Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4 2. Przykłady ruchu 1.5 Prędkość i przyśpieszenie c.d.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4 2. Przykłady ruchu 1.5 Prędkość i przyśpieszenie c.d."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4 2. Przykłady ruchu 1.5 Prędkość i przyśpieszenie c.d.
Kinematyczne równania ruchu i ich całkowanie Ruch prostoliniowy Ruch jednostajny Ruch jednostajnie zmienny Ruch ze stałym przyśpieszeniem Rzut poziomy Rzut ukośny Reinhard Kulessa

2 Aby udowodnić, że an jest prostopadłe do at, musimy pokazać,
Wiemy, że . (1.12) Zachodzi więc: (1.13) (1.14) (1.15) Aby udowodnić, że an jest prostopadłe do at, musimy pokazać, że Policzmy pochodną czasową z iloczynu it · it . ^ ^ Reinhard Kulessa

3 Ze względu na to, że kwadrat wersora jest liczbą stałą, lewa
strona równania jest równa zero. Oznacza to, że składniki iloczynu skalarnego muszą być wektorami prostopadłymi do siebie. Zachodzi więc: . Jeżeli tor w przedziale czasowym [t, t+dt] przybliżymy przez okrąg o promieniu , to A B ds . Reinhard Kulessa

4 ds jest torem zakreślonym w czasie dt.
Ze względu na to, że wektor jest wektorem jednostkowym, mamy: . . Możemy więc napisać: . Równanie (1.15) na składową normalną przyśpieszenia możemy więc napisać jako: Reinhard Kulessa

5 Przypomnijmy więc, że przyśpieszenie możemy rozłożyć na dwie składowe, styczną i normalną do toru.
Mamy więc: a an at it in ^ (1.16) Reinhard Kulessa

6 2. Przykłady ruchu 2.1 Kinematyczne równania ruchu i ich całkowanie
Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu. Głównym zadaniem kinematyki jest znalezienie przyszłej pozycji ciała i jego prędkości w oparciu o bieżące wartości pozycji, prędkości i przyśpieszenia. Znamy już odpowiednie równania, które pozwalają na określić dla określonego czasu t chwilowe wartości prędkości i przyśpieszenia. (2.1) (2.2) Reinhard Kulessa

7 Bardzo często mamy do wykonania zadanie odwrotne
Bardzo często mamy do wykonania zadanie odwrotne. Znając przyśpieszenie ciała musimy znaleźć prędkość, położenie ciała, oraz równanie toru. W oparciu o równanie (2.2) przez operację całkowania znajdujemy prędkość. (2.3) Z kolei czyli, (2.3a) Każde z podanych równań wektorowych jest równoważne trzem równaniom skalarnym dla poszczególnych składowych wektorów prędkości, przyśpieszenia i położenia. Reinhard Kulessa

8 Sprowadza się to do całkowania równań skalarnych.
Stałe całkowania C i C’ wyznacza się z tzw. warunków brzegowych, określających prędkość i położenie w chwili t0. 2.2 Ruch prostoliniowy Jeżeli tor ruchu ciała jest linią prostą, to zawsze możemy tak dobrać układ współrzędnych, aby jedna z jego osi pokrywała się z torem. Zwykle wybiera się oś x. x r Reinhard Kulessa

9 Prędkość ciała i jego przyśpieszenie wynoszą odpowiednio:
. Jeśli wektory przyśpieszenia i prędkości mają zwroty zgodne, mówimy o ruchu przyśpieszonym, a jeśli przeciwny mówimy o ruchu opóźnionym. Skalarna wartość prędkości (szybkość) jest równa . Równanie z prawej strony strzałki możemy scałkować. Reinhard Kulessa

10 Wartość prędkości otrzymujemy z całkowania;
(2.4) Jeśli zaczynamy badać ruch ciała w chwili t0 i jeżeli zajmuje ono wtedy pozycję x0 , to możemy obliczyć całkę oznaczoną: (2.5) Znak prędkości zależy od tego, czy ciało porusza się w kierunku x, czy przeciwnie. Analogicznie mamy: . Wartość prędkości otrzymujemy z całkowania; Reinhard Kulessa

11 otrzymujemy zależność; Równocześnie z zależności
(2.6) otrzymujemy zależność; Równocześnie z zależności . Po scałkowaniu otrzymujemy: (2.7) Reinhard Kulessa

12 Ze wzoru (2.5) otrzymujemy;
Ruch jednostajny Ruch jednostajny, jest to taki ruch, w którym prędkość jest stała, v=const. Ze wzoru (2.5) otrzymujemy; (2.8) . x jest przebytą przez ciało drogą, którą zwykle oznaczaliśmy przez s. Wykres drogi od czasu ma więc postać: Reinhard Kulessa

13 s t x=x0 + v(t-t0) t0 x0 Reinhard Kulessa

14 Reinhard Kulessa

15 2.2.2 Ruch jednostajnie zmienny
Ruch jednostajnie zmienny jest to ruch ze stałym przyśpieszeniem a = const. Gdy a > 0 ruch nazywamy przyśpieszonym, a gdy a < 0 ruch jest opóźniony. Reinhard Kulessa

16 W celu wyliczenia prędkości z jaką porusza się ciało musimy rozwiązać równanie:
(2.9) Reinhard Kulessa

17 Uzyskana w chwili t prędkość ciała poruszającego się ze stałym przyśpieszeniem jest liniową funkcją czasu. Jeśli chcemy policzyć drogę przebytą przez takie ciało, wstawiamy ostatnie wyrażenie do wzoru (2.8) . Otrzymamy wynik: . Reinhard Kulessa

18 Wyliczając całki w ostatnim równaniu otrzymujemy:
Po krótkich przekształceniach otrzymujemy: (2.9a) Droga w ruchu jednostajnie np. przyśpieszonym jest kwadratową funkcją czasu. Narysujmy drogę którą ciało przebywa w czasie t przy założeniu, że t0 = 0. Reinhard Kulessa

19 t s=x x0 v0t 1/2at2 Reinhard Kulessa

20 2.3 Ruch ze stałym przyśpieszeniem
Pamiętamy, że dla ogólnego przypadku ruch jest opisany wzorami (2.1) i (2.2) . Całkując te wyrażenia otrzymujemy wyrażenia: (2.10) (2.11) Jednym z najczęstszych obserwowanych ruchów jest ruch w pobliżu powierzchni Ziemi z przyśpieszeniem g=const. Rozważmy następujący przypadek. Reinhard Kulessa

21 Możemy tu rozróżnić następujące przypadki:
x y g = -g iy v0 H W polu ciężkości na wysokości H wyrzucamy pod kątem  do poziomu z prędkością v0 jakieś ciało. Możemy tu rozróżnić następujące przypadki: Reinhard Kulessa

22 1. H=0 =900 v00 rzut pionowy 2. H0 =00 rzut poziomy 3. =-900
Tabela 1 1. H=0 =900 v00 rzut pionowy 2. H0 =00 rzut poziomy 3. =-900 spadek swobodny 4. >0 <0 ukośny Reinhard Kulessa

23 Rzut ten jest przypadkiem 2 w Tabeli 1.
Rzut poziomy Rzut ten jest przypadkiem 2 w Tabeli 1. Zajmijmy się następującym problemem. Kula armatnia została wystrzelona poziomo ze stałą prędkością v0x=100 m/s. Kula spadła na ziemię w odległości 1200 m od miejsca wystrzelenia . Pytamy się o długość drogi pionowej jaką przebyła kula przy zaniedbaniu oporu powietrza. x y x = 1200 m y = ? Reinhard Kulessa

24 Ponieważ ruch poziomy jest ruchem jednostajnym, odległość jaką pocisk przebył znajdujemy z wzoru (2.8). Zakładając, że x0 = 0, oraz t0 = 0, mamy: x = v0x t, czyli t=x/v0x=1200m/100m/s = 12 s. Zauważmy, że rozważaliśmy ruch poziomy niezależnie od ruchu pionowego aby wyznaczyć czas lotu kamienia. Ruch pionowy jest spadkiem swobodnym, dla którego mamy: v0y = 0 oraz ay =-g =-9.81 m/s2. Z równania (2.9a) dla ruchu w kierunku osi y mamy y = -1/2 g t2 = -1/2 · 9.81 m/s · (12m)2 = m Zauważmy, że rozważaliśmy ruch pionowy niezależnie od ruchu poziomego aby wyznaczyć wysokość spadku kamienia. Niezależność tych dwóch ruchów implikuje, że pocisk przy v0x = 0 w czasie 12 s spadnie o m. Reinhard Kulessa

25 Jest to równanie paraboli.
Policzmy jeszcze trajektorię ruchu. Skorzystamy z równania (2.9a) , oraz wyliczonego czasy ruchu t=x/v0x . Dla ruchu wzdłuż osi y z podanym czasem ruchu i warunkiem t0 = 0 , otrzymujemy: (2.12) . Jest to równanie paraboli. Ogólnie można powiedzieć, że paraboliczna trajektoria jest charakterystyczna dla ruchów ze stałym przyśpieszeniem. Składowe ruchu możemy traktować niezależnie zgodnie z zasadą niezależności ruchu. Reinhard Kulessa

26 Ta sama prędkość początkowa z różnych wysokości
Ta sama wysokość, różne prędkości początkowe Reinhard Kulessa

27 Składowe prędkości początkowej wynoszą:
Rzut ukośny Jest to przypadek, dla którego zgodnie z Tabelą 1 , H = 0 lub H  0, 0 <  < 900, v0  0. y x v0 Składowe prędkości początkowej wynoszą: Reinhard Kulessa

28 Wstawiając te wartości do wzoru (2.12) otrzymujemy:
(2.13) Wiemy przy tym, że ay = -g. Mamy więc równanie typu: Ciało w rzucie ukośnym porusza się więc po paraboli. Wiemy, że w rzucie ukośnym parametryczne równania ruchu są zapisane następująco: Reinhard Kulessa

29 Rzut ukośny charakteryzują następujące wielkości:
(2.14) Rzut ukośny charakteryzują następujące wielkości: Zasięg rzutu, Maksymalna wysokość Zasięg rzutu otrzymamy licząc odległość poziomą x dla y=0. Równanie to ma dwa rozwiązania: Reinhard Kulessa

30 Maksymalną wysokość rzutu otrzymamy licząc maksimum funkcji przedstawiającej równanie toru, czyli dla dy/dx=0. Otrzymujemy więc: . Podstawiając wyrażenie na x do równania (2.13), otrzymujemy na maksymalną wysokość poruszającego się rzutem ukośnym wartość: . Widzimy z podanych wzorów, że zarówno maksymalny zasięg rzutu jak i maksymalna wysokość rzutu zależą od wartości i kierunku prędkości początkowej. Reinhard Kulessa

31 Wysokość rz.: Zasięg rz.:
Tor ruchu przedstawia przesuniętą parabola o współrzędnych wierzchołka: Reinhard Kulessa

32 Rysując część toru ciała w rzucie ukośnym mamy:
Zarówno w rzucie poziomym jak i ukośnym wyrzucaliśmy ciało ze stałą prędkością początkową. Wiedząc, że w kierunku pionowym działa przyśpieszenie ziemskie g, możemy rozważyć jakie są składowe tego przyśpieszenia. Rysując część toru ciała w rzucie ukośnym mamy: v vx vy g an at Zauważmy, że w każdym punkcie toru zachodzi: . Przy czym: . W najwyższym punkcie toru at = 0, a an = g. Reinhard Kulessa

33 Należy jeszcze wspomnieć o szczególnym przypadku rzutu ukośnego, a mianowicie rzutu pod kątem  = 900 z prędkością początkową v0. Taki przypadek nazywamy rzutem pionowym. Przebywana w czasie t droga wynosi: v0 2 1 gt t v s - = Maksymalną wysokość uzyskamy z warunku v = g t . Czas ruchu ciała do maksymalnej wysokości h wynosi więc: , a uzyskana maksymalna wysokość Reinhard Kulessa


Pobierz ppt "Wykład 4 2. Przykłady ruchu 1.5 Prędkość i przyśpieszenie c.d."

Podobne prezentacje


Reklamy Google