roku szkolnym 2011/2012 do naszej placówki uczęszcza 15 sześciolatków. 13 uczniów chodzi do klasy z siedmiolatkami.

12 Sala lekcyjna, w której uczą się sześciolatki, podzielona jest na część przeznaczoną do zajęć dydaktyczno - wychowawczych ze stolikami i krzesełkami dostosowanymi do wzrostu małych dzieci oraz część z dywanikiem do zabawy i odpoczynku, aby uczniowie mogli spędzać czas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W klasie znajdują się kąciki tematyczne przyrodniczy i zabawowy. Jest także klasowa biblioteczka, gdzie każdy może znaleźć ciekawą książeczkę lub czasopismo dla dzieci.

13

14 Każdy uczeń posiada w klasie swoją półeczkę, na której zostawia część podręczników, przyborów szkolnych i wyprawkę. W osobnej szafce znajdują się stroje gimnastyczne do zajęć ruchowych.

15 Do dyspozycji dzieci i rodziców jest pedagog szkolny, który współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Pomaga i wspiera również Rodziców dzieci sześcioletnich. Dzięki przychylności organu prowadzącego w Szkole utworzono stanowisko pomocy nauczyciela. Pani oprócz stałego przydziału czynności jest w miarę potrzeb bieżących kierowana do poszczególnych klas, w tym również do klasy, w której uczą się dzieci sześcioletnie.

16 O zdrowie naszych wychowanków dba pielęgniarka szkolna, która prowadzi dokumentację medyczną dzieci, wykonuje fluoryzację. Wraz z pediatrą przeprowadzą bilanse i niezbędne szczepienia ochronne. Służy również doraźną pomocą medyczną. W naszym profesjonalnym gabinecie stomatologicznym lekarz stomatolog świadczy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej i profilaktyki próchnicy. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieciom w szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny. Dodatkowo w przydział czynności poszczególnych pracowników obsługi wpisany jest codzienny obchód terenu i kontrola każdej osoby wchodzącej na teren szkoły.

17 Uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć informatycznych mogą korzystać z pracowni komputerowej, tablicy interaktywnej, a także z bogatych zbiorów bibliotecznych oraz centrum multimedialnego znajdującego się w bibliotece szkolnej.

18 Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły ma możliwość zjedzenia obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu. Bardzo smaczne obiady są przygotowywane i podawane w kuchni i stołówce, która spełnia normy HACCP. Z obiadów korzysta 250 uczniów tj. ponad 55% wszystkich uczniów w szkole. Uczniowie z klas młodszych (w tym sześciolatki) jedzą obiad na dwudziestominutowej przerwie pod opieką dyżurujących nauczycieli. Uczniowie z klas starszych mają zakaz przebywania w tym czasie na stołówce, celem zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa spożywania posiłków przez młodszych kolegów. Dzieci z klas I-III objęte są również programem „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.

19 Oferta zajęć dodatkowych:
Dla dzieci najmłodszych (w tym również sześciolatków) proponujemy: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koło artystyczne, zajęcia świetlicowe.

20 Koło artystyczne przeznaczone jest dla uczniów z klasy, do której uczęszczają sześciolatki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po lekcjach. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach dzieci wyrabiają w sobie wiele pozytywnych postaw, uczą się zachowań społecznie akceptowanych. Udział w zajęciach stwarza możliwość pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, ekspresyjnego wyrażania swoich myśli i uczuć. Dzieci wszechstronnie rozwijają swoją osobowość poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.

21 Po zajęciach dzieci objęte są opieką świetlicową, gdzie pod fachowym okiem wychowawców mogą bezpiecznie i radośnie oczekiwać na powrót swoich opiekunów. Podczas zajęć świetlicowych organizowane są zabawy integracyjne, plastyczno-teatralne, muzyczno-ruchowe, czytelnicze, sportowe i inne związane z zainteresowaniami dzieci. Uczniowie są wspierani przez wychowawców w rozwijaniu samodzielności. Tworzą się również więzi między szkołą a rodziną.

22

23 Program pracy: W klasie I uczniowie realizują program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I–III pt. „Razem w szkole” autorstwa: Jolanty Brzózki, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Anny Jasiochy,Wiesława Wenta, wydany nakładem WSiP. Program i cały cykl został przygotowany przez nauczycieli praktykóww taki sposób, by ułatwiać prowadzenie zajęć w sposób przystępny dla sześciolatków i atrakcyjny dla siedmiolatków.

24 Jest zgodny z humanistyczną teorią uczenia: opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, zakłada aktywność poznawczą w toku bezpośredniej obserwacji i działania z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań uczniów, proponuje metody nauczania rozwijające kreatywność i refleksyjne myślenie. Kształcenie odbywa się poprzez badanie, doświadczanie, sprawdzanie, weryfikowanie, uzasadnianie, odwoływanie się do faktów, działanie, indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów. Dziecko, ucząc się rozwiązuje problemy, działa, wykonuje czynności, które mają wszechstronne zastosowanie w różnorodnych sytuacjach.

25 Metody pracy z uczniami:
Metody podające – praca z tekstem, pogadanka, opowiadanie, historyjki obrazkowe, dyskusja; Metody problemowe – giełda pomysłów, burza mózgów, drama, gry i zabawy dydaktyczne, inscenizacja; Metody aktywizujące – drama, wystawa, pokaz, zabawy orientacyjno – ruchowe; Metody praktyczne – ćwiczenia dykcyjne, pantomima, gry i zabawy ruchowe, poznanie prostych układów tanecznych, zabawy ze śpiewem, tworzenie akompaniamentu, posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi; Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona; Elementy muzykoterapii; Zabawy wyciszające.

26

27 Treści i zadania programu skupiają się w kręgach społecznych, by budować system wiedzy i system wartości (postaw) ucznia, zaczynając od poznawania siebie i domu, aż do poznawania Polski, Europy i świata. Materiał nauczania, zaprezentowany w ujęciu spiralnym, jest osadzony w bliskim otoczeniu dziecka oraz w realiach współczesnego świata. W programie przedstawiono głównie zagadnienia społeczno – przyrodnicze z uwzględnieniem współczesnych problemów. Program formuje zgodne z podstawą programową cele ogólne i cele szczegółowe o charakterze operacyjnym. Uwzględniają one wszystkie dziedziny aktywności uczniów.

28 Program też zwraca szczególną uwagę na współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodziców, jako istotny cel stawia wspieranie rodziny w zakresie obowiązków wychowawczych. Nauka dla sześcio i siedmiolatków odbywa się poprzez zabawę. Nauczanie jest zindywidualizowane dzięki różnorodności zadań, które wprowadzają młodsze dzieci do systematycznej pracy w szkole. Uczniowie doskonalą umiejętności manipulowania konkretami i operowania wielkościami. W ten sposób liczą, porównują, a przy tym dobrze się bawią. W szkole zatrudnieni są nauczyciele z dużym doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Stosują różnorodne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Indywidualizują pracę z dziećmi, różnicują wymagania, uważnie obserwują i wzmacniają mocne strony dziecka.

29 Nauczyciele klas pierwszych wykazują szczególną troskę o rozwój mowy i kształtowanie kultury językowej. Z dziećmi młodszymi pracują także angliści oraz specjaliści z zakresu wychowania fizycznego. Wszyscy nauczyciele diagnozują osiągnięcia edukacyjne dzieci, ich potrzeby, uzdolnienia, zainteresowania i trudności w uczeniu się. Gromadzą informacje poprzez: Obserwację dzieci; Analizę wytworów ich pracy; Zadania praktyczne dzieci; Rozmowy i wywiady; Karty badania umiejętności, sprawdziany; Badania socjometryczne; Testy i ankiety.

30 Gromadzenie informacji i ich dokumentowanie dostarcza nauczycielowi dostatecznie dużo danych, pozwalających wszechstronnie ocenić postępy i rozwój dziecka. Każda szkoła powinna stać się terenem nabywania przez dziecko prawdziwych, przydatnych w życiu doświadczeń, zaspokajania jego potrzeb poznawczych, oczekiwań oraz aprobowania jego wartości.

31

32 Mikołajki szkolne

33

34

35

36 W ostatnim czasie Szkoła skierowała anonimową ankietę do rodziców dzieci sześcioletnich. Pytania dotyczyły funkcjonowania sześciolatków w szkole Wyniki ankiety przedstawiają się następująco: Prawie wszyscy rodzice uważają, że z perspektywy czasu decyzja o wcześniejszym posłaniu dzieci do szkoły była słuszna (3 rodziców odpowiedziało „nie wiem”). Zdecydowana większość dzieci, zdaniem ankietowanych rodziców, nie miało trudności z adaptacją w szkole (3 rodziców twierdzi że „częściowo”).

37 Wszyscy rodzice stwierdzili, że ich pociechy chodzą do szkoły bardzo chętnie i raczej chętnie.
Prawie wszyscy rodzice odpowiedzieli, że szkoła spełnia ich oczekiwania. Czworo spośród ankietowanych odpowiedziało „raczej nie”. Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło oferty zajęć dodatkowych oferowanych przez naszą szkołę. Prawie wszyscy rodzice są zadowoleni z naszych propozycji. Dwoje z rodziców odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

38 Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach mgr Jolanta Stręk


Pobierz ppt "Sześciolatki w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sułkowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google