Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy otrzymaniu czystości i porządku w gminach Rzeszów 02-04-2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy otrzymaniu czystości i porządku w gminach Rzeszów 02-04-2012r."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy otrzymaniu czystości i porządku w gminach
Rzeszów r.

2 Rewolucyjne zmiany 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

3 Dlaczego potrzebna jest rewolucja
Od 12 grudnia 2010 we wszystkich krajach członkowskich powinna być transponowana Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy Jednym z elementów wdrożenia dyrektywy jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

4 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła. do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo.

5 Dyrektywa ramowa 2008/98 Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do minimum 70 % wagowo. Zadania nałożono na gminy – ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (UCP)

6 Dyrektywa 1999/31 składowiskowa
Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: b) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r

7 Dyrektywa ramowa 2008/98 zapobieganie;
Hierarchia postępowania z odpadami (zasada 5 kroków) (art 4): zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) recykling; inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); unieszkodliwianie.

8 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (1) art. 3 2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

9 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (2) art. 3 5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

10 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Nowe obowiązki gmin (3) art. 3 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11 Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Obowiązki właścicieli nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy. Rady Gmin mogą podjąć uchwały, gdzie gmina przejmuje obowiązki (akty prawa miejscowego): w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych uprzątnięcia błota , śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12 Nowe obowiązki Gmin (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin muszą podjąć uchwały w sprawie: stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za: mieszkańca (kalkulacja opłat), terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

13 Nowe obowiązki Gmin (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin muszą podjąć uchwały w sprawie cd.: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności: ilość odbieranych odpadów komunalnych częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwały należy podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z mocą obowiązującą nie później niż później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

14 Nowe obowiązki Gmin (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rady gmin mogą podjąć uchwały: o podziale obszaru gminy na sektory (dotyczy gmin > Mk) , o sposobie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i wykorzystywanych w innym sposób (np. sklepy) o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

15 Ustawa uchwała uchwała
Jak to ma chodzić po rewolucji- gdy gmina przejmuje wszystkie obowiązki Obligatoryjne uchwały: regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie stawki opłat termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty wzór deklaracji o wysokości opłaty szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Ustawa uchwała uchwała

16 Jak to ma chodzić po rewolucji – gdy gmina nie przejmuje wszystkich obowiązków
Jeśli gmina nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązków od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkane przez mieszkańców, to za poziomy odzysku, recyklingu, redukcję biodegradowalnych odpowiada odbierający odpady (firma wywozowa)

17 Poziomy odzysku i recyklingu – projekt (1I)
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 36 38 42 45 65 70

18 Poziomy odzysku i recyklingu (2)

19 Wymagania

20 Wymagania cd 4) Należy brać pod uwagę odpady o kodach: , , , , , , , , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 5) Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. 6) Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.

21 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji - aktualne Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 70 50 45 40 35

22 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji aktualne

23 Przetargi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Gmina organizuje przetarg na: na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, jeśli wyznaczono sektory organizuje się przetarg dla każdego z sektorów.

24 Gmina zleca zbieranie odpadów
opłata odpady umowa rejestr opłata sprawozdanie umowa odpady opłata sprawozdanie

25 Gmina zleca zbieranie i zagospodarowanie odpadów
opłata odpady umowa rejestr umowa opłata opłata sprawozdanie odpady

26 Przetargi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
SIWZ określa: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości (może, ale nie musi trafiać do instalacji regionalnej); standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

27 Przetargi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu (uPzp – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony)

28 1) co najmniej 2 pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – projekt rozporządzenia 1) co najmniej 2 pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 2) co najmniej 2 pojazdy do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 3) co najmniej 1 pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 4) trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) 3) zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

29 Pojazdy – wyposażone w GPS (dane przechowywane 5 lat)
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – projekt rozporządzenia Pojazdy- zabezpieczenie przed wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; Pojazdy -mycie i dezynfekcja- nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie Pojazdy – wyposażone w GPS (dane przechowywane 5 lat) Pojazdy – mogą być wyposażone w wagę. Gmina potrzebuje narzędzi do weryfikacji danych otrzymywanych przez firmę wywozową

30 w gminie lub 60 km od granicy gminy ogrodzona
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – projekt rozporządzenia Baza magazynowo-transportowa- urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. w gminie lub 60 km od granicy gminy ogrodzona utwardzona (zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu); zadaszona i utwardzona (magazyny na surowce) z odbiorem ścieków (kanalizacja, szambo)

31 Cd Baza magazynowo- transportowa
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – projekt rozporządzenia Cd Baza magazynowo- transportowa a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, c) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, d) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, e) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, f) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

32 Właściciel nieruchomości
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy u.c.p. to: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści jednostki organizacyjne osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

33 Właściciel nieruchomości
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

34 Właściciel nieruchomości cd (art 5)
pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (przejęła Gmina z mocy ustawy z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy); pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (gmina może przejąć w drodze uchwały RG);

35 Właściciel nieruchomości cd (art5)
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (gmina może przejąć w drodze uchwały RG); 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

36 Właściciel nieruchomości
uchwała Właściciele nieruchomości (tam gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, jeśli gmina nie przejęła obowiązku odbioru odpadów) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (umowa + dowód zapłaty)

37 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Np. w opłacie zryczałtowanej odbiór odpadów zmieszanych, opakowaniowych i zielonych (?) w opłacie dodatkowej odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych itp., pojemniki, mycie pojemników, odbiór odpadów ponad limit określony uchwałą ,itp…

38 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje (wzór uchwała Rady Gminy) Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zmiana danych (np. liczba osób zamieszkujących) – nowa deklaracja (14 dni)

39 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wzór deklaracji: -objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia, terminy i miejsce składania deklaracji -deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Rada Gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (weryfikacja prawdziwości złożonej deklaracji)

40 Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Deklaracje cd. Deklaracja niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). Opłata nie wniesiona lub za niska – decyzja jak dla zaległości W sprawach dotyczących opłat - stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

41 Deklaracja - Dokument który może być jednocześnie – zamówieniem usług
Liczba osób przebywająca na terenie nieruchomości Sposób zbierania odpadów Opłata jednostkowa Opłata Wpisać liczbę osób Wybrać rodzaj zbierania odpadów rok 2013 (wg uchwały Rady Gminy z dnia …… Nr ……) Przemnożyć liczbę osób przez opłatę jednostkową 2 osoby Selektywny (makulatura, szkło, tworzywa, metale, zielone) Stawka z uchwały (z VAT) osobę/miesiąc …….zł/miesiąc nie dotyczy Zmieszany Stawka z uchwały (z VAT) - Usługi dodatkowe : Dostarczenie pojemnika : 120 l…..zł /mc Mycie pojemnika 120 l (1 x miesiąc) ….. zł/mc Odbiór odpadów zielonych 120l (2 x miesiąc )…..zł/mc Dostępne są inne usługi dodatkowe Odbiór odpadów wielkogabarytowych …. zł/m3 Odbiór odpadów budowlanych ….zł/m3

42 Zobowiązania podatkowe
Ordynacja podatkowa: Art. 21. § 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. § 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3. § 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. § 3a. (47) Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. § 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części. § 5. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym. Przy opłacie deklaracja określająca wysokość opłaty

43 Różnice pomiędzy poborem podatku od nieruchomości a poborem opłaty za odbiór odpadów
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. 7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Przy podatku decyzja określająca wysokość podatku

44 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wybór Gminy: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkańcy) stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty (np. liczba mieszkańców x stawka jednostkowa ) Może być także jedna stawka opłaty od gospodarstwa domowego

45 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (inni niż mieszkańcy) liczona jest za pojemnik, jeśli gmina uchwałą przejęła obowiązki od tych nieruchomości. Gmina ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (inni niż mieszkańcy) stanowi iloczyn: liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (liczba pojemników x stawka jednostkowa )

46 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkańcy + inna działalność) stanowi sumę opłat: za mieszkańca + inna działalność (liczba mieszkańców x stawka jednostkowa + liczba pojemników x stawka jednostkowa ) Może być uchwała Rady Gminy sposobie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i wykorzystywanych w innym sposób.

47 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) wytwarzanie odpadów nieregularnie (np. sezonowo)

48 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu.

49 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

50 Rejestr (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Znikają zezwolenia na odbieranie odpadów Pozostają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Pojawia się rejestr działalności regulowanej na odbieranie odpadów (prowadzony przez wójta) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr powinien być założony od dnia (brak rozporządzenia wykonawczego)

51 Rejestr (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności; 2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (projekt rozporządzenia)

52 Rejestr (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku gdy (cd.): 4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; 5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy (zlecenia gminy) w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach (projekty rozporządzeń)

53 Sprawozdania - wzory ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia ………….2011 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 9c52eb01f06643a0d8e9f3899d7eff.pdf

54 Sprawozdania Sprawozdania
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – co kwartał (30 kwietnia 2012) gminy – co roku (31 marca 2013) urzędy Marszałkowskie – co roku (15 lipca 2013) Sprawozdanie: w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

55 Jak to ma chodzić po rewolucji- deklaracje i sprawozdania
Kary dla gminy jeśli nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (za każdą tonę brakującą do osiągnięcia wymaganego poziomu) WIOS może zawiesić karę na maks 5 lat.

56 Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (ustawa o odpadach)
Co to jest zakład regionalny zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej dla co najmniej mieszkańców, spełnia wymagania BAT spalarnia lub zakład obejmujący: MBA (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych + sortownia ) lub instalacja do odpadów zielonych i bioodpadów (np. kompostownia) lub składowisko o 15 letniej pojemności (po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych) .

57 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

58 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w drodze: przetargu według ustawy o zamówieniach publicznych na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

59 Schemat wyboru partnera
Wybieramy partnera Przetarg Ustawa prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 1 września 2010 r.) Koncesje Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 5 lutego 2009 r.) PPP o partnerstwie publiczno-prywatnym

60 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
W przypadku gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Najpierw szukamy partnerów , dopiero po nie udanym poszukiwaniu, realizujemy sami instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

61 Rewolucyjna UCP (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
W przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisów dotyczących przetargów na budowę lub eksploatację nie stosuje się. Kto już zbudował lub buduje lub dostał decyzje środowiskową ten wygrał. Innych czekają przetargi, PPP lub koncesje.

62 Kary dla Gmin Za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - od zł do zł; Za nieterminowe przekazanie sprawozdania zł za każdy dzień opóźnienia; Za nieosiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji (za każdą tonę brakującą do osiągnięcia wymaganego poziomu)

63 Kary dla odbierających odpady
Za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych - od zł do zł; Za nieprzekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania do RIZOK - od 500 zł do zł za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejne wykreślenie z rejestru na okres 3 lat; Za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez wymaganego wpisu do rejestru zł za pierwszy miesiąc, zł za każdy kolejny miesiąc

64 Kary dla odbierających odpady
Za przekazanie nierzetelnego sprawozdania - od 500 zł do zł; Za nieterminowe przekazanie sprawozdania zł za każdy dzień opóźnienia. Za nieosiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji ( dot. podmiotów nie działających na podstawie umowy z gminą) - iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg];

65 Kary Na gminę kary nakłada WIOŚ Kary będą zasilały WFOŚ
Na podmioty odbierające odpady komunalne- karę nakłada wójt/burmistrz/prezydent w drodze decyzji Kary będą dochodem gminy;

66 Chcemy zbudować system
Małe i średnie gminy powinny się zrzeszyć Dobrą formą zrzeszenia będą związki komunalne Związki komunalne mogą tworzyć akty prawa miejscowego w imieniu gmin. Związki komunalne odpowiadać będą za poziomy odzysku, recyklingu i redukcję odpadów biodegradowalnych.

67 Związki Gmin (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Związki gmin mogą wykonywać wszystkie (lub część) obowiązki gmin, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego (art. 3 ust 2a zm. ucp)

68 Związki Gmin Gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (z dnia 8 marca 1990 r.) mogą współdziałać w ramach: Związków międzygminnych (art. 64) - wspólne wykonywanie zadań publicznych gminy Porozumień (art. 74)- powierzenie przez gminy określonych zadań publicznych jednej wybranej gminie. Gminy powierzające zadanie/zadania mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania Stowarzyszeń (art. 84)-wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów

69 Związki Gmin Art. 64. ustawy o samorządzie gminnym
1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

70 Porozumienia międzygminne
Art. 74 ust o samorządzie gminnym Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania

71 Przekazywanie zadań Obowiązki Gmin Legislacyjne (tak -tylko KZG)
Akty prawa miejscowego Administracyjne (tak tylko KZG) Wydanie decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty -w przypadku stwierdzenia że deklaracja jest niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) Wydawanie decyzji o odroczeniu, rozłożeniu na raty, umorzeniu Organizacyjne (tak podmiotom zewnętrznym, np. jednostka budżetowa) przyjmowanie deklaracji, weryfikacja deklaracji, pobieranie opłat –windykacja , księgowość Rozliczając mieszkańców według zużycia wody można skorzystać z narzędzi windykacyjnych podmiotu zarządzającego wodociągami i kanalizacją, ale tylko w zakresie czynności organizacyjnych. Wodociągi informowałyby gminę o zaległościach, rozbieżnościach deklaracji itp., a gmina wydawałaby decyzje administracyjne.

72 Aspekty praktyczne Ustalenie liczby mieszkańców stałych- tylko z pozoru proste (ewidencja ludności –korekta o tych co wyjechali, na studia, za granicę itd.) Bezpieczniej -przyjąć mniejszą liczbę mieszkańców Ustalenie liczby mieszkańców sezonowych (turyści, „domkowicze”, robotnicy sezonowi, itd…). Oszacować ze zużycia wody w sezonie letnim

73 Aspekty praktyczne W gminach turystycznych, akademickich warto rozważyć rozliczanie według ilości zużytej wody. Jest bardziej adekwatne do stanu faktycznego. Potrzebna umowa z firmą wodociągową na udostępnianie danych (może warto też zlecić naliczanie opłat i windykację ?)

74 Aspekty praktyczne Ustalenie ilości odpadów komunalnych zmieszanych
opakowaniowych zielonych budowlanych zbieranych w ostatnich latach (firmy wywozowe) Trudność z ustaleniem z jakiego źródła pochodziły odpady komunalne : mieszkaniówka, handel, usługi? Warto zlecić monitoring ilości odpadów z poszczególnych źródeł.

75 Aspekty praktyczne Ustalenie aktualnych kosztów : Zbierania Transportu
Odzysku Unieszkodliwiania Cenniki usług firm wywozowych Cenniki usług ZZO (można ustalić metodą pośrednią – patrz na swoje rachunki)

76 Aspekty praktyczne Ustalenie instalacji do odzysku (makulatura, szkło, tworzywa, metale) odpadów w regionie - to nie musi być ZZO Jeśli ZZO należy do gminy to powinno się kierować odpady posegregowane do własnego ZZO bo gmina odpowiada za poziomy odzysku i recyklingu, a ZZO może w tym wydatnie pomóc. Warunki przyjęcia odpadów posegregowanych (makulatura, szkło, tworzywa, metale) – pamiętaj o zmianach rynkowych (spadek/wzrost cen)

77 Aspekty praktyczne Koszty zbierania , transportu, odzysku odpadów zebranych selektywnie nie są małe (ok 50%-70% kosztów zbierania odpadów zmieszanych) Nie należy ustalać stawek na poziomie bardzo niskim dla odpadów selektywnie zebranych.

78 Aspekty praktyczne Ograniczenie zakresu usług świadczonych przez gminę tylko do mieszkańców, w zakresie odpadów: zmieszanych, selektywnie zbieranych (makulatura, tworzywa, szkło, metale) , ewentualnie odpadów zielonych Za dwa, trzy lata można rozszerzyć zakres usług o odpady wielkogabarytowe, budowlane itd...

79 Aspekty praktyczne Najtrudniejsza jest kalkulacja opłat.
Jeśli jesteś gminą bogatą, a stawki skalkulowano nisko –możesz dołożyć z budżetu, jeśli biedną zbankrutujesz.

80 Chcemy zbudować instalacje
Jakie inwestycje powinny prowadzić gminy/związki ? Punkty selektywnego zbierania odpadów (nie ma ograniczeń formalnych) Regionalne instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych (RIZOK) – są ograniczenia najpierw Pzp, PPP, koncesje

81 Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla miasta zamieszkałego przez mieszkańców – przykład

82 Założenia Gmina przejmuje obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy – w drodze ustawy Gmina przejmuje obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy (tylko obiekty publiczne: szkoły, przedszkola, urzędy , biblioteki itp.) - w drodze uchwały Gmina przejmuje obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości „mieszanych” - gdzie zamieszkują mieszkańcy oraz realizowane są inne funkcje (sklepy, usługi) - w drodze uchwały Gmina nie przejmuje obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy – produkcja, usługi, handel.

83 Założenia Gmina organizuje zbieranie selektywne odpadów: makulatura, szkło, tworzywa, metale system workowy - domki jednorodzinne system pojemnikowy - bloki, kamienice, domy wielorodzinne , obiekty użyteczności publicznej Gmina organizuje zbieranie selektywne odpadów zielonych: trawa, liście, gałęzie system pojemnikowy i/lub workowy (zależnie od wielkości nieruchomości) - bloki, kamienice, domy wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej

84 Założenia 3. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Nieodpłatnie odpady opakowaniowe (makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe) odpady niebezpieczne (leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin itp.) odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, okna, drzwi itp.) odpady zielone (liście gałęzie trawa) Odpłatnie odpady remontowe – tylko z gospodarstw domowych

85 Założenia Gmina miejska – 60 000 Mk
Gmina o charakterze „sypialni” dla dużego miasta nagromadzenie 300 kg/os/ rok Mg/rok odpadów komunalnych – z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy 400 Mg/rok odpadów komunalnych – z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy (ok 6000 uczniów, ok 3300 pozostałych osób: urzędników, nauczycieli, obsługi budynków publicznych itp. Około 50 kg/os/rok). 1000 Mg/rok odpadów komunalnych z nieruchomości „mieszanych” – część handlowo-usługowa (około 300 sklepów i punktów usługowych. Około 330 kg/punkt/rok)

86 Założenia- Morfologia Odpadów
 Morfologia odpadów wg KPGO 2014 duże miasta > 50 tys małe miasta < 50 tys wieś papier i tektura 19,1 9,7 5 szkło 10 10,2 metale 2,6 1,5 2,4 tworzywa sztuczne 15,2 11 10,3 odpady wielomateriałowe 2,5 4 4,1 odpady kuchenne i ogrodowe 28,9 36,7 33,1 odpady minerelane 3,2 2,8 6 frakcja <10 mm 4,2 6,8 16,9 tekstylia 2,3 2,1 drewno 0,2 0,3 0,7 odpady niebezpieczne 0,8 0,6 inne kategorie 4,5 4,9 odpady wielkogabarytowe 1,3 odpady z terenów zielonych 5,3 odpady biodegradowalne % odpadów komunalnych duże miasta > 50 tys małe mista < 50 tys wieś papier i tektura 19,1 9,7 5,0 kuchenne 18,8 18,4 16,6 ogrodowe 10,1 drewno 0,2 0,3 0,7 odpady z terenów zielonych 5,3 2,5 tekstylia 1,2 2,0 1,1 razem 54,7 % 54,0 % 42,4 %

87 Wymagania Wymagany poziom redukcji odpadów biodegradowalnych - 2013
Ilość odpadów biodegradowalnych rok 2011 – Mg/rok Ilość odpadów biodegradowalnych rok 1995 – Mg/rok ( Mk x 0,155kg/os/rok) Dopuszczalny poziom składowania (2013) – 4650 Mg/rok (50% x 9300 Mg/rok)

88 Wymagania a możliwości
Możliwy poziom zbierania selektywnego odpadów biodegradowalnych Możliwości zebrania odpadów ogrodowych i z terenów zielonych przy efektywności zbierania 80% (Mg/rok) – Mg/rok Możliwości zebrania odpadów papieru i tektury, przy efektywności zbierania 50% (Mg/rok) – 1720 Mg/rok Razem 3920 Mg/rok (wymagana redukcja 4150 Mg/rok ) W praktyce efektywność zbierania będzie znacznie niższa (około 50% odpadów zielonych, 20% odpadów papieru i tektury – łącznia około 2000 Mg/rok)

89 Sposób świadczenia Usług
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności obejmuje: ilość odbieranych odpadów komunalnych – 300 kg/os/rok częstotliwość odbierania odpadów komunalnych – 1 x tydzień sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- Nieodpłatnie odpady opakowaniowe (makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe, odpady niebezpieczne (leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin itp., odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, okna, drzwi itp., odpady zielone (liście gałęzie trawa). Odpłatnie odpady remontowe – tylko z gospodarstw domowych

90 Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę ( Mk) 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych ( Mg/rok, w tym mieszkaniówka: Mg/rok) 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) wytwarzanie odpadów nieregularnie (np. sezonowo)- brak

91 Ilości i rodzaje odpadów
Odpady komunalne (mieszkaniówka)– ok Mg/rok (efektywność zbiórki selektywnej 20%, zielone 50%) Odpady zmieszane Komunalne zmieszane – Mg/rok Odpady selektywnie zbierane Makulatura – 690 Mg/rok Szkło, tworzywa, metale – 1000Mg/rok Zielone – 1400 Mg/rok

92 Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- zmieszanych
Koszty zbierania i transportu – ok 300 zł/Mg – domy jednorodzinne Koszty zbierania i transportu – ok 250 zł/Mg – domy wielorodzinne Koszty odzysku i unieszkodliwiania – 300 zł/Mg Struktura zabudowy (30% domy jednorodzinne , 70% domy wielorodzinne) Koszty zbierania i transportu zł (śr. 265 zł/Mg) Koszty odzysku i unieszkodliwiania zł Razem: zł ( Mg/rok)

93 Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych
Koszty zbierania i odzysku odpadów selektywnie zebranych makulatura 690 Mg/rok zbieranie 265 zł/Mg odzysk 100 sprzedaż -120 Razem makulatura 169050 zł/rok szkło 360 -80 Razem szkło 102600 metale 93,6 20 -250 Razem metale 3276 tworzywa sztuczne 547,2 150 -450 Razem tworzywa -19152 zielone 1 387 130 -20 Razem zielone 520256 Razem odpady selektywnie zbierane 776030

94 Koszty punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nakłady inwestycyjne -plac 1000 m2 utwardzenie 300000 ogrodzenie 12000 oświetlenie 8000 woda- przyłącze, kanalizacja- przyłacze lub szambo 10000 kontenery na odpady (6 szt) 27000 kontener -dozorcówka + pojemniki na odpady niebezpieczne 50000 Razem 407000 Koszty operacyjne amortyzacja 40700 obsługa (1 osoba 2 x tydzień po 6 godzin/dzień) 18720 usuwanie odpadów (odzysk unieszkodliwianie, transport) ok 1000Mg/rok 350000 Razem 409420

95 Koszty obsługi administracyjnej systemu
Obsługa administracyjna 3 osoby (3600 x12 x3 x1,25 narzuty = zł/rok) Ewidencja deklaracji Windykacja należności Spory (postępowania administracyjne)

96 Razem koszty Koszty zbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych zł/rok Koszty zbierania, transportu odzysku odpadów selektywnie zebranych (makulatura, szkło, tworzywa, metale, zielone) zł/rok Koszty punktu selektywnego zbierania odpadów zł /rok Koszty administracyjne zł/rok

97 Razem koszty (20% selektywna+ 50% zielone)
Łączne koszty dla mieszkańców zł/rok Koszt jednostkowy 658 zł/Mg Koszt na osobę/ miesiąc 13,64 zł/mc/os +VAT (14,73 zł) Koszt na osobę gdy nie segreguje odpadów 15,73 zł/os/mc +VAT (16,99 zł)- wliczono kary za brak poziomów odzysku Koszt za pojemnik 120 l ok. 16,45 zł +VAT (pojemnik 120 litrów = 25 kg).

98 Deklaracja Liczba osób przebywająca na terenie nieruchomości
* do opłaty skalkulowanej w slajdzie wyżej, dodano 1,5 zł na okoliczność zabezpieczenia środków w związku z odmiennymi zachowaniami niż deklarowane . ** do kwoty skalkulowanej w slajdzie wyżej dodano 8 zł – celem zniechęcenia do zbierania odpadów w sposób zmieszany. Liczba osób przebywająca na terenie nieruchomości Sposób zbierania odpadów Opłata jednostkowa Opłata Wpisać liczbę osób Wybrać rodzaj zbierania odpadów rok 2013 (wg uchwały Rady Gminy z dnia …… Nr ……) Przemnożyć liczbę osób przez opłatę jednostkową 2 osoby Selektywny (makulatura, szkło, tworzywa, metale, zielone) 16,35 (z VAT) * osobę/miesiąc 31,46 zł/miesiąc nie dotyczy Zmieszany 25,00 z VAT ** -

99 Podsumowanie Harmonogram działań 01 01 2012 30 04 2012 01 07 2012
Rejestr działalności regulowanej- start Obowiązki sprawozdawcze (gromadzenie danych) Poziomy odzysku i recyklingu ( jeszcze bez kar, kary od 2013r) Pierwsze sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady (za I kw. 2012r) Uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO)

100 Podsumowanie Harmonogram działań 31 12 2012 Gminy - uchwały
regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie w sprawie stawek opłat, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług ( ilość odbieranych odpadów komunalnych , częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. w sprawie wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. kampania edukacyjno-informacyjna – nowe obowiązki nowe uchwały Przedsiębiorcy wpis do rejestru

101 Podsumowanie Harmonogram działań 31 03 2013 01 01 2013-30-06 2013
Gminy składają pierwsze sprawozdanie Przetarg na wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru, lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Można przeprowadzić w 2012r Start nowego systemu: uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty gminy zaczynają odbierać odpady Gminy mogą zrealizować swoje obowiązki wcześniej.

102 Dziękuję za uwagę Sabina Kowalska
Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Tel: Fax:


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy otrzymaniu czystości i porządku w gminach Rzeszów 02-04-2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google