Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc dla pracowników i przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc dla pracowników i przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc dla pracowników i przedsiębiorców

2 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne

3 Kompetencje WUP w Poznaniu
Wydawanie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zaświadczeń uznających, iż znajdują się one w przejściowych trudnościach finansowych lub decyzji o odmowie wydania zaświadczeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

4 Warunki niezbędne do spełnienia w celu uzyskania statusu przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach
spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż, nie mniej niż o 25 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz FGŚ i Fundusz Pracy, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,

5 Warunki niezbędne do spełnienia w celu uzyskania statusu przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach
oświadczenie przedsiębiorcy, że na dzień 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, opracowanie programu naprawczego uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy, sporządzonego na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku, oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, po dniu 1 lutego 2009 r. lub od dnia decyzji o otrzymaniu pomocy minęło 12 miesięcy.

6 Do dnia 18 maja 2010 r. zostało złożonych 18 wniosków przedsiębiorców na łączną kwotę ,02 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wydano 18 zaświadczeń uznających, iż znajdują się oni w przejściowych trudnościach finansowych.

7 Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji (EFG)

8 Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz. Urz. UE L 48 z , str. 82), zmienione Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. (Dz. Urz. UE L 167 z , str. 26).

9 Kto może skorzystać z EFG?
Celem EFG jest pomoc pracownikom, którzy stracili pracę wskutek zmian zachodzących w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia Wsparcie z funduszu mogą otrzymać jedynie pracownicy, którzy stracili pracę wskutek globalizacji. EFG nie finansuje kosztów przedsiębiorstw ponoszonych na modernizację czy dostosowanie strukturalne.

10 Co finansuje EFG? EFG może finansować działania prowadzone w ramach aktywnej polityki rynku pracy skupiającej się w całości na udzielaniu pomocy pracownikom objętym zwolnieniami będącymi skutkiem globalizacji, poprzez: pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowanie, pomoc w zakresie samozatrudnienia, zasiłki na koszty przeniesienia, zasiłki szkoleniowe, środki motywujące.

11 EFG w Wielkopolsce Wniosek Firmy objęte wnioskiem
Liczba pracowników objętych zgłoszeniem zwolnienia grupowego Liczba pracowników objętych zwolnieniami grupowymi Planowana liczba osób objętych pakietem usług w ramach EFG Szacunkowy koszt w zł 1 Sews Polska, Leoni Autokabel Polska 3 651 1 779 638 ,00 2 H. Cegielski Poznań S.A. Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z o.o., H. Cegielski Remocentrum Sp. z o.o. 853 658 189 ,00

12 Stan prac dotyczących wniosków w ramach EFG w Wielkopolsce
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 5 lutego 2010 r. przekazało do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans pierwszy w Polsce wniosek o wkład finansowy z EFG dla zwolnionych pracowników z firm SEWS POLSKA Sp. z o.o. oraz Leoni Autokabel Polska Sp. z o. o.. W dniu 8 marca 2010 r. do KE przekazano drugi wniosek dotyczący HCP Poznań S.A. oraz firm stanowiących jej łańcuch dostaw.

13 Środki Funduszu Pracy na tworzenie nowych przedsiębiorstw i wsparcie osób bezrobotnych

14 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenia finansowane z Funduszu Pracy w 2008 i 2009 roku

15 Wsparcie nowo tworzonych oraz istniejących przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Możliwość pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach EFS
Dotacje: W ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych jak i w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia istnieje możliwość pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz uzyskania pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. W ramach Działania 6.2 osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą również otrzymać wsparcie pomostowe. W ramach pakietu działań antykryzysowych, również w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie można ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia.

17 Możliwość pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach EFS
Szkolenia: W ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw możliwe do realizacji są projekty, w których przedsiębiorcy lub ich pracownicy obejmowani są szkoleniami lub doradztwem. W ramach Poddziałania Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw finansowane są m.in. szkolenia i staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz szkolenia pracowników naukowych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej typu spin off lub spin out.

18 Wsparcie udzielone w latach 2008-2009
Rodzaj wsparcia Liczba osób Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 13 811 - Poddziałanie 8.1.1 12 238 - Poddziałanie 8.1.2 1 474 - Poddziałanie 8.2.1 99 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania (Poddziałanie 8.1.2) 40 Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 5 214 - Poddziałanie 6.1.3 4 675 - Poddziałanie 6.2 539

19 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Liczba projektów objętych pomocą publiczną w 2009r. – 11. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem – 1 101, w tym: Mikroprzedsiębiorstwa – 826, Małe i średnie przedsiębiorstwa – 240, Duże – 35.


Pobierz ppt "Pomoc dla pracowników i przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google