Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

                                                RAPORT Z BADAŃ Mieszkańcy Nikiszowca o planach rozwoju swojej dzielnicy Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "                                                RAPORT Z BADAŃ Mieszkańcy Nikiszowca o planach rozwoju swojej dzielnicy Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu."— Zapis prezentacji:

1                                                 RAPORT Z BADAŃ Mieszkańcy Nikiszowca o planach rozwoju swojej dzielnicy Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Katowice Przygotował: Marcin Jóźko 1

2 Wstęp i metodologia ......................................... (str. 3)
SPIS TREŚCI Wstęp i metodologia (str. 3) Struktura próby (str. 5) Mieszkańcy o planach zagospodarowania Rynku w dzielnicy Nikiszowiec …..… … (str. 11) Podsumowanie …… … (str. 21)

3 Badania terenowe zostały przeprowadzone w dniach 3-10 lipca 2008 roku.
WPROWADZENIE Firma Lokalne Badania Społeczne zrealizowała badanie ilościowe na potrzeby Urzędu Miasta Katowice. Badania terenowe zostały przeprowadzone w dniach 3-10 lipca 2008 roku. Głównym celem projektu było pozyskanie opinii mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec na temat planów przebudowy Rynku (Placu Wyzwolenia przy Kościele św. Anny). 3

4 Badanie ilościowe Metoda Czas trwania wywiadu Termin realizacji
METODOLOGIA Badanie ilościowe Ostateczna wersja kwestionariusza ankiety powstała w wyniku konsultacji z pracownikami Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta Katowice. Metoda Bezpośredni Wywiad Kwestionariuszowy Czas trwania wywiadu około 2 minut Termin realizacji lipiec 2008 roku Próba kwotowa 600 mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec 4

5 Struktura próby 5

6 STRUKTURA PRÓBY - PŁEĆ 6

7 STRUKTURA PRÓBY - WIEK 7

8 STRUKTURA PRÓBY - WYKSZTAŁCENIE
8

9 STRUKTURA PRÓBY – ŁĄCZNY POZIOM DOCHODÓW NETTO NA GOSPODARSTWO DOMOWE
9

10 KOMENTARZ Struktura próby odzwierciedla demograficzny profil populacji mieszkańców Nikiszowca. Uzyskane proporcje płci i wieku wynikają z przyjętych założeń próby (danych demograficznych). Parametry te były kontrolowane podczas realizacji projektu. Z kolei rozkłady ze względu na wykształcenie oraz poziom dochodów netto w gospodarstwie domowym zostały uzyskane w sposób wtórny (podczas realizacji) i nie wynikają z przyjętych założeń próby. Nikiszowiec jest dzielnicą Katowic o specyficznym charakterze i strukturze społecznej, co przekłada się na wyniki niniejszych badań: 1 na 4 mieszkańców to osoba w wieku 60 lub więcej lat przeszło połowa ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe niski poziom dochodów – zaledwie co 5. badany deklaruje łączne dochody netto w swoim gospodarstwie domowym powyżej zł 10

11 Mieszkańcy o planach zagospodarowania Rynku w dzielnicy Nikiszowiec
Mieszkańcy o planach zagospodarowania Rynku w dzielnicy Nikiszowiec 11

12 CZĘSTOŚĆ WIZYT NA RYNKU W DZIELNICY NIKISZOWIEC
64 % badanych bywa na Rynku codziennie lub prawie codziennie, zaś 9 na 10 mieszkańców dzielnicy odwiedza to miejsce przynajmniej raz w tygodniu. Zaledwie 1 na 100 respondentów w ogóle nie bywa na Placu Wyzwolenia. Intensywność tych odwiedzin potwierdza, że Rynek jest istotnym miejscem dla mieszkańców dzielnicy. Ten centralny punkt Nikiszowca jest nie tylko ważnym węzłem komunikacyjnym, ale – jak pokazują prezentowane dalej wyniki – w przyszłości mógłby stać się wizytówką tej części miasta. 12

13 NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ
CZY ULICE DOJAZDOWE DO RYNKU (RYMARSKA, KRAWCZYKA, JANOWSKA) POWINNY STAĆ SIĘ DEPTAKAMI (Z WYŁĄCZENIEM RUCHU, DOJAZD TYLKO DLA WŁAŚCICIELI POSESJI)? TAK NIE 67 % 28 % NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ 5 % Niemal 7 na 10 mieszkańców dzielnicy sądzi, że ulice dojazdowe do Rynku powinny stać się deptakami, z wyłączeniem ruchu i możliwością dojazdu zarezerwowaną wyłącznie dla właścicieli okolicznych posesji. Odmienną opinię na ten temat ma prawie 30 % badanych. Zwolennicy przekształcenia ulic dojazdowych do Rynku w deptaki to najczęściej: osoby w wieku lat, mieszkańcy z wykształceniem ponadpodstawowym, respondenci o najwyższych dochodach w gospodarstwie domowym (powyżej 3000 zł). Przeciwnikami tego rozwiązania są głównie najmłodsi mieszkańcy (w wieku lat). 13

14 ODSETEK ZWOLENNIKÓW PRZEKSZTAŁCENIA ULIC W DEPTAKI A CZĘSTOŚĆ WIZYT NA RYNKU
Na powyższym wykresie przedstawione zostały odsetki zwolenników przekształcenia ulic: Janowskiej, Krawczyka i Rymarskiej w deptaki, ze względu na częstość odwiedzin Placu Wyzwolenia. Częstość wizyt na Rynku sprzyja akceptacji pomysłu przekształcenia w/w ulic w deptaki – im częściej badani odwiedzają Plac Wyzwolenia, w tym większym stopniu popierają propozycję utworzenia deptaków. 14

15 CZY RUCH SAMOCHODÓW I AUTOBUSÓW NA RYNKU POWINIEN ZOSTAĆ...
Przeszło 4 na 10 badanych popiera całkowite wyłączenie ruchu na Placu Wyzwolenia, zaś 32 % postuluje pozostawienie ruchu tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. Uzyskany wynik pokazuje, że badani chcą zmian na Rynku. ¾ mieszkańców dzielnicy chce zmiany organizacji ruchu na Placu Wyzwolenia, zaś największa grupa popiera rozwiązanie „radykalne”. Tylko 1 na 4 respondentów opowiada się za pozostawieniem organizacji ruchu w obecnej formie. Zwolennicy całkowitego wyłączenia ruchu to przede wszystkim trzydziesto- i pięćdziesięciolatkowie, osoby z wykształceniem ponadpodstawowym oraz badani o najwyższym poziomie dochodów. Z kolei pozostawienie organizacji ruchu w obecnej formie najczęściej postulują osoby między 15 a 29 rokiem życia oraz badani z wykształceniem podstawowym. 15

16 AKCEPTACJA CAŁKOWITEGO WYŁĄCZENIA RUCHU A CZĘSTOŚĆ WIZYT NA RYNKU
Na powyższym wykresie przedstawione zostały odsetki zwolenników całkowitego wyłączenia ruchu na Rynku, ze względu na częstość odwiedzin Placu Wyzwolenia. Wyraźnie widać, że duża intensywność odwiedzin Rynku sprzyja akceptacji pomysłu całkowitego wyłączenia ruchu samochodów i autobusów w tym miejscu. 16

17 CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU?
Sklepy i usługi – 62 % Skwery, klomby, zieleńce – 45 % Ławeczki, miejsca do odpoczynku – 38 % Fontanna – 24 % Puby, kawiarnie, restauracje – 21 % Nie wiem/trudno powiedzieć – 1 % Mieszkańcy odpowiadali na pytanie o to, jakie elementy powinny znaleźć się na Rynku w przyszłości. Uzyskane odpowiedzi pokazują, jaką funkcję powinien, w opinii badanych, pełnić Plac Wyzwolenia. Respondenci mogli wskazać maksymalnie 2 kategorie odpowiedzi. Przeszło 6 na 10 mieszkańców sądzi, że Rynek powinien mieć funkcję handlowo-usługową. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielały osoby w wieku 50 i więcej lat oraz respondenci o najwyższym i – co ciekawe – najniższym poziomie dochodów. Druga grupa odpowiedzi to wskazania związane z poprawą estetyki i wzmacnianiem wypoczynkowej funkcji Rynku. Innymi słowy, liczna grupa mieszkańców widzi Plac Wyzwolenia jako skwer z dużą ilością zieleni i ławeczek, a nawet fontanną. Co 5. mieszkaniec sądzi, że Rynek powinien pełnić funkcję rozrywkową. Zwolennikami takiego rozwiązania najczęściej są ludzie młodzi (do 29. roku życia), osoby z wykształceniem średnim oraz badani o dochodach powyżej 2000 zł (2 górne przedziały). 17

18 JAKA POWINNA BYĆ NAWIERZCHNIA NA RYNKU?
Większość mieszkańców uważa, że cały obszar Rynku powinien zostać pokryty kostką brukową lub granitową. Najwięcej zwolenników tego pomysłu jest w grupie osób w wieku 50 i więcej lat oraz wśród badanych z wyższym wykształceniem. Poparcie dla tego rozwiązania rośnie proporcjonalnie do poziomu dochodów mieszkańców. Przeszło co 3. badany jest zwolennikiem bardziej kompromisowego rozwiązania: pozostawienia asfaltowej jezdni i pokrycia kostką wyłącznie chodników oraz wyjazdów z posesji. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielali ludzie młodzi (w wieku 29 i mniej lat), respondenci z wykształceniem podstawowym oraz badani o najniższym poziomie dochodów netto w gospodarstwie domowym. 18

19 CZY NAWIERZCHNIA LUB CHODNIKI NA RYNKU POWINNY ZOSTAĆ POKRYTE...
BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ KOSTKĄ GRANITOWĄ 56 % 40 % NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ 4 % 56 % badanych sądzi, że Rynek (lub jego część) powinien zostać wyłożony betonową kostką brukową. Takie rozwiązanie najczęściej popierają kobiety, osoby w wieku lat, respondenci z wykształceniem podstawowym oraz najniżej uposażeni mieszkańcy Nikiszowca. Z kolei 4 na 10 mieszkańców to zwolennicy pokrycia Placu Wyzwolenia (lub jego fragmentów) kostką granitową. Ten rodzaj nawierzchni w największym stopniu odpowiada mężczyznom, trzydziesto- i pięćdziesięciolatkom, osobom z wykształceniem wyższym oraz badanym o dochodach między 2001 a 3000 zł. 19

20 PREFEROWANY RODZAJ NAWIERZCHNI A CZĘSTOŚĆ WIZYT NA RYNKU
Na powyższym wykresie przedstawione zostały odsetki zwolenników dwóch rodzajów kostki na Rynku, ze względu na częstość odwiedzin Placu Wyzwolenia. Częstość wizyt na Rynku sprzyja akceptacji nawierzchni w postaci betonowej kostki brukowej. W przypadku rozwiązania alternatywnego zależność jest odwrotna. 20

21 Podsumowanie 21

22 PODSUMOWANIE (1/2) W opinii mieszkańców Nikiszowca miejscowy Rynek powinien: mieć ulice dojazdowe zamienione w deptaki mieć zmienioną organizację ruchu (ruch całkowicie lub częściowo wyłączony) pełnić funkcję handlowo-usługową, a także być miejscem wypoczynku wśród zieleni zostać pokryty kostką (bez asfaltowej jezdni) Uzyskane wyniki pokazują, że sprawy związane z zagospodarowaniem Rynku są istotne dla lokalnej społeczności, czego wskaźnikiem jest mała ilość braków odpowiedzi oraz odpowiedzi ucieczkowych („nie wiem/trudno powiedzieć”) we wszystkich pytaniach. Plany przebudowy Placu Wyzwolenia stały się w ostatnich miesiącach przedmiotem publicznej debaty, były również szeroko komentowane w miejscowych mediach. W efekcie opinie badanych są w dużym stopniu skrystalizowane. Innymi słowy, mieszkańcy mają wyrobione poglądy na plany rozwoju tego obszaru dzielnicy. 22

23 PODSUMOWANIE (2/2) Pozyskane informacje można streścić jednym zdaniem: mieszkańcy chcą zmian. Niemal we wszystkich pytaniach respondenci w największym stopniu popierali najbardziej odważne, „radykalne” propozycje. Wskazuje to z jednej strony na duży potencjał Rynku, z drugiej zaś - na brak akceptacji dla stanu obecnego. Wprawdzie zastosowane narzędzie badawcze nie zawierało wprost sformułowanego pytania o opinię na temat aktualnego wyglądu czy funkcjonalności Placu Wyzwolenia, jednak wyraźnie widać, że badani są niezadowoleni z aktualnego zagospodarowania Rynku i oczekują zdecydowanych zmian. Uzyskane wyniki pokazują, że Rynek jest ważnym punktem odniesienia dla mieszkańców dzielnicy, zarówno w praktyce życia codziennego (węzeł komunikacyjny), jak i w sferze symbolicznej. Lokalna społeczność chce, aby w przyszłości Rynek stał się miejscem spotkań, placem z prawdziwego zdarzenia, który zasługuje na miano centralnego punktu i wizytówki Nikiszowca. 23

24 Dziękuję za uwagę KONTAKT: LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE
ul. Kochanowskiego 52/218 Warszawa tel. (22) INTERNET:


Pobierz ppt "                                                RAPORT Z BADAŃ Mieszkańcy Nikiszowca o planach rozwoju swojej dzielnicy Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google