Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 Paweł Stępień Zapewnianie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim a projekty nowego modelu akredytacji DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 2009 8 czerwca 2009

3 I. Kontekst europejski II. Kontekst polski III. Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW IV. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

4 V. Główne narzędzia systemu zapewnienia
i doskonalenia jakości kształcenia na UW VI. Działania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w świetle oczekiwań społeczności akademickiej VII. Nowe kryteria akredytacji a system zapewnienia

5 Spotkania europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego
I. Kontekst europejski Proces Boloński Spotkania europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego Bolonia – czerwca 1999 (29 państw), Praga – maja 2001 (33 państwa), Berlin – września 2003 (40 państw), Bergen – maja 2005 (45 państw), Londyn – maja 2007 (46 państw), Leuven i Louvain-la-Neuve – kwietnia 2009 (po raz pierwszy w Forum Procesu Bolońskiego wzięło udział 46 państw-uczestników oraz 20 państw spoza kontynentu).

6 I. Kontekst europejski Berlin-Communiqué 2003
The quality of higher education has proven to be at the heart of the setting up of a European Higher Education Area. Ministers commit themselves to supporting further development of quality assurance at institutional, national and European level. They stress the need to develop mutually shared criteria and methodologies on quality assurance. Ministers encourage the member States to elaborate a framework of comparable and compatible qualifications for their higher education systems, which should seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences and profile. They also undertake to elaborate an overarching framework of qualifications for the European Higher Education Area.

7 I. Kontekst europejski Bergen-Communiqué 2005
We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles (including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications), generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, and credit ranges in the first and second cycles. We commit ourselves to elaborating national frameworks for qualifications compatible with the overarching framework for qualifications in the EHEA by 2010 […]. Furthermore, we urge higher education institutions to continue their efforts to enhance the quality of their activities through the systematic introduction of internal mechanisms and their direct correlation to external quality assurance. We adopt the standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area as proposed by ENQA.

8 I. Kontekst europejski Ministrowie ds. szkolnictwa wyższego podpisali w Bergen dwa dokumenty istotne dla krajowych systemów szkolnictwa wyższego: Ramowa struktura kwalifikacji i umiejętności absolwentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

9 I. Kontekst europejski Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w EOSW. Bergen 2005 Suplement do komunikatu z Konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen, maja 2005 r., przygotowany przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (dawniej ENQA). Dokument ten zawiera: standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego, standardy zewnętrznego zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego, standardy dotyczące agencji zewnętrznego zapewnienia jakości.

10 I. Kontekst europejski Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w EOSW. Bergen 2005 Europejskie standardy i wskazówki, dotyczące wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego, określają wymogi w następujących dziedzinach: Polityka oraz procedury zapewnienia jakości. Zatwierdzanie, monitorowanie oraz okresowy przegląd programów nauczania i ich efektów. Ocenianie studentów. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej. Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów. Systemy informacyjne. Publikowanie informacji.

11 I. Kontekst europejski Leuven-Communiqué 2009
Higher education is being modernized with the adoption of a three-cycle structure including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications linked to the first cycle and with the adoption of the European Standards and Guidelines for quality assurance. We have also seen the creation of a European register for quality assurance agencies and the establishment of national qualifications frameworks linked to the overarching European Higher Education Area framework, based on learning outcomes and workload. The development of national qualifications frameworks is an important step towards the implementation of lifelong learning. We aim at having them implemented and prepared for self-certification against the overarching Qualifications Framework for the European Higher Education Area by 2012.

12 I. Kontekst europejski Achim Hopbach, Current trends in accreditation: Implications of the EQF and Learning Outcomes (Krajowe ramy kwalifikacji a nowy model akredytacji, Warszawa, 27 maja 2009) Future developments There seems to be a visible trend from programme oriented quality assurance/accreditation approaches towards institutional approaches or Quality audits.

13 II. Kontekst polski II. 1. Akty prawne MNiSzW
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta § 2.2 Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta godzin pracy.

14 II. Kontekst polski II. 1. Akty prawne MNiSzW Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki § 3.1 Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości.

15 II. Kontekst polski II. 1. Akty prawne MNiSzW
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia...   Załącznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska Studia pierwszego stopnia 3. Treści i efekty kształcenia A. Grupa treści podstawowych 1. Kształcenie w zakresie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej Treści kształcenia: Podstawowe zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej; rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej.

16 II. Kontekst polski II. 2. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z 31 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania akredytacyjnego Załącznik nr 8 Kryteria dokonywania ocen w zakresie oceny procesu dydaktycznego [...] 2. Równoważność programów studiów, zakładanych efektów kształcenia oraz wymagań dydaktycznych we wszystkich formach kształcenia, tj. na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 3. Sylwetka absolwenta w każdej prowadzonej specjalności (specjalizacji) na studiach pierwszego i drugiego stopnia, uwzględnia kompetencje kluczowe istotne dla jego zatrudnialności. 4. Wdrożony system punktów kredytowych zgodny z wymaganiami ECTS.

17 II. Kontekst polski II. 2. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z 31 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania akredytacyjnego Załącznik nr 10 Kryteria dokonywania oceny działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości 1. Stała weryfikacja założeń programowych z wykorzystaniem zewnętrznych specjalistów (autorytetów). – istnienie formalnych procedur przewidujących zatwierdzanie programów przez gremia zewnętrzne, – regularny przegląd programów, – dostosowywanie treści programów do profilu i trybu studiów. 2. Dostępność oferty dydaktycznej, założeń programowych i oczekiwanych rezultatów kształcenia

18 II. Kontekst polski II. 3. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia Załącznik Kryteria oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia Ocena efektów kształcenia powinna umożliwić odpowiedź na następujące pytania: I. W jaki sposób oceniana jednostka określiła (zdefiniowała) efekty procesu dydaktycznego, a w szczególności: 1. W jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka weryfikuje wiedzę i umiejętności absolwenta zakładane w sylwetce absolwenta? 2. W jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka ocenia czy program studiów, treści kształcenia oraz stosowane metody dydaktyczne umożliwiają ukształtowanie określonych w sylwetce absolwenta postaw? [...] 4. W jaki sposób uczelnia mierzy efekty kształcenia? [...] II. W jaki sposób oceniana jednostka monitoruje wykorzystanie efektów kształcenia na rynku pracy [...] 2. Czy pracodawcy biorą udział w określaniu efektów kształcenia w ocenianej jednostce? [...]

19 II. Kontekst polski II. 3. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 218/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich Załącznik Kryteria oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich Wymagania dotyczące spraw studenckich są spełnione, jeżeli: [...] 2. Studenci są włączeni w system zapewniania jakości kształcenia w szczególności poprzez: 2.1. Czynny udział w procesie kształtowania sylwetki absolwenta, planowanych efektów kształcenia, wynikających z nich planów studiów i programów nauczania, 2.2. Udział przedstawicieli studentów w gremiach działających w uczelni na rzecz doskonalenia jakości kształcenia i procesu dydaktycznego (np.: komisjach ds. kształcenia, radach programowych, etc.), 2.6. Udział w doskonaleniu kryteriów oceny jakości kształcenia, w tym w szczególności efektów kształcenia.

20 II. Kontekst polski II. 3. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 76/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalania ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia § 1 Ocenę wyróżniającą może otrzymać jednostka na kierunku studiów wyróżniającym się koncepcją kształcenia, wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, orientacją na efekty kształcenia, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferująca studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzająca warunki do rozwoju ich zainteresowań naukowych i zawodowych oraz aktywności naukowej i samorządowej […].

21 II. Kontekst polski II. 4. Nowe podejście akredytacyjne
Mieczysław Socha, Zmiany w systemie akredytacji (Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych, Warszawa, 14 maja 2009) Proponowane zmiany w systemie oceny jakości dokonywanej przez PKA: Utrzymanie oceny jakości kształcenia na poziomie kierunków studiów i minimalnych standardów kształcenia dla: – kierunków powiązanych z zawodami regulowanymi, – nowych kierunków studiów, – uczelni/jednostek organizacyjnych o niskiej jakości kształcenia. Wprowadzenie akredytacji instytucjonalnej dla uczelni/jednostek, które potwierdziły w dotychczasowej ocenie PKA wysoką jakość kształcenia: – model mieszany – audyt z elementami oceny kierunków, – akcent na misję i strategię powiązane z otoczeniem, wewnętrzne systemy zapewniania jakości (zwłaszcza na poziomie kierunku), zrealizowane efekty uczenia się.

22 II. Kontekst polski II. 4. Nowe podejście akredytacyjne
Stanisław Chwirot, Nowe podejście do akredytacji w związku z wdrażaniem ram kwalifikacji z polskiej perspektywy (Krajowe ramy kwalifikacji a nowy model akredytacji , Warszawa, 27 maja 2009) Od uczelni wyższych oczekuje się: [...] • jasnego i wiarygodnego opisu efektów kształcenia wspartego gwarancją jakości, • publicznego formułowania misji, sposobów i celów kształcenia, metod oceny postępów i efektów kształcenia i środków podejmowanych w celu zapewnienia rzeczywistej realizacji tych deklaracji. Stan aktualny i zadania na najbliższą przyszłość: 1. Podstawowe znaczenie dla powodzenia systemu akredytacji w przyszłości, w tym dla rzeczywistego (nie formalnego) uznania przez kraje partnerskie ma wprowadzenie rzeczywistych wewnętrznych systemów zapewniania jakości, zgodnych z European Standards and Guidelines - ile osób w Polsce rzeczywiście zna ten dokument?!

23 III. Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

24 III. Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ________________________________________________________ Kluczem do wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności akademickiej. Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu założonych przez nią celów.

25 System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

26 i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
IV. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

27 Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
IV. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW ____________________________________________________ Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Biuro ds. Jakości Kształcenia Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

28 W skład Uczelnianego Zespołu wchodzi:
IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia __________________________________________________ W skład Uczelnianego Zespołu wchodzi: Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia na UW jako przewodniczący, dziewięciu nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych UW, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin naukowych, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeden doktorant, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW, dwóch studentów, wskazanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

29 IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia
IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia __________________________________________________ Członkowie Uczelnianego Zespołu, jak i Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia są wybierani/mianowani przez Rektora UW na okres kadencji organów Uczelni. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec Rektora.

30 IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia
IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia __________________________________________________ W Uchwale nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 roku w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW wymieniono najważniejsze obszary, w których Uczelniany Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w uczelni.

31 procedury zapewnienia jakości,
IV 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia __________________________________________________ Obszary te obejmują: politykę określającą cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości, procedury zapewnienia jakości, zasady zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, zasady oceniania studentów i doktorantów, zasady zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasady przeglądu i podnoszenia jakości zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów, zasady gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

32 IV 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia
IV 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ Na poziomie jednostek dydaktycznych działają Zespoły jednostek (Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia), które podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce dydaktycznej. Zespoły pełnią przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec kierownika jednostki.

33 W skład zespołu jednostki wchodzi: przewodniczący,
IV 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ W skład zespołu jednostki wchodzi: przewodniczący, przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki, przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów jednostki lub Zarząd Samorządu Doktorantów UW, przedstawiciel studentów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów jednostki lub UW.

34 Jeśli jednostka jest wydziałem, powstaje
IV 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ Jeśli jednostka jest wydziałem, powstaje jeden, wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia. Dziekan/kierownik jednostki może zwiększyć liczbę członków zespołu.

35 IV 3. Biuro ds. Jakości Kształcenia _______________________
Zadaniem BJK jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym, a także organizacyjnym i koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na UW. Biuro wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi UW w zakresie wprowadzania systemu.

36 IV 3. Biuro ds. Jakości Kształcenia _______________________
Ponadto pracownicy BJK: monitorują doświadczenia krajowych i zagranicznych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, udzielają studentom i pracownikom uczelni informacji związanych z problematyką jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, dbają o spójną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na UW, organizują szkolenia i seminaria naukowe dotyczące zagadnień jakości kształcenia, prowadzą działania konsultacyjno-doradcze w zakresie technik, metod i procedur zapewnienia jakości oraz promocji dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na uczelni.

37 IV 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim § 1 System badań ankietowych stanowi integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. § 2 Wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są systemowo i regularnie badania ankietowe w celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

38 IV 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim § 3 Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz jawności wyników. § 4 Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem: ankiety ogólnouniwersyteckiej [...].

39 IV 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Główne zadanie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia: systematyczne badanie warunków kształcenia na UW oraz współpraca z Uczelnianym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia i Biurem ds. Jakości Kształcenia w rekomendowaniu działań służących poprawie jakości kształcenia.

40 IV 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Przedmiotem badań Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia są: warunki kształcenia na UW, opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW.

41 kandydatów na studia i absolwentów UW,
IV 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ____________________________________________ Badania opinii na temat jakości i warunków kształcenia na UW prowadzone są wśród: społeczności akademickiej: obecnych studentów (w tym doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych), nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, kandydatów na studia i absolwentów UW, pracodawców, mediów oraz innych wyrazicieli opinii na temat kształcenia na UW.

42 V. Główne narzędzia systemu zapewnienia
i doskonalenia jakości kształcenia na UW

43 sprawozdania z oceny własnej
V. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim _____________________________________________________________ badania ankietowe sprawozdania z oceny własnej

44 Od 30 maja do 30 września 2008 r. przeprowadzono pierwsze
V 1. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – badania ankietowe ______________________________________________________________ Od 30 maja do 30 września 2008 r. przeprowadzono pierwsze ogólnouniwersyteckie badanie warunków kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę wypełniło ponad studentów. Obecnie trwa drugie ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

45 V 1. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – badania ankietowe _________________________________________________________ Zarządzenie nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników § 4 2. Na podstawie raportu badawczego [z ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego] Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia formułuje wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia i przekazuje je Rektorowi.

46 W styczniu 2009 r. na podstawie raportu
V 1. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – badania ankietowe _________________________________________________________ W styczniu 2009 r. na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia na UW (2008) Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia opracował propozycje działań w celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia – zarówno na poziomie centralnym, jak i na szczeblu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

47 V 1. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – badania ankietowe _________________________________________________________ Propozycje Uczelnianego Zespołu zostały skonsultowane z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz władzami rektorskimi. W lutym 2009 r. po akceptacji Rektora UW, prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, propozycje Uczelnianego Zespołu zostały opublikowane na stronie www Biura ds. Jakości Kształcenia oraz przekazane władzom jednostek UW.

48 V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Jednym z najważniejszych zadań Zespołów jednostek jest sporządzenie sprawozdania z oceny własnej jednostki. Sprawozdania te sporządzane są zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości.

49 Sprawozdania z oceny własnej:
V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Sprawozdania z oceny własnej: przedstawiają w szczególności mocne i słabe strony jednostek zawierają plany i kalendarium działań służących wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków oraz doskonaleniu jakości kształcenia.

50 Harmonogram przygotowywania sprawozdań
V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Harmonogram przygotowywania sprawozdań z oceny własnej w latach 2008/2009 – zasady zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. c] 2009/2010 – zasady oceniania studentów oraz funkcjonowania systemu USOS [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. d oraz lit. g]

51 Harmonogram przygotowywania sprawozdań
V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Harmonogram przygotowywania sprawozdań z oceny własnej w latach 2010/2011 – zapewnienie i doskonalenie jakości kadry dydaktycznej [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. e] 2011/2012 – misja i strategie jednostek oraz misja i strategia uczelni [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. a].

52 V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Sprawozdanie z oceny własnej – działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w dziedzinie programów nauczania i ich efektów (2009) Opis sposobów budowy, zatwierdzania, weryfikacji i modyfikacji programów studiów (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki efektów kształcenia). Dobre praktyki w ocenianej jednostce (rozwiązania sprawdzone i godne upowszechnienia).

53 V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Sprawozdanie z oceny własnej – działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w dziedzinie programów nauczania i ich efektów (2009) Harmonogram działań w celu ulepszenia dotychczasowych lub [ew. oraz] przyjęcia nowych rozwiązań zapewniających i doskonalących jakość kształcenia w ocenianej dziedzinie. Załączniki (pomocne UZZJK w pracach nad sprawozdaniem z oceny własnej w skali całej uczelni).

54 V 2. Główne narzędzia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – sprawozdania z oceny własnej ____________________________________________________________ Sprawozdania z oceny własnej – w kształcie zatwierdzonym przez władze jednostek – są jawne i publikowane. Uczelniany Zespół dokonuje analizy tych sprawozdań i sporządza na ich podstawie sprawozdanie na temat jakości kształcenia na UW w określonej dziedzinie, które przedstawia Rektorowi, a następnie – po zatwierdzeniu – publikuje.

55 VI. Działania systemu zapewnienia jakości kształcenia na UW w świetle oczekiwań społeczności akademickiej

56 nadania wysokiej rangi ocenie własnej,
Oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji projektu Uchwały Senatu UW w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (styczeń-czerwiec 2007 r.) ______________________________________________________________________ Oczekiwania (m.in.): poszanowania autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystania dobrych doświadczeń jednostek w zapewnianiu jakości kształcenia, nadania wysokiej rangi ocenie własnej, dialogu, współpracy, wspierania i upowszechniania najlepszych rozwiązań, wsparcia merytorycznego w badaniach ankietowych, racjonalności i efektywności podejmowanych działań.

57 Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW ________________________________________________ Kluczem do wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności akademickiej. Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu założonych przez nią celów.

58 VII. Nowe kryteria akredytacyjne a system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

59 VII. Nowe kryteria akredytacyjne a system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ___________________________________________________ Uchwała Nr 76/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalania ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia § 1 Ocenę wyróżniającą może otrzymać jednostka na kierunku studiów wyróżniającym się koncepcją kształcenia, wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, wdrożonym kompleksowym systemem zapewnienia jakości kształcenia, orientacją na efekty kształcenia, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferująca studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzająca warunki do rozwoju ich zainteresowań naukowych i zawodowych oraz aktywności naukowej i samorządowej […].

60 VII. Nowe kryteria akredytacyjne a system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ___________________________________________________ Mieczysław Socha, Zmiany w systemie akredytacji (Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych, Warszawa, 14 maja 2009) Proponowane zmiany w systemie oceny jakości dokonywanej przez PKA: Utrzymanie oceny jakości kształcenia na poziomie kierunków studiów i minimalnych standardów kształcenia dla: – kierunków powiązanych z zawodami regulowanymi, – nowych kierunków studiów, – uczelni/jednostek organizacyjnych o niskiej jakości kształcenia. Wprowadzenie akredytacji instytucjonalnej dla uczelni/jednostek, które potwierdziły w dotychczasowej ocenie PKA wysoką jakość kształcenia: – model mieszany – audyt z elementami oceny kierunków, – akcent na misję i strategię powiązane z otoczeniem, wewnętrzne systemy zapewniania jakości (zwłaszcza na poziomie kierunku), zrealizowane efekty uczenia się.

61 VII. Nowe kryteria akredytacyjne a system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ___________________________________________________ Stanisław Chwirot, Nowe podejście do akredytacji w związku z wdrażaniem ram kwalifikacji z polskiej perspektywy (Krajowe ramy kwalifikacji a nowy model akredytacji , Warszawa, 27 maja 2009) Od uczelni wyższych oczekuje się: [...] • jasnego i wiarygodnego opisu efektów kształcenia wspartego gwarancją jakości, • publicznego formułowania misji, sposobów i celów kształcenia, metod oceny postępów i efektów kształcenia i środków podejmowanych w celu zapewnienia rzeczywistej realizacji tych deklaracji. Stan aktualny i zadania na najbliższą przyszłość: 1. Podstawowe znaczenie dla powodzenia systemu akredytacji w przyszłości, w tym dla rzeczywistego (nie formalnego) uznania przez kraje partnerskie ma wprowadzenie rzeczywistych wewnętrznych systemów zapewniania jakości, zgodnych z European Standards and Guidelines - ile osób w Polsce rzeczywiście zna ten dokument?!

62 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Paweł Stępień, prof. UW Tel Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska mgr Małgorzata Lis Tel. (022) , (022) , Fax (022) Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google