Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami po 1 lipca 2013 roku Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami po 1 lipca 2013 roku Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."— Zapis prezentacji:

1 Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami po 1 lipca 2013 roku
Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

2 Dyrektywa ramowa UE 2008/98 Hierarchia postępowania z odpadami
(zasada 5 kroków) (art 4): - zapobieganie; - przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe) - recykling; - inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem - unieszkodliwianie. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

3 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy. Ustawa przewiduje możliwość objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

4 promowanie segregacji odpadów,
CEL ZMIANY USTAWY: objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu danej Gminy systemem odbioru odpadów, promowanie segregacji odpadów, utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne, informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi, wyeliminowanie dzikich wysypisk, ograniczenie zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

5 Stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów jakie gmina powinna osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku: -  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%; -  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %. Dodatkowo w 2013 r. wymagane jest spełnienie przez gminy redukcji składowania odpadów ulęgających biodegradacji do 50%, a do roku 2020 redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do 35%. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

6 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 36 38 42 45 65 70 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

7 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

8 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

9 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 70 50 45 40 35 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

10 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

11 Data wstąpienia do związku: 21 maja 2009 roku
Gdzie wozimy odpady po 1 lipca 2013 roku ? Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego Miasto Łuków jest przypisane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – własność Związku Komunalnego znajdującej się w Adamkach obok Radzynia Podlaskiego (ZZOK Adamki) Data wstąpienia do związku: 21 maja 2009 roku Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

12 Suma: 788.866,65 zł + koszty w kolejnych latach
Koszty Miasta Łuków ponoszone na funkcjonowanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 2010 rok – ,15 zł 2011 rok – ,50 zł 2012 rok – ,50 zł 2013 rok – ,50 zł Suma: ,65 zł + koszty w kolejnych latach Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

13 _________________________________________
Ceny za odbiór śmieci od mieszkańców miast o podobnej wielkości i ilości wytwarzanych odpadów: _________________________________________ Bielawa 12,5 zł / 15 zł RIPOK na miejscu, pojemniki w cenie opłaty, Lubań 15 zł / 19 zł – RIPOK na miejscu, pojemniki i worki we własnym zakresie lub opłata 1,5 od pojemnika Nowy Sącz 10 zł / 13 zł – na miejscu instalacja zastępcza, worki wliczone w opłatę, pojemniki zapewniają mieszkańcy Myszków 8 zł / 16 zł – pojemniki decyzja po rozstrzygnięciu przetargu, Piastów 13 zł / 20 zł, bez wskazania RIPOK 3 instalacje w regionie, pojemniki i worki w cenie opłaty, brak ulgi, Łuków 10 zł / 17 zł RIPOK 35 km, pojemniki i worki w cenie Gmina Łuków 5 zł / 9 zł – RIPOK 35 km, pojemniki zapewniają mieszkańcy ( odbierane tylko odpady suche i szkło) Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

14 ILOŚCI PRZEKAZANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW w 2012 roku
Łuków (liczba mieszkańców 30645) ok ton / 212kg/rocznie/mieszkaniec Gmina Łuków (liczba mieszkańców 17580) ok ton / 34kg/rocznie/mieszkaniec Różnice w ilości odbieranych odpadów komunalnych pomiędzy miastem i gminą Łuków wynikają z faktu nieprzekazywania wszystkich frakcji odpadów przez mieszkańców Gminy Łuków do przedsiębiorcy odbierającego odpady. Źródło: WIOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

15 Odpady ulegające biodegradacji: 154,6 Mg Opakowania za szkła: 225,1 Mg
RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW w 2012 roku na terenie Miasta Łuków odbieranych przez PUiIK Zmieszane odpady komunalne: 5 016,8 Mg (opłata w Adamkach 280,80 zł/tona) Odpady ulegające biodegradacji: 154,6 Mg (opłata w Adamkach 259,20 zł/tona) Opakowania za szkła: 225,1 Mg (opłata w Adamkach 81,00 zł/tona) Opakowania z papieru i tektury : 195,2 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych: 93,5 Mg Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

16 Koszty zbiórki i transportu odpadów na ul. Świderską
Na koszty funkcjonowania STAREGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów na ul. Świderską Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Dzierżawa pojemników Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

17 ______________________________________________
Na koszty funkcjonowania NOWEGO systemu składają się następujące pozycje: ______________________________________________ Koszty zbiórki i transportu odpadów Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku - w tym opłata za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na składowisku) do Urzędu Marszałkowskiego 272,10 zł/Mg Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK Koszty administracyjne systemu Koszty PSZOK Koszty zakupu pojemników i worków Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

18 Elementy składowe ceny za wywóz odpadów
______________________________________________ Szacunkowy koszt odbioru i transportu odpadów do RIPOK (w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki)i na ul. Świderską: 2013 – zł (od do ) 2014 – zł 2015 – zł 5,20 zł/os./mies. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

19 Elementy składowe ceny za wywóz odpadów
______________________________________________ Szacunkowy koszt zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK 2013 rok – zł 2.200 ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = zł 2014 rok – zł 4.400 ton odpadów zmieszanych x 280 zł brutto = zł 2015 rok – zł 3,35 zł/os./mies. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

20 Elementy składowe ceny za wywóz odpadów
______________________________________________ Szacunkowy koszty funkcjonowania PSZOK 2013 – zł Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz, niebezpieczne substancje Przystosowanie funkcjonującej sortowni do potrzeb PSZOK tj. utwardzenie placu, bodowa wiaty, pojemniki na odpady niebezpieczne. 0,96 zł/os./mies. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

21 Elementy składowe ceny za wywóz odpadów
______________________________________________ Koszty administracyjne systemu: 2013 – zł Koszty administracyjne czyli: - zapewnienie obsługi księgowej i egzekucyjnej systemu zakup oprogramowania do obsługi systemu zakup sprzętu komputerowego materiały biurowe. 0,49 zł/os./mies. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

22 ______________________________________________
Suma kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 roku ______________________________________________ Odbiór i transport odpadów do RIPOK (w tym pojemniki i worki) - 5,20 zł Koszty zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów w RIPOK - 3,35 zł Koszty funkcjonowania PSZOK - 0,96 zł Koszty administracyjne systemu - 0,49 zł ________________________ suma kosztów: 10,00 zł* * Przy założeniu 100% ściągalności opłaty za odpady od mieszkańców * 10 zł dla rodzin do 3 osób Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

23 zamieszkująca w zasobach ŁSM
Koszty jakie obecnie ponosi rodzina 5 osobowa zamieszkująca w zasobach ŁSM ______________________________________________ W 2009 roku stawka za odpady komunalne w ŁSM wynosiła: 7,40 zł za osobę Obecna stawka za odpady komunalne – 8,05 zł / osoba 5 x 8,05 zł = 40,25 zł miesięcznie Stawka należna po wejściu w życie uchwały o obniżce dla rodzin wieloosobowych za segregowane odpady komunalne 3 x 10,00zł = 30,00 zł 1 x 5,00zł = 5,00 zł 1 x 3,00zł = 3,00 zł _____________________ Suma kosztów: 38,00 zł miesięcznie Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

24 6 osobowa rodzina: 6,83 zł na osobę
Koszty jakie poniesie 4 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 3 x 10 zł = 30 zł 1 x 5 zł = 5 zł ________________________________________________________________________________ Suma: 35 zł tj. 8,75 zł na osobę Koszty jakie poniesie 5 osobowa rodzina z zastosowaniem ulgi 1 x 3 zł = 3 zł _____________________________________________________________________________ Suma: 38 zł tj. 7,60 zł na osobę 6 osobowa rodzina: 6,83 zł na osobę Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

25 Zabudowa jednorodzinna
ulga Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2013 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2014 roku Kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu w 2015 roku Łączna kwota o którą zostanie pomniejszony wpływ do budżetu 10 zł za osobę ulga 50% 4 osoba tj. 5 zł, 5 i następna 70% tj. 3,00 zł ,00 ,00 ,00 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

26 75.411.731 zł 36.151.500 zł 47,90% planowanych dochodów
STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW Dochody budżetu miasta wg stanu na 31 marca 2013 r. stanowią kwotę: Zadłużenie miasta na dzień 31 marca 2013 roku: co stanowi 47,90% planowanych dochodów Wydział Finansowy

27 2.000.000 zł rocznie STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW
Wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek, Średnio w ostatnich latach wyniosły: zł rocznie Wydział Finansowy

28 STAN FINANSÓW MIASTA ŁUKÓW
Największy wpływ na kwotę zadłużenia miało zaciągnięcie kredytów: W roku 2009: zł W roku 2010: zł W latach 2012 – 2013 nie były zaciągane kredyty zwiększające zadłużenie miasta. Wydział Finansowy

29 Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Miasta Łuków, nie ma możliwości dofinansowania zadania „gospodarka odpadami” Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

30 Konsekwencja –5.200.000zł szacunkowy koszt rekultywacji składowiska.
Przed przystąpieniem do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego były prowadzone działania związane z utworzeniem RIPOK na terenie powiatu łukowskiego – bezskuteczne. Konsekwencja – przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego Wraz z przystąpieniem do ZKG Powiatu Radzyńskiego nie włączono do zadania budowy RIPOK rekultywacji składowiska przy ul. Świderskiej. Konsekwencja – zł szacunkowy koszt rekultywacji składowiska. Sfinansowanie ze składek gmin członkowskich (w tym Miasta Łuków) rekultywacji starego składowiska Radzynia Podlaskiego Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

31 Pomimo członkostwa w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego ponosimy takie same jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych jak gminy spoza związku. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

32 Analiza finansowo-ekonomiczna została opracowana przy współpracy z dr inż. Pawłem Szyszkowskim - pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, współautora podręczników z zakresu gospodarowania odpadami oraz współautora Polityki Ekologicznej Państwa (w części dotyczącej odpadów)  oraz licznych prac z tego zakresu dla gospodarki oraz samorządów (w tym planów gospodarki odpadami szczebla wojewódzkiego w tym Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego). Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego

33 kontakt: gko@um.lukow.pl
Dziękujemy za uwagę. kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego


Pobierz ppt "Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami po 1 lipca 2013 roku Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google