Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego I posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy Gdańsk, 17 kwietnia 2007 roku

2 Wizja województwa w 2020 roku
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ZNACZĄCY PARTNER W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO REGION: czystego środowiska; wysokiej jakości życia; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki partnerskiej współpracy kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych REGION KONKURENCYJNY REGION SPÓJNY REGION DOSTĘPNY

3 Priorytety, Cele i Kierunki działań (1)
Koncepcja układu Priorytetów KONKURENCYJNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ Głównie sfera gospodarki Głównie sfera infrastruktury Głównie sfera społeczna

4 Priorytety, Cele i Kierunki działań (2)
Priorytet I. KONKURENCYJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji Cel strategiczny 2 Wysoki poziom edukacji i nauki Cel strategiczny 3 Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne Cel strategiczny 4 Efektywna sfera publiczna Cel strategiczny 5 Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim

5 Priorytety, Cele i Kierunki działań (3)
Priorytet II. SPÓJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Cel strategiczny 2 Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo Cel strategiczny 3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Cel strategiczny 4 Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia Cel strategiczny 5 Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych

6 Priorytety, Cele i Kierunki działań (4)
Priorytet III. DOSTĘPNOŚĆ Cel strategiczny 1 Efektywny i bezpieczny system transportowy Cel strategiczny 2 Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej Cel strategiczny 3 Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych Cel strategiczny 4 Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego

7 Podmioty zaangażowane w realizację
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA jako koordynator i organizator realizacji Strategii PARTNERZY: samorządy gmin i powiatów z obszaru województwa instytucje rządowe uczelnie wyższe organizacje pozarządowe organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu samorząd zawodowy, związki zawodowe inne regiony organizacje i instytucje zagraniczne i międzynarodowe Sieć współpracy instytucjonalnej na rzecz realizacji Strategii

8 Dostępność transportowa powiatów

9 Strefy przyśpieszonego rozwoju wzdłuż korytarzy transportowych

10 Przełamywanie luki transportowej Polski Północnej

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP)

12 RPO - Kalendarium Prace nad RPO WP rozpoczęły się w czerwcu 2005 roku.
Ostateczny projekt RPO WP został zatwierdzony przez Zarząd Województwa w dniu 1 marca br. Projekt RPO WP dostał „kontrasygnatę” Rady Ministrów w dniu 6 marca br. Projekt RPO WP został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 6 marca br. Projekt RPO WP został formalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 13 marca br. REALNY TERMIN zakończenia negocjacji RPO WP to koniec października br.

13 Tryb i metody pracy nad RPO
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego Powiatowe Zespoły Robocze (!!!) Konsultacje społeczne Wkład ekspertów zewnętrznych Niezależne oceny Uzgodnienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Sugestie przedstawicieli Komisji Europejskiej

14 Opracowania zewnętrzne
1. OCENA EX-ANTE RPO WP RPO WP uzyskał bardzo pozytywną ocenę ogólną. Kierunki zmian RPO WP wynikające z Oceny ex-ante: uzupełniono diagnozy oraz weryfikacja analizy SWOT określono ryzyka związanego z realizacją RPO WP uzupełniono i skorygowano niektóre wskaźniki monitoringu doprecyzowano opis systemu wdrażania Programu 2. OCENA ODDZIAŁYWANIA RPO NA ŚRODOWISKO Szereg zmian w RPO, głównie w Diagnozie, Osiach Priorytetowych i wskaźnikach.

15 Możliwości finansowe RPO WP
Kolejne redukcje wielkości środków UE wynikające z: Jednofunduszowości programu (uszczuplenie o EFS) redukcja o ok. 120 mln euro (EFS) Ustaleń szczytu UE w Brukseli (grudzień ’05) redukcja o ok. 110 mln euro (EFRR) Zapisów NSS redukcja o ok. 83 mln euro (EFRR) Łączna redukcja środków UE w okresie IX.05-IV.06 1203,2 mln euro  885,1 mln euro (-318 mln euro) ZPORR ( ): ~ 53 mln euro / rok RPO WP ( ): ~ 127 mln euro / rok wzrost 2,4 raza

16 Struktura RPO WP Wprowadzenie Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
Analiza SWOT Ocena wsparcia dla województwa Strategia Programu Osie Priorytetowe Komplementarność z EFRROW i EFR Plan finansowy System wdrażania Załączniki (m.in. graficzny, dot. konsultacji społecznych, oceny ex-ante, oceny oddziaływania na środowisko…)

17 Warstwa celów RPO WP CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ŚRODKI UE
Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej regionu przy racjonalnym wykorzystaniu specyficznych cech jego potencjału gospodarczego i kulturowego oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców 28% Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań miedzy nimi 35% Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 16% Przełamywanie barier rozwojowych na obszarach słabych strukturalnie 18%

18 Osie Priorytetowe RPO WP (1)
OŚ PRIORYTETOWA DZIAŁANIE Rozwój i innowacje w MŚP Granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Granty innowacyjne dla MŚP Pozadotacyjne instrumenty finansowe Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Promocja gospodarcza regionu Społeczeństwo wiedzy Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego Funkcje miejskie i metropolitalne Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Regionalny system transportowy Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zarządzanie środowiskiem Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii

19 Osie Priorytetowe RPO WP (2)
OŚ PRIORYTETOWA KIERUNKI WSPARCIA Turystyka i dziedzictwo kulturowe Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Promocja i informacja turystyczna Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Promowanie i zachowanie walorów przyrodniczych Ochrona zdrowia i system ratownictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowany system ratownictwa Lokalna infrastruktura podstawowa Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Lokalna infrastruktura ochrony środowiska Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Inicjatywy obywatelskie Pomoc techniczna Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Plan Komunikacji Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów

20 Osie Priorytetowe RPO WP (3)
OŚ PRIORYTETOWA Środki UE (%) Środki UE (mln EUR) Rozwój i innowacje w MŚP 21,0% 185,8 Społeczeństwo wiedzy 7,0% 61,9 Funkcje miejskie i metropolitalne 12,0% 106,2 Regionalny system transportowy 23,0% 203,6 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5,0% 44,2 Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4,0% 35,4 Lokalna infrastruktura podstawowa 14,0% 123,9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Pomoc techniczna 3,0% 26,5 RAZEM 100,0% 885,1 Łączna wartość RPO WP wynosi 1 227,2 mln euro

21 Najważniejsze kategorie interwencji
23. Drogi regionalne/lokalne 184 mln EUR 61. Projekty rewitalizacyjne 89 mln EUR 08. Inwestycje w firmach 84 mln EUR 03. Transfer technologii i sieci współpracy 74 mln EUR 26. Transport multimodalny 65 mln EUR 16. Koleje 62 mln EUR 07. Innowacyjne inwestycje w firmach 56 mln EUR 09. Inne działania pro-przedsiębiorcze 52 mln EUR 76. Infrastruktura ochrony zdrowia 45 mln EUR 28. Inteligentne systemy transportu 42 mln EUR 46. Oczyszczanie ścieków 38 mln EUR 44. Gospodarka odpadami 31 mln EUR 47,4% całości środków w RPO WP będzie skierowanych na realizację celów Strategii Lizbońskiej

22 zakładka „Regionalny Program Operacyjny 2007-2013”
RPO WP W INTERNECIE zakładka „Regionalny Program Operacyjny ”


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google