Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIÓW DOKTORANCKICH NA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIÓW DOKTORANCKICH NA"— Zapis prezentacji:

1 STUDIÓW DOKTORANCKICH NA
PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010

2 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok I Semestr 1

3 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej (7,5 godz.) Metodologia Mierniki dochodu w gospodarce rynkowej GNP, NNP, DNP, NI, DPI Rola cen Problemy kwalifikacji w warunkach przepływów pieniężnych Podział dochodów (2 godz.) Od strony podaży Od strony popytu Konsekwencje podziału dla przemian strukturalnych Przepływy międzygałęziowe w procesie tworzenia i podziału Założenie modelu Przepływy rzeczowe Przepływy pieniężne Podstawowe współzależności międzygałęziowe Problemy bilansowania Czynniki wzrostu gospodarczego i postęp w gospodarce LITERATURA 1. D. Begg, St. Fischer, Ekonomia; Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999 i wydania następne 2. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Warszawa 1996 i wyd. następne 3. A. Czyżewski, Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE Poznań 2001 4. B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1998 5. D. Kamerschen. R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdański 2001 6. R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998

4 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz
Rola państwa i rynku w gospodarce – wprowadzenie przedmiotowe (7,5 godzin) Państwo w strukturze podmiotowej gospodarki Mechanizm rynkowy i jego funkcje Typologia i właściwości ustrojów gospodarczych Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce – analiza przedmiotowa Równowaga i nierównowaga gospodarcza Cykl koniunkturalny i teorie cyklu Wymiana międzynarodowa i współpraca gospodarcza Państwo w gospodarce – analiza przedmiotowa Polityka gospodarcza państwa – jej powody i sposoby realizacji Polityka monetarna i fiskalna Polityka na rynku pracy Zagraniczna polityka gospodarcza LITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, wydawnictwo AEP. Poznań 2008 2. Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, red. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009 3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 4. Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 5. Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007 6. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

5 PODSTAWY MIKROEKONOMII Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Zagadnienia (15 godzin) 1. Rynek i jego elementy: - popyt i jego elementy - podaż i jej determinanty - równowaga rynkowa: statyczna i dynamiczna 2. Elastyczność popytu i podaż oraz czynniki je określające 3. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw 4. Podstawy podejmowania decyzji przez konsumenta. Optimum konsumenta 5. Popyt konsumenta a jego dochody. Krzywa Engla 6. Podstawy podejmowania decyzji przez producenta LITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstęp do mikroekonomii, Akademia, Poznań 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna, Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa 1994

6 HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ Prof. dr hab. Marek Ratajczak
CEL PRZEMIOTU (15 godzin): Zapoznanie uczestników z historią rozwoju ekonomii jako nauki w celu ukazania historycznych korzeni współczesnych wizji funkcjonowania gospodarki. ZAKRES: 1. Ekonomia do wieku XVIII-ego 2. Początki ekonomii nowożytnej: Fizjokratyzm i Ekonomia klasyczna 3. Nurt krytyczny wobec ekonomii klasycznej 4. Mikroekonomia ekonomii w końcu XIX wieku: szkoła matematyczna, austriacka, neoklasyczna 5. Koncepcje krytyczna wobec fundamentów współczesnej ekonomii głównego nurtu 6. Koncepcje uzupełniające i rozwijające fundamenty współczesnej ekonomii głównego nurtu 7. J. M. Keynes i początki współczesnej makroekonomii 8. Inne istotne elementy rozwoju ekonomii w okresie II wojny światowej LITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np. W. Staniewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

7 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok I Semestr 2

8 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski MAKROEKONOMIA CZYNNIKA ZIEMI (4 godziny) Renty z ziemi - gruntowa - kwalifikacji - absolutna - dobrostanu środowiska Dochód i nadwyżka ekonomiczna w rolnictwie Transfer i retransfer nadwyżki ekonomicznej z i do rolnictwa Uniwersalne przesłanki polityki rolnej w gospodarce rynkowej Oddziaływanie polityki gospodarczej na rolnictwie; Przypadek EU i Polski LITERATURA 1. E. M. Pluciński, Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 1999 2. M. Burda, Ch. Wyposz, Makroekonomia, PWE 2000 3. I. Slowman, Podstawy ekonomii, PWE 2001 4. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, WSZiB, Warszawa 200 5. W. Balicki (red.), Makroekonomia, Warszawa, Wyd. III (Fragmenty); Podręcznik o ograniczonej odstępczości 6. A. Czyżewski, A. Henisz, Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie [w] A. Czyżewski, Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, ZN AE w Poznaniu, 2001/13

9 Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz
MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz Rola państwa i rynku w gospodarce – wprowadzenie przedmiotowe ( 4 godziny ) - Państwo w strukturze podmiotowej gospodarki - Mechanizm rynkowy i jego funkcje - Typologia i właściwości ustrojów gospodarczych - Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce – analiza przedmiotowa - Równowaga i nierównowaga gospodarcza - Cykl koniunkturalny i teorie cykl - Wymiana międzynarodowa i współpraca gospodarcza Państwo w gospodarce – analiza przedmiotowa - Polityka gospodarcza państwa – jej powody i sposoby realizacji - Polityka monetarna i fiskalna - Polityka na rynku pracy - Zagraniczna polityka gospodarcza LITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, wydawnictwo AEP. Poznań 2008 2. Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, red. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009 3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 4. Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 5. Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007 6. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

10 Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
MIKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Zagadnienia (8 godzin) : 1. Ewolucja struktur rynku. Przesłanki monopolizacji 2. Funkcjonowanie rynku wolnej konkurencji 3. Funkcjonowanie monopolu. Porównanie wolnej konkurencji z monopolem (korzyści i niekorzyści) 4. Rynek konkurencji monopolistycznej 5. Oligopol – prezentacja krytyczna modeli LITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstęp do mikroekonomii, Akademia, Poznań 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna, Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa 1994

11 WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY FUNKCJONOWANIA Prof. dr hab. Marek Ratajczak
GOSPODARKI Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): zapoznanie uczestników z głównymi doktrynami ekonomicznymi w kontekście aktualnych wydarzeń gospodarczych ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Społeczna nauka kościoła katolickiego - Inne wizje porządku ekonomicznego LITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

12 WSPÓŁCZESNA MYŚL EKONOMICZNA Prof. dr hab. Marek Ratajczak
CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): zapoznanie uczestników z najistotniejszymi koncepcjami ekonomicznymi rozwiniętymi po II wojnie światowej ZAKRES: - Ekonomia głównego nurtu w ramach paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego - Koncepcje alternatywne wobec ekonomii głównego nurtu ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii instytucjonalnej LITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

13 METODYKA PRACY NAUKOWEJ Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
CEL KSZTAŁCENIA( 4 godziny ): Uświadomienie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz zapoznaniu doktorantów z procedurami przygotowania i oceny rozprawy doktorskiej ZAGADNIENIE - Wybrane uwarunkowania doktoranta i promotora w kształtowaniu współpracy nad rozprawą doktorską - Istota, struktura i interpretacja prawnej definicji rozprawy doktorskiej - Konsekwencje normatywnej definicji rozprawy doktorskiej - Ciekawość poznawcza jako determinanta pracy doktorskiej - Studia dyscypliny i formułowania problemu naukowego - Rodzaje problemów i pytań naukowych - Podstawowe składowe pracy naukowo-badawczej - Formalny układ i struktura rozprawy doktorskiej - Kryteria ocen rozpraw doktorskich Literatura: Jan Szambelańczyk, Metodyczne aspekty rozprawy doktorskiej w naukach ekonomicznych. W: Zeszyty Studiów Doktorskich. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Ekonomii. Zeszyt specjalny. Red. Naukowa A;lfred Janc Wydanie II uzupełniające. Poznań 2004, s Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Red. Nauk. Maria Sławińska, Hubert Witczak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008

14 METODOLOGIA NAUK EKONOMICZNYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska
ZAGADNIENIE( 4 godziny ) : 1. Zakres badań metodologii nauk. Stanowiska epistemologiczne. Niezmienne i zmienne kryteria naukowej. Problem prawdy w nauce 2. Wnioskowanie dedukcyjne i wnioskowanie niededukcyjne (problem niezawodności konkluzji) 3. Respektowanie elementarnych zasad logiki. Przykłady błędów formalnych. Metody porządkowania wiedzy. Kryteria poprawności definicji 4. Założenia ontologiczne teorii ekonomicznych. Problem wartościowania w ekonomii LITERATURA: - W. Balicki, Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002 - A. Chalmer, Czym jest to, co zwiemy nauką?. Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1997, - A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006 - Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska i H. Witczak (red. Naukowa), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 - K. Sosenko, Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008 - K. Wieczorek, Wprowadzanie o logiki, Skrypt Wydawnictwo, Warszawa 2005

15 METODYKA ORGANIZACJI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Prof. dr hab. Józef Garczarczyk RAMOWY PROGRAM ZAJĘC ( 4 godziny ) Źródła informacji – dane wtórne czy pierwotne? Metody badań pierwotnych Badania jakościowe czy ilościowe? Ankieta czy obserwacja? Dom czy ulica? Projektowanie badania – czy, co, dlaczego, w jaki sposoby i za ile badać? Dobór próby – próba losowa czy celowa? Jaka duża próba? Konstrukcja instrumentu pomiarowego: Zasady budowy, rodzaje Skale pomiarowe Techniki badań i ich efektywności Pomiar zjawisk w terenie – organizacja badań (ankieta czy telefon?) Redukcja i opracowanie materiału: budowa tabel roboczych, wskaźniki i współczynniki, ocena reprezentatywności Analiza i wnioskowanie w oparciu o wyniki badań: metody analiza, Wnioskowanie statystyczne Błędy w badaniach i ich konsekwencje LITERATURA G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 20052 A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe – metody i techniki, PWE, Warszawa 2005 M. Rószkiewicz, Narzędzia statystyczne w analizach ,Marketingowych, C. H. Beck, Warszawa 2002

16 ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska
ZAGADNIENIA ( 6 godzin ) Etyka ogólna i etyka zawodowa. Kompetencja etyczna uczonego. Dylematy postępu naukowego (destrukcyjne konsekwencje wdrażania niektórych osiągnięć nauki). Technologiczna (władcza moc nauki, sterowanie światem społecznym) i kulturotwórcza funkcja nauki. Odpowiedzialność badawcza za dobro wspólne. Nadrzędne normy/wartości poznawcze: „prawda”, prawomocność, adekwatność poznawcza, moc wyjaśniająca, oraz normy/wartości instrumentalne: krytycyzm, obiektywizm, rzetelność, neutralność aksjologiczna, koherencja, konkluzywność, prostota, uczciwość, godność. Reguły metodologiczne: poprawność logiczna, zasady wnioskowania, sposoby uzasadniania (weryfikacja i falsyfikacja) wypowiedzi naukowych. Odpowiedzialność badawcza za przyjętą perspektywę poznawczą (założeniowość nauki odnośnie do „natury” świata społecznego i „natury” człowieka), wybór przedmiotu i metod badań, ustaleń definicyjnych, sposób kategoryzacji oraz interpretacji danych. Etyczne konsekwencje stosowania procedur badawczych (wywiad, grupy focusowe itd..) i sposobów pozyskiwania danych (eksperyment, obserwacja, badania terenowe itd..) Etos badacza. Role społeczne pracownika nauki (badacz, mistrz, nauczyciel, ekspert, konsultant, publicysta, popularyzator wiedzy, itd.). Kodeksy etyczne: Dobre obyczaje w nauce, Dobra praktyka badań naukowych, Dobre praktyki w szkołach wyższych, Akademicki Kodeks Wartości UJ, Kodeks Etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego, Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Dylematy finansowania badań naukowych (komercjalizacja badań naukowych i komercjalizacja wyników badań naukowych) Patologie środowiska naukowego: nierzetelność, tzw. „honorowe” współautorstwa, plagiat, kryptoplagiat, autoplagiat, konflikt interesów (ocena innych prac, powiązania finansowe, konflikt zobowiązań) LITERATURA K. Ajdukiewicz, O wolność nauki, „Nauka Polska”, 1957 nr 3 Etyczne aspekty badań społecznych, red. K. Zamiara, „Człowiek i Społeczeństwo” t. XXIV, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005 Dobre obyczaje w nauce.Zbiór zasad i wytyczych,Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 1994 Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych, „Marketing i Rynek”, nr 5/1995. Dobra praktyka badań naukowych, ( )

17 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok II Semestr 3

18 BANKOWOŚĆ Prof. dr hab. Alfred Janc
PROBLEMATYKA WYKŁADU ( 6 godzin): 1. Współczesne trendy w bankowości: - zjawiska i procesy zmieniające pośrednictwo finansowe - model współczesnej bankowości i czynniki mające wpływ - elementy i struktura zmian na tle wybranych aspektów funkcjonowania banku - znaczenie jakości 2. Wybrane problemy organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym: - misja i strategia banku - zadania kierownictwa w strategicznym zarządzeniu bankiem - orientacja i metody zarządzania 3. Rola zasobów ludzkich i standardów kwalifikacyjnych w bankowości - wyznania i „reguły gry” - znaczenie nowych technologii - kwalifikacja i polityka szkoleniowa - system Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości 4. Dyskusja nad literaturą tematu LITERATURA: 1. Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE S.A., Warszawa 2005 2. A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004 3. K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika Bankowości, PWE Warszawa 2007 4. Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom I, Diffin, Warszawa 2007

19 STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Prof. dr hab
STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa ZAKRES WYKŁADU, GŁÓWNE ZAGADNIENIA (4 godziny) Planowanie oraz zarządzanie strategiczne w świetle zasad i priorytetów polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej Istota strategii oraz programów rozwoju Podstawowe zasady, warunki i etapy ich tworzenia oraz uspołecznienia tego procesu Procedura wdrażania oraz monitorowania strategii Korzyści wynikające z opracowania strategii, funkcje, jakie pełnią takie dokumenty Bariery utrudniające skuteczne tworzenie i wdrażanie strategii, najczęściej występujące błędy i pułapki strategicznej, sposoby ich przezwyciężenia lub korygowania Zaawansowania planowania strategicznego w Polsce, dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki na tym polu przedsiębiorstw, gmin i regionów LITERATURA 1. Berman n., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Municipium, Warszawa 2000 2. Lisiński M. Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004 3. Romanowska M. Planowania strategiczne w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009 4. Słodowa-Hełpa m., Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, w: Lokalne strategie rozwoju. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s 5. Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, pod red. D. Wegnera, Warszawa 1999 6. Wanda J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2005 7. Wdrażanie strategii rozwoju miast, red. Czornik M., Katowice 2003 8. Wysocka E., Koziński J., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000

20 AKTUALNE PROBLEMY SOCJOLOGII GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Henryk Januszek
ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Pojęcie, przedmiot, zakres badań i funkcje socjologii gospodarczej 2. Praca w ujęciu socjologicznym 3. Socjologiczne ujęcie firmy – system społeczny przedsiębiorstwa 4. Czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie firmy 5. Zachowania pracowników, Formalna i nieformalna organizacja załogi 6. Motywacje i postawy pracowników 7. Postawy pracowników wobec pracy a wydajności i jakości pracy 8. Nagradzanie i karanie pracowników 9. Atmosfera pracy, morale pracy i zadowolenia z pracy 10. Socjologiczne aspekty władzy i kierowanie w przedsiębiorstwie 11. Style kierowania i ich wpływ na zachowania pracowników 12. Zjawiska dezorganizujące funkcjonowanie załogi / rodzaje, przyczyny, skutki / 13. Konflikty społeczne w zakładzie / pojęcie , rodzaje, przyczyny, skutki / 14. Kierowanie konfliktem, sposoby rozwiązywania konfliktów 15. Stosunek pracowników do innowacji w pracy 16. Socjotechnika wdrażanie zmian 17. Społeczna przestrzeń restrukturyzacji 18. Modele stosunków pracy w gospodarce rynkowej 19. Kierunki rozwoju socjologii gospodarczej LITERATURA: Giddens A. Socjologia, PWN Warszawa 2008; Januszek H., Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, AE Poznań 2003; Praca w perspektywie humanistycznej, AE Poznań, SW im. P. Włodkowica 2008; Januszek H., Sikora J., socjologia pracy, AE, Poznań 2000; Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN Warszawa 2001, Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009

21 EKONOMIA MATEMATYCZNA Prof. dr hab. Emil Panek
CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) Miejsce ekonomii w strukturze nauk Ekonomia matematyczna – definicja ( dwa kryteria prawdy ) Zalety i wady nurtu matematycznego w ekonomii Ekonomia matematyczna a ekonometria Prosty przykład podejścia aksjomatycznego w ekonomii – funkcja popytu Podsumowanie – co osiągamy budując w ekonomii systemy aksjomatyczne sformalizowane (hipotetyczno-dedukcyjne?) Zarys matematycznej teorii równowagi ogólnej. Ujście aksjomatyczne Niestacjonarność Nobliści w dziedzinie ekonomii Ekonomiści matematyczni o sobie

22 WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab
WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab. Krzysztof Malaga MIEJSCE TOERII WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII MAKROEKONOMII (6 godzin) - Zasadnicze nurty współczesnej teorii wzrostu gospodarczego - Zasadnicze dylematy metodologiczne teorii wzrostu gospodarczego - Teoria wzrostu, a teoria rozwoju gospodarczego ROLA „stylizowanych faktów” WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO - Charakterystyka najbardziej znanych „stylizowanych faktów” wzrostu gospodarczego - Znaczenie „stylizowanych faktów” wzrostu gospodarczego dla weryfikacji istniejących i konstrukcji nowych modeli wzrostu gospodarczego - Badaniach nad „stylizowanymi faktami” wzrostu gospodarczego jako wskazany kierunek badań empirycznych nad wzrostem gospodarczym PRZYKŁADOWE NURTY EMPIRYCZNYCH NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM - Rachunek wzrostu gospodarczego, jako inspirujący kierunek badań empirycznych nad wzrostem gospodarczym - Badania nad konwergencją gospodarczą w ujęciu międzynarodowymi regionalnym jako ciekawy przykład badań nad wzrostem gospodarczym - Badania empiryczne prowadzone przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych i analiz szeregów czasowych LITERATURA: Acemoglu D., (2009), Intruction to Modern Economic Growth, Princeton Uniwersity Priceton and Oxford; Aghion P., Howitt P., (2009) The Economics od Growth, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England; Cichy K, Malaga K., (2008) Kapitał ludzki w modelach teorii wzrostu gospodarczego, PTE, Warszawa; Malaga K., (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, PTE, Warszawa; Gomułka S.,(2009), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, w: Rapacki R. (red.) Wzrost gospoadrczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja/ PWE, Warszawa

23 ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE Prof. dr hab. Maciej Żukowski
ZAGADNIENIA( 4 godziny ): Zabezpieczenie społeczne – z punktu widzenia ekonomii. System zabezpieczenia społecznego – rozwiązania instytucjonalne, uwarunkowania, skutki System zabezpieczenia społecznego w Polsce Opieka zdrowotna System emerytalny Zabezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej LITERATURA - System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, LexisNexis, Warszawa, aktualne wydanie -Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wydanie III uaktualnione, Zakamycze, Kraków, aktualne wydanie - Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forgin of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengsteberg, M. Żukowski, Wydanie Naukowe Scholar, Friedich Ebert Stiftung, Warszawa 2009

24 WSPÓŁCZESNE DYLEMATY POLITYKI GOSPODARCZEJ Prof. dr hab
WSPÓŁCZESNE DYLEMATY POLITYKI GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski Celem wykładów (4 godziny) jest prezentacja obecnego stanu ekonomii opisowej i dylematów ekonomii normatywnej w kontekście obecnej fazy cyklu oraz niepewności co do ścieżki rozwoju przyszłych wydarzeń makroekonomicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona mechanizmowi tworzenia się nierównowag globalnych oraz ich skutków dla poszczególnych gospodarek, w tym Polski LITERATURA; 1. W. R. White, Shoild monetary Policy ’lean or clean’? FRB of Dallas, WP No. 34. August 2009 2. H. James, The return of depression of value. The global cycle, Harvard University Press, 2009 3. P. Krugman. The return of depression economics. The crisis of 2008, Norton, 2009 4. G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Animal spirits. How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism? Princeton University Press, 2009 5. M. Gorynia, T. Kowalski, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, ekonomista, 2008, nr 1 6. T. Kowalski, stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działania przedsiębiorstw w Polsce, maszynopis, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań, 10 listopad 2006

25 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok II Semestr 4

26 ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Prof. dr hab. Mirosław Hamrol
CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) Wykład ma na celu prezentację podstaw metodologicznych analizy finansowe przedsiębiorstwa, z jednoczesnym ukazaniem jej newralgicznych obszarów oraz sposobów wnioskowania analitycznego. PROBLEMETYKA WYKŁADU Metodologia analizy finansowej – podstawowe problemy Źródła analizy finansowej i ich wartość poznawcza Decyzje finansowe i inwestycyjne jako przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa Analiza zdolności przedsiębiorstwa do generowania wartości LITERATURA Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, red. Nauk. Mirosław Hamrol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

27 WYBRANE METODY WIELOCZYNNIKOWEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ Prof. dr hab
WYBRANE METODY WIELOCZYNNIKOWEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka PROBLEMATYKA WYKŁADU: (4 godziny) 1. Metody dobru zmiennych do modeli opisujących związki cech oparte na: -analizie wektora współczynników korelacji między zmienną objaśnianą a zespołem potencjalnym zmiennych objaśniających oraz na analizie macierzy współczynników korelacji między poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi - regresji krokowej -regresji a posteriori -testowanie „dobroci” zbudowanych modeli oraz prezentacja sposobów zapewnienia ich koincydencji z modelami jednoczynnikowymi, a także ustalenie ważności zmiennych Mierniki związku cech na świetle tzw. analizy systemowej tj. w okolicznościach, gdy nie dokonuje się klasycznego podziału zmiennych na objaśnianą i objaśniające, a w tym, w szczególności - procedura wyboru optymalnej dla danej macierzy opisującej działanie systemu, maski próbkowania - transmisje i współczynniki transmisji - interakcje współczynnik spójności systemu LITERATURA 1. M. Chromińska, I. Roeske-Słomka, A. Szuman, Wnioskowanie statystyczne, Pomocnicze Materiały Dydaktyczne, Studia doktoranckie AE w Poznaniu, Poznań 2008 2. E. Nowak, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984. 3. E. Gatnar, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa 2000. 4. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN Warszawa 2002. 5. I. Roeske-Słomka, Classical versus entropic measures of concentration, asymmetry and dispersion, Statistics in Transition, June 1994, vol. 1, nr 4, s 6. I. Roeske-Słomka, Podobieństwo a zróżnicowanie struktur, Przegląd Statystyczny 1998/3, s 7. I. Roeske-Słomka, Entropia w analizie współzależności, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych (red. A. Grzelak, K. Pająk), Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s

28 ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Barbara Pogonowska
ZAGADNIENIA: (4 godziny) Kulturowe funkcje refleksji etycznej nad gospodarowaniem. Rys historyczny etyki życia gospodarczego i etyki biznesu. Dziedziny refleksji. Instytucjonalizacja etyki gospodarczej Kompetencja etyczna, tzw. Minimum etyczne, kapitał społeczny. Dobro jednostki versus dobro wspólne („tragedia wspólnego pastwiska”), „gra” o dobro wspólne. „pasażer na gapę”) Idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Orientacje CSR i typy odpowiedzialności. Etyka zawodowa: kodeksy etyczne zawodów ekonomicznych oraz zawodów publicznego i społecznego zaufania Konsumpcja etyczna i cnota oszczędzania. Patologie sfery gospodarowania (korupcja, nepotyzm, dyskryminacja, przestępstwa „białych kołnierzyków” itd..) LITERATURA Elementy etyki gospodarki rynkowej, praca zb. Pod red. B. Pogonowskiej, wyd. II zmien. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006

29 WYBRANE PROBLEMY EKONOMETRII Prof. dr hab. Małgorzata Doman
PROBLEMATYKA WYKŁADU: (8 godziny) 1. Model ekonometryczny. Przykłady modeli systemów makroekonomicznych i mikroekonomicznych 2. Modele wektorowej autoregresji 3. Modelowanie procesów niestacjonarnych – kointegracja 4. Modelowanie zmienności rynków finansowych LITERATURA 1. G. S Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 2. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 3. M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna , dom Organizatora, Toruń 2007 4. M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Ekonometria, Szkoła Głowna Handlowa – Oficyna Wydawnicza 2004 5. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 6. M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wloters-Kluwer, Kraków 2009 7. M. Osińska, Ekonometria finansowa , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 8. J. A. Doornik, D. F. Hendry, PCGive, Timberlake, London 2006 9. S. Laurent, Estimating and forecasting ARCH models using Timberlake, London 2006

30 POLITYKA PIENIĘŻNA BANKU CENTRALNEGO
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska ZAGADNIENIA: (4 godziny) 1. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej 2. Instrumenty polityki pieniężnej 3. Nowe wyznania wobec polityki pieniężnej w dobie kryzysu: - niestandardowe zadania - niestandardowe instrumenty 4. Aktualne problemy bankowości centralnej w Polsce i na świecie LITERATURA: Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin 2009 Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa czerwiec 2009

31 WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM
Proponowane wykłady w języku angielskim realizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania (8 godzin) Banking systems and safety arrangement – prof. dr hab. Alfred Janc Brand management – dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw UEP Corporate finanse – dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Economic – transformation in central and eastern Europe – dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP Industrial and Product ecology – dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. nadzw. UEP Service Management – and interdisciplinary approach – dr hab. Richard Nicholls, prof. nadzw. UEP

32 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok III Semestr 5

33 FINANSE PUBLICZNE Prof. dr hab. Tadeusz Juja
PROBLEMATYKA WYKŁADU (8 godzin) Przejawy i przyczyny kryzysu finansów publicznych Podstawowe kierunki przebudowy finansów publicznych Reforma publicznych funduszy celowych. Nowe instytucje pozabudżetowe System podatkowy. Przesłanki założenia i skutki jego reformy Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania Dług publiczny oraz wydatki i rozchody budżetowe związane z jego obsługą Budżetowe kryteria konwergencji LITERATURA

34 WSPÓŁCZESNE PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ Prof. dr hab. Józef Orczyk
CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) Uświadomienie roli polityki społecznej w korygowaniu i kreowaniu zmian związanych z globalizacją, przemianami w strukturze pracy, rodzinie. Aspekty instytucjonalne jako wyraz zmian. Analiza czynników kształtujących rozwój dotychczasowych polityki społecznej Aktualne zagrożenia i możliwość działania polityki społecznej Europejski model polityki społecznej – zakres i zmiany LITERATURA Polityka społeczna – miesięcznik (lata ) J. Orczyk, Polityka społeczna cele i uwarunkowania, wyd. II, AE Poznań 2008

35 RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. I Prof. dr hab. Maria Kuchlewska
ZAGADNIENIA: (4 godziny) Ryzyko w działalności gospodarczej i jego determinanty Zarządzanie ryzykiem - cele, geneza, zakres Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka Kryteria wyboru metod i instrumentów zarządzanie ryzykiem Rola i formy udziału państwa w procesie zarządzania ryzykiem w gospodarce LITERATURA M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003 Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Kraków 2000 C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002

36 KONSEKWENCJE GOSPODARCZE CZŁONKOWSTWA POLSKI DO UE Prof. dr hab
KONSEKWENCJE GOSPODARCZE CZŁONKOWSTWA POLSKI DO UE Prof. dr hab. Bohdan Gruchman ZAGADNIENIA (4 godziny) Zarys negocjacji w sprawie członkowstwa. Derogacje Konsekwencje członkowstwa w Jednolitym Rynku Europejskim a) skutki członkostwa w Unii Celnej b) konieczność przestrzegania zasad konkurencji c) przestrzeganie norm technicznych i bezpieczeństwa Członkowstwo w Układzie z Schengen i jego konsekwencje w przepływie siły roboczej Partycypacja w Funduszach Strukturalnych i Funduszu Spójności Wieś polska w europejskiej polityce rolnej Konsekwencje przyjęcia Euro (Polska w Unii gospodarczo-monetarnej) LITERATURA Głąbicka K., Grewiński J., Europejska Polityka Regionalna, Elipsa, Warszawa, 2003 Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 Oręziak L., Euro – nowy pieniądz, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Szot E., Polskie Rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2003 Małuszyńska E., Gruchman B., (red.) Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. II zmienione

37 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Prof. dr hab
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński PODSTAWOWE PROBLEMY: (4 godziny) Determinanty i formy internacjonalizacji procesu gospodarowania -efektywność ekonomiczna a problem reterytorialności - proces liberalizacji przepływów czynników produkcji w gospodarce światowej - wymiana handlowa - teoretyczne uzasadnienie rozwoju wymiany handlowej - wymiana handlowa w warunkach integracji: efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu - przepływ kapitału - motywy i formy przepływu kapitału - bilans korzyści i strat dla kraju przyjmującego kapitał - migracje siły roboczej - geneza i przesłanki migracji - bilans korzyści i strat dla kraju emigracyjnego - bilans korzyści i strat dla kraju imigracyjnego Konsekwencje internacjonalizacji - dla krajów wysoko rozwiniętych - dla krajów rozwijających się LITERATURA P. Deszczyński, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wyd. AE, Poznań 2001 P. Deszczyński, Rozszerzenie Unii Europejskiej – bilans korzyści i strat,/w:/ Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009 P. Deszczyński, Przestrzeń i czas jako determinanty polityki gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny nr 1/2009

38 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok III Semestr 6

39 INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO Prof. dr hab
INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk ZAGADNIENIA (4 godziny) Specyfikacja instytucji kredytowych, z punktu widzenia stabilności systemu bankowego System bankowy jako dobro publiczne Hipotezy o upadłościach baków i rozwiązania buforujące ryzyko upadłości Teoretyczne ujęcia kryzysów bankowych Globalny kryzys finansowy. Przyczyny i konsekwencje Sieć bezpieczeństwa systemu bankowego System gwarantowania depozytów LITERATURA 1. M. Iwanicz - Drozdowska, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Warszawa 2002 2. O. Szczepańska, Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank 1(26)/2005 3. Globalny kryzys finansowy w opiniach polskich ekonomistów. Red. J. Szambelańczyk. ZBP Warszawa 2009 4. 5. 6. 7.

40 RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. II Prof. dr hab. Maria Kuchlewska
ZAGADNIENIA (4 godziny) Pojęcie, zakres, formy i ograniczenia ubezpieczenia jako metody zarządzanie ryzykiem Prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Rola nadzoru państwa nad działalnością LITERATURA M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003 Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Kraków 2000 C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002

41 EKONOMICZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI Prof. dr hab. Marek Ratajczak
CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) : zapoznanie uczestników z dyskusją na temat transformacji ustrojowej przede wszystkim w jej ekonomicznym wymiarze ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Społeczna nauka kościoła katolickiego - Inne wizje porządku ekonomicznego LITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

42 STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Prof. dr hab
STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz ZAGADNIENIA (4 godziny) Istota myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie. Przedmiot, cechy i przesłanki podejmowania decyzji strategicznych. Pojęcie i składniki strategii przedsiębiorstwa. Podstawy i tryb przygotowania strategii. Proces zarządzania strategicznego. Rodzaje i typy strategii przedsiębiorstw. LITERATURA Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1996 i późniejsze J. Penc, Strategie zarządzania, Placet – Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 M. E. Porter, Strategie konkurencyjności. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992 i późniejsze M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006

43 MATEMATYKA FINANSOWA Prof. dr hab. Dorota Appenzeller
ZAGADNIENIA (4 godziny) Wartość pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie - nominalna, efektywna i realna stopa procentowa Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - bieżąca wartość netto (NPV) - wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Rozliczenie kredytów -Raty w równych częściach długu - równe raty Rachunek rent LITERATURA Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009 Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

44 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok IV Semestr 7

45 SYSTEMY INFORMACYJNE – cz. I Prof. dr hab. Witold Abramowicz
ZAGADNIENIA (4 godziny) Pojęcie podstawowe: dane, informacje, wiedza, system Organizacja - organizacja wewnętrzna: funkcjonalna i procesowa - gospodarka elektroniczna - rząd elektroniczny - przepływ pracy pomiędzy organizacjami Strategia systemów informacyjnych organizacji - systemy transakcyjne a systemy analityczne - zarządzanie zasobami z zarządzanie relacjami z klientami i obywatelami - busines process reengineering - zarządzanie danymi i zarządzanie wiedzą -system informacyjny a społeczeństwo Cykl życia systemów informacyjnych - analiza i projektowanie systemów informacyjnych - technologie systemów informacyjnych - wybór systemów informacyjnych - wdrażanie systemów informacyjnych eksploatacja systemów informacyjnych LITERATURA W. Abramowicz, Filtrowanie informacji, Wyd. AEP 2008 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW 2007 J. Oleński, Ekonomika informacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne 2001

46 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII
Rok IV Semestr 8

47 MIĘDZYNARODOWE PUBLIC RELATIONS Prof. dr hab. Ryszard Ławniczak
CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) Słuchacze poznają pojęcie i ewolucję koncepcji „Public Relations”, „komunikacji społecznej” oraz międzynarodowy aspekt działań w tym zakresie. Wykład omawia cele, strategie oraz narzędzia promowania i kształtowania wizerunku krajów, korporacji i organizacji międzynarodowych i pozarządowych. LITERATURA Public Relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej, m. Ryniejska – Kiełdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Aneta Szymańska, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004 Introducing Market Economy Instruments and Institutions – The Role of Public Relations in Trnasitional Economic, Piar.pl, Poznań 2005 Dyplomacja publiczna. Beata Ociepka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Joseph S. Nye jr.Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007 G. Szondi, International conext of public relations, w: R. Tench, L. Yeomans (eds.), Exploring Public Relayions, Pearson Educations, Harlow 2006 The Global Public Relatios Handbook. Theory, Research, and Practice. Edited by: Krishnamurty Sriramesh, Dejan Vercic. Public Relations and Communication Management in Europe. Edited by: Betteke van Ruler, Dejan Vercic. Mouton de Gruyter, Berlin, New York 2004 Toward the Common Good: Perspectives in International Public Relations. Donn James Tilson; Emmanuel C. Alozie. Allyn & Bacon 2004

48 SYSTEMY INFORMACYJNE - cz. II Prof. dr hab. Witold Abramowicz
ZAGADNIENIA (4 godziny) Wiedza korporacyjna -definicje - piramida wiedzy - metawiedza - konwersje wiedzy - cykle wiedzy Wykorzystanie wiedzy korporacyjnej - funkcje zarządzania wiedzą - łańcuchy wiedzy - wiedza w procesach Zarządzanie wiedza korporacyjną Infrastruktura systemów zarządzania wiedzą Systemy zarządzania wiedzą LITERATURA Peter H., Komunikowanie interpersonalne, Wyd. Astrum, Wrocław 2007 Bartkowiak G.. Januszek H., Umiejętności kierownicze, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999

49 JĘZYK OBCY DO WYBORU JĘZYK OBCY W WYMIARZE 16 GODZIN.


Pobierz ppt "STUDIÓW DOKTORANCKICH NA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google