Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - TARYFY - Strona tytułowa

2 Wartość Projektu

3 Wartość Projektu - finansowanie
Powyższa tabela nie uwzględnia podatku VAT, który jest zwracany dla spółki, ale generuje koszty finansowe (VAT finansowany jest kredytem obrotowym)

4 Cena brutto 1m3 wody i ścieków obecnie obowiązująca- 8,44 zł (VAT-8%)
Prognoza cen na podstawie Studium Wykonalności wersja ostateczna po uwagach Jaspers 8,35 zł 8,35 zł Cena brutto 1m3 wody i ścieków obecnie obowiązująca- 8,44 zł (VAT-8%) Cena brutto 1m3 wody i ścieków wniosek taryfowy 2011 rok- 10,94 zł (VAT-8%)

5 Wyszczególnienie % Amort. A. Budynki i budowle 1,8% (stara 2,5)
Działania podjęte przez zarząd spółki mające na celu obniżenie cen za wodę i ścieki. W roku 2009 miała miejsce kontrola UE (Jaspers), na której omówiono możliwe do przyjęcia rozwiązania, które mogą mieć istotny wpływ na poziom taryf, a które nie zostaną podważone przez organy kontrolne UE – jako niedozwolone. W wyniku ustaleń pokontrolnych zarząd spółki podjął starania o obniżenie stawek amortyzacji począwszy od roku Zmiany te uwzględniono w skorygowanym studium wykonalności. Wyszczególnienie % Amort. A. Budynki i budowle ,8% (stara 2,5) B. Maszyny i urządzenia ,1% (stara 12-15) Skorygowane stawki amortyzacyjne prezentowane w nowym studium wykonalności umożliwiły znaczne obniżenie taryf w odniesieniu do studium pierwotnego (np. dla roku 2011 z 17,09 zł za 1m3 wody i ścieków do 12,93 zł/m3 – spadek o 24%) oraz nie będą budziły zastrzeżeń przy rozliczaniu projektu. Inne działania np. „amortyzacja tylko od wkładu własnego” byłyby powodem do nierozliczenia Projektu i zwrotu dofinansowania. Nastąpiła korekta studium wykonalności o wskaźniki amortyzacji a Jaspers zaakceptował takie rozwiązanie.

6 Zasady sporządzania taryf
Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858); Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150); Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (Monitor Polski z 2010 r. nr 74 poz. 945)

7 Zasady kalkulacji taryf ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
PWiK spółka z o.o. ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając: a) koszty poniesione w roku obrachunkowym (2010) poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalone na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf; b) koszty wynikające z inwestycji na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obowiązywania nowych taryf – złożony wniosek taryfowy uwzględnia amortyzację od inwestycji ze środków własnych realizowanych w okresie obowiązywania nowych taryf, jak i od majątku wytworzonego w wyniku realizacji Projektu; c) koszty odsetek wymagalnych do spłaty w roku obowiązywania taryf, w wielkościach wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych, związanych z realizacją Projektu.

8 Zasady kalkulacji taryf ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Na podstawie kosztów opisanych na poprzednim slajdzie, niezbędne przychody ustalono jako sumę składników: a) kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników powiększonych o prognozowany na rok obowiązywania taryf średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej (2,4%). b) kosztów materiałów, usług obcych, remontów, pozostałych podatków i opłat oraz pozostałych kosztów powiększonych o prognozowany na rok obowiązywania taryf wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wynikający z ustawy budżetowej (2,1%).

9 Zasady kalkulacji taryf - ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
c) kosztów opłaty za środowisko - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - będącą iloczynem produkcji wody oraz opłaty za 1m3 wody wynikającej z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 04 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011; - w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – będącą iloczynem ilości i jakości ścieków poddawanych procesom oczyszczania oraz stawek opłat wynikających z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 04 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011. d) kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących w roku obowiązywania nowych taryf z uwzględnieniem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. e) kosztów amortyzacji wynikających z obecnie eksploatowanego majątku (wg obniżonych stawek w całym roku taryfowym) oraz od majątku przejmowanego w wyniku realizacji projektu ZGWŚwDP. f) kosztów odsetek wymagalnych do spłaty w roku obowiązywania taryf, w wielkościach wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych, związanych z realizacją projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty.

10 Zasady kalkulacji taryf - ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
g) kosztów energii elektrycznej, cieplnej, gazowej z uwzględnieniem terminu oddania do eksploatacji poszczególnych obiektów oraz cen w roku obowiązywania taryf. energia elektryczna - woda

11 Zasady kalkulacji taryf ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
energia elektryczna - ścieki Koszty energii w ostatnim roku pełnej eksploatacji 2008 wyniosły – zł

12 Zasady kalkulacji taryf ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
energia gazowa – OŚ Sz-ek Koszty energii w ostatnim roku pełnej eksploatacji 2008 wyniosły – zł

13 Zasady kalkulacji taryf ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
energia cieplna – SUW Sz-ek Koszty energii w 2008 wyniosły – zł

14 Zasady kalkulacji taryf wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług
Na podstawie zróżnicowania kosztów świadczenia usług PWiK spółka z o.o. dokonało wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług: a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę kryterium stanowiącym podstawę do wyodrębnienia 3 grup odbiorców stanowi zróżnicowana stawka opłaty za środowisko; Rodzaj pobranej wody Jednostkowa stawka opłaty w zł/m3 Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 0,060 Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 0,087 Woda podziemna (pozostali odbiorcy produkcja, przemysł) 0,102

15 Zasady kalkulacji taryf wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nie istnieją przesłanki do wyodrębnienia osobnych grup, stąd PWiK kalkuluje cenę dla wszystkich odbiorców usług. GRUPA 1 gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy przemysłowi i poza przemysłowi

16 Zasady kalkulacji taryf ustalenie wielkości sprzedaży ilościowej
Sprzedaż ilościowa wody i ścieków w roku obowiązywania nowych taryf zaplanowana została na poziomie roku obrachunkowego z uwzględnieniem sprzedaży ilościowej w związku z podłączeniem nowych odbiorców zgodnie z harmonogramem podłączeń.

17 Zasady kalkulacji taryf koszty działalności w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf Koszty wody – koszty hydroforni oraz sieci wodociągowej, Koszty ścieków – koszty oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej alokowane koszty pośrednie – koszty wydziałowe i ogólnozakładowe przypisane do działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

18 Zasady kalkulacji taryf koszty wydziałowe i ogólnozakładowe

19 Zasady kalkulacji taryf koszty w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf - alokacja Alokacja kosztów wydziałowych- (transport, warsztat, dział sprzedaży i marketingu, laboratorium) alokowane są metodą struktury kosztów, tj. wyodrębniono wartość kosztów wydziałowych zaksięgowanych w roku obrachunkowym na poszczególnych działalnościach (woda, ścieki, pozostała działalność gospodarcza). Zachowując strukturę roku obrachunkowego, wartość kosztów wydziałowych planowanych na rok obowiązywania nowych taryf alokowano na poszczególne działalności:

20 Zasady kalkulacji taryf koszty w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf - alokacja Alokacja kosztów ogólnozakładowych- zastosowano metodę struktury przychodów, na podstawie której wyodrębniono wartość kosztów które winny zostać przypisane do działalności pomocniczej oraz wartość kosztów która winna zostać przypisana do działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a następnie za pomocą struktury sprzedaży ilościowej wody i ścieków dokonano alokacji wartości kosztów przypisanych do wody i ścieków na poszczególne rejony oraz taryfowe grupy odbiorców usług: czynność 1

21 Zasady kalkulacji taryf koszty w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf - alokacja czynność 2

22 Zasady kalkulacji taryf koszty w roku obrachunkowym oraz w roku obowiązywania nowych taryf - odsetki

23 Zasady kalkulacji taryf Opłata abonamentowa
Opłata związana jest z rozliczaniem należności i skalkulowana została w oparciu o koszty ewidencjonowane na osobnym zespole kont. Liczba odbiorców Spółki: 9 952 Opłata abonamentowa wyrażona jest w zł / odbiorcę /m-c Kalkulacja przedstawia się następująco: zł / odbiorców / 12 m-cy * 1,02 marży = 1,99 zł netto Wzrost opłaty w stosunku do uprzednio obowiązujących taryf o 0,10 zł netto

24 Straty wody Straty w roku 2010 - 9,75 % Straty w roku 2009 - 11,64 %

25 Metoda szacowania dochodu do dyspozycji
Metoda oparta jest na danych zbieranych przez GUS prowadzący rokroczne badanie obejmujące próbę gospodarstw domowych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozkład dochodu gospodarstw domowych jest prawostronnie asymetryczny. Oznacza to, że występuje wąska grupa bardzo bogatych gospodarstw domowych. W wyniku tego średnia nie jest odpowiednim wskaźnikiem statystycznym w analizie zdolności do płacenia za usługi, ponieważ przeszacowuje dochód i co za tym idzie dostępność cenową gospodarstw domowych do usług (z ang. affordability). W przypadku rozkładu asymetrycznego bardziej odpowiednią miarą jest mediana. Pokazuje dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego zajmującego centralną pozycję w próbie (tzn. w próbie 11 gospodarstw domowych uporządkowanych od najbiedniejszego do najbogatszego, szóste gospodarstwo domowe określa medianę). Mediana pozostaje całkowicie niezmienna, nawet mimo dalszego bogacenia się bogatego gospodarstwa domowego. W związku z tym w przypadku analizy zdolności do płacenia za usługi, mediana dochodu jest zalecaną miarą statystyczną. Kroki szacowania wysokości dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych wyrażonego w zł na osobę na miesiąc: 1.Należy wybrać medianę dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych z odpowiedniej tabeli dla danej kategorii: - regionu, w którym znajduje się beneficjent, - największego miasta korzystającego z inwestycji. 2.Wartość dotyczy 2003 roku. Powinna być prognozowana w następujący sposób: - zwiększona, rok po roku, o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej, - skorygowana, rok po roku, o stopę inflacji.

26 Ceny wody i ścieków wynikające z konieczności zachowania progu obciążenia gospodarstw domowych, szacowany poziom dopłat przy uwzględnieniu korekt cen dla gospodarstw domowych wynikających progu obciążenia

27 Łączne ceny brutto wody ścieków wynikające z konieczności zachowania progu obciążenia gospodarstw domowych – obowiązujące dopłaty

28 Cytaty z artykułu Pawła Wrabec zamieszczonego w Polityce Nr 17 z dnia 25.04.2009 roku str. 48 - 49
Za wodę jak za zboże „W województwie zachodniopomorskim miejscowi politycy szacują, że za kilka lat metr sześcienny wody i ścieków w dorzeczu Parsęty będzie kosztował 40 zł. Ministerialni urzędnicy mają teraz większy problem: z traktatu akcesyjnego wynika, że woda, która wypływa z kranów, a wcześniej z oczyszczalni, do 2015 r. w całej Polsce musi osiągnąć wysokie unijne standardy. Z tego powodu przez najbliższe 6 lat, kosztem 50 mld zł, trzeba wybudować lub zmodernizować 950 oczyszczalni ścieków oraz 25 tys. km sieci wodociągów i kanalizacji. Uzasadnienia podwyżek są wszędzie podobne: „rosną koszty utrzymania i amortyzacji zmodernizowanej i powiększonej sieci. Bruksela oczekuje, że firmy wodociągowe wspófinansowane z unijnych dotacji będą gromadzić pieniądze, które w przyszłości pozwolą na kolejną modernizację instalacji (chodzi o to, żeby wysokimi kosztami remontów nie obciążać przyszłych pokoleń i utrzymać wysoką jakość wody). Wszędzie tam, gdzie w ostatnich latach oddano do użytku nową oczyszczalnię lub sieć kanalizacji, podatki i odpisy amortyzacyjne stanowią nawet połowę kosztów.

29 Poszukując środków na budowę dróg Ministerstwo Infrastruktury w 2005 r
Poszukując środków na budowę dróg Ministerstwo Infrastruktury w 2005 r. przeforsowało przepis, który nakazuje wodociągom płacić zarządcom dróg za zajęcie pasa drogowego. I tak trudną sytuację finansową przedsiębiorstw komunalnych pogorszy ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu cywilnego. Otworzyła ona właścicielom gruntów, na których budowane są kolektory i wodociągi, możliwość pobierania opłat, nawet za 10 lat wstecz. Stanisław Drzewiecki, szef Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przewiduje, że do 2015 r. średnie ceny wody i ścieków wzrosną kilkakrotnie W Brukseli też znają te wyliczenia. Dlatego każdy, kto sięgał po unijną dotację, musiał przekonać unijnych urzędników, że średnie rachunki za ścieki i wodę nie przekroczą „3 proc” Jednocześnie gminy do każdego metra sześciennego wody i ścieków dokładają wodociągom rekompensaty z budżetu. Ale to też nie gwarantuje względnie niskich stawek za wodę i ścieki. Np. w Grzmiącej (woj. zachodniopomorskie) odprowadzenie metra sześciennego ścieków kosztuje niemal 8 zł, mimo iż gmina dopłaca kolejne 7 zł. Jednostkowe dopłaty bardzo szybko zamieniają się w duże, w skali gminy, pieniądze. W pobliskich Barwicach na gospodarkę wodną wraz z dopłatami idzie 14 proc. dochodów. Białogard, Barwice i Grzmiąca jadą na tym samym wózku co pozostałe 19 gmin należących do Związku Miast Gmin Dorzecza Parsęty. Z funduszu spójności związek dostał aż 150 mln euro na inwestycje wodno-kanalizacyjne całej zlewni. Inwestycja miała najpierw kosztować 180, a później 260 mln euro. To skutek wzrostu cen usług budowlanych. Jesienią złoty osłabł i powstał kłopot Mało kto zwraca uwagę, że utrzymanie nowych, dużych instalacji sporo później kosztuje. Oczywiście im więcej gospodarstw domowych podłączonych do sieci, tym na większą liczbę płacących rozkładają się koszty stałe. „

30 Wynik finansowy Spółki 2009, 2010 oraz planowany w okresie obowiązywania taryf ( )

31 Wynik finansowy Spółki 2009, 2010 oraz planowany w okresie obowiązywania taryf ( )

32 Wynik finansowy Spółki w tysiącach złotych - planowany w Studium Wykonalności po kontroli Jaspers -

33 Wydatki inwestycyjne, spłata zobowiązań oraz źródło ich pokrycia
Wartość amortyzacji w roku obowiązywania taryf wg stawek pierwotnych zł

34 Zysk brutto, marża zysku

35 Zobowiązania

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Taryfy 2008

37 Wielkość aglomeracji (ilość mieszkańców, przyjezdnych, turystów),
Kryteria porównywalności taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków Wielkość aglomeracji (ilość mieszkańców, przyjezdnych, turystów), Otoczenie ekonomiczne (zużycie wody na mieszkańca, cena energii elektrycznej i gazowej, wysokość wynagrodzeń, podatki lokalne), Ilość i wielkość zakładów zużywających wodę do celów produkcyjnych z miejscowych wodociągów, Stan zaawansowania inwestycji i ich zakres (amortyzacja, kapitały, odsetki do spłaty, źródła finansowania), Stawki opłaty abonamentowej, Okres obowiązywania taryf. Wielkość dopłat do taryf.

38 Obowiązujące taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Pobierz ppt "ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google